ОБґРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБіЛЯ ЗА КРИТЕРієМ МіНіМіЗАЦії ПСИХОФіЗіОЛОГіЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВОДіЯ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

-? ?-
Обгрунтовано вибiр ефективного вантаж-ного автомобшя за допомогою методу про-ф^в. Проаналiзованi техтко-експлуата-цшт, ергономiчнi, динамiчнi, екологiчнi та силовi властивостi транспортних засобiв. Розроблена методика для прийняття управ-лтського ршення з оновлення рухомого складу автотдприемства при умовi забезпечення мiнiмiзацii психофiзiологiчного навантажен-ня на водiя при виконанш транспортноiробо-ти з перевезення вантажу
Ключовi слова: вантажний автомобшь, техтко-експлуатацшш властивостi, психо-фiзiологiчне навантаження, ергономiчнi вла-
стивостi, метод проф^в
?-?
Обоснован выбор эффективного грузового автомобиля с помощью метода профилей. Проанализированы технико-эксплуатационные, эргономические, динамические, экологические и силовые свойства транспортных средств. Разработана методика для принятия управленческого решения обновления парка подвижного состава с целью минимизации психофизиологической нагрузки на водителя при выполнении транспортной работы по перевозке груза
Ключевые слова: грузовой автомобиль, технико-эксплуатационные свойства, психофизическая нагрузка, эргономические свойства, метод профилей -? ?-
УДК 656. 13 (035): 658. 14
|DOI: 10. 15 587/1729−4061. 2015. 42 127|
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБ1ЛЯ ЗА КРИТЕР1? М МШ1М1ЗАЦМ ПСИХОФ1ЗЮЛОПЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА
ВОД1Я
О. В. Дерюмн
Кандидат техычних наук, доцент Кафедра управлшня на транспорт* E-mail: oleg. kot@meta. ua С. I. Чеберячко
Кандидат техычних наук, доцент Кафедра аерологп i охорони пращ* E-mail: sihc@yandex. ua *Державний вищий навчальний заклад «Нацюнальний прничий ушверситет» пр. Карла Маркса, 19, м. Днтропетровськ, УкраТна, 49 005
1. Вступ
На сучасному етат розвитку економiчних i сощ-альних процеав в Украiнi вантажний автомобiльний транспорт е найбiльш розповсюдженим i придатним для перевезення рiзноманiтних вантажiв. Ефектив-нiсть його використання визначаеться перемщенням потрiбного вантажу, який повинен бути доставлений у належнш кiлькостi, в потрiбний час, у вiдповiдне мш-це, без втрат i з найменшими матерiальними i трудови-ми витратами та дотриманням чинних законодавчих норм i правил.
Пiдвищення ефективностi функцiонування тран-спортно-технологiчноi системи перевезення вантажу можна досягти пльки з урахуванням у"х факторiв, якi мають вплив на цей процес, включаючи i працез-датнiсть водiiв. Важливою складовою цього процесу е психофiзiологiчний стан водiя, на який недостат-ньо звертаеться увага. Сучасш методики вибору ав-томобiля характеризуються наявнiстю розриву мiж загальними вимогами до вантажного автотранспорту i психофiзiологiчною здатшстю водiя. Як насль док — одтею з головних сучасних проблем е визначен-ня закономiрностей взаемозв'-язку мiж показниками транспортно-технологiчних процесiв i iх впливом на психофiзiологiчне навантаження водiя. Тому розв'-я-зання проблеми зi зменшення впливу показникiв
транспортно-технолопчних процесiв на психофiзiо-логiчне навантаження водив е актуальною проблемою для транспортно! системи вантажних автомобiльних перевезень.
2. Аналiз лiтературних даних та постановка проблеми
Найб^ьше публiкацiй щодо вибору автомобшя рекомендують проводити з урахуванням тшьки техш-ко-експлуатацiйних показникiв [1]. В той же час кну-ють методи, де оцiнювання властивостей автомобшя виконують за декiлькома показниками, однак саме ергономiчнi параметри не враховуються [2]. Рахуеть-ся, що функцiональнiсть, зовнiшнiй вигляд, дизайн мае пльки комерцiйне пiдrрунтя — для привабливост покупцiв [3]. Бiльшiсть дослщниюв вважають, що основною причиною фiзичноi втоми водiiв при поiздках на великi вiдстанi е незручшсть крiсел, нерiвномiр-нiсть навантаження м'-язiв опорно-рухового апарату [4], вiбрацiя [5]. Тому найб^ьшу увагу рекомендуеться придшяти при виборi транспортного засобу саме параметрам кршел [6]. Також вказуеться, що важливим аспектом який пливае на працездатшсть е мiкроклiмат в салонах, який попршуе самопочуття i увагу при ке-руванш автомобiлем [7]. Однак, комплексного тдходу до врахування всiх важливих параметрiв, зокрема
С п.
показнишв, яю впливають i на безпеку, при виборi автомобiля на сьогодш не iснуe. Бiльшiсть публiкацiй всебiчно розкривае вплив одного якогось показника на психофiзiологiчний стан людини i майже зовсiм не звертаеться уваги на шшь
Вибiр ефективного вантажного автомобшя проводиться в двох основних випадках:
— перевезення вщповщного типу i необхщно! кшь-коси вантажу у певних дорожнiх умовах-
— оновлення парку рухомого складу.
В класичнш схемi вибору ефективного вантажного автомобшя (рис. 1) не шнуе показниюв, за якими мож-на було б оцiнити психофiзiологiчне навантаження на водив при виконанш транспортного процесу перевезення вантажу [8].
Подана схема охоплюе широке коло умов експлуа-тацп та техшчних показникiв вантажних автомобiлiв. У нш представлено дотримання принципу багатосту-пеневостi вибору, з урахуванням як окремих, так i уза-гальнених характеристик. Однак 11 недолiками щодо прийняття управлiнського рiшення з обгрунтування вибору ефективного вантажного автомобiля е вщ-сутнiсть комплексного аналiзу впливу ергономiчних, технiко-експлуатацiйних, технiко-економiчних фак-торiв та iнших, що недостатньо для об'-ективно'-1 оцiнки такого складного питання.
Вид вантажу
Снос?6 виконання НРР
Дорожш умови
Тип кузова
Тип АТЗ
| Вантажопщйомтсть | 1
Одиночш автомобш! Автопойди
ШдвищеноТ прохщносп
Рис. 1. Класична схема вибору ефективного вантажного автомобшя для виконання транспортноТ роботи з перевезення вантажiв.
Зазначимо, що деяю дослщники при обгрунтуваннi вибору ефективного вантажного автомобшя пропону-ють враховувати показники безпечно-стi, надiйностi та ергономiчностi, але з метою визначення конкурентоспромож-ностi автомобiля як об'-екта, а без впливу на працездатшсть водiя при виконаннi транспортно'-1 роботи [8]. Тому постае завдання розробити методику вибору вантажного автомобшя з точки зору мь нiмiзацil впливу на психофiзiологiчне навантаження водiя.
обгрунтовуе ефективнiсть вибору з урахуванням його впливу на психофiзiологiчний стан водив з метою змен-шення 1х втоми, пiдвищення продуктивностi пращ та безпеки вантажних автомобшьних перевезень.
Для досягнення поставлено! мети необхщно вирь шити наступнi задачi:
— визначити найбшьш вагомi показники власти-востей автомобiлiв з урахуванням 1х прiоритету для мiнiмiзацil психофiзiологiчного навантаження водив-
— проаналiзувати iснуючi методи виршення багато критерiальних задач i обгрунтувати методику для прийняття управлшського рiшення з оновлення рухомого складу автошдприемства-
— визначити вантажний автомобшь, з найкращи-ми показниками ергономiчностi.
4. Матерiали та методи дослщження вибору ефективного вантажного автомобиля на основi аналiзу впливу експлуатацшних, ергономiчних, екологiчних, транспортних властивостей на психофiзiологiчне навантаження водiя
Сучасний автомобшь характеризуеться великою кшькктю показникiв якоси, якi можна об'-еднати в основ-нi шiсть груп: експлуатацiйнi, споживч^ екологiчнi, тран-
спортнi, ергономiчнi, безпеч-ност1 (рис. 2). Виходячи? з поставлених завдань вибору ефективного транспортного засобу для оновлення парку рухомого складу або для пе-ревезення вiдповiдного типу вантажу можна локалiзува-ти в цьому процеа тiльки тi властивостi, що вщповщ-но забезпечать ефективнiсть його використання. Тому це дае змогу вибрати найбшьш вагомi показники для вщ-повiдних умов експлуатацп, або для створення вщповщ-них комфортних умов пращ водiя та ш.
Характеристики вантажопотоку
!
Розм1р 1 число парт и Термшов1сть

3. Цiль i задачi дослщження
Рис. 2. Показники вибору ефективного вантажного автомобшя для виконання транспортноТ роботи з перевезення вантажiв
Проведет теоретичш дослщження ставили за мету визначити методику, яка на стади прийняття управлшського ршення вибору ефективного вантажного автомобшя при оновленш парку рухомого складу автошдприемства або для здшснення вантажних перевезень певного типу вантажу у вщповщних дорожшх умовах,
На нашу думку для вибору ефективного автомобшя з метою мiнiмiзацil впливу на психофiзiологiчний стан водiя доцшьно врахувати наступш властивостi: розмiр-нi, динамiчнi, силовi, ергономiчнi, екологiчнi, та надш-ностi. Першi три — характеризуюсь властивiсть вантажного автомобiля транспортувати вантаж з вщповщною
швидюстю. Ергономiчнi властивостi — оцiнюють комфорт в салош автомобiля i впливають на кiлькiсть енер-гозатрат водiя при виконаннi транспортно! роботи з перевезення вантажу i його адаптацп на робочому мiсцi. Надшшсть автомобiля визначае затрати енергп на його обслуговування тд час техшчних оглядiв, ремонтiв. Зауважимо, що цей перелж за необхiдностi можна роз-ширити для розв'-язання iнших поставлених завдань.
4. 1. Аналiз методiв дослiдження впливу вибору ефективного вантажного автомобиля на психофiзiо-логiчний стан водiя
З рис. 2 можна зробити висновок, що для при-йняття управлшського рiшення з вибору ефективного вантажного автомобшя, необхiдно всебiчно проана-лiзувати рiзнi властивостi даних транспортних засо-бiв, кожна з яких характеризуеться безлiччю рiзних показниюв, що значно ускладнюе процес аналiзу i прийняття рiшення.
Для виршення подiбних завдань використовують декiлька вщомих методiв, якi дозволяють перетворити багатофакторш завдання в однофакторну за допомо-гою наступних способiв:
— множенням показниюв якост або вiдносин показниюв ощнюваного вантажного автомобiля i базового виробу на ваговi коефiцiенти i пiдсумовуванням множин (метод використання коефвденпв вагомостi) —
— присвоенням кожному шдивщуальному показ-нику якост балiв i пiдсумовуванням! х (метод бального ощнювання) —
— переведенням шдиввдуальних кiлькiсних показ-никiв у яюсш, додаванням кожному рiвню якост оцiнки в iнтервалi вiд нуля до одинищ i знаходженням середнього геометричного значення за сукуптстю показниюв (метод Харршгтона) —
— дшенням одного комплексного показника вантажного автомобшя на iнший, наприклад результапв на витрати, продуктивнiсть вантажних автомобШв на сумарнi експлуатацiйнi витрати та ш. [2]-
— iнтегруванням вимiряних показникiв якостi одним з вщомих способiв, наприклад «радара» або «про-фШв», в один числовий показник без «зважування» [9, 10]. Кожен з названих пiдходiв мае сво! переваги i недолiки, яю детально розглянутi в роботi [11].
Найбшьш оптимальним пiдходом до виршення роз-глянуто! задачi е метод профШв. Суть якого полягае в об'-еднанш множини показникiв без зважування в штегральний коефiцiент якостi. Перевагами методу е простота у використанш i можливiсть iнтегрування велико! юлькосп рiзноманiтних показникiв. Отже, рiзнi характеристики автомобiля можна згрупувати, виходя-чи з припущення, що в однш групi вони е рiвнозначни-ми. Для аналiзу групових властивостей оберемо ваго-вий пiдхiд, що дозволить! х структурувати, виходячи саме з впливу на психофiзiологiчний стан водiя.
4. 2. Алгоритм проведення вибору ефективного вантажного автомобшя з урахуванням впливу на пси-хофiзiологiчний стан водiя
Вiдповiдно до методу профШв алгоритм здшснен-ня вибору автомобшя, який характеризуеться складною iерархiчною класифiкацiею наступний:
— вибираються найбiльш вагомi показники вантажних автомобШв, що розглядаються-
— проводиться iepapxi4Ha класифiкацiя вибраних показникiв-
— методом профШв для кожноТ групи визначають-ся комплекснi показники якост групи-
— методом аналiзу ieрархiй («МА1») визначаються коефiцieнти вагомостi кожноТ групи показникiв-
— пiдсумовуванням добутку комплексних показниюв якосп груп та ix коефiцieнтiв вагомостi розра-ховуеться iнтегральний критерiй якостi вантажних автомобШв, що розглядаються.
Комплексний показник якост всерединi групи ви-значаеться за формулою [9]:
Pi =(Y/2 + Y2 + Y3 +… + Yni_i + Yn_/2)/(n, -1),
(1)
де P, — комплексний показник якосп i-i групи показниюв- n, — кiлькiсть показникiв в i-i групи^, Y2, …, Yn _1, Yn — розраxунковi величини, яю визначаються за на-ступними формулами:
Y=
П. _ П.
П_____ П
або за формулою:
(2)
Y=
Пктах _ П П______ П. «
(3)
де Пктах — максимальне значення k-го показника- Пкш, п — мiнiмальне значення k-го показника.
За Пктах рекомендуеться приймати максимальне значення i-го показника серед обраних вантажних автомобШв, а за П^^ - мiнiмальне значення. Для спрощення розраxункiв рекомендуеться прийняти значення Пктк1 =0. Пк — значення i-го показника для ощнюваного вантажного автомобшя. Рiвняння (2) ви-користовуеться для „прямих“ показникiв, зб^ьшення значень яких пiдвищуе якiсть вантажного автомобшя. Наприклад, для вантажних автомобШв це — ванта-жопiдйомнiсть, максимальна швидюсть, сила тяги, потужнiсть двигуна та ш. Для „зворотних“ показниюв, тдвищення яких знижуе яюсть, застосовуеться формула (3). До таких можна вщнести такi показники, як — споряджену масу, витрату пального, гальмiвний шлях i т. д.
Для визначення штегрального показника якост необxiдно розрахувати значення коефвденпв ваго-мостi групи показникiв. На жаль, в даний час немае об'-ективноТ методики з ощнки значень цих коефщь ентiв. Вiдомi методи, таю, як методи параметричних регресшних залежностей, граничних i номiнальниx значень, еквiвалентниx спiввiдношень, експертного оцiнювання, мають як своТ сфери застосування, так i суттевi недолiки [10]. Для розрахунку коефвденив вагомостi доцiльно використовувати мало пошире-ний, досить об'-ективний, ушверсальний метод аналiзу iерарxiй розроблений в („МА1“) [11]. Вiн, на вщмшу вiд аналогiчниx iснуючиx методiв, враховуе багато-критерiальнiсть i невизначешсть завдання, дозволяе здiйснювати вибiр ршення i безлiчi альтернатив рiз-ного типу на пiдставi критерiiв, яю виражаються як кiлькiсними, так i яюсними характеристиками, що
визначають ефектившсть вибору вантажного авто-мобшя. Метод полягае в ieрархiчнiй декомпозицп системи на бiльш простi складовi i подальшiй обробцi послiдовностi суджень особою, яка приймае ршення, за допомогою парного порiвняння. При цьому кри-терii оцiнки експертiв формалiзованi i не вимагають застосування додаткових обчислювальних процедур. Пiд iерархiею тут розумiеться багаторiвнева система, що складаеться з елеменпв i альтернатив, об'-еднаних у взаемопов'-язан пiдгрупи. На найвищому рiвнi ie-рархii розташовуеться цiльова функцiя, далi пром! ж-ш рiвнi — елементи ieрархii (показники). Комплексн груповi показники нерiвномiрно впливають на рiвень якостi вантажного автомобшя. Для встановлення прiоритетiв окремих факторiв у методу аналiзу ieрар-хш („МА1“) формують матрицю попарних порiвнянь (табл. 1). Порядок матрицi визначаеться числом груп показниюв. У табл. 2 A1, A2, …, An — групи показни-кiв якоси виробу- ю1, ю2, …, Юп — вiдповiдно ix ваги.
Для переведення якiсноi iнформацii в числа в ме-тодi аналiзу ieрарxiй („МА1“) використовуеться вер-бально-числова шкала вщношень (табл. 2), що мктить числовi значення з вiдповiдним обгрунтуваннями да-них градацiй [11].
Шкала вщношень дозволяе ставити у ввдповвдшсть до ступенiв переваги одного показника, що розгляда-еться над шшим — певнi числа. Попарнi порiвняння показникiв якостi ведуться в термшах домiнування одного показника над шшим — який з них найбшьш значущий з точки зору експерта. Порiвнюючи двi групи показниюв за ступенем '-?х впливу на рiвень якостi, експерт вiдповiдно до змкту табл. 2 ставить цШ числа вiд 1 до 9 або зворотш значення цих чисел. В даному методi („МА1“) за погодженням порiвнюeться вщнос-на важливкть лiвиx елементiв матрицi з елементами, як розташованi зверху. Тому, якщо елемент злiва важливiший, нiж елемент, який розташований зверху, то в клггинку заноситься вiдповiдне вiдношення типу, наприклад, 3/1, в шшому випадку — зворотне число (наприклад — 1/3).
Таблиця 1
Загальний вигляд матриц попарних порiвнянь для розрахунку коефщieнта ваги
Група
A1
A
A
A
A1

A
га,
A
га,
ю2
Ш:
A
Оцшка компонента власного вектора по _рядку_
Ш Ш Ш,
Шп Шп Шп Ш Ш Ш»
Коефiцieит ваги
X1
I e
X2

Xn = ^
Достовiрнiсть застосування шкали вiдношень тд-тверджуеться результатами порiвняльного аналiзу багатьох iншиx шкал. Ефектившсть застосування методу аналiзу ieрарxiй («МА1″) доведена як теоретично, так i практично при виршенш багатокритерiальниx задач оцiнки об'-eктiв у рiзниx сферах науковоi д! яль-ностi [12].
Таблиця 2
Шкала вщношень „МА1″
Ступшь значимосй Якюний критерш ощнювання Коментар1
1-ша Однакова значимють Дв1 дй вносять однаковий внесок у досягнення мети
3-тя Деяке переважання значимост одше!'- дИ'- над? ншою 1снують м1ркування на користь переваги одше!'- з дш, однак щ м1ркування недостатньо переконлив1
5-та Суттева або сильна значимють 6 надшш даш або лопчш судження для того, щоб вщобразити перевагу
7-ма Очевидна або дуже сильна значимють Переконливе св1дчення на користь одше!'- дй щодо? ншо!'-
9-та Абсолютна значимють Свщчення на користь переваги одше!'- дй щодо шшо!'- з найвищою м1рою переконливос™
2, 4, 6, 8-а Пром1жш значення м1ж сусщшми судженнями Ситуащя, коли потр1бно компромюне ршення
Зворотш величини чисел, яю иаведеиi вище Якщо дй 1 при пор1внянш з д1ею ] ставиться у вщповщнють одне з наведених вище чисел, то зворотнш дй пор1вняння при-писуеться зворотна величина Якщо узгодженють суджень була при отриманш N чисс лових значень для утворення матриц!
Матриця парних порiвнянь (табл. 1) характеризуемся властивiстю зворотноi симетрп. Вiдмiнною особливiстю цiеi матрицi, та й системи оцшки в щло-му, е стiйкiсть i гнучюсть. Незначнi змiни i додаван-ня додаткових елеменпв не руйнують характеристик iерархiчного представлення, тобто при видаленш або додаваннi iерархiчних гiлок прюритети альтернатив не зазнають якiсних змш. Незначнi змiни значень показникiв призводять до несуттевих змш юльюс-них показниюв прiоритетiв альтернатив, що доводить стшюсть даного методу.
Оцiнювання компоненту власного вектора е! в ма-трицi попарних порiвнянь визначаеться за наступною формулою:
Ш-
Ш“
(4)
Коефвдент вагомостi i -i групи показниюв визначаеться за наступною формулою:
X=
I e-
(5)
Ю
Ю
1
e = п
Ю
Ю
Ю
2
п
Ю
Ю
2
1
e» = п
2
Ю
e
п
e = п
e
1
e = п
e
2
п
Ю
Ю
Ю
e
п
п
п
1
еп = п
Ю
Ю
e
1нтегральний коефвдент якостi Kk виробу (вантажного автомобшя) буде визначатися за наступним стввщношенням:
Kk = ?P ¦Х. '- (6)
i=i
де Pi — комплексний показник якостi i-i групи показниюв- Xi — коефвдент вагомостi i-i групи показниюв якость
5. Результати дослiджень з вибору ефективного вантажного автомобшя на основ1 запропонованого методу
За наведеним методом було проведено ощнювання якост шести моделей вантажних автомобШв з
Техжчж характеристики
метою прюритету визначення впливу ергономiчних властивостей на психофiзiологiчне навантаження водiя, характеристики яких наведеш в табл. 3. Там же проведено розрахунок комплексного показника якост за прийнятими шiстьма групами техшко-екс-плуатацiйних, ергономiчних, екологiчних властивостей, яю визначають ефективнiсть використання вантажного автомобшя при здiйсненнi транспортно! роботи.
Для встановлення коефвденпв вагомостi була по-будована матриця порiвняння груп показниюв якосп, виходячи з 1х впливу на психофiзiологiчний стан лю-дини (табл. 4). Достовiрнiсть отриманих даних ощню-валась виходячи iз узгодженостi результатiв рiзних експертiв. Для цього визначався шдекс узгодженостi. Розрахунок коефвденпв вагомостi за шiстьма показ-никами показав, що коефiцieнт узгодженосп склав 0,05, що е меншим за критичне значення 0,1.
Таблиця 3
вантажних автомоб^в
Показники якост КАМАЗ MAN TGS SCANIA VOLVO FM RENAULT MAGNUM 440DXI MERCEDES-BENZ
5460 18. 400 lx P380CA CLASSIC ACTROS
1 2 3 4 5 6 7
1 РОЗМ1РН1
Прямi ознаки
1.1 Дорожнш просв1т, мм 310 372 389 372 203 347
1.2 Переднш кут звюу, град. 24 29 30 29 22 25
1.3 Заднш кут звюу, град 23 28 29 28 21 24
1.4 Кут вщкриття дверей, град 90 90 90 90 90 90
1.5 Ширина дверного отвору, мм 956 956 1052 1147 1147 1147
1.6 Ширина кабши всередиш, мм 2040 2056 2130 2170 2100 2150
1.7 Висота до стел1 в кабМ, мм 1505 1925 1910 2030 2010 2000
1.8 Об'-ем кабши, м3 4 4 5 5 5 5
1.9 Площа лобового склшня, м2 2 2 2 2 2 2
1. 10 Площа бокового склшня, м2 1 2 2 2 2 2
1. 11 Висота дверного отвору, мм 1280 1280 1536 1536 1536 1536
1. 12 Об'-ем паливного баку, л 350 910 600 900 950 950
Зворотш ознаки
1. 13 Висота тдлоги, мм 1325 1325 1250 1250 1250 1250
1. 14 Радiус повороту по бамперу, м 10 10 15 15 15 15
1. 15 Висота автомобшя, мм 2985 3750 3470 3720 3470 3467
1. 16 Висота першо'-1 сходинки вщ земл^ мм 765 765 730 730 730 730
1. 17 Вiдстань мiж сходинами, мм 472 472 430 430 430 430
1. 18 Колюна база, мм 3850 3900 3700 3650 3750 3600
1. 19 Кшькють сходин, од. 2 2 2 2 2 2
Взагалi по rpyni 0,83 0,94 0,95 0,98 0,94 0,96
2. СИЛОВ1
Прямi ознаки
2.1 Вантажошдйомнють, тонн 16 16 16 16 16 16
2.2 Потужшсть двигуна, кВт 280 353 305 309 353 408
2.3 Максимальний крутний момент двигуна, Нм 1177 2300 1600 1400 2400 2000
2.4 Робочий об'-ем двигуна, л 9800 12 419 11 705 12 800 12 750 11 946
2.5 Передатне число головно! передач! 4,98 4 3,08 4,98 4,21 4,85
2.6 ККД двигуна 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
2.7 ККД трансмюй 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2.8 Тип пального 2 2 2 2 2 2
2.9 Max тдйом, який здолае авто-мобшь, % 29 29 29 29 29 29
Зворотнi ознаки
2. 10 Знаряджена маса, тонн 10 066 7930 7930 7930 8811 7930
Продовження таблиц 3
1 2 3 4 5 6 7
2. 11 Повна маса, тонн 22 850 18 000 18 000 18 000 20 000 18 000
Взагалi по грут 0,89 0,93 0,86 0,90 0,95 0,96
3. ДИНАМ1ЧН1
Прям1 ознаки
3.1 Максимальна швидкють, км/год. 90 90 90 110 120 120
3.2 Середня техшчна швидкють, км/год. 50 55 60 60 60 60
3.3 Виб1г з1 швидкютю 100 км/год., м 2431 2250 2500 2500 2500 2500
3.4 Число колю з дисковими галь- 6 6 6 6 6 6
мами, шт.
3.5 Тип шдв1шування 1 1 1 1 1 1
(пневмо — 2- ресорна — 1)
3.6 Керованють, бали 6 7 9 9 9 9
Зворотш ознаки
3.7 Розпн до 60 км/год., с 33 30 36 36 36 36
Взагалi по грут 0,88 0,90 0,98 0,99 1,00 1,00
4. ЕКОЛОПЧН1
Прям1 ознаки
4.1 Еколопчнють 3 4 4 4 4 4
(вщповщнють вимогам EUVRO)
Зворотш ознаки
4.2 Зовшшнш шум, дБА 79 77 75 75 75 75
4.3 Внутршнш шум, дБА 77 75 70 70 70 70
Взагалi по грут 0,63 0,65 0,63 0,63 0,63 0,63
5. ЕРГОНОМ1ЧН1
Прям1 ознаки
5.1 Зручнють робочого мюця 7 8 9 9 9 9
вод1я, бали
5.2 Оглядовють, бали 7 7 8 8 8 8
5.3 1нформативнють прилад1 В, бали 7 7 8 8 8 9
5.4 Число регулювань сидшня 3 5 5 5 5 5
5.5 Число регулювань кермового 2 2 2 2 2 2
колеса
5.6 Число передач склоочищувача 3 4 4 4 4 4

5.7 Зовшшнють, бали 5 6 7 7 7 8
5.8 1нтер'-ер, бали 5 7 7 7 7 8
5.9 Зручнють заходу-виходу, бали 6 7 7 7 7 7
5. 10 Тип управлшня КП 1 2 2 2 2 2
Зворотш ознаки
5. 11 Зусилля на важел1 КП, кгс 8 7 6 6 6 6
5. 12 Зусилля на кермовому колеа, кгс 12 10 10 10 10 10
5. 13 Зусилля на педаш зчеплення, кгс 15 12 11 11 11 11
Взагалi по грут 0,79 0,90 0,92 0,92 0,92 0,95
6. НАД1ЙНОСТ1
Прям1 ознаки
6.1 Ресурс до списання, тис. км 850 000 1 200 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
6.2 Проб1г до першого каттально-го ремонту, тис. км 500 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
6.3 Напрацювання на вщмову, тис. км 30 45 45 45 45 45
6.4 Перюдичнють ТО-2, тис. км 30 40 40 40 40 40
6.5 Пристосованють до умов екс- 9 9 9 9 9 9
плуатацй в Украш
Зворотш ознаки
6.6 ММмальний час очшування запасних частин 72 120 120 120 120 120
Взагалi по групi 0,69 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00
Таблиця 4
Матриця попарних порiвнянь груп показниюв якост вантажних автомобiлiв
Група показни-гав якост автомобшя Дина-м1чш Еколо-пчш Роз1шрш Ерго-ном1чш Надш-носп Си-лов1 Коефь щент вагомо-ст1
Дина- 1ШЧШ 1 3/1 1/6 1/5 1/3 ½ 0,17
Еколо-пчш 1/3 1 1/7 1/6 ½ 1/3 0,05
Розм1рш 6/1 7/1 1 2/1 4/1 4/1 0,09
Ергоно-м1чш 5/1 6/1 ½ 1 3/1 3/1 0,31
Надш-носп 3/1 2/1 ¼ 1/3 1 ½ 0,11
Силов1 2/1 3/1 ¼ 1/3 2/1 1 0,27
Результати розрахунюв iнтегрального коефiцieнта якостi наведен в табл. 5.
Пiдсумкова таблиця отриманих результапв
Група показ-нигав якостi автомобiля Коефь цiент вагомостi КамА З5460 MAN TGS 18. 400 lx SCANIA P380CA VOLVO FM CLASSIC RENAULT MAGNUM 440DXI MERCEDESBENZ ACTROS
Ергономiчнi 0,17 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17
Силовi 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Динамiчнi 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Надшнос™ 0,31 0,24 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29
Розмiрнi 0,11 0,08 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11
Еколопчш 0,27 0,24 0,25 0,23 0,25 0,26 0,26
1нтегральний показник якостi 1 0,82 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95
М1СЦЕ В РАНЗ1 — 6 5 4 3 2 1
всiх властивостей транспортного засобу. Однак саме за рахунок ергономiчностi автомобшя можна частко-во компенсувати затрати енергп водiя при здшсненш транспортно! роботи з перевезення вантажу в вщпо-вiдних дорожшх умовах на складному маршрутi. Крiм того, за допомогою цiei методики можна обгрунтову-вати рiшення з вибору автомобшя, виходячи з даних умов експлуатацп — беручи до уваги i вид вантажу, робочий час, довжину маршруту тощо. Наприклад, для коротких i не складних маршрутiв можна рекоменду-вати автомобШ з меншим iнтегральним показником, в той же час, для того щоб мiнiмiзувати вплив часу перебування водiя за кермом, необхiдно вибрати най-комфортнiший транспортний засiб.
Зазначимо, що значення отриманих iнтегральних показниюв якостi вантажних автомобiлiв, мають не-значну рiзницю. Мета проведеного дослвдження саме i полягае в тому, щоб виявити переваги одного автомобь ля над шшим, незалежно ввд того, якi складовi! х розрiз-няють. Таке вирiшення задачi, дозволяе обгрунтувати вибiр ефективного автомобiля за критерiем мiнiмiзацii
психофiзiологiчного наван-таження на водiя на стадп прийняття управлшського рiшення з оновлення парку рухомого складу автотдпри-емства або для здшснення вантажних перевезень пев-ного типу вантажу у ввдпо-вiдних дорожнiх умовах з метою зменшення втоми водiя i пiдвищення продуктивностi його пращ, а також безпеки при здшсненш вантажних автомобшьних перевезень.
Таблиця 5
8. Висновки
1з проведених розрахунюв, можна зробити висновок, що за значенням штегрального показника якосп, пози-щю лiдера займае вантажний автомобшь MERCEDESBENZ ACTROS з двигуном еколопчного рiвня ЕВРО 4 (штегральний показник якостi з урахуванням вагових коефвденпв — 0,95). На другому мшщ вантажний автомобшь RENAULT MAGNUM 440DXI ЕВРО 4 (0,94). Трете мкце займае автомобшь VOLVO FM CLASSIC 440DXI ЕВРО 4 (0,93). Четверте i п'-яте мкце займають автомобiлi SCANIA P380CA ЕВРО 4 (0,91) i MAN TGS 18. 400 lx ЕВРО 4 (0,90). I останне мкце займае вантажний автомобшь КамАЗ 5460 ЕВРО 4 (0,82).
7. Обговорення отриманих результаив з вибору вантажного автомобшя за показником ергономiчностi
Аналiз отриманих результапв дозволяе зробити висновок про можлившть проведення вибору ввдносно комфортного вантажного автомобшя з мжмальним впливом на психофiзiологiчний стан водiя. Можна сказати, що працездатнiсть залежить практично вщ
1. Розроблена нова схема вибору вантажного автомобшя, яка враховуе на вщмшу вщ iснуючоi не тiльки техшко-експлуатацшш власти-востi, а й ергош^чш, екологiчнi, динамiчнi, силовi властивостi надшшсть i безпечнiсть автомобiля.
2. Розроблена методика, яка на стадп прийняття управлшського ршення з вибору ефективного вантажного автомобшя при оновленш парку рухомого складу автотдприемства або для здшснення вантажних перевезень вщповщного типу вантажу у ввдповвд-них дорожшх умовах, обгрунтовуе ефектившсть вибору з урахуванням його впливу на психофiзiологiчне навантаження водiя з метою зменшення його втоми та тдвищення продуктивностi працi та безпеки вантажних автомобшьних перевезень.
3. Розроблено матрицю попарних порiвнянь груп показникiв якостi, яка дозволяе надати перевагу при виборi ефективного вантажного автомобшя, показни-кам ергономiчних властивостей.
4. Запропоновано пiдхiд до розрахунку штегрального показника ефективноси автомобшя з урахуванням показнишв ергономiчностi, що дозволяе забезпе-чити створення вщповщних комфортних умов пращ водiя на стадii прийняття управлшського ршення з
оновлення парку рухомого складу автотдприемства або для здшснення вантажних перевезень певного типу вантажу у вщповщних дорожшх умовах при здшсненш транспортноi роботи з метою зменшення його втоми та тдвищення продуктивностi працi i безпеки.
5. На пiдставi проведених розрахунюв визначено, що за значенням штегрального показника якостi, пози-щю лiдера займае вантажний автомобiль MERCEDESBENZ ACTROS з двигуном еколопчного рiвня ЕВРО 4 (iнтегральний показник якост з урахуванням вагових коефвденив — 0,95).
Лiтература
1. Han, S. A systematic approach for coupling user satisfaction with product design [Text] / S. Han, S. Hong // Ergonomics. -
2003. — Vol. 46, Issue 13−14. — Р. 1441−1461. doi: 10. 1080/140 130 310 001 610 928
2. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление [Текст] / Р. А. Фатхутдинов. — М.: ИНФ-РА-М, 2000. — 312 с.
3. Bayley, M. Vehicle aesthetics and their impact on the pedestrian environment [Text] / M. Bayley, B. Curtis, K. Lupton, C. Wright // Transportation Research Part D: Transport and Environment. — 2004. — Vol. 19, Issue 6. — Р. 437−450. doi: 10. 1016/j. trd. 2004. 08. 002
4. Grujicic, M. Musculoskeletal Computational Analysis of the influence of car-seat design adjustments on long-distance driving fatigue [Text] / M. Grujicic, B. Pandurangan, X. Xe, A. K. Gramopadhye, D. Wagner, M. Ozen // International Journal of Industrial Ergonomics. — 2010. — Vol. 40, Issue 3. — P. 345−355. doi: 10. 1016/j. ergon. 2010. 01. 002
5. Funakoshi, M. Measurement of wholebody vibration in taxi divers [Text] / M. Funakoshi, K. Taoda, H. Tsujimura, K. Nishiyama // Applied Ergonomics. — 2004. — Vol. 46, Issue 2. — P. 119−124.
6. Kolich, M. Ergonomics modeling and evaluation of automobile seat comfort [Text] / M. Kolich, S. Taboun // Ergonomics. -
2004. — Vol. 47, Issue 8. — P. 841−863. doi: 10. 1080/14 013 042 000 193 272
7. Arens, E. A study of occupant cooling by personally controlled air movement [Text] / E. Arens, T. Xu, K. Miura, Z. Hui, M. Founs tain, F. Bauman // Energy and buildings. — 1998. — Vol. 27, Issue 1. — P. 45−49. doi: 10. 1016/s0378−7788(97)00025-x
8. Горев, А. Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: уч. пос. / А. Э. Горев- 5-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 288 с.
9. Фасхиев, Х. А. Оценка уровня конкурентоспособности грузовых автомобилей и их двигателей [Текст] / Х. А. Фасхиев, А. В. Крахмалева // Маркетинг в России и за рубежом. — 2004. — № 5. — С. 3−16.
10. Фасхиев, Х. А. Технико-экономическая оценка грузовых автомобилей при разработке [Текст] / Х. А. Фасхиев, И. М. Костин. — Набережные Челны: Изд-во КамПИ, 2002. — 480 с.
11. Фасхиев, Х. А. Анализ методов оценки качества и конкурентоспособности грузовых автомобилей [Текст] / Х. А. Фасхиев // Методы менеджмента качества. — 2001. — № 3. — С. 24−28- № 4. — С. 21−26.
12. Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем [Текст] / Т. Саати, К. Кернс- пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1991. — 224 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой