Анализ современных грузопотоков в Украине и направления их развития

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 338. 38. 242: 656. 2
I. П. САДЛОВСЬКА (ДЕТУТ, Кигв)
АНАЛ1З СУЧАСНИХ ВАНТАЖОПОТОК1 В В УКРА1Н1 ТА НАПРЯМИ IX РОЗВИТКУ
Проведено аналiз вантажопотошв за видами транспорту, визначено Гх структуру та потенцiйнi можливо-стi розвитку.
Ключовi слова: вантажопотiк, структура вантажiв, напрямки вантажоперевезень, номенклатура вантажо-перевезень
Структура вантажоперевезень в Украгш за видами транспорту протягом останшх 10 роюв суттево не змшювалася — частка автомобшьно-го транспорту становила 72−73%, затзничного — 27−28%, р1чкового — до 1%. Дана видова структура вантажоперевезень у частит розпо-д1лу часток зал1зничного та р1чкового транспо-
рту значно в1др1зняеться в1д 1нших европейсь-ких крагн, яю мають судноплавш р1чки (анало-пчш Дншру, Ивденному Бугу та Дунаю) 1 сшврозм1рш за територ1ею з Украгною, площа яког 603 тис. км2 (Н1меччина — 357 км², Рейн, Майн, Ельба- Франщя — 544 км², Сена, Луара, Рона) (табл. 1).
Таблиця 1
Структура вантажоперевезень в УкраТш i европейських краТнах, %
№ пор. КраГна Автотранспорт Залiзниця Рiчковий транспорт
1. УкраГна 73 26 1
2. Нiмеччина 66 18 16
3. Франщя 72 13 15
Так, в Украгш сшввщношення обсяпв пере-везених вантажв р1чковим транспортом до обсяпв перевезення затзницею становить ор1ентовно 1: 26 (вщповщно ~15 1 ~400 млн т/р1к), тимчасом як у Имеччиш та Франци дане сшввщношення дор1внюе 1: 1. У Имеччиш щороку перевозиться ~300 млн. т/рш р1чковим транспортом { ~350 млн. т затзницею- у Франци — вщповщно -110 1 100 млн. т/рш
Зазначений переюс у структур1 вантажоперевезень в Украгш м1ж затзничним { р1чковим видами транспорту викликаний р1зною тарифною вартютю на перевезення. Так, вартють перевезення затзницею обкотиш1 В Полтавського ГЗК до порту «Ивденний» становить 80 грн/т (без ПДВ), тод1 як аналопчна вартють перевезення р1чковим транспортом (самохщне + 2 барж1 1з супроводом морськими буксирами) в твтора рази бшьша — 125 грн/т (без ПДВ). Проте досвщ шших европейських крагн переконуе, що в УкраГш слщ актившше вико-ристовувати р1чков1 перевезення по Дшпру та Дунаю. Адже потенщал р1чкових вантажоперевезень сягае щонайменше 50 млн. т/р1к { передбачае перевезення: зерна на експорт униз по Дшпру (10 млн т/рш) — мшерально-буд1вельних вантаж1 В уверх-униз по Дшпру (10 млн. т/рш) — затзорудног сировини вниз по Дншру (20 млн. т/рш) — металопрокату вниз по
Дншру (4 млн. т/р1к) — ?мпортно! марганцевог руди вверх по Дшпру (до 2 млн. т/рш) — м& gt- неральних добрив униз по Дншру (0,5 млн. т) — контейнер1 В з (до) морських порт1 В у прилет до Дшпра област (450−500 тис. ТЕИ/р1к, або до 5 млн. т у ваговому вираз1) — експортЛмпорт { транзит вантажiв по Дунаю (до 10 млн. т/рш).
Портове господарство Украгни, що здшснюе перевалку вантажв, охоплюе 18 морських тор-гових порт1 В (дат — МТП), 4 морських рибних порти (дат — МРП), 11 р1чкових порпв, а також близько 25 морських причатв та термшал1 В шдприемств { компанш. Останш в основному створеш на баз1 причатв судноремонтних та суднобуд1вних завод1 В { набули значного поши-рення за останш роки в результат зростаючого попиту на перевалку вантагав. Найбшьшими серед них е порт «Авлгга» (потужнютю 5 млн. т/рш, створений на баз1 Севастопольського морзаводу), термшал «Н1булон» (5 млн. т/рш, на баз1 Чорноморського суднобуд1вного заводу), термшал «СРЗ» (2 млн. т/р1к, на баз1 суд-норемонтного заводу у Мар1упол1), зерновий термшал «Бор1важ» (4,5 млн. т/рш, акватор1я порту «Ивденний»), порт «Н1ка-Терра» (5 млн. т/р1к, акватор1я Бугського лиману).
Загальний обсяг перевалки вантагав в укра-Гнських портах ус1х тишв протягом 2000−2011 рр. змшювався (табл. 2). Так, протягом 2000-
© I. П. Садловська, 2012
317
2008 рр. загальний обсяг перевалки ванташв у портах зрю майже вдв1ч1 — вщповщно з 99,2 млн. т у 2000 р. до 184,1 млн т — у 2008 р. У
2009−2010 рр., в умовах кризи, обсяг перевалки знизився вщповщно до 162,1 { 154,8 млн. т. (див. табл. 2).
Таблиця 2
Обсяги перевалки вантажта у портах УкраТни у 2000−2011рр., млн т
Рж / порт МТП МРП Морсью шш^ Рiчковi Усього:
млн.т % млн. т % млн. т % млн. т %
2000 84,1 84,8 2,9 2,9 4,9 4,9 7,3 7,4 99,2
2001 89 84,0 3,2 3,0 6,5 6,1 7,2 6,8 105,9
2002 106,3 82,6 4,5 3,5 9,8 7,6 8,1 6,3 128,7
2003 110,6 80,9 5 3,7 11,3 8,3 9,8 7,2 136,7
2004 111,4 77,3 4,9 3,4 15,5 10,7 12,4 8,6 144,2
2005 109 71,6 4,2 2,8 25,8 17,0 13,2 8,7 152,2
2006 112,5 71,4 3,5 2,2 24,6 15,6 16,9 10,7 157,5
2007 123,7 70,0 3,9 2,2 30,4 17,2 18,6 10,5 176,6
2008 132,2 71,8 4,3 2,3 33,1 18,0 14,5 7,9 184,1
2009 109,7 67,7 4,4 2,7 43,1 26,6 4,9 3,0 162,1
2010 107,6 69,5 4,7 3,0 36,2 23,4 6,3 4,1 154,8
2011 (6 мю.) 56,5 69,0 2,4 2,9 19,3 23,6 3,7 4,5 81,9
2011 (оц.) 115 67,6 5 2,9 41 24,1 9 5,3 170
Включае перевалку вантаж1 В у морських термшальних комплексах шдприемств i компанш.
Основна маса вантажiв переробляеться у МТП, проте частка! х протягом 2000−2011рр. знизилася з 84,8% до 67,6%. У кшькюному вираз1 МТП у 2000−2008 рр. збшьшили обсяги перевалки на 48,1 млн. т (+57,2%), проте в 2009—2010 рр. спостер1галося зменшення обсяпв перевалки вщповщно до 109,7 та 107,6 млн. т. У 2011 рощ перевалка у МТП збшьшена до 115 млн. т. У МРП у 2000−2011 рр. щороку перероблялося 3−5 млн. т вантажiв, що становить 2−3% вщ загального обсягу перевалки. Морсью причали та термшали пщпри-емств { компанш наростили свою частку майже у 5 раз1в: з 4,9% (у 2000 р.) до 24,1% (у 2011 р.). У кшькюному вираз1 обсяг перевалки за цей
перюд зрю майже в 10 раз1в — вщповщно з 4,9 до 41 млн. т. Р1чков1 порти в докризовий перюд (2000−2007 рр.) наростили обсяги перевалки з 7,3 до 18,6 млн. т { свою частку з 7,4% до 10,5%, однак, у 2009 р. внаслщок кризи знизи-ли перевалку до 4,9 млн. т. У 2010−2011 рр. вщбулося вщновлення обсяпв перевалки (6,3 та 9 млн. т), однак вони значно менш1 вщ докри-зового р1вня.
Украшський морський флот перевозить вельми незначну кшькють вантажв (5−6 млн т/р1к), { його частка в загальному обсяз1 пере-роблених в украшських морських портах вантажв менша за 4% (табл. 3).
Таблиця 3
Обсяги перевезень вантажта морським транспортом УкраТни в 2000—2011рр., млн. т
Рк Перевалка в морських портах** Перевезення морським транспортом Украши Частка перевезення вантажш морським транспортом Украши, %
2000 91,9 6,3 6,9
2001 98,7 8 8,1
2002 120,6 8,8 7,3
2003 126,9 9 7,1
2004 131,8 9 6,8
2005 139 8 5,8
2006 140,6 9 6,4
2007 158 9 5,7
2008 169,6 8 4,7
2009 157,2 5 3,2
2010 148,5 5 3,4
2011 (6 мю.) 78,2 2,9 3,7
2011 (оц.) 161 6 3,7
Включае перевалку вантаж1 В в МТП, МРП та морських причалах i термшалах шдприемств i компанш.
*
Така ситуащя е наслщком втрати нащо-нального торгового флоту: якщо у 1991 рощ його вантажошдйомнють була 5,4 млн. т, то у 2010 рощ — лише 0,6 млн. т? з середшм вшом суден 25 роюв. Одна з найбшьших у 1991 рощ судноплавних компанш у чорноморському регю-ш «Чорноморське морське пароплавст-во», що натчувала тод1 240 морських суден, фактично втратила флот { припинила свое юну-вання як судноплавна компашя. Азовське морське пароплавство передало залишки сво! х корабл1 В компанп «Торговий флот Донбасу», яка не будуе нових суден. Брак власного торго-вельного морського флоту в Укра! ш крие в соб1 значш ризики залежност укра! нських експор-тер1 В вщ шоземних власниюв флоту. Так, у докризовий перюд в умовах дефщиту флоту в1тчизняш експортери змушеш були платити шдвищений (почасовий) фрахт для виконання
сво! х експортних контракпв. Отже, в Украш в структур1 перевезень вантажiв за видами транспорту домшують автомобшьний та зал1зничний транспорт, тим часом як частка р1чкового транспорту, незважаючи на великий потенщал, е незначною 1 не перевищуе 1%.
В Укра! ш зал1зничним транспортом в 20 072 011 рр. перевозилася широка номенклатура вантагав (рис. 1), але основну вантажну базу формують: вугшля (25−28%, або 110−130 млн. т/рш) — мшерально-буд1вельш вантажi (15−18%, або 52−94 млн. т/рш) — нафта 1 нафтопродукти (57%, або 28−33 млн. т/рш), а також продукщя прничо-металургшного комплексу — рудна си-ровина (17−19%, або 73−93 млн. т/рш), чорш метали (8−10%, або 30−50 млн. т/рш), кокс (2−3%, або 10−13 млн. т/рш) 1 металобрухт (1,3−1,5%, або 5−8 млн. т/рш).
Рис. 1. Товарна структура вантажоперевезень залiзничним транспортом в Укра! ш у 2011 р.
Частка перевезення ванташв у контейнерах (1−2 млн. т/рш) у загальному обсяз1 зал1зничних перевезень е незначною (менш як 0,5%), оскшьки в Украш контейнери в основному пе-ревозяться автомобшьним транспортом (понад 85%). Кр1м того, р1вень контейнеризаци вантажоперевезень в Украш (2%) значно поступаеться европейським кра! нам (10−20%).
Товарна структура вантажоперевезень зал1з-ницею протягом 2007−2011 рр. зазнала змш, значною м1рою викликаних кризою. Так, змен-шилася частка мшерально-буд1вельних ванта-жiв з 18,3% (у 2007 р.) до 15,7% (у 2011 р.) { чорних метал1 В (з 9,7% до 7,8%) та зросла —
рудно! сировини (з 18,1% до 19,3%), вугшля (з 24,6% до 26,1%), нафти 1 нафтопродукпв (з 5,4% до 7,1%). Зменшення частки мшерально-буд1вельних матер1ал1 В обумовлене двократним падшням обсяпв буд1вництва та, вщповщно, аналопчним зменшенням попиту на будмате-р1али. Зменшення частки чорних метал1 В спри-чинено як зниженням! х виробництва в кризу на 10−15%, так { збшьшенням перевезень! х по територи Укра! ни та на експорт у морсью порти автотранспортом, особливо з Донецька (ДМЗ, Електросталь) та мар1упольських мет-комбшат1 В (ММК ?м. 1лл1ча, Азовсталь) в Мар1упольський МТП. Збшьшення частки руд-
© I. П. Садловська, 2012
hoi сировини пояснюеться зростанням експорт-ного попиту, який компенсував зменшення внутршнього споживання. Вугiлля традицiйно е основним енергоношем для великих украш-ських теплоелектростанцiй, i зменшення обсяпв його видобутку компенсуеться аналогiчним збшьшенням iмпорту.
Отже, основними вантажоутворюючими га-лузями у сегментi залiзничного транспорту е паливно-енергетичний комплекс (шахти, електростанци i нафтопереробка), прничо-металургiйний комплекс (рудна сировина, кокс, металургiя) i будiвництво (пiсок, щебiнь, цемент). Сумарно на них припадае близько 80% ушх вантажоперевезень затзницею.
В сегментi рiчкового транспорту основними вантажоутворюючими секторами е будiвництво i прничо-металургшний комплекс, i те що потенщал рiчкового транспорту використову-еться не бiльше нiж на 10%.
Автомобшьним транспортом в Укра'-н пе-ревозяться вантаж передусiм для власних потреб на коротю вiдстанi (до 100 км). Комер-
цiйнi перевезення на замовлення здшснюють спецiалiзованi автотранспортнi пiдприемства, частка яких у загальному обсязi вантажоперевезень автотранспортом становить 8−9%, або 87−134 млн. т/рш. Варто зауважити, що статистично1 шформащя щодо товарно1 струк-тури загальних вантажоперевезень автотранспортом немае, оскiльки шдприемства звiтують лише про загальнi обсяги перевезень для власних потреб. Доступною е шформащя щодо товарно1 структури вантажоперевезень спеща-лiзованих автотранспортних шдприемств (табл. 4, рис. 2).
У 2007−2011 рр. спецiалiзованi автотранс-портш пiдприемства перевозили в основному зерно (15−25%, або 20−27 млн. т/рш), мше-рально-будiвельнi вантаж (14−20%, або 12−27 млн т/рш), рудну i нерудну сировину (12−15%, або 10−20 млн. т/рш). Перевезення контейнер-них вантажв становило 12−15%, або 10−20 млн. т/рш, i автотранспорт, отже, е найбшьшим 1х перевiзником в Укра'-ш.
Таблиця 4
Товарна структура вантажоперевезень спеша, мзоваиими автотранспортними п1дприемствами
у 2007−2011 рр., тис. т
Продукщя 2007 2008 2009 2010 2011 (оц.)
тис.т. % тис.т. % тис.т. % тис.т. % тис.т. %
Нафта i нафтопро- дукти 11 400 8,5 11 551 8,8 10 254 11,8 12 133 12,3 14 364 11,4
Рудна i не рудна сировина 19 716 14,7 18 508 14,1 10 601 12,2 14 500 14,7 17 136 13,6
Зерно 20 252 15,1 21 396 16,3 21 289 24,5 22 095 22,4 26 586 21,1
Мшерально-буд1вельн1 26 958 20,1 25 990 19,8 12 339 14,2 13 908 14,1 18 648 14,8
Чорн1 метали 8 450 6,3 8 926 6,8 7 386 8,5 8 680 8,8 12 096 9,6
Х1мвантаж1 i м1-ндобрива 8 450 6,3 7 745 5,9 4 692 5,4 5 129 5,2 6 426 5,1
Л1сов1 5 499 4,1 5 907 4,5 3 128 3,6 3 156 3,2 4 410 3,5
Контейнерш 19 716 14,7 19 952 15,2 10 688 12,3 12 330 12,5 15 624 12,4
iHmi 13 680 10,2 11 289 8,6 6 517 7,5 6 707 6,8 10 710 8,5
ВСЬОГО: 134 121 100,0 131 263 100,0 86 895 100,0 98 639 100,0 126 000 100,0
Рис. 2. Товарна структура вантажоперевезень спецiалiзованими автотранспортними пвдприемствами
в Украш за 2011 р.
Структура вантажоперевезень залiзничним транспортом в УкраТш за напрямками в 2011 р.
Основна частина? мпортних вантагав зал1зничним транспортом (або 20−30 млн. т/рш) транспортуеться в Укра! ну через сухопутш кордони, з морських порт1 В щороку надходить 4−8 млн. т. Основну вантажну базу для? мпортних перевезень формують вугшля (10−13 млн. т/рш), рудна сировина (4−7 млн. т/рш), чорш метали (1−2 млн. т/рш), хiмпродукцiя (1−2 млн. т) i мiнерально-будiвельнi (2−4 млн. т/рш). Частка iмпортних вантажоперевезень залiзни-цею у загальнш структурi вантажоперевезень протягом 2007−2011рр. змiнювалась у межах 66,8%. Обсяги транзитних вантажоперевезень залiзницею протягом 2007−2011 рр. знизилися з 69 млн. т/рш у 2007−2008 рр. до 45,5 млн. т у 2009 р. У 2010−2011 рр. вщзначаеться збшьшення обсяпв транзиту, однак у 2011 р. вш досягае лише 51 млн. т, або 74% вщ докри-зового рiвня 2007−2008 рр. Основна частина транзитних вантажоперевезень залiзничним транспортом (або 32−42 млн т/рш) транспортуеться у напрямку морських пор^в, а в напрямку сухопутних кордонiв щороку транспортуеться 13−30 млн. т. Основну вантажну базу для транзитних перевезень залiзницею формують нафта i нафтопродукти (12−15 млн. т/рш), рудна сировина (5−8 млн. т/рш), чорнi метали (3−5 млн. т/рш), хiмiчнi i мiндобрива (4−5 млн. т) i хiмi-кати (3−4 млн. т/рш). Частка транзитних ванта-
жоперевезень залiзницею у загальнiй структурi вантажоперевезень протягом 2007−2011 рр. зни-зилася вщповщно з 13,3% до 10,9%.
Структура вантажоперевезень спецiалiзова-ними автотранспортними тдприемствами за напрямками протягом 2007−2011 рр. суттево не змшювалася (рис. 5). Основна частина вантагав у даному сегментi припадала на внутршньо-укра!нсью перевезення (включаючи перевезен-ня в морськi порти з дальшим вiдправленням морем) — 81−85%, або 70−115 млн. т у кшькюному виразь Основну вантажну базу у даних перевезеннях формують нафтопродукти, зерно, чорш метали, мiнерально-будiвельнi i контейнери. Частка прямих експортних переве-зень становила 4,3−6,6%, або 5,3−6,5 млн. т у кiлькiсному виразi. Тут основною вантажною базою е високовартюш контейнерш вантажi (продукти харчування, побутова техшка тощо), якi постачались у Росда через схiдний кордон та в европейсью кра! ни через захщний кордон Укра! ни. Частка прямих iмпортних перевезень була 6,2−8,1%, або 7−10,2 млн. т/рш у кшькюному виразi. Основну вантажну базу тут також формують високовартюш контейнерш вантам (продукти харчування, побутова техшка та ш.), яю постачалися в основному з европейських кра! н.
У структурi перевалки вантажв в укра! нсь-ких морських портах за напрямками протягом 2007−2011 рр. також вщбулися змiни (рис. 6), а саме зросла частка експорту (з 40,4% до 53%) i
знизилася частка транзиту (з 43,8% до 31,8%). Частки внутршньоукрагнськог та? мпортног перевалки протягом дослщжуваного перюду змшювалися менш суттево, вщповщно в межах 1,7−3,9% та 8−12,3%. У кшьюсному вираз1 протягом дослщжуваного перюду збшьшилися об-
сяги перевалки в морських портах експортних (з 63,9 до 85,3 млн. т) та? мпортних (з 18,8 до 19,8 млн. т) ванташв та знизилися — транзитних (з 69,2 до 51,2 млн. т) та внутршньоук-раГнських (з 6,2 до 4,7 млн. т).
Рис. 5. Структура вантажоперевезень спецiалiзованими автотранспортними пiдприемствами
в Украiнi за напрямками у 2011 р.
Рис. 6. Структура ввдвантаження вантаж1 В в морських портах УкраГни за напрямками в 2011 р.
У 2007 р. затзничним транспортом в Украгш було вщправлено 415,9 млн. т вантажiв, у т.ч. вугшля — 96,1 млн. т (23,1%), рудног си-ровини — 72,7 млн. т (17,5%), чорних метатв -41,7 млн. т (10%), будматер1ал1в — 65,3 млн. т (16,4%). У кризов1 2008−2009 рр. обсяги
в1дправлення зал1зницею вантажiв знизилися вщповщно до 399,7 та 322,2 млн. т, при цьому зменшилися обсяги вщправлення вс1х вид1 В продукци, { суттевих змш у товарнш структур1 не спостершалося. Надат, у 2010−2011 рр., вантаж1 затзницею вщправлялися частше, од-
нак за результатами 2011 р. (388,1 млн. т) все ще залишалися нижчими вщ докризового рiвня 2007 р. Товарна структура ви появления
Нафта 1 нафто продукта 2,9%
вантагав залiзничним транспортом у 2011 р. наведена на рис. 7.
Напрям.
0,0%
1нцп вантам 15,4%
Бущвельш waTepia. ni 13,6%
Брухтучорних мета. шв 1,7%
•Шсов1 вантам
1,3% хшпчш 1
Зерно 3,0%
Цемент 1,9%
мшдоорива 2,1%
Рис. 7. Товарна структура ввдправлення вантажiв зал1зничним транспортом у 2011 рощ
Зазначимо, що основна вантажна база в сегмент вiдправлення продукцп залiзничним транспортом у 2007−2011 рр. формувалася на територи двох схвдноукрашських залiзниць: Придшпровсько! i Донецько!, якi охоплюють три шдус^ально розвиненi областi — Днiпропетровську, Донецьку i Луганську. Су-марно на щ двi залiзницi припадае близько 70% ушх вiдправлених в Укра1ш залiзницею вантажiв (табл. 5). Так, Донецькою залiзницею в докризовому 2007 р. вщправлено 167,6 млн. т вантажiв (або 40,3% ушх вiдправлених даним видом транспорту), Дншропетровською — 123,4 млн. т вантагав (або 29,7%). У перюд кризи обсяг вiдправлення на обох залiзницях скоро-тився у 2009 р. майже на третину (вщповщно до 131,4 та 96,2 млн. т). У 2010−2011 рр. спо-стершаеться вiдновлення обсягiв вщправлення
вантажiв, однак у 2011 р. на докризовий рiвень показники ще не повернулися.
У Донецькш залiзницi основну вантажну базу формують вугiлля (50−55%, або 70−80 млн. т/рш), металопрокат (10−12%, або 13−17 млн. т/рш), флюсо-доломггна продукцiя (12−15%, або 14−19 млн. т/рш), кокс (6−8%, або 8,511 млн. т/рк), будматерiали (3−5%, або 4−8 млн. т/рш). У Приднiпровськiй залiзницi основною вантажною базою е залiзна руда (60−65%, або 65−80 млн. т/рш), вугiлля (10−15%, або 1215 млн. т/рш), металопрокат i труби (10−15%, або 12−15 млн. т/рш) i будматерiали (5−10%, або 6−7 млн. т/рш). У чотирьох iнших регiональних залiзницях обсяги вщправлення вантажiв значно меншi i становили 25… 35 млн т/рш.
Таблиця 5
Регшнальна структура в1дправлення вантажта залiзничним транспортом УкраТни
у 2007−2011 рр., млн. т
Зал1зниця 2007 2008 2009 2010 2011 (оц.)
млн.т. % млн.т. % млн.т. % млн.т. % млн.т. %
Донецька З Д 167,6 40,3 160,9 40,3 131,4 40,8 142,4 39,8 158 40,7
Льв1вська ЗД 26,9 6,5 23,6 5,9 16,9 5,2 22,4 6,3 25,1 6,5
Одеська З Д 29,3 7,0 34,2 8,6 22,8 7,1 27,2 7,6 28,4 7,3
Придшпровська З Д 123,4 29,7 114,7 28,7 96,2 29,9 110,7 30,9 111,7 28,8
Швденно-захвдна ЗД 34,2 8,2 34,7 8,7 26 8,1 29,2 8,2 32,1 8,3
Швденна З Д 34,5 8,3 31,6 7,9 28,9 9,0 26,1 7,3 32,8 8,5
ВСЬОГО: 415,9 100 399,7 100 322,2 100 358 100 388,1 100
Значна частина наявного потенщалу транспортно1 rany3i задiяна у виконаннi транзитних перевезень з використанням випдного географiчного розташування краши та проход-женням ii територieю як мiжнародних критсь-ких транспортних коридорiв, так i транспортних осей у напрямках «Ившч-Ивдень» i «Схщ-Захщ», коридорiв TRACECA та нових мiжконтинентальних транспортних маршрупв, зокрема швидкiсних з A3ii до Свропи. З огляду на те що вплив МТК вiдчyтний на вщсташ до 200 км, на прилеглих територiях найбiльших пyнктiв пропуску через державний кордон на затзничному й автомобшьному транспортi доцiльно створювати новi високоякiснi центри з надання логiстичних послуг (нинi 90% об'-екпв ринку логiстичних послуг Украши зо-середжено в Киiвськiй обласп, а загальна мiсткiсть цього ринку в Украш оцiнюeться у приблизно 2,5 млрд евро). Дальшого розвитку потребуе система мультимодальних перевезень, до я^'- залучаеться не тiльки залiзничний транспорт, а й насамперед автомобшьний та поромнi переправи. Розвитку сyчасноi мережi вантажних логiстичних центрiв в Украш сприяе також розгалужена система морських торговельних портiв (МТП), яю, однак, е здебiльшого yнiверсальними, тодi як за сучас-них умов зростае попит на спецiалiзованi порти i термшали, якi можуть надавати ефективнiшi спецiалiзованi послуги.
1снують потенцшш можливостi внyтрiшнiх водних артерiй Дншра та iнших рiчок, системи морських шляхiв, що передбачають i другу черту глибоководного суднового ходу (ГСХ) Ду-
И. П. САДЛОВСЬКАЯ
най — Чорне море, створюваного Укра! ною у нижнш частинi русла Дунаю. Сприятиме вiдновленню економiчного розвитку багатьох регюшв Укра! ни виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв Укра! ни та Урядом Росшсько! Федераци про порядок i умови пла-вання суден внутршшми водними шляхами, проект яко! пiдписаний у 2011 роцi. Реалiзацiя положень Угоди дозволить вiдродити паса-жирськi i вантажнi перевезення мiж кра! нами (залучаеться також Бiлорусь) через Азовське море до пор^в Дону, Волги, Дншра, Десни, шших рiчок.
Б1БЛ1ОГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК
1. Укра! ни у цифрах у 2010 рощ [Електронний ресурс]: за редакщею О. Г. Осауленка // Статис-тичний зб1рник — К.: 2011. — 252 с. — Режим доступу до журн.: http: //ukrstat. org/uk/druk/ katalog/kat_u/publ1_u. htm
2. Международные транспортные коридоры Украины: сети и моделирование / [А. А. Бакаев, С. И. Пирожков, В. С. Ревенко и др.]. — К.: КУЭТТ, 2003. — Т. 1. — 518 с.
3. Пащенко Ю. ?. Розвиток та розмщення транс-портно-дорожнього комплексу Укра! ни / Ю. Пащенко. — К.: Наук свгг, 2003. — 467 с.
4. Розпорядження Кабшету Мш1стр1 В Укра! ни вщ 9 червня 2011 р. N 523-р «Про пщписання Угоди мiж Кабшетом М1н1стр1 В Укра! ни та Урядом Росшсько! Федераци про порядок 1 умови пла-вання суден внутршшми водними шляхами».
Надiйшла до редколегп 29. 02. 2012.
Прийнята до друку 14. 03. 2012.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ГРУЗОПОТОКОВ В УКРАИНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ
Проведение анализа грузопотоков за видами транспорта, определена их структуры и потенциальные возможности развития.
Ключевые слова: грузопоток, структура грузов, направления грузоперевозок, номенклатура грузоперевозок
I. P. SADLOVSKA
ANALYSIS OF MODERN CARGO FLOWS IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF THEIR DEVELOPMENT
Realization of analysis of traffics of goods after the types of transport, certain their structures and potential possibilities of development.
Keywords: traffic of goods, structure of loads, directions of transportation of load, nomenclature of transportation of load.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой