Стратегическое планирование деятельности промышленного предприятия

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

тований для тдтримки ветх цих процеетв, що i проде-монструе переваги використання ГПЪ або iнших тд-ходiв до ITSM в рiзних пiдроздiпах ушверситету.
При цьому, реапiзацiя iнструментарiю та його впровадження в практику багато в чому будуть вщпо-вщати життевому циклу ITIL [5]:
— формулюеться стратегiя, мiсiя i перспективи оргашзаци, пiсля чого визначаються шщативи, необ-хiднi для! х досягнення-
— група реатзацп проекту SSC здiйснюе форму -вання процесiв i сервiсiв, включаючи процес управлшня рiвнем сервiсiв, що дозволяе виршити ряд пи-тань, з якими зазвичай стикаються 1Т-служби, в тому чист проблеми розподшу потужностей i забезпечення достатнього рiвня безпеки (особливо це важливо для служби управлшня персоналом, так як вона багато працюе з конфiденцiйною iнформацiею) —
— потам група SSC визначае шструментарш для пiдтримки ще! роботи i приступае до проектування i формування середовища. Ближче до призначено! дати запуску в промислову експлуатащю реатзуеться процес навчання i передачi знань-
— як тальки система буде введена в дж& gt-, почина-еться робота з користувачами для виявлення сфер, в яких можливе полiпшення при входженш в цикл пос-тiйного вдосконалення сервiсiв.
Через деякий перiод часу, можна приступати до аналiзу шциденпв з метою з'-ясування проблем, вирь шення яких надае можливiсть вибору варiанту полш-шення процесу та створити пакет метрик, який буде використовуватися в ходi перегляду сервiсiв спшьно з користувачами.
Досвiд впровадження та використання методологи управлшня сервюами за межами 1Т-шфраструкгури унiверситету (в тому чист i у виглядi SSC) е в таких високотехнолопчних вишах як Калiфорнiйский уш-верситет в Девiсi, Мiчиганський та Мюький ушверси-тети в Дублiнi, тощо. Використання вищезазначеними унiверситетами таких серв^в слугуе демонстрацiею того як 1Т-служба, зорiентована на реалiзацiю прин-цитв ITSM, забезпечуе досягнення високого рiвня операцшно! роботи унiверситету та може сприяти до-сягненню бшьш суттевого 11 результату якостi.
Висновки
Комплексне впровадження сервюного пiдходу при виршенш завдання пiдвищення рiвня операцшно! дiяльностi унiверситету дозволяе:
— описати роботу рiзноманiтних компонентiв ш-фраструктури у виглядi набору сервiсiв, щншсть яких зрозумша користувачам та керiвництву унiверситету,
— органiзовувати iнфраструктуру вишу вщпо-вiдно до потреб прюритетних бiзнес-процесiв унiвер-ситету-
— управляти шфраструктурою в термшах cepBi-ciB (доступшстъ cepBicy, 6e3nepepBHiCTb i piBeHb обслу-говування) —
— робити роботу пщроздЫв yнiвepcитeтy бiльш прозорою для кepiвництва-
— забезпечувати вимipнicть peзyльтатiв швести-цiй в окpeмi компоненти шфраструктури-
— забезпечувати облiк ваpтоcтi та стоживання поcлyг-
— забезпечувати набуття практичних навичок для cтyдeнтiв у cфepi cyчаcного cepвic-мeнeджмeнтy.
Список використаних джерел
1. Информационные и коммуникационные технологии в дистанционном образовании: стециализи-рованный учебный кypc /перх англ./ Майкл Г. Мур, Линда Блэк и др. — М: ИД & quot-Обучение-Сервис'-, 2006. — С. 632.
2. Э. В. Жариков. Ожовные направления оптимизации ИT-инфpаcтpyктypы учебных заведений // Научный журнал & quot-Вестник Восточного Южноукраин-жого национального yнивepcитeта имена Владимира Даля& quot- - 2011. — № 3(157).
3. О. Балашова, Д. Козлов, Р. Смелянжий. ИТ-уалуги в вузе: учет стоимости и потребления // Открытые cиcтeмы". — 2006. — № 5.
4. Логунов Д. В. Внедрение cepB^^ro подхода к управлению небольшим ИТ-подразделением (на примере ИТ-олужбы вуза) [Електронний pecypc] // Электронный журнал & quot-Системы управления бизнec-пpо-це^ами& quot-. — 2011. — MBA CIO, Зима 2011. — Режим доступу: http: //journal. itmane. ru/node/603.
5. ITIL® and IT Service Management [Електронний pecypc]. — Режим доступу: http: //www. itil. org. uk/.
6. Microsoft Operations Framework (MOF) [Елек-тронний pecypc]. — Режим доступу: http: //technet. microsoft. com/ en-us/solutionaccelerators/dd320379. aspx.
7. Service Management: Not Just for IT Anymore [Електронний pecypc]. — Режим доступу: https: //www. thinkhdi. com/topics/research/infographics/~ /media/HDICorp/Files/Industry-Reports/sm-not-just-for — it-anymore. pdf.
8. Друкер Ф. Корпоративное управление cepB^ cами: как вынести IT за рамки ITSM (… и вернуть инновации) [Електронний pecypc]. — Режим доступу: http: //www. osp. ru/itsm/2014/02/13 039 603. html.
9. Аншина М. Инь и янь ИТ^ерв^а [Електронний pecypc]. — Режим доступу: http: //www. osp. ru/ itsm/2014/03/13 040 069. html.
10. Воробьев Д. ITIL вне ИТ и почти без про-цетеов [Електронний pecypc]. — Режим доступу: http: //www. osp. ru/itsm/2013/02/13 033 945. html.
О. В. Сталшська
д-р екон. наук м. Втниця
СТРАТЕГ1ЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Д1ЯЛЬНОСТ1 ПРОМИСЛОВОГО ПЩПРИвМСТВА
Постановка проблеми. В умовах ринковох еконо-мiки узгодження cиcтeми стратепчного планування зi змiнами зовнiшнього cepeдовища й активний вплив на формування зовншшх умов мають забезпечити ефек-
тивне фyнкцiонyвання i розвиток промиолових щд-пpиeмcтв. До головних завдань стратепчного планування при цьому вiдноcитьcя B^ip ожовних напpямiв розвитку виробництва- розробка стратеги поведшки
на ринку- розробка товарно! стратеги пщприемств- орieнтацiя на шновацп. Для збереження стiйкого по-ложення на ринку пiдприeмство повинно вкладати значнi кошти в прогнозування кон'-юнктури ринку, впровадження науково-технiчних досягнень, удоско-налювати органiзацiю виробництва й методи управ-лiння. Така полггика забезпечуе надiйну фiнансову базу пщприемства, дозволяе мобiлiзувати засоби для нейтралiзацii можливих ризиюв, пов'-язаних з оргаш-зацiйними, економiчними та полiтичними коливан-нями в суспiльствi й на ринку, забезпечуе конкурен-тоздатнiсть пщприемства. Стратепчне управлiння, як важлива складова управлiння промисловими пщпри-емствами, дозволяе пщприемству пристосуватися до умов мiнливого оточення, оптимально використову-вати наявний потенщал, швидше досягати поставле-них цшей. Система стратегiчного планування мае бути цшюною. Вiдсутнiсть дано! цтсноси негативно впли-вае на результати економiчного розвитку пiдприeмства в галузь
Разом з тим, аналiз свщчить, що на багатьох вгт-чизняних промислових пщприемствах стратегiчне планування здшснюеться необГрунтовано, без дотри-мання основних принцитв, врахування динамiчностi оточення, без спрямування на досягнення конкретних цшей ефективного функцюнування та розвитку пщприемства. Тому питання оргашзацп стратепчного планування на промислових пщприемствах залишаються актуальними i в подальших наукових дослiдженнях.
Аналiз останн1х дослiджень i публiкацiй. За остант роки вченими, що займаються проблемами стратепчного управлшня й розробкою стратеги поведiнки щд-приемства в зовншньому середовищi, створено цМ-сну систему основних знань про стратепчний менеджмент i планування. Серед них найбiльш суттeвi досль дження у сферi стратегiчного планування висвилено в роботах вiтчизняних учених М. Бшопольського, В. Гейця, 6. Даншьово!, В. Захарченко, Ю. Лiпeц, О. Мних, О. Ковтун та ш. 1з заруб1жних фахiвцiв у те-орiю й методолопю стратегiчного планування вагомий внесок зробили I. Ансофф, Дж. Акофф, Р. Бранден-бург, Дж. Стейнер, Дж. Гелбрейт, У. Юнг та ш. Про-блеми формування ефективного стратепчного розвитку промислових тдприемств на основi використання шновацшних пiдходiв знаходяться в цен^ уваги дос-лщниюв.
Дослiдження провiдних учених е науковим пщГру-нтям для розробки пропозицш щодо пiдвищення рь вня стратепчного потенщалу, формування та впровадження шновацшно! стратеги модершзаци дiяльностi пщприемств. У зв'-язку з цим необхщшсть пошуку но-вих пiдходiв до формування стратеги функцюнування промислових пщприемств е об'-ективною реальшстю.
Мета роботи — формування пропозицш щодо вдосконалення оргашзацп стратепчного планування на промисловому пщприемсга на основi iнновацiйних mдходiв.
Виклад основного матерiалу дослщжень. Аналiз на-уково! лiтератури свiдчить, що з точки зору економiч-но! сфери дiяльностi пiд стратегieю розумдать довго-строковi плани керiвництва пщприемства, спрямоваш на змiцнення позицiй пщприемства, задоволення спо-живачiв i досягнення перспективних цшей. 1снуе й ро-зумiння економiчноl стратеги, як довгострокового на-мiру керiвникiв пiдприeмств щодо маркетингу, вироб-
ництва, фшанав, комерци, персоналу. Змiни визна-чень «стратегiя» вiдбуваються разом iз змiнами зовш-шнього середовища.
Стратегiчне планування дiяльностi пiдприeмств дозволяе реалiзувати поставленi цiлi з урахуванням можливостей та перспектив розвитку, скоординувати дiяльнiсть усiх пiдроздiлiв пiдприeмства в напрямку пiдвищення ефективностi його функцюнування, опти-мiзувати ресурсний потенцiал пщприемств. Загалом стратегiчне планування являе собою комплекс дш та рiшень керiвництва пiдприeмства, що спрямованi на досягнення поставлених цшей [4, с. 126].
Таким чином, у сучасних умовах штенсивного розвитку економiки актуальним е оргашзащя стратегi-чного планування на промисловому пщприемстта, для чого необхщна розробка та впровадження комплексу оргашзацшних, економiчних та технiчних заходiв, що базуються на аналiзi потенцiйних можливостей та за-гроз дiяльностi пщприемства, включатимуть iнвести-цiйну складову i будуть чiтко вiдображенi у стратепч-ному планi свого розвитку. Найважливше завдання стратегiчного планування — забезпечення пщприемству можливостей досягнення необхщно! переваги перед шшими конкурентами шляхом використання найефективнших засобiв, що сприяють поставленим ц^лям. Тому стратепчне планування на промислових пщприемствах мае бути спрямовано на! х довгостро-ковий розвиток, досягнення бшьш високих темпiв економiчного зростання на основi поетапного вдосконалення рiзних виробничо-техшчних факторiв та ор-ганiзацiйно-управлiнських структур з метою забезпечення високо! якосп роботи персоналу i рiвня життя сво! х працiвникiв.
Стратегiчне планування на мiкрорiвнi, як пiдтве-рджуе свiтова практика, е основою взаемодп безлiчi внутрiшнiх i зовнiшнiх економiчних процесiв, факто-рiв i явищ [2, с. 110]. Стратегiчний план задае перспе-ктивнi напрямки розвитку пщприемства, визначае ос-новнi види дiяльностi органiзацil, дозволяе пов'-язувати в едину систему маркетингову, проектну, виробничу i фiнансову дiяльнiсть, а також дозволяе краще розумiти структуру потреб, процеси планування, просування i збуту продукцп, механiзм формування ринкових цш- встановлюе кожному пiдроздiлу, в цшому органiзацil конкретнi i чiткi цМ, як1 узгоджуються iз загальною стратепею розвитку пiдприeмства, забезпечуе коорди-нащю зусиль усiх функцiональних служб оргашзацп.
Стратепчний пщхщ стимулюе менеджерiв пщприемства краще оцшювати сво! сильш i слабк1 сто-рони з точки зору конкурента, можливостей, обме-жень i змiн навколишнього середовища. У статл про-цес стратепчного планування дослщжено на прикладi ОВ «Карат» (м. Хмельницький, галузь: Виробництво килимiв та килимових виробiв), яке придшяе значну увагу впровадженню шновацшних технологш у виробництво килимових виробiв з метою пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi на ринку збуту. Компашя «Карат» е одним з найбшьш успiшних i на-дiйних пщприемств, що займаються продажем кили-мiв та килимових покриттiв на територп Укра! ни. Стратегiчний пiдхiд до бiзнесу i гнучка система полi-тики цiноутворення дозволяють ком- панil пропону-вати найвигiднiшу для клieнтiв цшу. К1льк1сть i як1сть килимiв, пропонованих компашею, здатне забезпе-
чити повний спектр запипв як за типом використову-ваного у виготовленш матерiалу, так i по вартостi готового продукту.
Як свщчить аналiз, витрати шдприемства на дослiдження та розробки скоротилися за 2011−2013 рр. на 38,1% у результат зменшення витрат на вну-тршш НДР на 28,8% та на зовшшш НДР — на 55,3%. За цей перюд витрати на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, пов'-яза-ного з шноващями, зросли на 51,1%, а! х питома вага у загальному обсязi витрат шдприемства на шновацшну дiяльнiсть збiльшилася на 13,6%.
На пщприемстта ТОВ «Карат» впроваджено на-ступнi iнновацiйнi стратеги:
ринкова, що визначае ринкову спрямовашсть iнновацiйного розвитку пiдприемства (ринкову спрямовашсть шновацш на пiдприемствi), — спрямування шновацш щодо новизни, географiчного аспекту, масштабу ринку, позицш на ринку, можливостей впливу тдприемства на ринку-
продуктова, що визначае продуктову спрямовашсть шновацшного розвитку тдприемства (продуктову спрямовашсть здшснення шновацш на тдприем-ствi), — стратепя вдосконалення традицiйного продукту, стратепя розробки та виготовлення нових видiв продукци-
процесова, що визначае процесову спрямовашсть шновацшного розвитку тдприемства (споетб здшснення шновацшного розвитку пщприемства), — стратепя розробки новацш та! х упровадження на пщпри-емствi- стратегiя розробки новацш, !х упровадження на пiдприемствi з одночасного продажу права на! х використання шшим суб'-ектам господарювання- страте-гiя розробки новацiй пщприемством та видачi лщен-цiй шшим пщприемствам на! х використання без вла-сного використання- стратегiя продажу патентов ш-шим пiдприемствам на певш види шновацшно1 продукци-
конкурентна, що визначае спрямованiсть шнова-цiйного розвитку (забезпечення) конкурентоспромож-носи пiдприемства, — iнновацiйна стратегiя орiентацii на диференцiацiю- стратегiя першочергово! орiентацii на мiнiмiзацiю витрат на виготовлення продукци за рахунок впровадження певних технологiчних шнова-цiй- iнновацiйна стратепя орiентацii на оптимiзацiю витрат- шновацшна стратегiя орiентацii на iнше ств-вiдношення рiвня собiвартостi, якостi та асортименту продукци.
Результата проведених власних дослщжень дiяль-ностi пiдприемства дозволили виявити особливосп стратегiчного планування (табл. 1).
Щодо функцюнальних сфер, яю розглядаються у стратегiчних планах пщприемства, на сьогодш домшу-ють управлшсью рiшення у сферах фiнансових та управлшня яюстю, а iншi недостатньо застосовуються (управлiння маркетингом чи персоналом). Крiм того, використовуеться доволi обмежений набiр шструмен-тiв стратепчного аналiзу. Керiвництво пiдприемства використовуе SWOT-аналiз i анкетне опитування за-доволеносп споживачiв. Використання методу «бенч-маркшгу» мае обмежений характер. Монiторинг реаль заци стратеги, нацшений виключно на фшансову сферу, здiйснюеться у пасивнш формi для контролю i зв^ность
Послiдовнiсть розробки стратегiчного плану тдприемства: прогнози та сценари розвитку зовншшх та
внутршшх умов на основi SWOT-аналiзу- аналiз зов-нiшнiх та внутрiшнiх економiчних умов функцюну-вання пiдприемства- прогноз реалiзацii вироблено1 продукци по кожнш групi клiентiв- кошториси витрат на модершзащю пiдприемства- аналiз джерел фшансу-вання та прогноз iнвестицiйних ресуретв- розробка прогнозного бюджету- зведенi розрахунки стратепч-ного плану iз зауваженням ветх учасниюв- розробка поточних плашв на наступний рiк- затвердження стратепчного i поточного планiв- розробка органiзацiйних планiв (планiв-графiкiв).
Таблиця 1
Змгст стратегiчного планування на пщприемсга _ТОВ «Карат"_
Параметри стратепчного планування Характеристика параметрiв
Модель Модель зацiкавлених оетб
Формалiзацiя стратеги Помiрно сформалiзовано мiсiю, мету та план
Розробник стратеги Керiвництво пiдприемства за тдтримки фахiвцiв
Участь защкавле-них, що не управ-ляють Невелика, особи лише прошфо-рмованi про стратегiю
Ключова орiента-цiя стратеги Реорганiзацiя, що зорiентована на поступове зниження фшансо-во! заборгованостi, контроль за яюстю
Фiнансова стратепя Використовуеться дуже обме-жено
Маркетингова стратепя Вщсутня
Стратепя управлшня персоналом Вiдсутня
Використовуваш шструменти стратепчного аналiзу SWOT-аналiз, аналiз зовнш-нього середовища та галузевий аналiз
Дослiдження задо-воленоси клiентiв Систематичне опитування
Бенчмарюнг Вщсутнш
Стратегiчний кон-тролшг Обмежений, винятково фшансо-вий
Аналiз дае змогу узагальнити висновки щодо сфери стратепчного планування на дослщжуваному пщприемствь Отриманi результати стануть пщГрунтям для подальшого, глибшого i репрезентативншого яю-сного дослiдження у цш галузi дiяльностi.
Методи стратегiчного менеджменту на пщприем-ствi почали використовуватися тшьки в останнi роки. Рiвень складностi та використання, як i ранiше, дуже обмежений. Стратегiя на пщприемста зводиться до м1с11, стратепчних цiлей i стратегiчного плану. Стратеги на пщприемстта у таюй обмеженiй формi, як правило, формалiзованi i поеднанi з планом реструктури-зацп, який розроблений керiвництвом.
У статтi представлено результати SWOT-аналiзу дiяльностi ТОВ «Карат» з метою виявлення слабких та сильних сторш, визначення можливостей та загроз подальшого функцюнування (табл. 2).
Друге питання полягае у тому, що стратеги управлшня пщприемством часто розглядаються як осно-вний офщшний документ, що дае змогу уникнути де-яких питань для рiзних зацiкавлених сторiн. Часто у стратеги наведено лише теоретичш положення ^ менш
iMOBipHO, запропоновано конкретш ршення з управ-лiння. Бшьшють кеpiвникiв також дистанцюються вiд ще1 стратеги, яку вони створюють, зазначаючи, що вона адаптована до потреб оргашв пiдпоpядкування та iнших защкавлених стоpiн.
Третя проблема полягае у звуженш стратеги до опису Micii i цшей, а також фшансових питань та уп-
Спостеpiгаеться також слабке використання ш-стpументiв стратепчного анатзу i маркетингових дос-лщжень, яю могли б стати основою для вироблення стратепчно1 полiтики щодо розвитку пщприемства. Кеpiвники, як правило, не використовують iншi ана-лпичш iнстpументи, окpiм: SWOT-аналiзу, аналiзу ре-суpсiв i аналiзу зовнiшнього середовища. Використання, наприклад, методiв бенчмарюнгу, аналiзу сектору, стpатегiчних карт, системи збалансованих пока-зниюв або дослщження ринку може значно збагатити i зробити ефективншим процес стратепчного управлшня.
На даний час пщприемство розробляе доволi за-гальш стратеги, яю не повною мipою використовують широкий спектр методiв стратепчного управлшня. Тому в подальшому дуже важливо готувати фаxiвцiв-менеджеpiв у цьому сектср i вивчати передовий досвщ з використання упpавлiнських пpийомiв.
З метою вдосконалення дiяльностi пщприемства ТОВ «Карат» доцшьним е формування та pеалiзацiя iнновацiйноi стратеги, яка у значнш мipi залежить вщ розвитку iнновацiйного середовища. Особливiстю шновацшного середовища е його здатнiсть генерувати синерпю, тобто, додана ваpтiсть отримуеться не тшьки з кумулятивного ефекту вiд дiяльностi суб'-ектiв, яю функцюнують у сеpедовищi, а й з ix взаемоди м1ж собою.
Головне завдання iнновацiйноi дiяльностi промис-лового пщприемства на основi використання маркетин-
pавлiння яюстю продукци. Недостатньо представлен в стратеги окpемi частини маркетингу (наприклад, бренд-стратеги), упpавлiння людськими ресурсами (наприклад, системи стимулювання пpацi). Така ву-зька перспектива обмежуе використання багаточис-ленних пеpевipениx засобiв стратепчного управлшня у piзниx функцiональниx сферах.
Таблиця 2
гових i лопстичних iнструментiв пов'-язано з забезпечен-ням !х конкурентоспроможносп в iнституцiональному середовищi за допомогою управлiння потоковими про-цесами. При формуваннi шновацшно! стратеги розвитку промислового пщприемства мае використовува-тися науково обГрунтована концепщя модершзаци пщприемства, яка враховуе особливосп шновацшно! дiяльностi пiдприeмства, його положення на ринку та вплив чинниюв зовнiшнього середовища.
Осюльки ключовим елементом концепци шнова-цiйного розвитку е ланцюг створення вартосп як для споживача, так i для самого пщприемства, активне за-стосування маркетингових i логiстичних пiдходiв, яю розширюють можливостi створення споживчо! цшно-ст шновацп, дозволяе отримувати конкурентнi переваги та формувати сегмент лояльних споживачiв шновацшно! продукци.
Маркетингове забезпечення формування шновацшно! стратеги розвитку пщприемства дозволяе нала-годити необхщний рiвень комушкаци iз споживачами продукци, виявляти iхнi потреби ще на етат створення шноваци, що сприятиме виходу на ринок саме з лею шноващею, на яку юнуе або може бути сфор-мований попит вщповщного рiвня якостi та обслуго-вування.
Маркетинговi дослiдження ринюв продукци або послуг дають можливють виявляти незадоволенi потреби споживачiв i генерувати щею iнновацii. Добiр вь дповiдних складових комплексу маркетингу сприятиме адаптаци розроблено! iнновацii до потреб ринку.
Результати проведеного SWOT-aHani3y дiяльностi ТОВ «Карат»
Сильнi сторони Слабю сторони
Значна потужшсть пiдпpиемства Дебiтоpська забоpгованiсть
Високий piвень якоси продукци Дуже обмежене використання фшансово! стратеги розвитку пщприемства
Значний пpофесiоналiзм персоналу Вщсутшсть стратеги упpавлiння персоналом
Вщсутшсть маркетингово! стратеги
Обмежене використання шструменив стpатегiчного аналiзу
Обмежене використання (лише фшансовий) страте-гiчного контpолiнгу
Вщсутшсть застосування технологи бенчмарюнгу
Можливосп Загрози
Розширення асортименту продукци Недостатньо високий piвень заробггао! плати загро-жуе скороченню пpацiвникiв
Застосування шструментарда стpатегiчного планування для глибоко! реструктуризации та реоргашза-ци, що сприятиме зниженню фiнансовоi заборгова-носи Подальше зростання piвня дебiтоpськоi заборгова-ностi
Розбудова iнфpастpуктуpи Обмежене використання сучасних стратегш розвитку призведе до скорочення обсяпв продукцИ
Модеpнiзацii виробництва Зниження ефективностi дiяльностi пiдпpиемства
Застосування сучасних iнфоpмацiйниx теxнологiй для пщвищення ефективностi упpавлiння яюстю продукци
Формування ринкового попиту на нововведення обумовлюе необхщшсть застосування таких маркети-нгових прийомiв, як активна збутова дiяльнiсть пщп-риемств та просування нововведення на етат виходу на ринок.
Роль лопстичного забезпечення формування шновацшного потенщалу пiдприемства полягае у за-безпеченнi лопстично! придатностi шноваци, а саме: вiдповiдностi вимогам логiстичного управлiння, забез-печеннi ефективностi шновацшно! дiяльностi пщпри-емства на основi мiнiмiзацi1 витрат ресурсiв i часу, фо-рмуваннi партнерських стосунюв з постачальниками
матерiальних pecypciB i споживачами на ochobi лопс-тичних ланцюпв.
Лoгicтична кoнцепцiя розширюе кoриcнi власти-вост iннoвацiй лoгicтичнoю придатнicтю, що дозволяе значно скоротити витрати на придбання матерiальних pecypciB, опрацювання замовлень, обслуговування cпoживачiв iннoвацiйнoi продукци.
Лопстичний пiдхiд дае змогу розробити чггку iннoвацiйнy cтpатeгiю розвитку пiдпpиемcтва, яка мае вщповщати гoлoвнiй мeтi ix фyнкцioнyвання, за осно-вними етапами (рис. 1).
Рис. 1 Формування тновацшног стратеги розвитку тдприемства
Лопстичне забезпечення формування шновацшно! стратеги пщприемства ТОВ «Карат» можливе при реалiзацi1 таких механiзмiв:
зосередження значних ресуретв у стратепчно ва-жливих видах шновацшно! дiяльностi-
реiнжинiринг бiзнес-процесiв для логiстичного забезпечення реалiзацi1 шновацшно! стратеги-
Впровадження логiстичних пiдходiв до формування та реалiзацi1 шновацшно! стратеги функщону-вання промислового пщприемства сприятиме пщви-щенню динамiки обсягу реалiзацil iнновацiйноl про-дукцГ!- скороченню частки собiвартостi за рахунок зниження витрат при впровадженнi iнновацiйних тех-нологiй- оптимiзацil витрат на шновацшне забезпечення- збiльшення частки ринку та рiвня задоволено-стi споживачiв- пiдвищення рiвня мотивацГ! працiвни-юв, що залучаються в iнновацiйну дiяльнiсть пiдпри-емства.
Таким чином, в управлшш дiяльнiстю промислового пiдприемства важливу роль вiдiграе стратегiя, що дае змогу зосередитись на головних проблемах i вщ-кинути другоряднi- визначити й скоординувати ди з реалiзацil мiсil й основних ц^лей пщприемства, шляхи його перетворення в новий стан (який бiзнес припи-нити, який продати, у який перейти, з яким об'-една-тися), способи використання необхщних для цього ресуретв. Стратепя мае забезпечити пщприемству конкуренты переваги у сферах, де е найбiльшi шанси на ус-пiх- допомогти визначити види продукци, за допомо-гою яких цього можна досягти- вiдшукати шляхи ней-тралiзацil суперник1 В. За допомогою стратеги вщбува-еться створення стратепчного потенщалу як сукупно-стi матерiальних умов виробничо! дiяльностi й профе-сiйних i творчих навичок персоналу. Стратепя являе собою фундамент практично! дiяльностi компанГ!, ко-ординацГ! !! окремих напрямiв, процесу адаптацП до середовища.
Стратепя розвитку, як важливий документ в про-цес формування соцiально-економiчного розвитку пiдпpиемства, базуеться на використанш наявних ре-сурав, внутpiшнього та зовнiшнього потенцiалiв. Використання цих потенщатв та можливостей повинно вщбуватися системно та бути скерованим на вщповщш пpiоpитети, напрями розвитку та цЫ.
Планування шновацшних заxодiв на промисловому пщприемстта може здiйснюватися piзними шляхами. Вибip найбшьш ефективного з них у кожному конкретному випадку залежить вiд характеру iнновацii, ii технологи, ринку юнцево'-1 продукци, по-тенщалу пiдпpиемства, економiчного клiмату й сту-пеню компетентностi кеpiвництва.
удосконалення шформацшно1 системи забезпе-чення логiстичниx бiзнес-пpоцесiв-
бюджетування та економiчна оцiнка шновацшно1 стратеги-
формування корпоративно'-1 культури вщповщно до обрано'-1 iнновацiйноi стратеги-
ув'-язування системи мотиваци та стимулювання з досягненням стратепчних цшей-
дивеpсифiкацiя виду дiяльностi- адаптацiя структури упpавлiння пщприемством з оpiентацiею на логiстичнi бiзнес-пpоцеси-
iнтегpацiя промислового пiдпpиемства з шшими учасниками в iндустpiальнi кластери.
Доведено юнування зв'-язку м1ж впровадженням технолопчних iнновацiй на пiдпpиемстваx та pозмipом логiстичниx витрат, а також необхщшсть участi мене-джеpiв з лопстики в pозpобцi iнновацiй. Фаxiвцi з ло-гiстики мають забезпечувати пщприемство даними щодо лопстичних витрат, яю можуть виникати при дистрибуци кожного з альтернативних ваpiантiв шно-ваци, а також витрат на матеpiально-теxнiчне забезпе-чення впровадження цих шновацш та ix обслугову-вання.
Використання лопстичних пiдxодiв i пpинципiв на кожному з етатв розробки та створення шновацш дозволяе створювати лопстично-придатш шноваци з високою споживчою цiннiстю.
В якоси основи оцiнки ефективностi шновацш пропонуеться пщхщ, який складаетеся з того, що на ефектившсть галуз^ пiдпpиемств, пpодуктiв вплива-ють таю групи чинниюв: параметри попиту, що харак-теризують iнновацiйнiсть продукту, визначають можли-восп його pеалiзацii, а також меж коливань цiни на нього- наявшсть конкурентного середовища, що сти-мулюе до постiйного вдосконалення послуг, пщви-щення ix шновацшно1 оpiентацii й ефективностi- ш-новацшш параметри чинниюв, що використовуються в процес створення пpодуктiв, матеpiальнi ресурси, технолопчш й iнфоpмацiйнi iнновацii, витрати пpацi.
Удосконалення стpатегiчного планування на промислових пщприемствах полягае у виршент таких за-вдань: поглибленш теоретичних пiдxодiв до сутностi i мюця стpатегiчного планування в економiчному розвитку пiдпpиемства- визначеннi сучасного стану розвитку та ефективноси дiяльностi пiдпpиемств- оцiнки ефективностi юнуючого стpатегiчного планування- ро-зкриття основних напpямiв формування i розвитку стратепчного планування на пщприемствах- розробки вдосконалених пiдxодiв до стpатегiчного планування на пщприемствах.
Удосконалення стратепчного планування на промисловому пщприемсга е одним iз прюритетних на-пpямiв реформування системи управлшня пщприемством. На даний час пщприемства знаходяться у стагнации, що зумовлюе необхщшсть довгострокового планування дiяльностi з метою виходу iз кризи i подаль-шого розвитку.
Вдосконалення стpатегiчного планування потре-буе виpiшення низки теоретично-методичних та прак-тичних завдань. Виpiшення цих завдань надасть змогу побудувати ефективну методику стратепчного планування i оцшки виконання плану на промислових щд-приемствах.
Висновки. Стратепчне планування, як процес ви-значення головних цшей оргашзаци, ресуретв, необ-xiдниx для ix досягнення, та полггаки, направлено'-1 на придбання та використання цих ресурав, мае на метi довгострокове забезпечення pезультативностi пiдпpи-емства i освоення його нових можливостей. Для цього необxiдне найбшьш повне урахування змiн в навколи-шньому сеpедовищi, як1 являють собою потенцшш за-грози i майбутш можливостi для пiдпpиемства, перед-бачення непщконтрольних сил, критичних тенденцiй з боку оточення та обмеження ix можливого впливу на промислове пщприемство. Стратепчне планування за цшями являе собою метод поеднання планування, контролю i мотивацИ, який успшно застосовуеться ба-гатьма пiдпpиемствами для зменшення кiлькостi кон-флiктiв i зниження негативно'-1 реакц11 людей на контроль шляхом ix учаси в цьому процесь Метод планування за цшями допомагае pеалiзовувати стратепю шляхом покращення зв'-язку м1ж целями пiдлеглиx, цi-лями ix кеpiвникiв i цiлями в цшому пiдпpиемства.
Список використаних джерел
1. Ковтун О. I. Стратег11 пщприемства: моногра-фiя / О. I. Ковтун. — Львiв: Видавництво Львiвськоi комеpцiйноi академ11, 2008. — 424 с.
2. Точилш В. О. Моделi стpатегiчного планування: свiтовий досвщ та практика впровадження / В. О. Точилш //Актуальш проблеми економжи. — 2007. — № 1. — C. 109−116.
3. Геець В. М. Бар'-ери на шляху розвитку проми-словосп на шновацшнш основi та можливосп ix по-долання / В. М. Геець // Економжа Украши. — 2015. — № 1(638). — С. 4−25.
4. Кравцова Л. В. Стратепчне планування розвитку пщприемств житлово-комунального господарства / Л. В. Кравцова // Вюник Хмельницького нацюналь-ного ушверситету. — 2009. — № 3 — С. 125−127.
5. Даншьова G.I. Взаемозв'-язок стратепчного та оперативного управлшня в системi управлшня компа-шею / G.I. Даншьова // Економша. Соцюлопя. Менеджмент. — 2009. — № 4. — С. 24−27.
6. Лшец Ю. А. Впровадження стратепчного менеджменту на пщприемствах Украши як прогресив-ного напрямку ix розвитку / Ю. А. Лшец // Проблеми науки. — 2010. — № 6. — С. 55−58.
7. Мних О. Б. Формування конкурентно'-! стратеги пщприемства на засадах маркетингу та лопстики / О. Б. Мних, О. С. Костюк. — С. 52−61 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //ena. lp. edu. ua. — Назва з екрану.
ТАРАШЛ. I., ПЕТРОВА I. П.
8. Ковтун О.1. 1нновацшш стратеги пщприемств: теоретико-мето-дологiчнi засади / О.1. Ковтун // Еко-номiка Укра! ни. — 2013. — № 4. — С. 44−56.
9. Бшопольський М. Г. Прюритетт напрями уп-равлшня iнновацiйним потенцiалом пiдприемств Ук-ра!ни в умовах глобалiзацi! / М. Г. Бшопольський //
Фшанси, банки, швестици. — 2012. — № 6. — С. 126- 129.
10. Захарченко В.1. Державна тдтримка шнова-цшно! дГяльносп промислових пiдприемств / В.1. За-харченко, М. М. Меркулов, Л. Д. Глущенко // Прометей. — 2013. — № 1. — С. 73−81.
Л. I. Тараш
д-р екон. наук
I. П. Петрова
м. Кшв
СВГГОВ1 ТА еВРОПЕЙСЬКГ ТЕНДЕНЦП РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ВИЗНАЧЕННГ ПРГОРИТЕТНИХ СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ
Постановка проблеми. СвгговГ глобапiзацiйнi про-цеси створення едино! ринково! економiки та !! шфра-структури ставлять перед урядом багатьох кра! н задачi формування ефективно! економiчно! полиики дер-жави, засновано! на використаннi ново! моделi державного регулювання, де держава створюе умови Г сти-мули для розвитку бГзнесу на засадах партнерства, тобто рГвноправного дГалогу мГж ними, Г одночасно виконуе сво! традицшш обов'-язки у процес суспшь-ного вщтворення. Про ефектившсть Г результативтсть використання державно-приватного партнерства (ДПП) у свгговш практищ свщчить досвщ бшьшосп кра! н. Проте зведет статистичт дат реатзаци прое-кпв державно-приватного партнерства, якг б узагаль-нювали Г давали можливють наочно простежити основы тенденцГ! розвитку ДПП та з урахуванням м1жна-родного досвГду визначити пГдходи до прГоритетних сфер застосування державно-приватного партнерства у вичизнянш економщ, у свГтовГй практицГ вГдсутш.
Аналiз останн1х дослщжень та публжацш. У науко-вих колах з проблем державно-приватного партнерства проводяться науково-практичш конференций, кру-глГ столи. Зокрема, мГжнародт конференцп & quot-Перспе-ктиви розвитку законодавства про публГчно-приватне партнерство у державах-членах СНД& quot-, (26 листопада 2014 р., Санкт-Петербург, РосГя) [1], & quot-ПублГчно-при-ватне партнерство в сферГ водопостачання та водовщ-ведення: обмш досвГдом мГж бвропою, Центральною АзГею, СереднГм Сходом та ПГвнГчною Африкою& quot- (21 — 22 жовтня 2014 р., Женева, ШвейцарГя) [2], & quot-Прис-корення ППП в УкрашГ (10−11 кытня 2014 р., м. Ки! в, Укра! на) [3], & quot-АктуальнГ правовГ проблеми розвитку публГчно-приватного партнерства у сферГ аграрних, земельних, екологГчних та космГчних вГдносин& quot- (22 листопада 2013 р., Ки! в, Укра! на) [4], & quot-Модершзащя ЖКГ на засадах державно-приватного партнерства& quot- (11 вересня 2012 р., ЗапорГжжя, Укра! на) [5], круглий стГл & quot-ПублГчно-приватне партнерство у сферГ науки та шновацш& quot- в рамках мГжнародного науково — техшч-ного форуму & quot-Наука. 1нновацГ! Технологи — 2013& quot- (15 жовтня 2013 р., Ки! в, Укра! на) [6] та ГншГ. ДослГ-дження за тематичними напрямками розвитку державно-приватного партнерства свщчать про пошук прГоритетних сфер застосування партнерсько! взаемодГ!
держави та приватного сектору. У кра! нах з рГзним рГ-внем сощально-економГчного розвитку, в яких вико-ристовують державно-приватне партнерство, прюритетт напрямки значно розрГзняються. ЕмпГричною основою визначення прГоритетних сфер та можливос-тей застосування державно-приватного партнерства у кра! нах, що розвиваються та кра! нах з перехщною еко-номГкою, у тому числГ в Укра! нГ, може бути аналГгачне дослГдження свГтових Г европейських тенденцГй розви-тку ДПП.
Отже метою статтi е визначення прГоритетних сфер застосування державно-приватного партнерства в Укра! ш з урахуванням досвщу реалГзацГ! проекпв ДПП у свГтовГй та европейськш практицГ.
Виклад основного матерiалу. Свгговий досвГд реа-лГзацГ! проектГв на засадах державно-приватного партнерства показуе, що ДПП активно використовують у кра! нах бвропейського Союзу (6С). ЗарубГжними до-слщницькими центрами наводяться рГзнГ оцГнки щодо розвитку державно-приватного партнерства. Згщно з дослщженнями, проведеними бвропейським швести-цшним банком (1990 — 2010 рр.) та бвропейським екс-пертним центром ДПП (2010 — 2014 рр.) у 1990−2014 рр. нараховано 1764 угоди з загальним обсягом фшан-сування понад 335 млрд евро. Кшьюсть угод Г обсяг швестицш у державно-приватне партнерство наведено на рис. 1.
Як випливае Гз наведених даних, з 1994 р. по 2007 р. у кра! нах бвропейського Союзу спостерГгалося поступове збгльшення кшькостГ угод та обсягу катта-ловкладень. Однак гад впливом свГтово! фшансово-економГчно! кризи у 2008−2009 рр. вщбулося значне скорочення обсяпв фГнансування. Так, у 2008 рощ обсяг швестицш у проекти ДПП зменшився на 18%, а у 2009 рощ — на 35%. Водночас у цей перюд юнуе не-вщповГцшсть мГж: збгльшенням кшькостГ угод та змен-шенням обсягГв ГнвестицГй у державно-приватне партнерство. Тенденщя до збгльшення кшькостГ угод по-яснюеться довготривалГстю реалГзацГ! проектГв, якг були тдписаш до 2007 р. Перюд посткризового вщно-влення у 2010−2014 р. супроводжувався пожвавленням ГнвестицГйних процесГв в економГцГ й помГрним зрос-танням к1лькостГ угод. СереднГй розмГр угоди у 2010 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой