Силовая подготовка, как средство развития физической подготовленности военнослужащих

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Силова підготовка, як засіб розвитку фізичної підготовленості військовослужбовців ВВНЗ
Федак С. С., Севідова Г. О.
Академія сухопутних військ
Анотації:
Вдосконалено методику фізичної підготовки військовослужбовців вищих військових навчальних закладів. В обстеженні прийняли участь 32 військовослужбовці. Військовослужбовці виконували тести: біг на 100 м. і 3000 м, підтягування на перекладині. Визначено вплив занять силовими вправами на розвиток швидкості, сили та витривалості військовослужбовців спеціальності «фізичне виховання». Встановлено рівень впливу занять силових вправ на фізичні можливості військовослужбовця.
Ключові слова:
фізична підготовка, військовослужбовець, сила, швидкість, витривалість.
Федак С. С., Севидова Г. А. Силовая подготовка, как средство развития физической подготовленности военнослужащих. Усовершенствована методика физической подготовки военнослужащих высших военных учебных заведений. В обследовании приняли участие 32 военнослужащих. Военнослужащие выполняли тесты: бег на 100 и 3000 метров, подтягивание на перекладине. Определено влияние занятий силовыми упражнениями на развитие скорости, силы и выносливости военнослужащих специальности «физическое воспитание». Установлен уровень влияния занятий силовыми упражнениями на физические возможности военнослужащего.
физическая подготовка, военнослужащий, сила, скорость, выносливость.
Fedak S.S., Sevidova G.O. Weightlifting exercises as means of developing physical training of military personnel.
The method of physical preparation of military personnel of higher soldiery educational establishments is improved. In an inspection took part 32 servicemen. Military personnel executed tests: at run on 100 and 3000 meters, undercutting on a cross-beam. Influence of employments is certain power exercises on speeding up, force and endurance of military personnel of speciality «physical education». The level of influence of employments power exercises is set on physical possibilities of military personnel.
physical training, military personnel, power, speed, endurance.
Вступ.
Розвиток фізичних якостей є однією з основних проблем рухової діяльності людини у віці 18−28 років. Результати численних перевірок свідчать, що фізичний стан нашої молоді знаходиться на низькому рівні. Однією з багатьох причин є малодоступність для широкого загалу людей основних методичних положень розвитку сили, витривалості, швидкості. Актуальність вирішення проблеми визначається необхідністю підвищення рівня розвитку основних фізичних якостей людини [8].
Серед розвитку усіх фізичних якостей найбільш гостро стоїть проблема розвитку силових можливостей людини. Це обумовлено тим, що силові якості (максимальна сила, силова витривалість, швидкісна сила, статична сила) забезпечують різнобічний фізичний розвиток людини [3]. Привабливість силового напрямку у фізичній підготовці молоді обумовлюється порівняно більшим приростом цієї якості ніж, наприклад, швидкості чи витривалості. Звичайно, розвиток загальної витривалості ефективно забезпечує стан здоров’я людини, але силова підготовка найкраще формує мотивацію та зацікавленість бути здоровим, привабливим і гармонійно фізично розвинутим [1,4].
Як відомо, під силою розуміють здатність людини долати зовнішній опір або протистояти йому за рахунок напруження м'-язів [7]. Людина виявляє силу, взаємодіючи з опорою, із спортивним снарядом, суперником або іншим зовнішнім об'-єктом. Прояви сили надзвичайно різноманітні, тому в спеціальній літературі набув поширення термін ''силові можливості", об'-єднуючий всі види прояву сили [2,6]. Окремі види силових можливостей відносно слабо взаємозв'-язані. Це вимагає використання різних засобів, методів і тренувальних режимів для їх розвитку [5,9].
Робота виконана за планом НДР академії сухопутних військ.
© Федак С. С., Севідова Г. О., 2010
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: розвиток та вдосконалення методики фізичної підготовки військовослужбовців вищих військових навчальних закладів.
Завдання дослідження:
1. Визначити значення силових вправ у фізичній підготовці військовослужбовців-
2. Встановити вплив занять силових вправ на фізичні можливості військовослужбовця-
3. Вивчити вплив занять силових вправ на розвиток швидкості, сили та витривалості військовослужбовців спеціальності «фізичне виховання».
Методи дослідження:
1. Теоретичний аналіз та узагальнення спеціальної літератури.
2. Аналіз директивних документів та документів методичного характеру.
3. Тестування фізичної підготовленості військовослужбовців спеціальності «фізичне виховання».
4. Методи математичної статистики.
Організація дослідження: Дослідження проводилось у 2009 навчальному році. В обстеженні прийняли участь військовослужбовці спеціальності «фізичне виховання» у бігу на 100 м., підтягування на перекладині і бігу на 3000 м. Фізичні вправи виконувались в змагальних умовах у військовій формі на комплексно-перевірочному занятті. В обстеженні прийняли участь 32 військовослужбовці, серед яких за спортивною приналежністю виділено 2 групи.
Першу групу склали військовослужбовці, які регулярно займалися атлетичними видами спорту: гирями, армрестлінгом, важкою атлетикою, пауерліфтінгом та ін. — 14 чоловік. В другу групу увійшли військовослужбовці, які спеціалізувалися у спортивних іграх (футбол, волейбол, водне поло, баскетбол та ін.) — 18 чоловік.
В роботі для аналізу отриманих результатів проведені розрахунки наступних статистичних показників:
• середніх значень та їх середнє квадратичних відхилень-
• коефіцієнтів варіації та вкладу кожної із трьох вправ у загальну суму балів у процентах-
• стандартної шкали з нормованим відхиленням, за допомогою якої визначені рівні фізичної підготовленості військовослужбовців.
Результати дослідження.
Вивчення фізичної підготовленості військовослужбовців, за спеціальністю «фізичне виховання», виявило наступний рівень їх підготовленості (табл. 1).
Середній результат для 32 учасників у бігу на 100 метрів складає 13,46 с. За існуючими вимогами він відповідає відмінному рівню підготовленості у цій вправі. Розрахунок коефіцієнта варіації дав результат
— 4,01%, що менше за 10%. Отже, результати бігу на 100 м. для даної групи відносяться до однорідних показників.
Встановлено, що результати, які відносяться до
«нормальних» у бігу на 100 м., тобто таких, які знаходяться у межахX ±½ст або від 13,19 до 13,73 с показали 13 військовослужбовців. Час бігу, який краще за вказаний діапазон, оцінюється як вище середнього та високий, а гірший — нижче середнього та низький. Зокрема, результати від 13,2с. і краще мали 9, а нижче 13,7с. — 10 чоловік (рис. 1).
Другою вправою, яка бралась до уваги для проведення порівняльного аналізу, було підтягування на перекладині. Середній результат у підтягуванні на перекладині для 32 військовослужбовців склав 18,31 рази. Цей результат відповідає оцінці «відмінно». Середнє квадратичне відхилення для підтягування — 3,91 рази визначило коефіцієнт варіації як неоднорідний
— 21,4%. Неоднорідність показника означає суттєву різницю підготовленості військовослужбовців у цій вправі - від 11 до 30 підтягувань. До «нормальних» досягнень віднесені результати, які знаходяться в межах від 16 до 20 разів (рис. 2).
Таблиця 1 Виконання фізичних вправ військовослужбовцями спеціальності «фізичне виховання & quot- (п=32)
№ пп Прізвище Вид спорту Біг на 100 м. Підтягування Біг на 3000 м.
1 Д-к Г ирьовий 14,6 11 677
2 П-й Пауерліфт 13,4 21 705
3 Б-к Армспорт 13,1 15 712
4 Б-ч Г ирьовий 13,8 18 720
5 Я-а Кікбокс 12,1 19 730
6 Г-о Футбол 13,3 18 706
7 В-й Футбол 13,4 21 682
8 О-й Боротьба 13,5 20 734
9 З-о Водне поло 13,6 16 720
10 О-к Самбо 13,4 26 635
11 А-й Легк. атлет. 13,6 26 652
12 Г-о Футбол 13,3 16 670
13 К-в ВСК 14,2 16 744
14 З-в Волейбол 13,9 16 753
15 Г-й Баскетбол 13,9 19 730
16 О-й ВСК 13,4 16 692
17 Х-ч ВСК 13,1 19 713
18 Ю-а Легк. атлет. 13,6 18 730
19 М-ш Армспорт 13,2 30 685
20 П-к ВСК 12,9 24 665
21 Х-а Армспорт 13,1 20 735
22 П-к Бокс 12,8 19 690
23 М-к Рукоп. бій 13 16 713
24 Г-н Гирьовий 14 14 742
25 Р-в Гирьовий 14,2 16 730
26 Ш-к Футбол 13,2 15 678
27 К-о Футбол 12,8 18 714
28 Л-о Волейбол 12,7 17 675
29 Н-й ВСК 14 14 765
30 П-й Стрільба 14,4 16 738
31 С-о Лижний 13,4 20 645
32 Т-й Важ атлет. 13,8 16 720
Середнє значення 13,46 с 18,31 р. 706,25с. (11. 46,25с.)
Середнє квадратичне відхилення 0,54 с 3,91 р. 32,57 с

Рис. 1. Рівень досягнень військовослужбовців у бігу на 100 м. за стандартною шкалою з нормованим відхиленням (п=32)
-7−7С.
Біг на 3000 м. (п — 32)
Рис. 2. Рівень досягнень військовослужбовців у підтягуванні за стандартною шкалою з нормованим відхиленням (п=32)
Підтягування-
Представники різних видів спорту (п-32)
Біг 100 м. -
-*- Середнє 706,25 43% 30%
сек. Середнє - ½
Середнє + ½
О Результат
Біг 3000 м.- 27%
Рис. 3. Рівень досягнень військовослужбовців у бігу на 3000 м. за стандартною шкалою з нормованим відхиленням (п=32)
Рис. 4. Співвідношення нарахованих балів за середні результати виконання вправ військовослужбовцями (п=32)
Військовослужбовців, досягнення яких знаходилися у вказаному діапазоні, виявилося 10 чоловік. Результати краще за 16 разів отримані у 6 випадках, а низькі - менше 16 разів мали 14 військовослужбовців.
Важливим показником фізичної підготовленості військовослужбовців є результати виконання ними бігу на 3000 м. Середнє досягнення у цій вправі для 32 військовослужбовців — 11. 46,25с. (706,25с.), що оцінюється на «відмінно». Середнє квадратичне відхилення для бігу на 3000м — 32,57с. дало коефіцієнт варіації
— 4,6%, яке характеризує однорідність розсіювання результатів. Результати для діапазону «нормальних» досягнень — 11. 30,0−12. 03,0с., показали 11 військовослужбовців. Кращі досягнення від цих вимог мають 10, а гірші - 12 військовослужбовців (рис. 3).
Серед трьох вправ найменший коефіцієнт варіації встановлений для бігу на 100 м. — 4,01%, потім — для бігу на 3000 м. — 4,6% і найбільший — для підтягування на перекладині. Чим менше коефіцієнт, тим щільніше індивідуальні досягнення військовослужбовців до середнього показника вибірки. Аналіз фізичної підготовленості військовослужбовців у трьох вправах за стандартною шкалою з нормованим відхиленням дозволило порівняти кількість чоловік, які мають досягнення менше або більше за середню норму. Нижче за цю норму, встановлено для підтягування на перекладині - 14 із 32 чоловік, а вище — для бігу на 3000 м.
— 12 чоловік. Найбільша кількість досягнень, які відповідають середній нормі, зафіксована у бігу на 100 м.
— 13 чоловік.
Оцінювання досягнень у бігу на 100 м., підтягуванні на перекладині та бігу на 3000 м. за таблицею військово-спортивного комплексу (далі - ВСК), надало можливості визначити вклад кожної вправи для 32 військовослужбовців у загальну суму балів (табл. 2).
Серед всіх вправ найбільше значення має підтягування на перекладині, яке дає 43% (580 балів) від загальної суми — 1339 балів. Інші співвідношення балів подані на рис. 4. Другим за значенням для суми балів має біг на 100 м. — 30% (398 балів) і останнє місце займає біг на 3000 м. — всього 27% (360 балів).
Отже, загальний профіль фізичної підготовленості військовослужбовців характеризується переважаючим рівнем розвитку силових якостей, меншими показниками розвитку швидкості та витривалості.
Для визначення впливу співвідношення досягнень у фізичних вправах окремих видів спорту, проведено порівняння двох груп військовослужбовців, які займалися силовими та ігровими видами спорту (таблиця 3).
Військовослужбовці, які займалися силовими видами спорту, за таблицею ВСК набрали за середніми результатами 1247 балів. Представники ігрових видів спорту отримали кращу суму — 1349 балів. Вищі досягнення у групі, яку склали ігрові види спорту, отримані в наслідок кращих результатів у бігу на 100 м. -на 91 бал і бігу на 3000 м. — на 26 балів і незначного програшу у підтягуванні на перекладині - 15 балів.
Різниця між середніми досягненнями у фізичних вправах для двох груп військовослужбовців статистично недостовірна. Це означає, що вона не є наслідком
Таблиця 2
Середні результати виконання вправ військовослужбовцями (п=32)
Вправа Біг на 100 м, Сек. Підтягування, Разів. Біг на 3000 м, Хв. с.
Результат 13,46 18,31 11. 46,25
Бали 398 580 360
Таблиця 3
Середні результати виконання вправ військовослужбовцями, які спеціалізуються в різних видах спорту
Вправа Біг на 100 м., Сек. Підтягування, Разів. Біг на 3000 м., Хв. с.
Спеціалізація військовослужбовців Силові види спорту Ігрові види спорту Силові види спорту Ігрові види спорту Силові види спорту Ігрові види спорту
Середній результат в групі 13,69 13,34 17,89 17,43 11. 54,0 11. 43,11
Бали 339 430 566 551 342 368
Представники силових видів спорту
(п-14) Представники ігрових видів спорту
(п-18)
Підтягування- Біг100м. -
41% 32%
Біг 3000 м.- Біг 3000 м. -
27% 27%
Рис. 5. Співвідношення нарахованих балів за середні Рис. 6. Співвідношення нарахованих балів за середні
результати виконання вправ військовослужбовцями, результати виконання вправ військовослужбовцями,
які спеціалізуються у силових видах спорту які спеціалізуються в ігрових видах спорту
впливу спеціалізованих занять військовослужбовців бігу на 3000 м. однакове і найнижче — 27%, а бігу на
окремими видами спорту, а визначається спрямова- 100. м від 27 до 32%.
ністю методики їхньої фізичної підготовки. Висновки.
Харакгерні риси методики фізичної підготовки Адже багаторічний практичний досвід дав багатий
військовослужбовців м°жуть бути з’ясованими шля- фактичний матеріал, на основі якого будується сучас-
хом аналізу співвідношення балщ які отримані за ви- на методика силової підготовки військовослужбовців,
юшння вправ. зокрема військовослужбовців вищих військових на-
Для військовослужбовців, які займаються силови- вчальних закладів.
ми видами спорту, це співвідношення представлено Не викликає сумніву ствердження про те, що сила,
на рис. 5. як фізична якість, завжди необхідна, і певним чином
Рисунок показує, що найбільше значення для за- проявляється при виконанні фізичних вправ. Рівень
гальної суми балів — 46% у військовослужбовців, які розвитку силових можливостей позначається на ре-
займаються силовими видами спорту мають результа- зультатах виконання вправ, проте, залежить від таких
ти у підтягуванні на перекладині і менше, однакове якостей, як швидкість та витривалість. Тому у профілі
— 27% результати бігу на 100 м. і 3000 м. у представ- фізичної підготовленості військовослужбовців перед-
ників ігрових видів спорту також відмічається пріо- бачається оптимальний розвиток всіх якостей. Але іс-
ритетність підтягування на перекладині, яке дає в за- нують таки види вправ, яки вимагають пріоритетного
гальну суму 41% балів (рис. 6). Разом з тим необХІдно розвитку саме силових якостей.
відмітити дещо більше значення бігу на 100 м. — 32% Загальний профіль фізичної підготовленості вій-
порівняно з бігом на 3000 м. — 27%. ськовослужбовців за спеціальністю «фізичне вихован-
Отже, для військовослужбовців, які представляють ня» визначається переважаючим впливом досягнень у
силові та ігрові види спорту не встановлено групової підтягування на перекладині, другу позицію займає
різниці в профілі фізичної підготовленості. У цих гру- біг на 100 м і останню — біг на 3000 м.
пах досягнення у підтягуванні на перекладині перева- Заняття силовими видами спорту збільшують
жаюта результати бігу на 100 м. і 3000 м. Причому, для вклад у загальну суму балів підтягування на перекла-
всіх груп військовослужбовців значення результатів у
дині і одночасно погіршують результати бігу на 100 м. В цілому, на фоні незначної зміни профілю фізичної підготовленості, в цій групі порівняно з військовослужбовцями, що займалися ігровими видами спорту, зафіксовано зниження суми до 102 балів.
Для військовослужбовців, які переважно займаються силовими видами спорту, в межах існуючої системі фізичної підготовки, акцент необхідно перенести на біг, особливо на короткі дистанції.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем розвитку фізичної підготовленості військовослужбовців.
Література
1. Деминский А. Ц. Основы теории и методики физического воспитания: Учеб. пособ. для институтов и факультетов физического воспитания. / А. Ц. Деминский. — Донецк: Донеччина, 1995. — С. 235−341.
2. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена. Изд. 2-е. / В. М. Зациорский. — М. :ФиС, 1970. — С. 67.
3. Клопов Р. В. Деякі теоретичні аспекти оздоровчого силового тренування: Метод. рекомен. для студ. фак-ту фіз. вих. та ін-тів фіз. культури / Р. В. Клопов, Г.І. Кушнір. — Запоріжжя: ЗДУ, 2004. — С. 13−14.
4. Клочко Л.І. Аналіз техніки та методика навчання бігу на середні та довгі дистанції. Марафонський біг. / Л.І. Клочко. — Запоріжжя: ЗНУ, 2006. — С. 83.
5. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. / Л. П. Матвеев. — М. :ФиС, 1991. — С. 447−448.
6. Михайлов В. В. Розвиток фізичних якостей військовослужбовців (методичні рекомендації для командирів підрозділів з розвитку та вдосконалення витривалості, швидкості, сили). / В. В. Михайлов, С.А. Єрьомін. — Львів: ВІ при ДУ «Львівська політехніка», 2004. — С. 30.
7. Олешко В. Г. Силові види спорту. / В. Г. Олешко. — К.: Олімпійська література, 1999. — С. 159−161.
8. Цапенко В. О. Теорія спортивного тренування з основами методик. / В. О. Цапенко. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — С. 42−43.
9. Щербачев В. В., Смирнов В. В. Секреты здоровья и силы. / В. В. Щербачев, В. В. Смирнов. — К.: Здоровья, 1990. — С. 32−34.
Надійшла до редакції 26. 04. 2010р.
Федак Сергій Сергійович serg-sersh@rambler. ru Севідова Галина Олексіївна zaya81@ukr. net

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой