Моделирование развития скоростно-силовых способностей школьников 2-4 классов средствами подвижных игр

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

4. Присідання зі штангою (кількість 5 раз
на час).
Вага штанги дорівнювала вазі власного тіла.
5. Штовхання ядра (метання диска) з місця.
В процесі експерименту, після кожного тренувального заняття, яке проходило за загальноприйнятою методикою, на фоні певної втоми, метальникам давались ряд змагальних і спеціально силових вправ, які виконувались з максимальною потужністю (швидкістю), на які були здатні в даний момент спортсмени.
Результати досліджень висвітлено в таблиці 1.
Висновки.
1. Великий практичний досвід та зусилля вчених дозволили за останні роки значно удосконалити методику спеціальної силової підготовки в швидкісне силових видах легкої атлетики.
2. На основі проведених експериментальних досліджень нами, в деякій мірі, було систематизовано побудову швидкісно-силової підготовки легкоатлетів, визначено її місце в тренувальному процесі, особливо в окремому тренувальному занятті, яка базується на біологічних закономірностях розвитку і прояву фізичних якостей.
Подальші дослідження планується спрямувати на вивчення інших проблем швидкісно-силової підготовки легкоатлетів у вищих навчальних закладах.
Література
1. Бондарчук А. П. Построение системы физической подготовки в скоростно-силовых видах легкой атлетики. Киев: Здоровье, 1981. — С. 8І.
2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменок — М: Физкультура и спорт, 1988.
— 331с.
3. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена (Основы теории и методики воспитания). 2-е изд. — М: Физкультура и спорт, 1980. — 200с.
4. Кузнецов В. В., Петровский В. В., Шустин Б. Н. Модельные характеристики легкоатлетов. — Киев: Здоровье, 1979. -С. 55.
5. Платонов В. Н., Булатова М. М. Фізична підготовка спортсменів. — К.: Олімпійська література, 1995. — 320с.
Надійшла до редакції 11. 07. 2007р.
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ 2−4 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР
Худолій О.М., Марченко С. І.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація. У статті розглядаються питання моделювання швидкісно-силової підготовки учнів 2−4 класів засобами рухливих ігор. Регресійні моделі дають можливість розробляти оптимальні варіанти тренувальних навантажень на уроках фізичної культури, що дозволяє підвищити ефективність навчального процесу. План факторного експерименту дозволив уточнити оптимальні співвідношення факторів для їх використання у період розвитку рухових здібностей учнів 2−4 класів під час уроків фізичної культури. Наведені рівняння регресії є моделями які можуть бути використані для визначення
оптимального співвідношення ігрових засобів у навчальному процесі учнів 2−4 класів.
Ключові слова: швидкість, сила, підготовка, метод, моделювання, ігри, рух, тестування.
Аннотация. Худолей О. Н., Марченко С. И. Моделирование развития скоростно-силовых способностей школьников 2−4 классов средствами подвижных игр. В статье рассматриваются вопросы моделирования скоростносиловой подготовки учеников 2−4 классов средствами подвижных игр. Регрессионные модели дают возможность разрабатывать оптимальные варианты тренировочных нагрузок на уроках физической культуры, что позволяет повысить эффективность учебного процесса. План факторного эксперимента позволил уточнить оптимальные соотношения факторов для их использования в период развития двигательных способностей учеников 2−4 классов во время уроков физической культуры. Приведенные уравнения регрессии являются моделями, которые могут быть использованы для определения оптимального соотношения игровых средств в учебном процессе учеников 2−4 классов.
Ключевые слова: скорость, сила, подготовка, метод, моделирование, игры, движение, тест.
Annotation. Hudoliy O.M., Marchenko S.I. Simulation of development of high-speed power abilities of schoolboys of 2−4 form by means of outdoor games. Problems of simulation of high-speed power preparation of pupils of 24 form are considered by means of outdoor games. Regressive models are enable to develop optimum alternatives of training loads at lessons of physical training. It allows to increase efficacy of educational process. The plan of factorial experiment has been allowed to specify optimum interrelations of factors. It used in term of development of motorial abilities of pupils of 2−4 form during lessons of physical training. Reduced equations of regression are models. It can be used for determination of an optimum interrelation of game means in educational process of pupils of 2−4 form.
Keywords: speeding, strength, preparation, method, modeling, games, motion, testing, movement.
Вступ.
Важливим методом дослідження сучасної науки є моделювання. Його ефективність підтверджується науковими дослідженнями в галузі фізичного виховання і спорту [З, 4, 6]. В.І. Мірошниченко [З] за допомогою статистичного моделювання досліджував закономірності формування умінь управляти рухами в просторі, часі та за ступенем м’язових зусиль в учнів молодших класів. О.В. Іващен-ко [4], О.М. Худолій, Т. В. Карпунець [6], використовували цей метод для оптимізації навчально-тренувального процесу юних гімнастів. Ними встановлено, що моделювання навантаження можливе за допомогою регресійного аналізу, який дозволяє визначити залежність змін показників функціональної, фізичної, спеціально-рухової, технічної підготовки від різних факторів, що впливають під час навчання рухам і розвитку рухових здібностей у юних гімнастів. Регресійні моделі дають можливість розробляти оптимальні варіанти тренувальних навантажень, які дозволяють підвищити ефективність тренувального процесу. Дослідниками доведена можливість управління процесом навчання за допомогою варіювання різних умов.
Але на сьогоднішній день методика моделювання впливу різних факторів та їх взаємодій на
зміну показників швидкісно-силових здібностей учнів 2−4 класів розроблена недостатньо. Тому, є актуальним визначення за допомогою регресійних моделей оптимальних співвідношень кількості ігор, їх повторів та інтервалів відпочинку як в одному, так і серії занять для досягнення найкращого педагогічного ефекту в руховій підготовці учнів.
Тема дослідження є складовою комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету ім. ГС. Сковороди з проблеми «Методологія і методика викладання спеціальних дисциплін у педвузі та загальноосвітній школі».
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: оптимізувати режим використання ігрових засобів для розвитку швидкісно-силових здібностей учнів 2−4 класів.
Об'-єкт дослідження: процес швидкісно-силової підготовки учнів 2−4 класів.
Предмет дослідження: режим використання засобів рухливих ігор в навчальному процесі учнів 2−4 класів.
Завдання дослідження
1. Визначити вплив обраних факторів на розвиток швидкісно-силових здібностей учнів 2−4 класів.
2. Визначити оптимальний режим розвитку швидкісно-силових здібностей учнів 2−4 класів засобами рухливих ігор.
В дослідженні використовувались такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури- педагогічне тестування- методи математичного планування експерименту (ПФЕ 23) — метод моделювання.
Результати дослідження.
Структура плану 23 для трьох факторів.
В експерименті вивчали вплив кількості ігор (Х1), їх повторів (Х2) і інтервалів відпочинку (Х3) на зміну показників швидкісно-силових здібностей учнів 2−4 класів.
На основі даних Б. М. Шияна [8], О.В. Гогі-на [3], Л.В. Билєєвої, І.М. Короткова [1], Л.В. Волко-ва [2] та власних досліджень визначено нижній і верхній рівні для обраних факторів, кількість ігор і повторів обмежувалась рамками уроку та вимогами
Державної програми для 1−11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я і фізична культура» (табл. 1).
Для проведення експерименту в кожному класі було створено по вісім дослідних груп, окремо для хлопчиків та дівчаток. Всього таких дослідних груп було 48. Відмінності між дослідними групами в методиці проведення занять диктувалися умовами факторного експерименту. В експерименті реєструвався результат стрибка в довжину з місця перед експериментом і після 10, 20, 30, 40 уроків. Аналізувалися прирости. У результаті проведених досліджень було виявлено регресійну залежність результатів розвитку швидкісно-силових здібностей від кількості ігор, кількості підходів та інтервалів відпочинку в учнів 2−4 класів у залежності від вікових та статевих особливостей.
Результати дослідження наведені в таблицях 2, 3.
Факторний експеримент дав можливість вивчити вплив кількості ігор (Х1), їх повторів (Х2) та інтервалів відпочинку (Х3) на розвиток швидкісно-силових здібностей учнів 2−4 класів та використати комплексний підхід до вивчення об'єктів, що припускає одночасне варіювання багатьох факторів з метою оцінки їхнього впливу і впливу взаємодій. Одночасне варіювання факторами за спеціальною програмою забезпечило вивчення кожного з них у різних умовах, які створювались зміною інших факторів. Це дозволило отримати більш надійні висновки, придатні до умов, що змінюються.
Кожний фактор по різному впливає на розвиток швидкісно-силових здібностей учнів. Так, на зміну показників швидкісно-силової підготовленості хлопчиків 2-их класів на протязі 10-ти уроків найбільш впливають кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2), взаємодія кількості ігор з кількістю повторів (Х1Х2) та взаємодія кількості ігор з кількістю повторів та інтервалами відпочинку (Х1Х2Х3). На протязі 20-ти уроків найбільш впливають кількість ігор (Х1) та інтервали відпочинку (Х3), також взаємодія кількості повторів із інтервалами відпочинку (Х2Х3). На протязі 30-ти уроків -кількість ігор (Х1), взаємодія кількості повторів із інтервалами відпочинку (Х2Х3) та взаємодія
Таблиця 1
Матриця плану факторного експерименту типу 2і вивчення впливу кількості ігор, кількості повторів та інтервалів відпочинку на розвиток швидкісно-силових здібностей учнів 2−4 класів
'-омер досліду Ігрові навантаження
Х 1 (кількість ігор) Х 2 (кількість повторів) Х 3 (інтервали відпочинку)
1 2 — 1 — 20 —
2 8 + 1 — 20 —
3 2 — 3 + 20 —
4 8 + 3 + 20 —
5 2 — 1 — 40 +
6 8 + 1 — 40 +
7 2 — 3 + 40 +
8 8 + 3 + 40 +
кількості ігор із кількістю повторів та інтервалами відпочинку (Х1Х2Х3). На протязі 40-ка уроків -кількість ігор (Х1), взаємодія кількості повторів із інтервалами відпочинку (Х2Х3).
На зміну показників швидкісно-силової підготовленості хлопчиків 3-іх класів на протязі 10-ти уроків найбільш впливають кількість ігор (Х1) та кількість повторів (Х2). На протязі 20-ти уроків -кількість ігор (Х1), взаємодія кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2) та взаємодія кількості ігор із інтервалами відпочинку (Х1Х3). На протязі 30-ти уроків — кількість ігор (Х1). На протязі 40-ка уроків — кількість ігор (Х1).
На зміну показників швидкісно-силової підготовленості хлопчиків 4-их класів на протязі 10-ти уроків найбільш впливають кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2) та взаємодія кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2). На протязі 20-ти уроків — кількість ігор (Х1) і кількість повторів (Х2). На протязі 30-ти уроків — кількість ігор (Х1) і кількість повторів (Х2). На протязі 40-ка уроків — кількість ігор із кількістю повторів (Х1Х2).
Так, на зміну показників швидкісно-силової підготовленості дівчаток 2-их класів на протязі 10-ти уроків найбільш впливають кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2), та взаємодія кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2). На протязі 20-ти уроків найбільш впливають кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2), та взаємодія кількості повторів із інтервалами відпочинку (Х2Х3). На протязі 30-ти
уроків — кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2). На протязі 40-ка уроків — кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2), взаємодія кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2).
На зміну показників швидкісно-силової підготовленості дівчаток 3-іх класів на протязі всього періоду навчання найбільший впливає кількість ігор (Х1) і кількість повторів (Х2).
На зміну показників швидкісно-силової підготовленості дівчаток 4-их класів на протязі 10-ти уроків найбільш впливають кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2), взаємодія кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2) та взаємодія кількості повторів із інтервалами відпочинку (Х2Х3). На протязі 20-ти уроків — кількість ігор (Х1) і кількість повторів (Х2). На протязі 30-ти уроків — кількість ігор (Х1) та взаємодія кількості ігор із інтервалами відпочинку (Х1Х3). На протязі 40-ка уроків -кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2), та взаємодія кількості повторів із інтервалами відпочинку (Х2Х3).
З часом, на протязі 10−40 уроків спостерігається послаблення впливу факторів на приріст результату у всіх вікових групах, що виражається у зменшенні коефіцієнтів регресії в усіх класах як у хлопчиків так і у дівчаток.
Факторний аналіз дозволив уточнити процентний вплив факторів на рівень розвитку швидкісно-силових здібностей. Перший і другий фактори у процентному відношенні найбільш впливають на
Таблиця 2
Регресійна залежність результатів розвитку швидкісно-силових здібностей від кількості ігор (Х1), кількості підходів (Х2) та інтервалів відпочинку (Х3) у хлопчиків 2, 3, 4 класів
Клас Кількість уроків Рівняння регресії для кодованих перемінних
2 1 0 У = 9,375 + 2,6 25 Х 1 +1,2 5 Х 2 +1 Х 1 Х 2 + 0,813 Х 1 Х 2 Х 3
20 У = 4,875 + 1,3 13 Х 1- 0,563 Х3 — 0,6 88 Х 2 Х 3
3 0 У = 3,156 + 0,5 94 Х 1- 0,4 69 Х2 Х3 + 0,3 44 Х1 Х2 Х 3
40 У = 1,875 + 0,3 75 Х 1- 0,4 38 Х2 Х 3
3 1 0 У = 8,781 + 2,0 31 Х 1 + 0,844 Х 2
20 У = 4,2 19 + 0,6 56 Х 1 — 0,4 06 Х 1 Х2 — 0,4 06 Х 1 Х3
3 0 У = 2,25 + 0,5 Х 1
40 У = 1,28 1 + 0,344 Х 1
4 1 0 У = 10,0 75 + 3,625 Х 1 + 2,2 75 Х 2 +1,0 25 Х 1 Х 2
20 У = 5,275 + 0,5 7 5 Х 1 + 0,825 Х 2
3 0 У = 3,45 + 0,4 Х 1 + 0,75 Х 2
40 У = 1,85 — 0,4 Х 1 Х 2
Таблиця 3
Регресійна залежність результатів розвитку швидкісно-силових здібностей від кількості ігор (Х1), кількості підходів (Х2) та інтервалів відпочинку (Х3) у дівчаток 2, 3, 4 класів
Клас Кількість уроків Рівняння регресії для кодованих перемінних
2 1 0 У = 9,813 + 3,188 Х 1 + 2,188 Х 2 + 2,313 Х 1 Х 2
2 0 У = 5,344 + 1,2 81 Х 1 + 0,594 Х 2 — 0,594 Х 2 Х 3
3 0 У = 3,063 + 0,688 Х 1 + 0,5 Х 2
4 0 У = 2,281 + 0,4 06 Х 1 + 0,2 81 Х 2 + 0,2 81 Х 1 Х 2
3 1 0 У = 6,938 + 1,188 Х 1 +1,625 Х 2
2 0 У = 5 + 0,9 38 Х 1 + 1,125 Х 2
3 0 У = 2,4 6 9 + 0,3 4 4 Х 1 + 0,4 6 9 Х 2
4 0 У = 1,75 + 0,438 Х 1 + 0,4 38 Х 2
4 1 0 У = 8,55 + 1,4 Х 1 + 1,55 Х 2 + 0,9 Х 1 Х 2 — 1 Х 2 Х 3
2 0 У = 4,6 + 0,8 Х 1 + 0,4 Х 2
3 0 У = 2,625 + 0,625 Х 1 + 0,4 75 Х 1 Х 3
4 0 У = 2,38 + 0,33 Х 1 + 0,23 Х 2 — 0,28 Х 2 Х 3
динаміку швидкісно-силової підготовленості дівчаток і хлопчиків.
Висновки
1. Застосування ПФЕ типу 23 дало змогу вивчити багатофакторну структуру ігрового навантаження учнів 2−4 класів. Дисперсійний аналіз свідчить про достатню значимість кількості ігор та кількості повторів на зміну показників швидкісно-силових здібностей учнів.
2. План факторного експерименту типу 23 дозволив уточнити оптимальні співвідношення факторів для їх використання у період розвитку рухових здібностей учнів 2−4 класів під час уроків фізичної культури. Вони є об'єктивним інструментом оптимізації навчального процесу.
3. Наведені рівняння регресії є моделями які можуть бути використані для визначення оптимального співвідношення ігрових засобів у навчальному процесі учнів 2−4 класів.
Наступним завданням експериментальної роботи буде розробка методичних рекомендацій з питань організації та методики проведення уроків фізичної культури з учнями молодших класів засобами рухливих ігор, які були систематизовані за спрямованістю на розвиток сили, швидкості, швидкісно-силових здібностей, спритності та витривалості.
Література
1. Былеева Л. В., Коротков И. М. Подвижные игры. — М.: Физкультура и спорт, 1982. — 224 с.
2. Волков Л. В. Методика виховання фізичних здібностей учнів. — К.: Радянська школа, 1980. — 102 с.
3. Гогін О. В. Легка атлетика: Курс лекцій / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — Харків: ОВС, 2001. — 112 с.
4. Иващенко О. В. Нормативные показатели тренировочных нагрузок на начальном этапе подготовки юных гимнасток 6−8 лет: Автореферат дис. канд. пед. наук. — М., 1988.
— 23 с.
5. Мирошниченко В. И. Методика формирования двигательных навыков у детей младшего школьного возраста: Автореферат дис. канд. пед. наук. — М., 1988. — 19 с.
6. Худолій О.М., Карпунець Т. В. Планування експерименту в дослідженні процесу підготовки юних гімнастів. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2002.
— № 4. — С. 2 — 8.
7. Худолій О. Н. Моделирование процесса подготовки юных гимнастов: Монография. — Харьков: «ОВС», 2005. — 336 с.
8. Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания. -М.: Просвещение, 1988. — 224 с.
Надійшла до редакції 11. 08. 2007р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПОВОРОТІВ В БРАСІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРШИХ ПЛАВАЛЬНИХ РУХІВ
Шевчук Л.І., Чернов В. М.
Львівський державний університет фізичної культури
Анотація. Робота присвячена висвітленню питання щодо техніки виконання перших плавальних рухів в плаванні брасом. Визначена ефективність виконання техніки перших плавальних рухів в залежності від різних варіантів її виконання, а саме: хвилеподібних рухів тулубом та ногами і традиційного ковзання. Розроблений варіант підтверджує, що одна з базових рухо-
вих дій при традиційній схемі навчання та удосконалення «ковзання» втратила свій рейтинг, а її місце має посісти нова — «хвилеподібні рухи тулубом та ногами». Ключові слова: плавання, брас, навчання, поворот. Аннотация. Шевчук Л. И., Чернов В. М. Эффективность выполнения поворотов в брассе в зависимости от особенностей первых плавательных движений. Работа посвящена технике выполнения первых плавательных движений в плавании брассом. Определенная эффективность выполнения техники первых плавательных движений в зависимости от разных вариантов ее выполнения, а именно: волнообразных движений туловищем и ногами и традиционного скольжения. Разработанный вариант подтверждает, что одна из базовых двигательных действий при традиционной схеме обучения и совершенствование «скольжение» потеряла свой рейтинг, а ее место должно занять новая — «волнообразные движения туловищем и ногами».
Ключевые слова: плавание, брасс, обучение, поворот. Annotation. Shevchuk L.I., Chernov V.M. Efficacyy of fulfilment of rotational displacements in a breast stroke in dependence on features of the first swimming locomotions. The scientific work is devoted to the problem of techniques different variants of the first swimming movements by breast-stroke swimmers. Certain efficiency of implementation of technique of the first swimming motions depending on different variants of its implementation, namely: undulations by a trunk and feet and traditional sliding. The designed alternative confirms, that one of base motorial actions at the traditional scheme of learning and perfecting «slide» has lost the rating, and its place should take new — «undulations a trunk and foots».
Keywords: float, breast stroke, learning, rotational displacement.
Вступ.
В сучасних умовах напружених тренувань, та змагань до організму спортсмена ставляться все більш високі вимоги [1, 4]. Зростання кваліфікації, а отже і спортивного результату вимагає від спортсмена не лише фізичної, функціональної, психологічної підготовленості, а й найбільш раціонального оволодіння комплексом технічних вправ, особливо на фоні високої конкуренції у спорті вищих досягнень. У фіналах великих змагань з плавання результати стали такими щільними, що тільки соті долі секунди інколи розділяють спортсменів на фініші.
Як вважають фахівці, виконання більш сучасного і технічного повороту може забезпечити покращення результату плавця. В умовах гострої спортивної боротьби більш ефективне виконання повороту може вирішити результат боротьби [1, 2, 4].
Ефективне виконання повороту залежить від багатьох факторів в тому числі й від особливостей виконання перших плавальних рухів [4, З].
Останнє рішення Міжнародної федерації плавання про дозвіл виконувати спортсменам один хвилеподібний рух після повороту частково вирішує означену проблему. Однак, залишається актуальним питання про ефективність цих рухів у порівнянні з традиційним ковзанням і доцільність зміни існуючого підходу до навчання та удосконаленню техніки поворотів плавців на різних етапах їх багаторічної підготовки [2, 3].
Робота виконана за планом НДР Львівського державного університету фізичної культури.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой