Теоретические аспекты управления развитием предприятия

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Л.О. Жилтська, к.е.н., О.О. Розумчук
ТЕОРЕТИЧН1 АСПЕКТИ ЩОДО УПРАВЛ1ННЯ РОЗВИТКОМ ШДПРИеМСТВА
Головною метою менеджменту пiдприeмства е забезпе-чення максимально! ефективностi управлшня кожним структу-рним елементом системи тдприемства для досягнення постав-лених цiлей його дiяльностi. 1снують рiзноманiтнi пiдходи до планування й управлшня оргашзащею. Але кожен iз них урахо-вуе лише певну сферу чи особливють структури кожного еле-мента та не враховуе! х взаемозв'-язкiв. Саме тому пропонуеться дослiдити сутнiсть економiчноl категорп «управлшня розвит-ком тдприемства».
Теоретичнi та методолопчш аспекти управлiння розвит-ком тдприемств дослiджують чимало вiтчизняних i зарубiжних учених, таких як Р. Акофф, С. Смирнов, В. Забродський, М. Ки-зим, С. Бай, А. Тищенко [1−5]. У контекст теорп розвитку тдп-риемства категори сталого, керованого та органiзацiйного розвитку розглядають рiзнi науковцi, а саме: А. Черних, О. Тридщ, Р. Блейк, Х. Шепард, Д. Моутон, Ф. Лютенс, К. Грицик, В. Хоб-та, У. Лаврик, I. Л^аненко [6−13]. Серед учених, яю визначають головну мету стратегiчного розвитку як досягнення поставле-них цшей пiдприемства слiд видiлити I. Ансофа, Г. Мщберга, А. Чандлера, А. Томпсона [14−17]. Аналiз наукових публжацш свiдчить, що теоретичнi основи управлшня розвитком тдприемства е актуальними та потребують подальших дослiджень.
Метою статт е аналiз iснуючих теоретичних положень щодо дефшщи економiчноl категори «управлшня розвитком» та узагальнення сутност комплексного пiдходу до управлiння розвитком тдприемства.
© Л. О. Жилшська, О. О. Розумчук, 2014
Розвиток пщприемства може здшснюватися у двох рiзних формах: революцiя (стрибок, фазовий перехщ, катастрофа, яка передбачае кардинальну змiну пiдприeмства) та еволюцiя (форма розвитку, яка передбачае поступальну, повiльну, плавну як& gt- сну змiну на основi адаптацп пiдприемства до умов мiнливого середовища).
Р. Акофф розрiзняе поняття «зростання» та «розвиток». На його думку, зростання (пщвищення розмiрiв або кiлькостi об'-ектiв, розширення дiяльностi за виробничими та економiч-ними показниками) може вiдбуватися як з розвитком, так i за його вщсутност [1].
С. Смирнов розглядае розвиток з позици як яюсних, так i кiлькiсних змш, здатних забезпечувати зростання та збалансо-ванiсть процесiв, якi вiдбуваються в оргашзаци, пристосовую-чись до впливу факторiв внутрiшнього i зовнiшнього середовища [3].
На думку В. Забродського та М. Кизима, розвиток необ-хщно розглядати з позици переходу економiчноl та виробничо! системи в новий якюний рiвень для чинення опору негативному впливу факторiв зовнiшнього середовища [2].
С. Бай вщносить розвиток до особливого класу явищ. Автором доведено, що розвиток, як iманентний процес спричиняе виникнення патологiй, якi е руйшвними для пiдприемства та не означають неодмiнного полiпшення його якiсних характеристик. «.. Правильне розумiння природи розвитку забезпечуе ра-цiоналiзацiю механiзму управлшня всiею сукупнiстю внутрш-ньоорганiзацiйних процеав та запобiгае вибору менеджментом пщприемства неправильних пол^ик…» [4].
А. Тищенко вважае, що розвиток пiдприемства необхщно розглядати з двох сторiн:
як процес, пщ яким слiд розум^и кiлькiснi та якiснi змiни, що пщвищують стратегiчний потенцiал оргашзаци шляхом ви-рiшення протирiч мiж зовшшшм та внутрiшнiм середовищем-
як певний результат, який може вщображати рiвень кон-курентоспроможностi та конкурентний статус пщприемства [5].
На основi вищевикладеного можна видiлити основнi по-ложення щодо сутностi поняття «розвиток пщприемства» (рис. 1).
РОЗВИТОК ПЩПРИСМСТВА
с N
Передбачае наявнiсть не тiльки юльюсних,
але i як1сних змiн щодо полшшення ситуацil
всерединi пiдприемства
V У
/ -
Процесний характер розвитку тдприемства
передбачае його розподшення в часовому просторi, тобто розвитку як процесу властива довготривалють (виникнення часових лагiв мiж iмпульсом розвитку та вщповщними йому змiнам)
V
Рис. 1. Основы положення щодо сутностг поняття «розвиток тдприемства»
Отже, пропонуеться розглядати розвиток пщприемства як процес, який не припиняеться в чаа, тривае планом1рно, мае стрибкопод1бний характер та вщбуваеться з використанням як якюних, так { кшьюсних змш, для переходу р1зномаштних тд-систем на яюсно новий р1вень завдяки адаптаци до фактор1 В внутршнього зовшшнього середовища з метою досягнення максимально ефективного стану тдприемства.
Р1зш науковщ в контекст теори розвитку тдприемства придшили також увагу розгляду таких понять, як сталий, керо-ваний та оргашзацшний розвиток. Так, А. Черних сталий розвиток трактуе як «процес змш, обумовлений впливом фактор1 В внутршнього I зовшшнього середовища та такий, що характеризуемся збшьшенням його потенщалу, попиту на продукцш,
масштабу дiяльностi, можливютю забезпечення безперервного процесу виробництва та збереження платоспроможностi протя-гом тривалого перiоду часу…». Тобто основними ознаками ста-лого розвитку можна назвати стабшьшсть i пщтримку стiйкостi процесiв. Розраховуеться вiн на довгостроковий час та мае вла-стивють не пiддаватися тиску катастрофiчних змiн [6].
О. Тридiд тд керованим розвитком розумiе «…систему, в якш об'-еднанi процеси реструктуризаци та решжишрингу, ш-новацiйнi та швестищйт процеси, що ведуть до кшьюсних та якiсних змiн у вЫх функцiональних галузях пiдприемства, а та-кож контури управлiння на основi зворотних зв'-язкiв, де вирь шуються завдання стратегiчного i тактичного управлшня» [7].
На основi рiзних техшк у сферi соцюлоги, психологи, антропологи сформувалася концепцiя органiзацiйного розвитку (з англ. OD — Organization Development). Наприкшщ 50-х роюв Р. Блейк, Х. Шепард та Д. Моутон [8- 9] ввели термш «оргаш-зацiйний розвиток». Ф. Лютенс розглядав органiзацiйний роз-виток як процес, який складаеться з комплексу заходiв, спрямо-ваних на виршення проблем, що виникають в оргашзаци, вдо-сконалення оргашзацшно! культури та процеав прийняття р& gt- шень [10].
Тобто ключовою iдеею органiзацiйного розвитку е фор-мування концепци, в основу яко! покладено пiдхiд, адаптований до планових змiн систем i процесiв дiяльностi пiдприемств. Цей безперервний процес складаеться з восьми стадш, яю можуть або варiюватися, або залишатися незмiнними (рис. 2).
К. Грицик визначае збалансований розвиток тдприемства як процес, спрямований на трансформащю його економiчного стану в бшьш ефективний, що передбачае пiдтримку розвитку вах складових пiдприемства за рахунок гармошзаци витрат i доходiв на перспективу [11].
В. Хобта та У. Лаврик надають таке трактування збалан-сованого розвитку: «…е складним процесом якюно! та пропор-цшно! штеграци та взаемоди життезабезпечуючих функцюна-льних систем пiдприемства, спрямованим на зростання його ринково! вартостi у довгостроковш перспективi» [12].
Рис. 2. Стадп оргашзацтного розвитку тдприемства (сформовано на основI джерел [8−10])
Збалансований розвиток мае на мет сформувати фшансо-ву незалежшсть тдприемства, забезпечити його стшкють i пла-тоспроможнiсть, пiдвищити ринкову вартшть, збалансувати доходи та витрати.
За твердженням I. Л^аненко, нормальний економiчний розвиток тдприемства — це стан, за якому не вщбуваеться по-рушень основних ринкових закошв, а економiчнi показники пе-ребувають у встановлених межах. Також автор у робот [13] на-голошуе на вагомостi значення комплексност змiн. Так, видь ляють однопроектний розвиток пiдприемства, що передбачае виршення питань прийняття управлiнських ршень стосовно 98
кoнкpeтнoгo пpoeктy абo завдання, peзyльтати якиx нe мають глoбальнoгo впливу на poзвитoк пiдпpиeмcтва. Однo- та багато-cфepний poзвитoк 61льший за кшькютю та маcштабами завдань i впливае на змши пiдpoздiлiв та пiдcиcтeм вcьoгo пщ^ием-cтва.
Такi вчeнi, як I. Анcoф, Г. Mi^ep^ А. Чандлep, А.мп-шн [14−17] визначають гoлoвнy мeтy cтpатeгiчнoгo poзвиткy як дocягнeння пocтавлeниx ц^й пiдпpиeмcтва. Л. Дoвгань xаpак-тepизye cтpатeгiчний poзвитoк як дoвгocтpoкoвий npo^c, octo-внoю мeтoю якoгo е закpiплeння pинкoвиx пoзицiй гад^ием^-ва та poзpoбка заxoдiв для дocягнeння цiлeй [18]. Учeний-eкoнoмicт О. Тpидiд poзглядаe пiдпpиeмcтвo як cиcтeмy, а cтpа-тeгiчний poзвитoк — як шго влаcтивicть, яка xаpактepизyeтьcя впливoм на зм1ну пoзицiй пiдпpиeмcтва та базyeтьcя на peалiза-ци визначeнoi cтpатeгii пiдпpиeмcтва з ypаxyванням ocoбливoc-тeй opганiзацiйнo-eкoнoмiчнoгo мexанiзмy [19].
У peзyльтатi аналiзy твepджeнь нау^вщв щoдo визначeн-ня cyтнocтi й ocнoвниx вид1 В eкoнoмiчнoi катeгopii «poзвитoк» yзагальнeнo ocнoвнi пoлoжeння, як1 навeдeнo на pиc. 3.
Як зазначаeтьcя y Вeликoмy eкoнoмiчнoмy cлoвникy, «кoмплeкc (лат. complexus — зв'-язoк шеднання eлeмeнтiв) — цe cyкyпнicть шеднанж пpeдмeтiв, д1й, явищ абo влаcтивocтeй, як1 cтанoвлять oднe цiлe» [20].
Г. n^epc та Р. Уoтepмeн вважають, щo кoмплeкcний пщ-ид дo yпpавлiння базyeтьcя на такиx xаpактepиcтикаx, як otc-тeма, cтpатeгiя, cклад пepcoналy, cтpyктypа, цiннocтi xаpактe-pиcтики, cyкyпнicть звичoк та cтилiв у^авлшня кepiвництва [21].
Дж. Teppi визначае кoмплeкcнe yпpавлiння як «.яльшсть щoдo планування, opганiзацii та кoнтpoлю за o^-pацiями з ocнoвними eлeмeнтами opганiзацii — людьми, матepi-алами, машинами, мeтoдами, фiнанcами та pинками, як1 забeз-пeчyють напpям i кoopдинацiю та cтвopюють yпpавлiння люд-cькими зycиллями для дocягнeння цiлeй» [22].
Сталий розвиток Процес змш, який характеризуешься стш-юстю та стаб& gt- льнiстю протя-гом тривалого перюду часу
Керований розвит ок Процес юльюс-них та яюсних змш у плановому напрям^ яю вiдбуваються у всiх пiдроздiлах шдприемства за допомогою iнновацiйних iнструментiв та метсдав
Оргашзащйний розвит ок Процес змш, у концепщю якого покладено шд-хiд, спрямований на вдосконален-ня оргашзацшно! культури та прийняття управлiнських рiшень
Збалансований
розвит ок Процес змш яюсно! штегра-ци всiх ресурав пiдприемства з метою зростан-ня його ринко-во! вартостi та формування його фшансово! стабiльностi
Однопроектний розвиток передбачае вирiшення питань прийняття управлiнських рiшень стосовно конкретного проекту або завдання, результати яких не мають глобального впливу на розвиток пiдприемства
Односферний розвиток
Багатосферний розвиток
Бшьший за кшьюстю та масштабами завдань i впливае на змши пiдроздiлiв та пiдсистем всього шдприемства
Стратеггчний розвиток Напрям пщвищення ринково! вартост1 пщприемства, який реалiзуеться за V допомогою методв, iнструментiв управлшня та стратегш розвитку, з урахуванням впливу факторiв середовища та основною метою якого е '- * досягнення стратепчних цiлей шдприемства /
Рис. 3. Узагальнення сутностг та видгв економгчноХ категорп
«розвиток»
У 80-x porax Г. л1в1тт та Т. Уicлep кpитикyвали icнyючi тeopii yпpавлiння за ix фpагмeнтаpнicть та вщеутшсть eдинoi кoнцeпцii. Г. л1в1ттом бyлo cтвopeнo цiлicнe вчeння, яте в1д на-зивав «кoмплeкcним пiдxoдoм дo yпpавлiння». На йoгo думку, poзpiзнeнi iдei пcиxoлoгiв, матeматикiв, coцioлoгiв та iнжeнepiв пpивecти дo cтвopeння наyкoвoi тeopii yпpавлiннi, яка мае бути пoбyдoвана за заcадаx нoвiтнix дocягнeнь науки i тex-н1ки [23].
С. Лeoнoв cтвepджye, щo кoмплeкcний пiдxiд дo у^ав-л1ння вpаxoвye та пoeднye piзнoбiчнi аcпeкти для мiнiмiзацii абo ycyнeння нeгативниx чинник1 В cepeдoвища, щo дoзвoляe зюта-вити напpями poзвиткy та pecypra, нeoбxiднi для ix дocягнeння, знизити pизики, п1двищити кoнкypeнтocпpoмoжнicть opганiза-ци для забeзпeчeння eднocтi вcix eлeмeнтiв cкладoвиx кoмплeк-cнoi cиcтeми yпpавлiння [24].
I. 1гнатьева зазначае, щo кoмплeкcний пiдxiд cлiд poзyмi-ти як кoнцeпцiю cтpатeгiчнoгo у^авлшня, яка базyeтьcя на oб'-eктнo-цiльoвoмy пiдxoдi та yмoжливлюe пoeднання вcix cкладoвиx мeнeджмeнтy пpoмиcлoвиx пiдпpиeмcтв з ypаxyван-ням впливу cepeдoвища. Цeй пiдxiд пoeднye cтpyктypy, мeтoди-ку та пpoгнoз мoжливиx тeндeнцiй i cтpyктypниx зм1н cтpатeгi-чнoгo пoтeнцiалy opганiзацii [25].
У poбoтi [26] А. Чаплша, А. Шатpoва визначають кoмплe-кcний пiдxiд дo yпpавлiння y вигляд! вeктopнoгo пpoцecy, який мае на мeтi здiйcнeння мoнiтopингy дiяльнocтi пiдпpиeмcтва за дoпoмoгoю pядy пpикладниx мeтoдик i тexнoлoгiй. Рeзyльтатoм ix дocлiджeння е твepджeння, якe пpoкламye тpи вeктopи тем-плeкcнoгo пiдxoдy дo yпpавлiння, щo мають бути yзгoджeнi за-вдяки cкoopдинoванiй po6otc yпpавлiнцiв вищoi ланки: iнтeгpацiйний пoтeнцiал пiдпpиeмcтва- кoнкypeнтoopieнтoванicть- cтpатeгiчна пoвeдiнка пщ^иемства [26]. Н. Каcьянoва, пpoвiвшиитичний аналiз icнyючиx тд-xoдiв дo poзвиткy пiдпpиeмcтва, cтвepджye, щo для зд^тення eфeктивнoгo poзвиткy й у^авлшня нeoбxiднo запpoпoнyвати кoмплeкc cтpатeгiчниx змш, як1 вpаxoвyють бiфypкацiйний xа-
pактep дiяльнocтi пiдпpиeмcтва з викopиcтанням cyчаcниx пщ-xoдiв дo yпpавлiння [27].
Дocлiджeння В. Бyзиpьoва, К.porarn та Н. Чeпачeнкo щoдo мeтoдoлoгiчниx пoлoжeнь кoмплeкcнoгo yпpавлiння poз-виткoм пiдпpиeмcтв дoзвoляють зpoбити виcнoвoк, щo для poз-витку пщ^иемств нeoбxiдна кoмплeкcна pecтpyктypизацiя 61з-нec-oдиниць пiдпpиeмcтва, cкopoчeння cтpoкiв виpoбничиx пpoцeciв, знижeння coбiваpтocтi та пiдвищeння piвня ^raype^ тocпpoмoжнocтi [28].
У peзyльтатi аналiзy пpаць та icнyючиx пiдxoдiв дo cyrao-cтi yпpавлiння poзвиткoм пiдпpиeмcтва виявлeнo, щo цe гонят-тя ваpтo poзглядати з тpьox пoзицiй: дiяльнocтi пiдпpиeмcтва, cиcтeмнocтi та з гозици клаcичниx тeopiй мeнeджмeнтy. Аджe такий пiдxiд дoзвoляe cтpyктypyвати icнyючi мeтoдoлoгii в ce-p^ пoзицiй, як1 cинтeзyють y cвoeмy пoeднаннi eфeктивний мexанiзм yпpавлiння poзвиткoм пiдпpиeмcтва. На pиc. 4 уза-гальнeнo cyтнicть кoмплeкcнoгo пiдxoдy дo yпpавлiння poзвит-кoм пiдпpиeмcтва з тpьox зазначeниx пoзицiй.
На ocнoвi видiлeння cyтнocтi дocлiджyванoi катeгopii пpoпoнyeтьcя такe визначeння кoмплeкcнoгo пiдxoдy дo у^ав-л1ння poзвиткoм пiдпpиeмcтва: ^ планoмipний, cпpямoваний та cтpyктypoваний npo^c yпpавлiння вciма cфepами дiяльнocтi пiдпpиeмcтва (виpoбнича, фiнанcoва, кадpoва, eкoлoгiчна та ма-pкeтингoва) в кoнтeкcтi cтpатeгiчниx зм1н та фopмyвання заxo-д1 В для cтвopeння cинepгeтичнoгo eфeктy cyкyпнocтi iнcтpyмe-нт1 В мeнeджмeнтy, з ypаxyванням впливу чинник1 В зoвнiшньoгo та внyтpiшньoгo cepeдoвища i кpитepieм виxoдy (мeтoю) якoгo е пiдвищeння pинкoвoi ваpтocтi пiдпpиeмcтва.
Висновки. Вcтанoвлeнo, щo poзвитoк пiдпpиeмcтва — цe пpoцec, який ж пpипиняeтьcя в чаci, тpиваe планoмipнo, мае cтpибкoпoдiбний xаpактep та вiдбyваeтьcя з викopиcтанням як якicниx, так i кiлькicниx зм1н для ropexo^ piзнoманiтниx тд-cиcтeм на якicнo нoвий piвeнь, завдяки адаптаци дo фактopiв внyтpiшньoгo та зoвнiшньoгo cepeдoвища з мeтoю дocягнeння матеимальш eфeктивнoгo cтанy пiдпpиeмcтва.
Процес, спрямований на екон^чне зрос-тання тдприемства як системи взаемо-пов'-язаних структу-рних елеменпв, який базуеться на реатза-ци його стратепчних цшей i враховуе зв'-язки середовища та узгодженiсть ре-сурсних компоненпв
х ко'- е V
Планомiрний процес змн, спрямований на тдвищення ринково! вартоста тдприемства, з урахуванням особливостей кожно! зi сфер його дшльно-ст (виробничо!, фь нансово!, кадрово!, еколопчно! та марке-тингово!)
__V
Процес штеграци класичних пiдходiв та iнновацiйних ш-струментш управлш-ня у ва пiдроздiли дшльносп оргашзаци з метою тдвищення !! ефективноста в цшому
_V
Рис. 4. Визначення сутностг комплексного тдходу до управлтня розвитком тдприемства (розроблено автором)
Виявлено, що основу ключових щей оргашзацшного роз-витку становить пщхщ, адаптований до плановых змш систем процеав д1яльност1 пщприемств. Процес оргашзацшного роз-витку узагальнено у 8 стадш
Узагальнено сутшсть економ1чно! категори «розвиток» за видами: сталий, керований, оргашзацшний, збалансований, од-носферний, багатосферний, стратепчний, однопроектний.
Наведено авторське бачення сутност комплексного пщ-ходу до управлшня розвитком тдприемства.
Л1тература
1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. — М.: Прогресс, 1985. — 327 с.
2. Забродский В. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем / В. А. Забродский, Н.А. Ки-зим. — Х.: Бизнес Информ, 2000. — 72 с.
3. Смирнов ?.М. Комплексна ощнка збалансованост роз-витку виноробних пiдприeмств: науково-методичний аспект [Електронний ресурс] / ?.М. Смирнов. — Режим доступу: http: // duep. edu / uploads / vidavnitstvo14 / ekonomichnij-nobelivskij-visnik-114/7599. pdf.
4. Бай C.I. Розвиток органiзацiй: пол^ика, потенцiал, ефективнiсть: монографiя / С. I. Бай. — К.: Кшв. нац. торг. -екон. ун-т, 2009. — 280 с.
5. Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса: монография / А. Н. Тищенко, Ю. Б. Иванов, Н. А. Кизим, Е. В. Ревенко, Т.М. Чечетова-Терашвили. — Х.: ИНЖЕК, 2007. — 376 с.
6. Черных А. В. Механизм устойчивого развития предприятия в период активной инвестиционной деятельности: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08. 00. 05. — Белгород: Белгородский государственный технический университет, 2006. — 20 с.
7. Пономаренко B.C. Стратепя розвитку пщприемства в умовах кризи: монографiя / В. С. Пономаренко, О. М. Тридщ, М. О. Кизим — Х.: 1НЖЕК, 2003. — 328 с.
8. Blake R.R. Building a dynamic organization through grid organization development / R.R. Blake, J.S. Mouton. — Mass.: Addison-Wesley, 1969.
9. Shepard H.A. Changing interpersonal and intergroup relations in organizations / H.A. Shepard // Handbook of organizations. — Chicago: Rand McNally, 1965. — P. 115−143.
10. Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс. -М.: ИНФРА-М, 1999. — 692 с.
11. Грицик К. В. Проблеми i перспективи управлшня ефе-ктившстю дiяльностi промислового пщприемства / К. В. Грицик
// Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 141. — С. 5256.
12. Формування комплексного пщходу до оцшювання збалансованост розвитку пщприемства [Електронний ресурс] / В. М. Хобта, У. В. Лаврик, 1.С. Кладченко // Вкник економiчноl науки Укра1ни. — 2014. — № 1. — С. 149−154. — Режим доступу: http: //nbuv. gov. ua/] -pdf/Venu_20141_37. pdf.
13. Л^аненко 1.В. Динамiка оргашзацшно! структури управлшня пiдприeмством в умовах стратегiчних змш [Електронний ресурс] / 1.В. Лiганенко // Вiсник Запорiзького нащона-льного унiверситету. Економiчнi науки. — 2013. — № 2. — С. 4755. — Режим доступу: http: //nbuv. gov. ua/j-pdf/Vznu_ eco_ 20132_10. pdf.
14. Ансоф И. Стратегическое управление / И. Ансоф. -М.: Экономика, 1989. — Режим доступу: http: //www. klex. ru/5yt.
15. Myunsterberg G. Psikhologiya i ehkonomicheskaya zhizn'- / G. Myunsterberg. — M., 1924.
16. Chandler A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise / A.D. Chendler. — Cambridge, MA: MIT Press, 1962. — Р. 297.
17. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации / А. Томпсон, Дж. Стрикленд. — М.: Юнити, 1998. — 576 с.
18. Довгань Л. С. Стратепчне управлшня: навч. поаб. / Л. С. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. — К.: Центр уч-бово! л^ератури, 2011. — 440 с.
19. Тридщ О. М. Органiзацiйно-економiчний мехашзм стратепчного розвитку пщприемства: монографiя / О.М. Тридщ- Харюв. держ. економ. ун-т. — Харюв: ХДЕУ, 2002. — 364 с.
20. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азри-лияна. — 7-е изд. доп. — М.: Институт новой экономики, 2007. -1472 с.
21. Штерс Г. Корпоративний ушверситет ЕКС WORD. Модель «7S» [Електронний ресурс] / Г. Штерс, Р. Уотермен. -
Режим доступу: http: // www. eksword. ru /poleznoe-dlja-biznesa/menedzhment/model-7-s. shtml.
22. Комплексный подход в менеджменте [Электронный ресурс]: Центр управления финансами. — Режим доступа: http: // center-yf. ru/data/Marketologu/Kompleksnyi-podhod-v-menedzhmente. php.
23. Управление организацией [Электронный ресурс]: Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент. — Режим доступа: http: //ecsocman. hse. ru/text/ 19 186 664/.
24. Леонов С. В. Комплексний пщхщ до управлшня шно-вацшним потенщалом банку [Електронний ресурс] / С. В. Леонов. — Режим доступу: http: //dspace. uabs. edu. ua/jspui/bitstream/ 123 456 789/763/3/2. pdf.
25. 1гнатьева I.A. Стратепчний менеджмент: теорiя, мето-долопя, практика: монографiя / I.A. 1гнатьева. — К.: Знання Украши, 2005. — 250 с.
26. Чаплина А. Н. Основные принципы и подходы к выбору стратегии управления интеграционным ресурсным потенциалом. Проблемы современной экономики / А. Н. Чаплина, А. П. Шатрова // Евразийский международный научно-аналитический журнал. — 2012. — № 2. — С. 123−130.
27. Касьянова Н. В. Управлшня розвитком тдприемства
на основi кумулятивного пщходу: автореф. дис… д.е.н. :
08. 00. 04 / Н. В. Касьянова. — Донецьк: 1ЕП НАН Украши, 2012. -36 с.
28. Строкин К. Б. Методология комплексного подхода к управлению развитием строительных предприятий в условиях экономического спада / К. Б. Строкин, В. В. Бузырев, Н.В. Чепа-ченко // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). — 2009. — № 2 (64). — С. 76−81.
НадШшла до редакцп 08. 10. 2014 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой