Definition of cost price’s transportation in suburb communication, for functioning operators at railway transportations

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 338. 47:656. 23
ВИЗНАЧЕННЯ СОБ1ВАРТОСТ1 ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИР1 В У ПРИМ1СЬКОМУ СПОЛУЧЕНН1 В УМОВАХ ФУНКЦ1ОНУВАННЯ ОПЕРАТОР1 В ЗАЛ1ЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Балака €. I., к.е.н., доцент, Семенцова О. В., к.е.н., доцент, Васильев О. Л., к.е.н., доцент, (УкрДАЗТ)
Запропоновано тдходи щодо калькулювання собiвартостi перевезень пасажирiв у примкькому сполучент, що враховують ринковi умови господарювання та можуть ефективно застосовуватися в при створеннi компанш — операторiв з перевезень пасажирiв у примкькому пасажирському зал1зничному сполученнi.
Ключовi слова: пасажирськ перевезення, прим^ьке сполучення, собiвартiсть.
Постановка проблеми та и зв'-язки з науковими та практичними завданнями. Створення прозоро! та ефективно! моделi пасажирських залiзничних перевезень зараз стае ключовим елементом реформи залiзничного транспорту. Проблеми перехресного субсидування i вщсутшсть конкурентного середовища в пасажирському секторi негативно впливають на систему залiзничних перевезень в цшому i зрештою знижують конкурентоспроможшсть вае! економiки. В той же час юнуюча система тарифоутворення практично позбавляе
спецiалiзованого пасажирського перевiзника можливостi оцiнити власш витрати та витрати на оплату послуг власника iнфраструктури. Таким чином, удосконалення методичних пiдходiв до розрахунку собiвартостi перевезень пасажирiв у примюькому пасажирському залiзничному сполученнi з урахуванням ринкових принципiв господарювання е актуальним та своечасним.
Анал1з остантх до^джень i публшацш, на яш спираеться автор з посиланнями на джерела. Питания визначення собiвартостi залiзничних перевезень пасаж^в, зокрема у примiському сполученш, висвiтлено у роботах науковцiв рiзних часiв [1−7]. Однак аспекти визначення витрат операторiв примiських залiзничних перевезень з урахуванням плати за користування шфраструктурою залiзниць дослiджено недостатньо.
При цьому е калька точок зору щодо того, що можна вважати одиницею вимiру транспортно! роботи залiзниць у примiському сполученнi. Аналiз наукових праць вiтчизияних вчених [8, с. 27- 9, с. 146] дае пiдстави стверджувати, що однi з них (Дми^ев В. А., Кедров В. С.) у сво! х дослiджениях використовували такий вимiрник транспортно! роботи по перевезенню пасажирiв, як 1 пас-км, а iншi приймали у якостi вимiрника 10 пас-км [10, с. 246]. Однак аналiз розташування
© Балака ?.1., Семенцова О. В., Васильев О. Л.
примюьких зупинок та примюьких зон показуе, що в межах одше! зони найчаспше розташовано дек1лька зупинок i встановлення однаково! вартостi про! зду до кожно! з них не е економiчно виправданим. Визначення собiвартостi роботи примюького пасажирського залiзничного транспорту в розрахунку на 10 пас-км також не дають справедливо! оцшки вартостi перевезень, бо на цш вiдстанi пiд час розташовано калька зупинок i пасажири за однакову плату отримують рiзний обсяг послуг.
В той же час калькулювання витрат у примiському пасажирському залiзничному сполученнi при використаннi електротяги здiйснюеться в розрахунку на одну годину роботи. Для цього окремо розраховують калькулящю вартостi однiе! бригадо-години та однiе! локомотиво-години в по! здi з п'-яти електросекцiй. При цьому обсяги транспортно! роботи у пасажирському руа характеризують вимiрником пасажиро-к1лометри.
У даному разi спостерiгаються двi розбiжиостi, що роблять використання часових показник1 В при калькулювання витрат у примюькому пасажирському залiзничному сполученнi невиправданим. По-перше,
калькулювання витрат у розрахунку на одну годину роботи не вщповщае показникам, що характеризують обсяг роботи у даному видi залiзничного сполучення, тож неможливо оцiнити витрати, що припадають тут на одиницю роботи. Тому бiльш обгрунтованим було б визначати витрати у розрахунку на один шлометр. По-друге, примюький електропо! зд досить часто мiстить рiзну к1льк1сть електросекцiй (не обов'-язково кратну п'-яти), тому при перерахунку витрат для окремого по! зду з використанням системи, що застосовуеться, можуть виникати похибки.
ВидЫення невиршених частин загальног проблеми, котрш присвячуеться стаття.
Проведене дослщження сввдчить про вiдкритiсть питання щодо визначення одиницi вимiру транспортно! роботи залiзниць у примiському сполученнi та удосконалення методики визначення собiвартостi перевезень пасаж^в у примiському сполученнi при демонополiзацi! залiзнично! галузi та введенш операторiв перевезень.
Формування цтей cmammi (постановка завдання). Мета статп полягае в обгрунтуваннi унiфiкованого пiдходу до калькулювання собiвартостi примiських залiзничних перевезень пасаж^в, який може ефективно дiяти як в iснуючих умовах господарювання, так i у випадку створення компанiй — операторiв примiських залiзничних перевезень.
Виклад основного матерiалу до^дження з обГрунтуванням отриманих наукових результатiв. У зв'-язку з вщносно невеликими вщстанями примiських залiзничних перевезень та iндивiдуальним характером обсягу та якосп послуги, що надаеться, для бшьш точного розрахунку собiвартостi i, як наслщок, встановлення бiльш справедливих та економiчно обгрунтованих тарифiв, за одиницю транспортно! роботи, що здiйснюе примюький залiзничний комплекс, видаеться доцiльним прийняти 1 пас-км.
Зазначимо, що населешсть по! зду протягом маршруту змiнюеться значно, а, поруч з цим, експлуатацшш витрати, що пов'-язанi з рухом примюького по! зду, мало залежать вщ його населеностi. Тому, основним фактором, що впливае на собiвартiсть 1 пас-км, е змша населеностi пойду. Перш за все, для розрахунку собiвартостi 1 пас-км необхiдно визначити собiвартiсть 1 по! здо-шлометра. Оск1льки ва маршрути рiзняться мiж собою (наприклад, профiлем шляху), то буде вiдрiзнятись i собiвартiсть одного по! здо-шлометра (далi -1 по! здо-км). Крiм того, примюький електропо! зд складаеться з рiзно! кiлькостi секцiй, тому, спочатку, необхщно визначати собiвартiсть експлуатацп одше! електросекцп у розрахунку на 1 км, тобто собiвартiсть одного секцiе-кiлометра (1 секц-км).
В Укра! ш примiський рух здшснюеться за допомогою електро- та дизельтяги. Враховуючи, що примiськi електропо! зди складаються з електросекцiй, а дизель-по!зди — з вагонiв, калькулювання витрат у примiському пасажирському залiзничному сполученш при використаннi електроенергп доцiльно вести на вимiрник 1 секц-км, а при використанш дизпалива — на вишрник 1 ваг-км.
Вiдповiдно до вище викладеного, повну собiвартiсть експлуатацп рухомого складу
доцiльно визначати на 1 км i -то! дiлянки j -го
., С! CtL I. КМ
маршруту (Lij):
с-
експл, кмпас, км г j
Ci j = Сг j +~J
(1)
де С
повна собiвартiсть примюьких
пасажирських перевезень, що припадае на 1 км i -то! дiлянки j -го маршруту, грн/1 км-
С,
г j
витрати на надання попутних послуг на i —
тiй дiлянцi маршруту j, грн,
li j — довжина i -то! дiлянки j -го примюького
залiзничного маршруту, км
З формули (1), повна собiвартiсть
, експл ч • ^ •
експлуатацil рухомого складу (Сг j) на всш г —
тш дмнщ j -го маршруту розраховуеться наступним чином:
/-1 експл _ Г, naс, км ^ s^nn
Cij = Cij ¦ lij + Cij:
або
С • n
С експл = с|" j с (е) j ^ i + 3
l.
г j нг г j
(2)
(3)
де
С
г j
витрати на надання попутних послуг на
дмнщ i маршруту j, грн-
С с (в) j — нормативна собiвартiсть вiдповiдно
1 секц-км або 1 ваг-км (при використанш електротяги або теплотяги) на j -му маршрутi, грн/1 по! здо-км-
пс (е) j — ваддошдао к1льк1сть секцiй у примiському
по! зда (при використаннi електротяги) або вагошв (при використаннi теплотяги), од.- / -
j
км-
З
довжина примiського залiзничного маршруту,
нг г j
витрати, пов язаш з використанням нитки
графiку на i -тш дiлянцi маршруту j, грн/по!зд. Виходячи з формул 2 та 3, собiвартiсть перевезення пасажирiв на 1 км довжини i -то!
пас, км
дiлянки j -го маршруту (С) визначаеться за
i j
формулою:
с-
C ¦ n З — Спп
с (в) j Пе (в) j + Jнг i j ^ij

I
(4)
Co6iBapTiCTb перевезення пасажирiв i -тою дiлянкою j -го маршруту (Спас):
C ¦ n
Спас _ с (в) j c (в) j 1 + з — cnn Cij — i '-lij+3Hzij Cij.
(5)
за
Нормативна co6iBapricTb (Cc (в).) визначаеться як сума нормативних гатрэт
() статями калькуляцп без врахування витрат на
тдо°тдно 1 секц-км аб0 1 ваг-км (при нитку грaфiку та попутш послуги: використaннi електротяги або теплотяги)
C (). _ (З (). + з. + з. + з дд. + з + з. + з + з + з. +
c (в) j v ел (пт) j стор j оп осн j оп дод j сс j осв j рс j пк j пко j
+з. +з +з. +зд +зо. +з.)
заг-вир j ня j гнш вир. аом. зо. гнш оп. у
(6)
де
з.
ел (пт) j
витрати електроенергii або палива для тяги примюьких електропоiздiв, грн/1 секц-км- зстор j — витрати на оплату послуг стороннiх
оргашзацш на мaршрутi j, грн/1 секц-км-
зоп осн j — витрати на основну оплату пращ на j -му мaршрутi, грн/1 секц-км-
зоп дод j — витрати на додаткову оплату пращ на j -му маршруп, грн/1 секц-км-
зсс j — витрати на вщрахування до фондiв соцстрахування на мaршрутi j, грн/1 секц-км-
зосв j — витрати на тдготовку та освоення
послуг з примюьких перевезень на j -му мaршрутi, грн/1 секц-км-
зрс j — витрати на утримання та експлуaтaцiю рухомого складу на маршруп j, грн/1 секц-км-
зпк j — витрати на утримання та експлуатащю пiд'-iзних колш на мaршрутi j, грн/1 секц-км-
зпко j — витрати на здшснення початково-
к1нцевих операцш на j -му мaршрутi, грн/1 секц-
км-
ззаг -вир j — зaгaльновиробничi витрати з
перевезень пaсaжирiв зaлiзницею у примiському сполученнi на j -му мaршрутi, грн/ 1 секще-км-
зня j — витрати, що пов'-язаш з низькою яшстю
зaлiзничних перевезень у примiському пасажирському сполученш на j -му маршруп,
грн/ 1 секц-км-
з
гнш вир j
примюькому пасажирському мaршрутi j, грн/ 1 секще-км-
з
iншi виробничi витрати у сполученнi на
уадм j — aдмiнiстрaтивнi витрати при
здшсненш перевезень пaсaжирiв у примюькому зaлiзничному сполученнi на мaршрутi j, грн/1 секц-км-
ззб j — витрати на збут у примкькому сполученш на маршруп j, грн/1 секц-км-
з.
iншi оперaцiйнi витрати на
здiйснення перевезень пaсaжирiв у примiському сполученнi на маршруп j, грн/1 секц-км.
При розрахунку нормaтивноi собiвaртостi 1 секц-км (1 ваг-км) не враховуеться витрати на нитку графжу, бо вони можуть змiнювaтися на рiзних дiлянкaх певного маршруту, що впливае на загальну суму експлуaтaцiйних витрат з примюьких перевезень. Витрати з надання нитки
грaфiкa для окремого примюького поiздa (знг i.) можна розрахувати за формулою
З
нг 1 ]
I (з
пр 1 ] ^ 3розп 1 ] ^ Згк 1 ] ^ Заб 1 ] ^ Здц 1 ] ^ Зел 1 ])
(7)
де п — к1льк1сть д1лянок або перегошв, у межах яких проходить нитка граф1ка-
Зпр 1 ^ - витрати з надання нитки графжа, як1 в
повному обсяз1 вщносяться на пасажирськ1 перевезення у прим1ському сполученш, в розрахунку на один по! зд, грн. / 1 по! зд-
3
— витрати з надання нитки графжа, як1
розп 1 ]
вщнесено на пасажирсьш перевезення у прим1ському сполученш в результат! розпод1лу, в розрахунку на один по! зд, грн. / 1 по! зд-
Згк 1 ^ - витрати господарства коли, пов'-язаш з
наданням нитки графжа, в розрахунку на один по! зд, грн. / 1 по! зд-
Заб 1 ] - витрати на поточне утримання й
обслуговування пристро! в автоблокування в розрахунку на один по! зд, грн. / 1 по! зд-
Здц г ] - витрати на поточне утримання й
обслуговування пристро! в диспетчерсько! централ1заци в розрахунку на один по! зд, грн. / 1 по! зд-
Зел 1 ] - витрати, пов'-язаш з забезпеченням
електропо! зда електроенерпею для тяги на електрифжованих д1лянках, грн. / 1 по! зд.
Витрати на надання попутних послуг (С™)
розраховуються за формулою
Спп г^експл
,, = С, '-а.
(8)
Скор — площа 1 секцп або 1 вагона (при
використанш електротяги або теплотяги), що використовуеться для перевезень прим1ських пасажир1 В, м2.
Соб1варт1сть 1 пас-км на окремш д1лянщ 1 певного
маршруту ] (С) за умов використання
* ]
м1сткосп по! зду на 100% можна розрахувати за формулою
^ пас, км
С& lt-=-Т-, (10)
де Анорм — нормативна шльшсть м1сць у прим1ському по! зд1, м1сць-
Соб1варт1сть 1 пас-км на окремш д1лянщ 1 певного
, /-1 мгсшк ч л
маршруту ] (С11) з урахуванням фактично1 м1сткосп по1зду можна розрахувати як:
м^тк
С
пас, км
1 1
А • к
норм 1 ]
(11)
де к1
.г ] коефщент використання м1сткосп
прим1ського по! зду на 1 — тш д1лянщ ] - го прим1ського маршруту, що визначаеться за формулою
А
'- (12)
к& quot- = А
1 1
де, а — доля невластивих для зал1знищ робгг у сфер1 перевезення прим1ських пасажир1 В, у долях одинищ. Вона визначаеться за формулою
с
а = -, (9)
с
кор
де 8пп — корисна площа 1 секцп (при використанш
електротяги) або 1 вагона (при використанш теплотяги) прим1ського рухомого складу, що використовуеться не за призначенням (не для перевезень прим1ських пасажир1в), м2-
норм
А, — фактична населешсть по! зду на 1 -тш д1лянщ ] -го маршруту, пас. -
^ • л ,/-г м! стк ,
Соб1варт1сть 1 пас-км (С^) з урахуванням
формул (4) та (11):
п
I Зк
С,
1 1
с (в) ] ?-1 к ] _к=1
I. ¦ А • к
1 норм 1 1
+ -
З
нг 1 ]
I ¦ А • к
1 норм 1

С,
1
I ¦ А • к
1 норм 1
(13)
де к — ввдповвдна стаття калькуляци витрат- р — к1льк1сть статей калькуляци витрат-
Зк 1 — витрати за статтями калькуляци при використанш електрорухомого складу або
дизельпо!'-зд1 В на ] - тому маршруп, грн / 1 секц-км-
Висновки даного дослiдження i перспективи подальших робт у цьому напрямку. Наведена методика визначення соб1вартост1 перевезень пасажир1 В у примшькому сполученш за окремим напрямками та маршрутами дозволяе враховувати особливосл: м1сцевосп, якою пролягае кол1я ввдповвдного маршруту перевезень- рухомого складу, що використовуеться для здшснення перевезень- попиту на перевезення за окремими дшянками, напрямками та в певний штервал часу- шших фактор1 В, що впливають на витрати з перевезень. А 11 використання у практичних розрахунках дозволить створити бшьш ч1ткий та прозорий мехашзм розпод1лу фшансових потошв, сприятиме зменшенню обсяпв субсидування пасажирських зал1зничних перевезень, а також стане шдгрунтям для впровадження ново!'- системи тарифшаци у прим1ському пасажирському зал1зничному сполученш з урахуванням ринкових умов господарювання.
СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ
1. Колесникова, Н. М. Методичш шдходи до визначення соб1вартост1 пасажирських зал1зничних перевезень з метою цшоутворення в умовах подальшого реформування зал1зничного транспорту [Текст] / Н. М. Колесникова // Вкник М1жнародного Слов'-янського ушверситету. Сер1я: економ1чн1 науки. — 2004. — Х. — Т^П. -№ 1. — с. 35 — 39.
2. Андреева, М. В. Формування соб1вартост1 пасажирських зал1зничних перевезень далекого сполучення в тарифних цшях [Текст]: дис. … канд. екон. наук:
08. 07. 04 / М. В. Андреева. — Х.: УкрДАЗТ, 2002. — 174 с.
3. Сич, ?. М. Пасажирських комплекс зал1зничного транспорту: розвиток 1 ефектившсть [Текст]: Монограф1я / ?. М. Сич, В. П. Гудкова. — К.: Видавництво & quot-Аспект-Пол1граф"-, 2004. — 248 с.
4. Шульга, А. М. Себестоимость железнодорожных перевозок [Текст]: учебн. для ВУЗов ж. -д. -трансп. / А. М. Шульга, Н. Г. Смехова — М.: Транспорт, 1985. — 279 с.
5. Журавель, А. И. Себестоимость железнодорожных перевозок [Текст] / А. И. Журавель. — Новосибирск: Изд-во СГУПСа. 2000. — 304 с.
6. Абрамов, А. П. Формирование себестоимости перевозок [Текст] /
A. П. Абрамов, Г. А. Васильева // Железнодорожный транспорт. — М.: МПС, 1992.
— № 6. — с. 59 — 64.
7. Абрамов, А. П. О методике определения себестоимости перевозок грузов для тарифных целей на железных дорогах [Текст] / А. П. Абрамов // Транспортные тарифы (Сб. статей) Под ред. И. В. Ивлиева,
B. П. Потапова. — М.: Трасжелдориздат, — 1960.
— 292 с. — с. 163 — 205.
8. Дмитриев, В. А. Грузовые и пассажирские тарифы железнодорожного транспорта СССР [Текст]: учеб. пособие. (лекция) / В. А. Дмитриев. — М., 1968. — 34 с.
9. Кедров, В. С. Железнодорожные пассажирские тарифы [Текст] / В. С. Кедров // Транспортные тарифы: сб. статей / под ред. И. В. Ивлиева, В. П. Потапова. — М.: Трасжелдориздат, — 1960. — С. 145 — 162.
10. Беленький М. Н. Экономика пассажирских перевозок [Текст] / М. Н. Беленький. — М.: Транспорт, 1974. — 272 с.
Аннотация. Предложены подходы к калькулированию себестоимости перевозки пассажиров в пригородном сообщении, которые учитывают рыночные условия ведения хозяйства и могут эффективно применяться при создании компаний, — операторов по перевозке пассажиров в пригородном пассажирском железнодорожном сообщении.
Ключевые слова: пассажирские перевозки, пригородное сообщение, себестоимость.
Summary. Approaches to cost price'-s calculation of passengers in suburb communication which take info account market conditions involving the management and using for making a company are offered in this article.
Keywords, passenger transportations, suburb communication, cost price.
Рецензент д.е.н., професор УкрДАЗТДейнека О. Г. Експерт редакцшног колегп к.е.н., доцент УкрДАЗТ Боровик Ю. Т.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой