МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКіВ В МіСТАХ З УРАХУВАННЯМ МЕРЕЖі ПАРКОВКИ АВТОМОБіЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

-------------------? ?----------------------
Розглянуто питання моделювання транспортних потоків на прикладі м. Харкова. На відміну від відомих методів моделювання запропоновано враховувати мережу парковки автомобільного транспорту
Ключові слова: транспортна мережа, транспортні потоки, мережа паркування, моделювання транспортних потоків
?------------------------------------?
Рассмотрены вопросы моделирования транспортных потоков на примере г. Харькова. В отличие от известных методов моделирования предложено учитывать сеть парковки автомобильного транспорта Ключевые слова: транспортная сеть, транспортные потоки, сеть парковки, моделирование транспортных потоков
?------------------------------------?
Problems of modeling of traffic flows on the example of Kharkiv. In contrast to the known methods of modeling proposed that a network of park road
Keywords: transportation network, traffic flows, network, parking, traffic flow modeling -------------------? ?----------------------
УДК 656. 13, 656. 13. 08
МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ В МІСТАХ З УРАХУВАННЯМ МЕРЕЖІ ПАРКОВКИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
О.О. Лобашов
Кандидат технічних наук, доцент*
О.В. Прасоленко
Кандидат технічних наук, доцент* *Кафедра транспортних систем і логістики Харківська національна академія міського господарства вул. Революції, 12, м. Харків, Україна Контактний тел.: (057) 343−01−90
1. Вступ
Дефіцит простору для руху транспортних потоків та його паркування характерний для всіх найкрупніших міст.
Найбільш складна ця проблема в містах із забудовою, що сформувалася історично. Паркування на вулицях погіршує видимість, зменшує пропускну здатність та веде до створення аварійних ситуацій. Організація й управління дорожнім рухом неможлива без інформації про закономірності функціонування транспортних потоків [1]. Для вивчення закономірностей функціонування транспортних потоків в містах використовують методи моделювання транспортних мереж.
2. Аналіз останніх досягнень і публікацій
До основних завдань, що вирішуються за допомогою моделювання, відносять наступні питання:
— що може викликати зміну в зовнішніх транспортних зв’язках-
— які зміни викликає дозвіл чи заборона паркуван-ня автомобілів в транспортній мережі міста-
— як зміниться робота транспортної системи при введенні нових елементів: ліній метро, радіальних або кільцевих автомагістралей-
— яких змін у транспортній системі міста буде вимагати будівництво нового житлового району або розташування ємного центра тяжіння відвідувачів-
— якого перерозподілу потоків транспорту й пасажирів варто очікувати у випадку тимчасового закриття або ліквідації якого-небудь елемента транспортної системи.
Перша спроба узагальнити математичні дослідження транспортних потоків і представити їх у вигляді самостійного розділу прикладної математики була зроблена Ф. Хейтом [2].
При моделюванні автомобільного руху фахівці зштовхнулись з вибором між макроскопічним моделюванням руху, розглядаючи потоки як безперервні (подібно моделюванню поточної через трубу води) і моделюванням кожного транспортного засобу окремо. У літературі є багато прикладів обох підходів.
Макроскопічні моделі володіють тією перевагою, що є математично-компактними, і можуть бути представлені системою диференціальних рівнянь, рішення яких не вимагає значних обчислювальних ресурсів.
За думкою авторів [3] отримати параметри транспортних потоків на ділянці транспортної мережі, найзручнішим методом, є використання математичного моделювання. Математичні моделі вирішують завдання побудови математичних моделей, здатних адекватно описувати поводження учасників транспортного потоку й правильно відтворювати параметри й характеристики руху.
З
3. Мета й постановка задачі
Аналіз літературних джерел дозволив сформувати цілі та завдання дослідження. Для моделювання транспортних потоків з урахуванням мережі парковки автомобільного транспорту, доцільно розробити математичну модель функціонування транспортних потоків в транспортній мережі міста.
4. Рішення задачі
Aпробацію підходу до рішення проблеми, підвищення ефективності функціонування транспортних потоків в містах, пропонується провести на реальному об'єкті, а саме на прикладі транспортної мережі м. Харкова.
На першому етапі моделювання транспортної мережі м. Харкова необхідно розробити модель транспортної мережі. Транспортна мережа подається у вигляді топологічної схеми, на якій мережа представляється у вигляді вузлів і дуг. Наступним етапом є формування вихідних даних. Вихідні дані для розробки моделі доцільно згрупувати в чотири блоки (файли вихідних даних):
— дані про ділянки транспортної мережі (характеристики дуг мережі і руху по ним) —
— дані про паркування автомобілів на ділянках мережі (геометричні параметри, що враховують спосіб паркування) —
— дані про транспортний попит (обсяги утворення і поглинання потоків у вузлах мережі в годину «пік»).
— дані про обмеження маневрів на перехрестях (траси заборонених маршрутів руху) —
Програмне забезпечення моделі функціонування транспортної мережі розробляється для рішення ряду взаємозалежних задач по розрахунку параметрів транспортних потоків у місті [4]. Одним з параметрів функціонування мережі є критерій ефективності. Розроблена програма Net2. exe має можливість вести розрахунки за трьома критеріями ефективності: витрати, пробіг, час [5].
Вихідними характеристиками транспортної мережі є: матриця найкоротших відстаней- матриця кореспонденцій- оцінка ефективності функціонування транспортної мережі [6].
Для спрощення розрахунків характеристик функціонування транспортної мережі м. Харкова була використана додатково створена програма kharkov. exe. Дана програма була розроблена в середовищі BORLAND C++ BUILDER та MACROMEDIA FLASH MX 2004. Програма складається з блоків розрахунку характеристик транспортних потоків та графічного представлення інформації про рівень завантаження транспортної мережі по кожній дузі і інтенсивність руху по ній.
Дана програма використовує вихідні характеристики розраховані програмою Net2. exe., та представляє у вигляді вікна таблицю, з розрахунками всіх параметрів транспортної мережі та її характеристик функціонування.
Використовуючи дані розрахунки, а саме інтенсивність та коефіцієнт завантаження дороги рухом розглянемо графічно транспортне обслуговування. Програма kharkov. exe далі трансформує дані розрахунків в графічні параметри характеристик транспортної мережі. Вікно даних характеристик представлено на рис. 1.
Рис. 1. Фрагмент вікна з характеристиками транспортних потоків
Дане вікно відображає детально по кожній дузі рівень завантаження, використовуючи відповідно до кожного попередньо відібраний колір та інтенсивність руху. В вікні з характеристиками функціонування транспортної мережі можна знайти дані по всіх дугах мережі, які позначені як початковий та кінцевий пункт: швидкість вільного руху, приведена кількість смуг руху, розрахована інтенсивність програмою Net2. exe., фактична інтенсивність, відносна похибка розрахунку, фактична швидкість руху, рівень завантаження, рівень обслуговування та показник ефективності (відповідно до обраного критерію).
5. Висновки
Розроблена модель функціонування транспортних потоків дозволить в подальшому визначити вплив мережі парковки автомобільного транспорту на показники руху. Дана модель може бути використана в автоматизованій системі управління дорожнім рухом.
Література
1. Автомобильные перевозки и организация дорожного дви-
жения: Справочник. Пер. с англ. / В. У. Рэнкин, П. Кла-фи, С. Халберт и др. — М.: Транспорт, 1981. — 592 с.
2. Хейт Ф. Математическая теория транспортных потоков. -
М.: Мир, 1966.- 286 с.
3. Сильянов В. В. Теория транспортных потоков в проекти-
ровании дорог и организации движения. — М.: Транспорт, 1973. — 303 с.
4. Лобашов А. О., Ву Дык Минь. Методика прогнозирования
поведения транспортных потоков в городах // Вестник ХНАДУ.- Харьков: РИО ХНАДУ.- 2002., 35−36 с.
5. Прасоленко А. В. К вопросу о критериях эффективности
функционирования транспортной сети города // Восточно-европейский журнал передовых технологий выпуск ½ (19) 2006., 15−17 с.
6. Лобашов А. О., Прасоленко А. В. О влиянии парковочной
сети на распределение транспортных потоков в городах // Коммунальное хозяйство городов ХНАГХ. — научно технический сборник № 55. Издательство техника 2004., 142−147 с.
С

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой