Малое и среднее предпринимательство как фактор выхода экономики Донбасса из кризиса

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Продовження табл. 3
Оплата працi Одшею з основних особливостей мотивацп персоналу в захщноевропейських кра! нах е поши-рення партнерських вщносин м1ж управлшцями i робiтниками. Це проявляеться в активнш участi персоналу у власноси, прибутках i прийнягтi рiшень, що зумовлено специфжою характеру власность Так, у кра! нах Захiдно! бвропи бшьш широко розвиненi виробничi коопера-тиви, яю можна розглядати як самоврядш структури, а також державш пiдприeмства, де пра-цiвники беруть участь в оперативному управлшш виробництвом. Прикладом формування партнерських вщносин у Великобритании е функцюнування на тдприемствах консультацшних ко-мiтетiв робггаиюв i консультативних об'-еднань з розробки соцiальних планiв
Мотивацiя персоналу Ключовим моментом, що визначае защкавлешсть i активнiсть европейських робiтникiв, е ви-сокий рiвень соцiально! захищеностi, пiльг i компенсацш. Основнi напрямки мотивацп та за-хисту прав найманих працiвникiв закршлеш законодавчо у вiдповiдних актах i положеннях. Керiвництво компанiй мае право вщхилятися вiд них тальки у бж збiльшення пшьг i компенсацш. У компашях Нiдерландiв положення, що сприяють посиленню трудово! мотивацп, роз-робляються радою голiв пщроздЫв (де вони е) i профспшками. Департамент з персоналу мае право внести сво! пропозицп щодо вдосконалення системи мотивацп персоналу. При наявносп доказiв ефективностi рекомендованих заходiв пропозицп приймаються та реалiзуються на практищ
Список використаних джерел
1. Алехина О. Е. Залучення, утримимання та ро-звиток персоналу компанп: [Електронний ресурс] / О. Е. Алехина, Л. М. Крайнова, 1.К. Макарова. — М.: Вид-во «Дшо» АНХ, 2010. — 124 с. — Режим доступу: http: //knowledge. allbest. ru/.
2. Магомедов К. О., Турчинов А.1. Сучасш про-блеми кадрово! полiтики та управлiння персоналом. Сощолопчний аналiз [Електронний ресурс] / К. О. Магомедов, А.1. Турчинов. — М.: Вид-во РАГС, 2009. — 134 с. — Режим доступу: http: //knowledge. allbest. ru/.
3. Практики управлшня персоналом на сучасних пщприемствах: [сб. ст.] / Ин-т порiвн. досл. Трудових вщносин- пiд ред. [та з передм.] В.1. Кабадино! [Електронний ресурс]. — М.: ИСИТО, 2005. — 195 с. — Режим доступу: http: //knowledge. allbest. ru/.
4. Мiрошниченко А. Н. Управлшня людськими ресурсами оргашзацп. — Електронне видання [Електронний ресурс] / А.Н. Мiрошниченко. — Режим доступу: http: //free. megacampus. ru/xbookM0022/ index. html? go =part-068*page. htm.
5. Патрович I.О. Дослiдження та виявлення ре-зервiв зростання продуктивностi працi на пщприемс-твi / I.O. Патрович // Розвиток сощально-економiч-них вщносин в умовах трансформаций економiки Ук-ра!ни [Електронний ресурс]. — 2007. — Т. 2. — С. 59−62 — Режим доступу: http: //stud24. ru/ enterprising/ kadrova-poltika-pdprimstva/183 091−534 608-page9. html.
6. Семенов А. Г. Аналiз формування та викорис-тання кадрового потенщалу / А. Г. Семенов // Вюник економiчноl науки [Електронний ресурс]. — 2010. — № 1. — С. 93−97 — Режим доступу: http: //dspace. nbuv. gov. ua/handle/123 456 789/45473.
Г. Ф. Толмачова
канд. екон. наук м. Кшв
МАЛЕ I СЕРЕДНе ПЩПРИеМНИЦТВО ЯК ЧИННИК ВИХОДУ ЕКОНОМ1КИ ДОНБАСУ З КРИЗИ
Постановка проблеми. В умовах тривалого i негативного впливу наслщюв свггово! фшансово-економь чно! кризи, вибухового розгортання системно! кризи в укра! нському суспiльствi у 2013−2014 рр., значного ускладнення протистояння на Сходi Укра! ни iстотну роль в стабМзацп економiки регiонiв кра! ни набува-ють суб'-екти малого та середнього пiдприeмництва. Але мале та середне пiдприeмництво унаслщок уста-лених нинi економiчних зв'-язюв та практик ведення бiзнесу i регулювання пщприемницько! дiяльностi втрачае потенцiал до стрiмкого зростання власних ма-сштабiв i ефективностi функцiонування. Зростае необ-хiднiсть розбудови бiзнес-середовища, перетворення пщприемництва на основу ново! соцiально-економiч-но! стiйкостi та рушiя економiчного вiдновлення в ре-гiонах Укра! ни.
З огляду на потенцiал розвитку малого та середнього пщприемництва, необхiдно вiдзначити, що при створенш сприятливих умов для функцiонування та розвитку пщприемницький сектор здатний сприяти розвитку дшово! активностi, просуванню нових техно-логiй, заповнюванню ринку товарами i послугами на конкурентнiй основ^ створенню нових робочих мiсць. Розширення сфери економiчно! дiяльностi малого та середнього бiзнесу сприяе розвитку перспективних напрямiв сфери реального виробництва, збшьшення присутностi малого бiзнесу в агропромисловому сек-торi, транспортному комплексi, забезпечуе зростання якоси послуг у нових секторах регюнально! еконо-мiки.
В умовах децентр^зацп влади та розвитку гос-подарств самостшних регiонiв мале та середне пщпри-емництво може розглядатися як важливий засiб опти-мiзацi! структури регiонапьних економiк. А при пере-тiканнi суб'-ектiв малого та середнього пщприемництва в тiнь, чи реального згортання дiяльностi неминучi скорочення грошових надходжень до бюджетiв рiзних рiвнiв, обсягiв виробництва та споживання, зрештою росту реального безробiття.
Аналiз дослщжень i публiкацiй. Основним теорети-чним обГрунтуванням необхiдностi розвитку малого та середнього пщприемництва при побудовi ринково-орiентовано! економiки е численнi роботи захщних економiстiв, зокрема, А. Освальда [1], П. Рейнольдса [2], Д. Стс^ [3] й ш., в яких на пiдставi великого ма-сиву емпiричних даних ООН i ОЕСД було висунуто гiпотезу про структуры зрушення в оргашзацп виробництва, що вiдбулися останнiм часом.
Серед вггчизняних дослiдникiв проблем розвитку малого та середнього пщприемництва, регуляторно! полггаки розвитку пiдприемництва та подолання ад-мiнiстративних бар'-ерiв можна видшити роботи
A. Бутенка [4, 5, 6], З. Варналiя [7, 9], Л. Воротшо! [8, 9], В. Гееця [9, 10], О. Кужель [9, 11], Д. Ляпiна [12],
B. Ляшенка [4, 9, 13, 14], Ю. Макогона [15], Н. Шлафман [6] та iн. Однак поряд iз низкою проблем, розглянутих та виршених цими авторами, у! х-нiх працях не знайшли достатньо! уваги питання, що вщносяться до визначення зовнiшнiх чинниюв, що впливають на розвиток малого та середнього пщприемництва старопромислових регюшв та рекомендацш щодо полшшення пiдприемницького клiмату в таких регюнах.
Метою дано! статтi е аналiз тенденцiй розвитку суб'-ектiв малого та середнього пщприемництва Дон-басу в умовах фiнансово-економiчноl кризи та вшсь-кового конфлжту, а також дослщження впливу зовш-шнiх чинниюв на формування пщприемницько! акти-вностi в регюш.
Виклад основного матерiалу дослщження. Найваж-ливiшими перевагами малого та середнього бiзнесу для будь-яко! кра! ни е надання численних робочих мюць та значний внесок даних структур у ВВП кра! ни. Нинi за даними статистично! служби бвропейського союзу (6С) Eurostat в кра! нах ствдружносп з 20 млн активно ддачих пiдприемств, за винятком фiнансового сектора, 67,4% вщносилося до малого i середнього бь знесу (за европейською класифiкацiею до таких пщп-риемств вщносяться пщприемства, на яких чисель-нiсть працюючих не перевищуе 250 робггаиюв i служ-бовцiв). З них 91,8% вщносилися до мжропщприемств з числом зайнятих до 10 оетб. За оцiнками експертiв, половина з ще! кiлькостi е iндивiдуальними пщприем-ствами, де працюе тшьки власник i, можливо, деяю члени його ам'-!, а 6,9% - це малi пiдприемства, чисе-льшсть персоналу на яких складае вщ 10 до 50 осiб. Структура зайнятих в малому i середньому бiзнесi ко-ливаеться по кра! нах 6С вiд 55% (наприклад, в Сло-ваччиш i Великобритании) до 81% (у 1талп) [1].
Таким чином, малi та середнi пщприемства, за-вдяки сво! й чисельностi, забезпечують больше поло-вини робочих мюць i, як наслiдок, мають ютотну вагу в економiцi практично будь-яко! кра! ни. Структурно вони е присутшми в усiх галузях економiки, при цьому
середш пiдприемства домiнують в оброблювальнш промисловостi, а велик! — в тих видах виробництв i по-слуг, яю вимагають значних катталовкладень.
Малий та середнiй бiзнес може здiйснювати ваго-мий внесок у ВВП кра! ни. Починаючи з 2000 року у США i Японп частка малих i середшх пiдприемств у ВВП становила у середньому 53%, а в кра! нах 6С [18] i Кита! — у середньому 65% [19]. Питома вага суб'-екпв малого та середнього пщприемництва в Укра! ш склала 99,96% вщ загально! юлькосп суб'-ектiв господарю-вання, що в целому вщповщае европейським стандартам. Але частка малих пщприемств у ВВП та загальнш зайнятостi кра! ни не перевищувала 12% та 30% вщпо-вщно [17].
На думку професора Ю. Макогона перевага роз-винених кра! н, що закрiплюеться процесами глобаль зацi!, полягае в тому, що високий вiдсоток ВВП, що забезпечуеться продукцiею малого i середнього бiз-несу, економiчно урiвноважуеться купiвельною спро-можнiстю споживачiв, що е найнятими робггаиками у великому бiзнесi. В Укра! нi, витiсненi зi сво! х робочих мiсць, багато найнятих робггаиюв промислового, нау-кового, освггаього i iнших комплексiв вирiшують проблему свого юнування, емiгруючи за руб1ж. Сьогоднi все больше число фахiвцiв переходять на думку, що швидюсть деiндустрiалiзацi! кра! ни (чи швидюсть ро-зпаду неконкурентоздатних виробництв) занадто зна-чно перевищуе швидюсть створення виробництв у сферi малого i середнього бiзнесу, що може привести до росту сощально! напруженостi в суспшьстта i втратi цших сегменив укра! нсько! промисловостi. У зв'-язку з цим, розвиток малого i середнього бiзнесу необхiдно розглядати в контекста загального розвитку промисло-во! полггаки в Укра! нi [16].
Але, ниш, як вважае професор Л. Воротша, поте-нцiйнi можливостi сектору малого бiзнесу щодо створення нових робочих мюць, щодо стратеги створення базових умов нарощування економiчноl ваги малих пщприемств вщент руйнуються, що пщтверджуеться, на жаль, сучасною практикою функцюнування еконо-мiки Укра! ни. Об'-ективтсть вимагае докорiнно! змiни суб'-ективного управлшського тиску на малий бiзнес- створення законодавчо-нормативно! бази захисту малих пщприемств вщ свавшля влади- запровадження дь ючого дерегуляторного механiзму малого сектору на-цiонально! економiки Укра! ни [9].
У старопромислових регiонах — Донецьюй i Лу-гансьюй областях сектор малого i середнього пщприемництва традицшно вiдiграе важливу роль у стиму-люваннi економiчно! активность Так, за пщсумками 2013 року щодо основних показниюв розвитку малих та середшх пщприемств Донецька область входить у тршку лiдерiв по Укра! ш разом з м. Киевом та Днш-ропетровською областю. Юльюсть малих пiдприемств Донецько! областi за 2013 рж зросла, у порiвняннi з
2012 роком, на 3,3% i склала 27 041 одиницю, у тому чист мiкропiдприемств — 23 051 (зростання на 5%), середшх пщприемств — 1587 (зменшення на 9%) (табл. 1). Юльюсть малих пщприемств Лугансько! обласп за
2013 рж зросла, у порiвняннi з 2012 роком, на 7,2% i склала 10 697 одиниць, у тому чи^ мжропщпри-емств — 8963 (зростання на 9,4%), середшх пщпри-емств — 660 (зменшення на 8,6%).
Таблиця 1
Основш показники малих тдприемств Донецько'-1 та Лугансько'-1 _ областей у 2012−2013 рр. _
1 1 Донецька область Луганська область
2012 2013 2012 2013
Кшьюсть пщприемств на 10 тис.
ос1б наявного населення, одиниць 60 62 44 48
У% до попереднього року — 103,3 — 109,1
Кшьюсть зайнятих пращвниюв на пщприемствах, ос1б 160 900 149 740 63 933 63 635
У% до попереднього року — 93,1 — 99,5
Кшьюсть найманих пращвниюв на пщприемствах, ос1б 154 000 143 625 61 285 60 571
У% до попереднього року — 93,3 — 98,8
Обсяг реатзовано! продукцн пщприемств (робгг, послуг), тис. грн 55 044 900,0 53 061 802,3 17 433 481,3 16 654 413,0
У% до попереднього року — 96,4 — 95,5
*Розраховано за даними: Головного управлiння статистики Донецько! обласп, Головного управлiння статистики Лугансько! область
За пiдрахунками Головних управлiнь статистики у Донецькш та Луганськш областях у 2013 рощ майже три чверп малих пiдприeмств було зосереджено у п'-яти великих мiстах Донецько! областi — у м. Доне-цьку (49,9%), м. Марiуполi (10,2%), м. Макнвщ (5,8%), м. Краматорську (3,6%), м. Горлiвцi (3,5%) та трьох мютах Лугансько! областi, де 60% малих пщприемств зосереджено у м. Луганську (44,5%), м. Северодоне-цьку (7,1%), м. Алчевську (6,3%).
Станом на 01. 01. 2014 року загальна кшьюсть малих пiдприeмств на 10 тис. оетб наявного населення Укра! ни становила 82 одиницi, що на 7,9% бшьше н1ж за звггаий перiод попереднього року (рис. 1).
Тод^ як у Донецькш обласп цей показник склав 62 одинищ, що на 3,3% бшьше шж за попереднiй рiк, у Луганськш областi — 48 одиниць, що на 9,1% бшьше н1ж за попереднш рiк.
Але фiнансово-економiчна криза, падiння курсу гривни, полпичний i вiйськовий конфлiкт зробили не-гативну дiю на деяю показники розвитку малого пщп-
риемництва в регюш. Загалом у сфер1 малого та середнього пщприемництва Донецько! обласп було зай-нято майже 647,0 тис. ос1б, в тому числь на малих пщприемствах — 149,7 тис. ос1б, на середшх пщпри-емствах — 277,1 тис. ос1б, кшьюсть ф1зичних ос1б — пщприемщв складала 164,6 тис. ос1б, у них за наймом працювало 55,5 тис. роб1тник1 В (табл. 1). Кшьюсть найманих пращвниюв на тдприемствах малого та середнього б1знесу Донецько! обласп у 2013 рощ змен-шилася у пор1внянн1 з попередшм роком, в1дпов1дно, на 6,7% та 2,8%, та склала 143,6 тис. ос1б та 276,9 тис. ос1б.
Загальна сума витрат на персонал (витрати на оплату пращ та вщрахування на сощальш заходи) малих п1дприемств зменшилася у пор1внянш з попередн1м роком на 0,9% та склала 4774,8 млн грн (рис. 2). У загальнш юлькосп найманих працшниыв на пщприемствах обласп питома вага найманих пращвниюв малих пщприемств складала 16,9%, пращвниюв середшх пщприемств — 32,6%.
85 -г 80 -75 -70 -65 -60 -55 50
45 -40 —
2010
2011
2012
2013
?Украша ПДонецька область ПЛуганська
Рис. 1. Кыьксть малих тдприемств (з урахуванням мжротдприемств) у розрахунку на 10 тисяч ocio наявного населення
Також спостер1гаеться скорочення чисельносп зайнятих на суб'-ектах малого та середнього пщприемництва у Луганськш область Так, кшьюсть зайнятих
пращвниюв на пщприемствах малого та середнього б1-знесу у 2013 рощ зменшилася у пор1внянш з попередшм роком, вщповщно, на 0,5% та 1,3%, та склала 63,6
тис. оаб та 127,7 тис. оаб. Юльюсть найманих пращ-вниюв на пщприемствах малого та середнього бiзнесу областi за той же перюд зменшилася, вiдповiдно, на 1,2% та 1,3%, та склала 605,7 тис. оетб та 127,6 тис. оаб. Причому, повернення показниюв на докризовий рiвень досi не сталося. У загальнш кiлькостi працюю-чих на пщприемствах обласп питома вага найманих пращвниюв малих пiдприемств складала 18,2%, пра-цiвникiв середнiх пiдприемств — 38,4%. За пщсумками 2013 року пщприемствами малого бiзнесу Донецько! областi було реалiзовано продукщ! (товарiв, послуг) на суму 53 075,3 млн грн, що на 3,6%, менше, шж у 2012 рощ. Частка малих пщприемств у загальному об-сязi реалiзованоl продукщ! (товарiв, послуг) по обласп збшьшилася до 9,2% (у 2012 р. — 8,3%), але остаеться
достатньо малою, що пояснюеться високою концент-ращею в обласп великих промислових пiдприемств. Пiдприемствами середнього бiзнесу у 2013 роцi було реалiзовано продукщ! (товарiв, послуг) на суму 216 373,7 млн грн (-17,6%). Частка середшх пщприемств у загальному обсязi реалiзованоl продукщ! (то-варiв, послуг) по областi склала 37,6%.
Пщприемствами малого бiзнесу Лугансько! обла-стi у 2013 рощ було реалiзовано продукщ! (товарiв, послуг) на суму 16 654,4 млн грн, що на 4,5%, менше, тж у 2012 рощ. Частка малих пщприемств у загальному обсязi реалiзованоl продукщ! (товарiв, послуг) по об-ластi збшьшилася до 16,0% (у 2012 р. — 14,9%), але остаеться не великою, що пояснюеться високою кон-центращею в обласп великих промислових пщпри-
185 J 180 -175 -170 -165 -160 -155 -150 -145 -140
4769,8
4810,9 •
154,0
143,6
5000 4500 4000 3500 3000
— 2500
— 2000 — 1500
2010
2011
2012
2013
Жтьмсть пращвниюв, тис. оаб
-Витрати на персонал, млн. грн.
Рис. 2. Шльккть найманих пращвниюв та витрати на персонал малого бiзнесу (з урахуванням мжротдприемств) у Донецькш областi
емств. Пщприемствами середнього бiзнесу у 2013 рощ було реалiзовано продукщ! (товарiв, послуг) на суму 32 594,2 млн грн (-4,4%). Частка середшх пщпри емств у загальному обсязi реалiзованоl продукщ! (товарiв, послуг) по област збшьшилася до 31,3% (у 2012 р. — 29,0%).
У 2013 рощ малими пщприемствами Донецько! област був отриманий вщ'-емний фiнансовий результат до оподаткування в сумi 903,9 млн грн збитюв. При цьому юльюсть пiдприемств, як одержали прибуток, склала 68,0% вiд загально! кшькосп малих пщпри-емств, ними одержано 2,4 млрд грн прибутку. Серед-нiми пiдприемствами у 2013 рощ був отриманий пози-тивний фшансовий результат до оподаткування у сумi 3513,3 млн грн.
За 2013 рж податковi надходження до бюджета уах рiвнiв вiд дiяльностi суб'-ектiв малого та середнього пщприемництва Донецько! областi склали 6,0 млрд грн, у тому чи^ вщ дiяльностi суб'-ектiв малого пщприемництва 3,6 млрд грн, при цьому частка над-ходжень вiд дiяльностi суб'-ектiв мiкропiдприемництва склала 58,8% (2,1 млрд грн).
У структурi малого i середнього бiзнесу Донбасу за видами економiчноl дiяльностi, як i ранiше, прева-люють сфери дiяльностi невиробничого характеру,
особливо тi, яю мають вiдносно швидкий обiг засобiв. К1льк1сть пiдприемств малого бiзнесу, яю займалися оптовою та роздрiбною торпвлею- ремонтом автотра-нспортних засобiв, тимчасовим розмщенням та орга-нiзацiею харчування, хоча й зменшуеться з кожним роком, але продовжуе займати найбшьшу питому вагу в загальнш юлькосп малих пщприемств Донецько! об-ласп — 35,2%. Промисловими видами дiяльностi займалося 11,7% малих пiдприемств- бущвництвом -10,1%- с^льським, лiсовим та рибним господарством -7,4%. В структурi середнього бiзнесу за видами еконо-мiчно! дiяльностi промисловими видами займалося 31,8% пщприемств- оптовою та роздрiбною торпвлею, ремонтом автотранспортних засобiв i мотоциклiв -22,0%- бущвництвом — 9,5%- сшьським, лiсовим та рибним господарством — 7,9%.
У структурi малого бiзнесу Лугансько! обласи за видами економiчно! дiяльностi превалюють пiдприем-ства, як1 займалися оптовою та роздрiбною торгiвлею- ремонтом автотранспортних засобiв, тимчасовим роз-мщенням та органiзацiею харчування — 30,4% (табл. 2). Промисловими видами дiяльностi займалося 14,8% малих пщприемств- бущвництвом — 9,4%- сшьським, люовим та рибним господарством — 13,3%. В структурi середнього бiзнесу за видами економiчноl дь
яльноси промисловими видами займалося 42,1% пщприемств- оптовою та роздрiбною торпвлею, ремонтом автотранспортних засобiв i мотоциклiв — 14,2%- будiвництвом — 7,3%- сшьським, лiсовим та рибним го-сподарством — 13,0%.
Переважання малих пщприемств у сферi торпвш, що спостерiгаeться в Донецькш i Луганськш областях, пояснюеться наступними причинами. По-перше, у зв'-язку з вщсутшстю сприятливого податкового режиму по вщношенню до дiяльностi суб'-eктiв малого пщприемництва сфери виробничого характеру, i в умовах с^мко! девальвацп гривш перевагу отримують
Як свщчать приведет дат, в Луганськш обласп доля промислових i сшьськогосподарських малих i середшх пiдприемств бшьша, н1ж в Донецькш областi. В той же час, доля малих i середшх пщприемств, зайнятих роздрiбною i оптовою торпвлею менша, чим в Донецькш область
Таблиця 2
ri господарююч суб'-екти, яю можуть забезпечувати швидке i вщносно безпечне обернення авансованого капiталу. По-друге, можливють наявного обороту. Потрете, притж маси дешевих iмпортних товарiв, як! не мають аналогiв в нашому виробництвi. По-четверте, висока шфлящя i нестабiльнiсть нацiональноi грошо-во1 одиницi, що змушуе пiдприемцiв не накопичувати
Кiлькiсть пщприемств за! х розмiрами i за видами економiчноl дiяльностi _у Донецькiй та Луганськш областях у 2013рощ_
Донецька область Луганська область
Середнi пщприемства Малi пщприемства Середш пщприемства Малi пщприемства
Одиниць у% до кшь-костi середшх пщпри-емств Одиниць у% до юлькосп малих пщприемств Одиниць у% до кль-косп середшх пщпри-емств Одиниць у% до кшь-косп малих пщпри-емств
Усього 1587 100 27 041 100 660 100 10 697 100
у тому числi
сшьське, лiсове та рибне господарство 125 7,9 1996 7,4 86 13,0 1422 13,3
промисловiсть 505 31,8 3153 11,7 278 42,1 1587 14,8
будiвництво 151 9,5 2733 10,1 48 7,3 1001 9,4
оптова та роздрiбна торгiвля- ремонт автотранспортних засобiв 349 22,0 8962 33,1 94 14,2 3118 29,1
транспорт, склад-ське господарство, поштова та кур'-ер-ська дiяльнiсть 101 6,4 1027 3,8 53 8,0 559 5,2
тимчасове розмщу-вання й органiзацiя харчування 41 2,6 608 2,2 8 1,2 143 1,3
шформащя та теле-комунiкацii 20 1,3 899 3,3 4 0,6 332 3,1
фiнансова та страхова дiяльнiсть 25 1,6 288 1,1 2 0,3 105 1,0
операцii з нерухо-мим майном 85 5,4 2837 10,5 13 2,0 923 8,6
професiйна, нау-кова та техшчна дi-яльнiсть 57 3,6 2139 7,9 22 3,3 710 6,6
дiяльнiсть у сферi ацмiнiстра-тивного та допом1жного об-слуговування 96 6,0 1237 4,6 45 6,8 397 3,7
Освгга 6 0,4 160 0,6 — - 58 0,5
охорона здоров'-я та надання соцiальноi допомоги 13 0,8 369 1,4 3 0,5 137 1,3
мистецтво, спорт, розваги та вщпочи-нок 9 0,6 158 0,6 3 0,5 43 0,4
надання iнших ви-дiв послуг 4 0,3 475 1,8 1 0,2 162 1,5
*Розраховано за даними: Головного управлшня статистики Донецько! областi, Головного управлшня статистики Луга-нсько! област1.
грошовi кошти, а перетворювати! х на товар. Ва вщ-мiченi i iншi чинники дали могутнiй поштовх для переливу капiталiв в торпвлю. М1ж тим такий ринок, як сфера науково-техшчних новацiй i iнформацi! освою-еться недостатньо (11,2% М П Донецько! областi i 9,7% М П Лугансько! областi). Це обумовлено, з одного боку, недостатньою увагою до даних проблем з боку державних структур управлшня, вiдсутнiстю правових актiв, що забезпечують розвиток малого бiзнесу, орiе-нтованого на впровадження досягнень науково-техш-чного прогресу, а з шшого — монополiею державних науково-технiчних структур, що зосередили всi обсяги фiнансування науково! сфери. В результатi це приз-вело до монополiзму державного сектору в наущ, вь дсутнiсть структур, що впроваджують iнновацi! в ма-терiальнiй сферi, теж не сприяе просуванню шновацш до споживачiв.
Виходячи iз результатiв динамiки показниюв мо-жна дiйти висновюв про наявтсть ряду тенденцш, як засвiдчують про недосконалоси формування та забез-печення ефективно! дiяльностi суб'-ектiв малого та се-реднього пiдприемництва Донбасу у 2012−2013 рр. Статистичш данi показують чику тенденцiю, яка ви-ражае реакщю малого та середнього бiзнесу обвальне падiння курсу гривни, економiчну кризу, полiтичний i вiйськовий конфлжти на формування пщприемниць-ко! активность Якщо в першi роки становлення малого бiзнесу в кра! ш, в 90-роках, юльюсть зареестро-ваних суб'-екпв малого пiдприемництва зростала за рж у 20 разiв, то в сучасних умовах спостерiгаеться застш навiть зменшення кшькосп зайнятих в малому та се-редньому пщприемництвь Такий стан не свiдчить про повну насичешсть i вичерпнiсть умов розвитку малого та середнього пщприемництва, а навпаки наголошуе на тому, що об'-ективш закономiрностi його поступу гальмуються дерегулюючою дiяльнiстю державних ш-ституцiй i в центральних органах влади i в мiсцевих органах самоврядування.
У 2014 рощ суттево змiнилися умови ведення бь знесу, що в регюш загалом, а особливо на територiях проведення антитерористично! операщ! та бойових дш, торкнулося безпосередньо уетх суб'-ектiв господар-сько! дiяльностi. У зв'-язку з цим, очiкуванi показники розвитку малого та середнього бiзнесу Донецько! об-ластi у 2014 рощ прогнозуються на рiвнi зменшення щодо кшькосп малих пiдприемств на 10 тис. оетб на-явного населення до 59 одиниць, кшькосп середшх пiдприемств — до 3 одиниць, чисельносп працюючих на малих пщприемствах зменшення до 137,5 тис. оаб, на середнiх пiдприемствах — до 252,0 тис. оаб, юльюсть пiдприемцiв-фiзичних осiб складе 138,0 тис. оетб. Обсяг реалiзовано! продукцп (товарiв, послуг) малих пiдприемств складе 35,8 млрд грн, або 67,4% до вщ-повщного показника 2013 року. Надходження до бюджета усiх рiвнiв вiд дiяльностi малого та середнього пщприемництва складуть 6,6 млрд грн, у тому чи^ вщ дiяльностi суб'-ектiв малого пщприемництва очь куються на рiвнi 2,6 млрд грн.
За результатами анкетного опитування представ-ниюв малого пщприемництва Донецьюй i Лугансьюй областей, проведеного вченими 1нституту економiки промисловостi НАН Укра! ни у 2012 роцi, серед найбь льших труднощiв i регуляторних бар'-ерiв в пщприем-ницьюй дiяльностi респонденти назвали оподатку-вання i адмiнiстрування податюв (47%), видачу дозво-лiв або лiцензiй (23%), державний контроль (25%).
Ощнюючи вплив Податкового кодексу i законiв, що уточнюють його на дiяльнiсть пiдприемства, 59% респондента вiдмiтили погiршення положення (у тому чист 5% були близью до банкрутства), 23% вважали, що положення залишилося без змiни, 9% вщмггали, що е передумови для полшшення i тшьки 3% вщпо-вши, що положення покращуеться. Причому, 40% респондента використали до прийняття Податкового кодексу загальну систему оподаткування i 60% спро-щену. У зв'-язку з введенням Податкового кодексу 44% не припускали в перспективi розширення бiзнесу i тальки 26% готовi були до цього.
Недосконала податкова система прямим чином впливае на тшзащю малого пiдприемництва, прихо-вання реальних доходiв пiдприемцiв. Так, за результатами опитування до 20% реального рiчного доходу де-кларують для цшей оподаткування 19% пiдприемцiв, вщ 20 до 40% - 24%, вщ 40 до 60% - 25%, вщ 60 до 80%
— 14%, вщ 80 до 100% - 6%.
В якоси схем «оптим1защ!» оподаткування 65% пщприемщв використовують виплату заробiтно! плати неофщшно («у конвертах»), 42% приховують реальне доходи, працюючи через готiвку без! х податкового урахування, 28% використовують приватних пщприемщв або фжтивш фiрми, 14% використовують п^ль-гове оподаткування.
При ршенш спiрних ситуацiй з податковими органами щодо сплати податюв 39% респондентiв використали неофщшш способи, 50% не прибiгали до цього. Зверталися до судiв при ршенш стрних ситуа-цiй, що торкаються сплати податк1 В, тальки 20% респондента, а 76% не використали судовi способи. При цьому 44% респондента не задоволеш захистом! х ш-тересiв в сущ або не вiрять судовим органам, i лише 5% опитаних задоволеш захистом! х iнтересiв в судь
Серед причин ухилення вiд оподаткування укра-!нських малих пiдприемств респонденти називають: недосконалiсть податкового законодавства — 56% опитаних- можливють «домовитися» з представниками ко-нтролюючих оргашв — 36%- недосконала система контролю — 20%- некомпетентшсть контролюючих оргашв
— 15%.
Шсля введення в дда Податкового кодексу Укра-!ни податкову систему Укра! ни складають 17 загально-державних i 5 мюцевих податк1 В i зборiв. Суб'-екти малого пiдприемництва самостiйно приймають ршення про вибiр податкового режиму — загального або спе-щального. Спецiальний податковий режим у виглядi «спрощено! системи оподаткування, облiку i звiтностi» передбачений в податковiй системi Укра! ни для зни-ження податкового навантаження i стимулювання малого пщприемництва. За даними Мшстерства податюв i зборiв Укра! ни в 2013 р. за спецiальним податко-вим режимом «спрощена система оподаткування, об-лiку i звiтностi» працювали 1,3 млн фiзичних осiб-пiд-приемщв (100% дiючих) i 148,7 тис. юридичних оетб (40% дiючих).
Вартють дотримання податкового законодавства в Укра! ш iстотно впливае на д^лове середовище i е од-нiею з перешкод на шляху розвитку бiзнесу, особливо малих пщприемств i приватних пщприемщв. Причому, малi пщприемства набагато больше страждають вiд витрат на ведення податкового обл^. Так, 77% респондента заявили, що вщ 1 до 50% рiчного доходу бiзнесу вони витрачають на оплату процедур адмшст-рування податк1 В. Вартють дотримання податкового
законодавства складаеться в основному з витрат пщприемств на оплату робочого часу пращвниюв бухгал-терсько: служби, яке витрачаеться на ведення подат-кового облiку i пов'-язаних з оподаткуванням процедур. Система адмiнiстрування податюв перешкоджае залу-ченню iнвестицiй i створенню нових малих пiдпри-емств.
За даними Всесвггаього банку i Мiжнародноi фь нансовоi корпорацii (IFC), в 2013 р. тимчасовi витрати середнього украшського пiдприемства на виконання податкового законодавства складали 491 годину в рж. При цьому, в крашах СНД тривалiсть робочого часу, використаного на виконання основних податкових зо-бов'-язань, складала в середньому 266 годин в рж. У крашах бвропи i Центральноi Азii загальнi середньо-рiчнi витрати часу однiеi компанп складали в середньому 260 годин, в крашах Оргашзацп економiчного спiвробiтництва i розвитку (ОЭСР) — 126 годин.
Витрати на дотримання податкового законодав-ства залежать вщ розмiру пiдприемства по рiвню доходу (чим бшьше пщприемство, тим бшьше витрати), проте малi пщприемства мають найбiльшi витрати, якщо порiвняти цi витрати з доходом пщприемства. За даними дослщження Всесвiтнього банку i М1жнарод-ноi фiнансовоi корпорацп (IFC) & quot-Вартiсть дотримання податкового законодавства в УкрашГ, вони досягають 8% рiчного доходу. Цi витрати можна порiвняти з до-датковим податком, що шкодить конкурентоспромож-ностi малих пщприемств навиъ на внутрiшньому ринку краши, оскшьки вони опиняються в невигiдному становищi в порiвняннi з великими пiдприемствами, аналогiчнi витрати яких складають лише 0,03% iх до-ходiв. Така ситуацiя не сприяе стимулюванню пщпри-емницькоi шщативи, самостiйноi зайнятостi, залу-ченню швестицш i може бути певною перешкодою для створення нових малих пщприемств.
Порiвняння витрат робочого часу i фшансових витрат, пов'-язаних з виконанням обов'-язкових подат-кових процедур на пщприемствах Украши, що засто-совують рiзнi податковi режими, показало, що найбь льшi витрати мають пщприемства, яю платять податки по загальнш системi оподаткування. Вартiсть виконання податкових зобов'-язань для пщприемств з доходом до 1 млн грн е найбшьшим вщносно загального рiчного доходу — 5,3%. Пщприемства, яю перейшли на спецiальний податковий режим iз сплатою единого податку, мають найменшi витрати часу i фшансових ресуретв. Так, витрати компанш, як мають рiчний доход до 1 млн грн, але застосовують спрощену систему оподаткування, складають 3%.
Система видачi дозвшьних документiв, не дивля-чись на законодавчi нововведення, оперуе широким перелжом дозволiв, характеризуеться нормативними суперечностями i вщсутшстю ефективно функщоную-чого органiзацiйно-правового механiзму видачi документа дозвшьного характеру, непрозорiстю i складш-стю дозвiльних процедур, що створюе пщоснову для корупцiйних дш чиновников. Результати проведеного опитування свiдчать, що больше половини респондента (57%) вважае, що дозвiльна система перешкоджае нормальнш господарсьюй дiяльностi суб'-ектiв малого пiдприемництва. 62% опитаних в процес отримання дозволiв згткнулася з такою проблемою, як пщготовка надмiрноi кiлькостi документiв i бюрократична тяганина, пов'-язана з iх отриманням.
Невиправдана дорожнеча виконання обов'-язкових вимог або просто неможливють: х виконання при-зводять до того, що бшьшють дозволiв видаються пщ-приемцям на нетривалий термш. Пiдприемцi виму-шенi вiдкуповуватися, щоб скорше почати свiй бiзнес. При цьому регуляторш органи чинять тиск на пщпри-емцiв, вимагаючи виконання сво: х вказiвок. Подiбний суб'-ективiзм у видачi дозволiв безпосередньо веде до зловживань i корупцп, яка в свою чергу посилюеться i ослабляе конкуренщю серед iснуючих пiдприемств, перешкоджаючи пiдвищенню ефективностi: х дiяльно-сть
Данi опитування свщчать, що 50% респондента, дозволiв, що безпосередньо займаються отриманням сертифжата, лiцензiй розраховувалися неофщшними платежами за отримання дозвiльних документа. При-чому, з аналогiчним показником 2008 р. даний показ-ник зрю на десять процентних пункив.
Висновки. Таким чином, як свщчать результати дослщження розвиток малого та середнього пщприемництва на територп Донецько: та Лугансько: областей характеризуеться наступними дисбалансами:
— зберпаеться диспропорщя спецiалiзацii малих i середшх пщприемств за видами економiчноi дiяльно-стi. В основному, мале пщприемництво е орiентова-ним на посередницьку, торгiвельну дiяльнiсть (що га-рантуе прибуток на короткостроковому часовому пе-рюд^-
— спостерiгаеться диспропорцiйне (нерiвномiрне) розмщення малих i середнiх пiдприемств на територп регюну, незначна присутнiсть малого бiзнесу у вiдда-лених вщ промислових центрах мiстах (регiонах), що негативно впливае на процеси активiзацii економiчноi дiяльностi та створення робочих мюць на територ1: вiд-далених, периферiйних районiв-
— у регюш iснують нелегально дiючi малi пщприемства, зокрема, з видобутку вугшля (так званi «копа-нки»), яю здiйснюють економiчну дiяльнiсть, не ма-ючи офiцiйноi реестрац1: (тобто, працюють «у тшЬ& gt-). Аналогiчна ситуацiя спостерпаеться i щодо розвитку пiдприемницькоi дiяльностi у сферi роздрiбноi торгiвлi (особливо — у сферi роздрiбноi торгiвлi на ринках мiст, малих мют, на територ1: сiльських поселень Донецько: та Лугансько: областей). Це свщчить про вагомий по-тенцiал легалiзацii дiяльностi малого бiзнесу.
Результати дослщжень вiтчизняних фахiвцiв свiд-чать, що швидюсть деiнцустрiалiзацii кра: ни (чи шви-дк1сть розпаду неконкурентоздатних виробництв) за-надто значно перевищуе швидк1сть народження виробництв у сферi малого i середнього бiзнесу, що може привести до росту сощально: напруженоси в суспiль-ствi i втрата цiлих сегментiв укра: нсько: промислово-сть У зв'-язку з цим, розвиток малого i середнього бiз-несу необхщно розглядати в контекстi загального розвитку промислово: полiтики в Украшь 1ншими словами, необхщно зрiвняти швидкостi лiквiдацii наслiд-юв гiпертрофованоi iндустрiалiзацii i появи нових робочих мюць у сферi малого i середнього бiзнесу.
Для подолання кризових загроз для малого та середнього пщприемництва необхщно створення в Ук-ра:ш стимулюючого бiзнес-середовища та сприятли-вих швестицшних умов функцiонування пiдприемни-цьких структур. За для виршення означених проблем необхщна дiева владна пiдтримка малого та середнього пщприемництва шляхом розширення системи пшьго-
вого оподаткування, вщшкодування вщсоткових ставок за банювськими кредитами, зниження тягаря оре-ндних платеж1 В, мiнiмiзацiя платеж1 В за тепло- i енер-госпоживання, вившьнення вщ непомiрних нараху-вань на фонд заробггао! плати. Без вирiшення нагаль-но! пiдтримки з боку влади суб'-екти малого пщприе-мництва не в змозi навiть зберiгати робочi мiсця, не говорячи про! х нарощування.
Для переходу до ефективних методiв державно! регуляц! потрiбний перегляд нормативно-правово! бази як на державному, так i регiональному рiвнях. Ключову роль повинна зiграти сама держава, осюльки введення економiчних i конституцшних правил, яю i створюють адмшстративш бар'-ери знаходиться у владi держави. Потрiбний перехщ до максимально можли-вого спрощення доступу економiчних суб'-екив на ри-нок при одночасному пщвищенш вiдповiдальностi (перш за все економiчною) всiх учасниюв ринку, у тому чи^ i держави, за реальний результат дiяльностi.
Крiм того, державна пщтримка малого та серед-нього пiдприeмництва повинна включати таю на-прями:
— фiнансування створення i розвитку регюналь-них та мюцевих iнвестицiйно-iнновацiйних кластерiв за участю суб'-eктiв малого та середнього пщприемни-цтва у базових видах економiчно! дiяльностi та прю-ритетних сферах економiки-
— фiнансово-економiчне стимулювання запрова-дження суб'-ектами малого пiдприeмництва шновацш-них технологiй, створення та поширення знань мгж науково-дослiдними iнституцiями та суб'-ектами пщп-риемницько! дiяльностi, пщвищення якостi роботи ре-гiональних оргашв державного управлiння у напрямi мониторингу та планування iнновацiйного розвитку сектору малого та середнього бiзнесу-
— забезпечення формування економiчних стиму-лiв для створення локальних iнтегрованих виробничих систем, проведення горизонтально! та вертикально! кооперащ! малих пiдприeмств шляхом створення коо-перативiв у рiзних видах економiчно! дiяльностi-
— створення мережi мунiципальних бiзнес-iнкуба-торiв i венчурних фондiв, покращення шституцшно-правового забезпечення розширення можливостей малих пщприемств до реалiзацi! iнвестицiйних проектiв i iнновацiйних програм, розширення можливостей фу-нкдiонування мереж суб'-eктiв фшансово-швестицш-но! пiдтримки, а також! х мотиващ! до покращення доступу пiдприeмств до шновацш та iнвестицiй.
Пiдтримка малого та середнього пщприемництва на рiвнi регiонiв повинна включати таю напрями:
— залучення до процесу легального видобутку ву-гшля малого та середнього пщприемництва, що може стати дieвим механiзмом подолання негативних соща-льно-економiчних проблем на територiях, де були за-критi вугiльнi пщприемства, що мали статус мютоу-творюючих. Реeстрацiя малих шахт частково знизить рiвень безробiття за рахунок легального працевлашту-вання спецiалiстiв шахтарських квалiфiкацiй, сприя-тиме зростанню показниюв життевого рiвня насе-лення i поповненню мiсцевих бюджетiв-
— залучення малого та середнього пщприемництва до процеетв модершзац! комплексу житлово-комуна-льного господарства на регюнальному рiвнi шляхом збшьшення питомо! ваги приватного сектору, задiяння потенцiалу малого бiзнесу. Важливим напрямком розвитку ЖКГ регiону е збшьшення частки пiдприeмств
малого та середнього бiзнесу у сферi обслуговування об'-еднань спiввласникiв багатоквартирних будинюв (ОСББ), у т.ч. ремонту, обслуговування внутршньо-будинкових комунiкацiй, примщень- прибирання прибудинкових територiй- збiр, вивезення та переро-бки побутових вiдходiв тощо-
— залучення малого бiзнесу до розвитку альтернативно! енергетики, зменшення енерговитрат, пщви-щення енергоефективноси на мiсцевому, регюналь-ному рiвнях. Наявнiсть природних ресурсiв, ктматич-них умов, мюцево! сировини у регюш сприяють розвитку альтернативно! енергетики в Донецьюй та Луга-нсьюй областях-
— задiяння потенцiалу малого пщприемництва для розвитку сшьських територш Донецько! та Лугансько! областей. Розвиток фермерства, стимулювання пщп-риемницько! шщативи та малого пiдприeмництва дозволять пом'-якшити проблему зайнятостi у сшьсьюй мiсцевостi, сприятимуть iншим позитивним соща-льно-економiчним перетворенням на селi, забезпечать зростання обсяпв вiтчизняного агровиробництва-
— залучення малого пщприемництва до сфери розвитку транспортно-транзитних послуг на мюцевому, регюнальному рiвнi. Транспортний комплекс Донецько! та Лугансько! областей представлений розгалуже-ною мережею дор^, магiстралей та автобанiв, забезпе-чуе масштабы вантажоперевезення та пасажиропере-везення уетма видами транспорту. В процеет розбу-дови, обслуговування транспортно! сфери регюну, пiд час надання транспортно-транзитних послуг важливу роль вiдiграють представники малого бiзнесу, приватнi компанi!-перевiзники.
Список використаних джерел
1. EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12 [Електронний ресурс]. — Rotterdam: European Commission, 2012. — 89 рр. — Режим доступу: http: //ec. europa. eu/enterprise /policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting documents/2012/annual-report_en. pdf, С. 15
2. Oswald A. Latent Entrepreneurship Across Nations / А. Oswald, D. Blanchflower, A. Stutzer // European Economic Review. — 2001. — № 45 — Р. 680−691.
3. Reynolds P. D. Global Entrepreneurship Monitor: 2000 Executive Report [Електронний ресурс] / P. D. Reynolds, M. Hay, W. D. Bygrave, S. M. Camp and E. Autio // Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership at the Ewing Marion Kauffman Foundation. — 2000. — 59 рр. — Режим доступу: http: //www. gemconsortium. org/docs/2408/gem-2000-global-report.
4. Storey D. J. The birth of new firms: does unemployment matter? / D. J. Storey // Small Business Economics. — 1991. — № 3. — Р. 167−179.
5. Модершзащя механiзмiв розвитку малого та середнього бiзнесу: моногр. / А.1. Бутенко, М.П. Вой-наренко, В.1. Ляшенко та ш.- НАН Укра! ни, 1н-т еко-номжи пром-сть — Донецьк, 2011. — 326 с.
6. Бутенко А.1. Рiвень потенщалу малого пщприемництва в Одеському регюш та напрямки активiзацi! його використання: монографiя / А.1. Бутенко, 1.М. Сараева, Н.1. Носова — 1нститут проблем ринку та еко-номжо-еколопчних дослщжень НАН Укра! ни. — Одеса: !нтерпршт, 2013. — 112 с.
7. Напрямки дерегуляцп дiяльностi малих пщпри-емницьких структур в Украiнi / А.1. Бутенко, Н. Л. Шлафман // Вюник економiчноi науки Украши. — 2012. — № 1 (21). — С. 30−33.
8. Варналш З. С. Мале пщприемництво: основи теорп i практики. — 4-те вид., стер. — К.: Т-во & quot-Знання"-, КОО, 2008. — 302 с.
9. Воротша Л.1. Можливостi збереження пщприемств сектору малого бiзнесу економiки Украши [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // tppe. econom. univ. kiev. ua/data/200919/zb1905. pdf.
10. Про стан та перспективи розвитку пщприемництва в Украшь Нащональна доповщь / К. О. Ваще-нко, З. С. Варналш, В. 6. Воротш, В. М. Геець, Е. М. Лiбанова та ш. — К.: Держкомпщприемництва, 2010. — 219 с.
11. Геець В. М. Про едшсть i суперечноси у розвитку суспшьства, держави та економiки / В. М. Геець // Економжа Украши. — 2012. — № 10. — С. 4−23.
12. Кужель О. Роль малого бiзнесу в регюналь-ному соцiально-економiчному розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www. academia. org. ua/?p=242.
13. Лятн Д. Регiональнi особливостi державного управлшня розвитком малого пщприемництва / Д. Лятн // Стратепчш прюритети. — 2010. — № 1. — С. 34−38.
14. Ляшенко В.1. Регуляторна полпика стимулю-вання розвитку малого пщприемництва в умовах тра-нсформацп виробничо: сфери старопромислових реп-ошв. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. google. com. ua/.
15. Ляшенко В. И. Регуляторная политика в Украине: методология формирования и режимы реализации в сфере малого предпринимательства: дис. … д-ра экон. наук: 08. 00. 03 / В.И. Ляшенко- НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. — Донецк, 2007. — 434 с.
16. Макогон Ю. В. Малый бизнес в Украине в условиях глобализации мировой экономики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // yandex. ua/clck/jsredir?from=yandex. ua
17. Малий бiзнес мюта Донецька i Донецько: обласп в 2013 рощ / Еспрес-випуск. — Донецьк: Головне управлшня статистики у Донецькш область — 2014. — 6 с.
18. Рейтинг мют та райошв Донецько: обласп за розвитком малого пщприемництва в 2013 рощ / Ста-тистичний бюлетень. — Донецьк: Головне управлшня статистики у Донецькш область — 2014. — 25 с.
19. Донецька область у цифрах у 2013 рощ / Ста-тистичний збiрник. — Донецьк: Головне управлшня статистики у Донецькш область — 2014. — 68 с.
20. Малий бiзнес Донецько: обласп за 2010−2012 роки / Статистичний збiрник. — Донецьк: Головне управлшня статистики у Донецькш область — 2013. — 73 с.
21. Основш структуры показники дiяльностi пщприемств за: х розмiрами [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. lg. ukrstat. gov. ua/sinf/ rospidpr/ rozpidpr. php. htm.
22. Стимулювання розвитку малого пщприемництва як складова диверсифжацп економiки Сходу Украши [Електронний ресурс] / Аналпична записка. — Режим доступу: http: //www. niss. gov. ua/articles/1327/.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой