Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Has been issued since 2013.
Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА
Видасться з 2013.
http: //fmo-journal. fizmatsspu. sumy. ua/
Блоусова Л.1., Житеньова Н. В. Вiзуалiзацiя навчального матер'-шлу з використанням технологи скрайбiнг у професш^й дiяльностi вчителя // Ф'-!зико-математична освта: науковий журнал. — 2016. — Випуск 1(7). — С. 39−47.
Belousova L., Zhiteneva N. Visualization of learning material using technologies of skribing in teachers'-professionai activities // Physics and Mathematics Education: scientific journal. — 2016. — Issue 1 (7). — Р. 39−47.
УДК 378. 4: 004
Л.1. Бшоусова
Харк1вський нац1ональний педагог1чний университет
?мен1 Г. С. Сковороди, Украна Н. В. Житеньова
Кшвський университет? мен1 Бориса Гр1нченка, Украна
В1ЗУАЛ1ЗАЦ1Я НАВЧАЛЬНОГО МАТЕР1АЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГИ СКРАЙБ1НГ У ПРОФЕС1ЙН1Й ДШЛЬНОСП ВЧИТЕЛЯ
Вступ. В умовах динамiчного розвитку цивЫзацп перед системою ocBi™ постають HOBi завдання, зумовлен необхщшстю адекватно реагувати на виклики часу, на кардинальш змЫ вимог, що висувае до неУ суспiльство. Найбiльшi трансформацй'- вiдчуваe система загальноУ осв™, змушена подолати традицiйно притаманнi Уй iнертнiсть i консерватизм i працювати в умовах iнформатизацiУ i вщкритого доступу до мережi 1нтернет, в умовах перманентного оновлення змюту, програм i засобiв навчання, а головне — в умовах приходу до школи нового поколшня дiтей, як по-iншому сприймають iнформацiю, почншому УУ засвоюють, володiють iншими вмшнями. Сучасний учитель мае бути здатним ефективно використовувати високотехнолопчний педагогiчний шструментарм для проектування предметно-навчального середовища, створення комфортних умов для набуття кожним учнем тих нових предметних i ключових компетенцш, якi визнанi необхщними для життя, дiяльностi, здобуття подальшоУ освiти в суспiльствi ХХ1 стол^тя. У цьому ракурсi гостро постае питання готовност педагога швидко опановувати нов^ш засоби подання навчальноУ ^форма^У, творчо й ефективно використовувати Ух у практик навчання.
Постановка проблеми. Сучасна шктьна молодь народилася й зросла у свт, насиченому потужними й iнтенсивними iнформацiйними потоками, що сформувало новi способи сприйняття шформацПУ, оперування нею, мислення. У школяра основу «образу св^у» складають не сттьки поняття, скiльки смисловi образи, створюваш за допомогою вiзуального мислення. Таю змши безпосередньо вiдображаються на вимогах до сучасного педагога, призводять до переосмислення його роли «заметь напiвмiфiчноl'- ютоти, яка нiбито „знае свiй предмет“, з'-явиться фахiвець, значно бтьш компетентний у питаннях психологи, груповоУ динамiки й органiзацiУ сумкноУ
39
ISSN 2413−158X (online) ISSN 2413−1571 (print)
дiяльностi, який, не претендуючи Hi на яке абсолютне знання, зможе органiзувати занурення учнiв у колективне ршення проблем» [1]. Урахування психолопчних особливостей учня зумовлюе звернення то технолопй вiзуалiзацii шформацп, як забезпечують компактнiсть, виразнiсть, динамiчнiсть подання змкту навчального матерiалу, донесення його основного сенсу до учшв, а також надають платформу для залучення школярiв до колективно'-'- творчо'-'- роботи, в процеа яко'-'- знаходять вщтворення й практичне застосування набутi ними знання. Одшею з новiтнiх технолопй вiзуалiзацii, яка зараз активно поширюеться в практицi шкiльного навчання, е скрайбшг.
Аналiз ocTaHHix дослiджень i публiкацiй. Скрайбiнг е достатньо новою технолопею, визначення дидактичних можливостей яко'- вщбуваеться в процесi практики и застосування. На цей час iснуе багато спроб визначити способи ефективного використання скрайбшгу у навчальному процеа загальноосв^ньо'-'- i вищо'-'- школи. Так, на думку вчителя англмсько'-'- мови О. В. Мтейко, скрайб-презентацп е дiевим способом мотивацii учнiв до оволодшня мовою та комунiкативними навичками [4]. Учитель географп Т. В. Сорока [8] вважае доцтьним використовувати скрайбiнг пщ час вивчення ново'-'- теми, осктьки це, на думку авторки, стане чудовим стартом для набуття нових знань, умшь та навичок, зацжавить учшв яскравютю графiчних образiв, що пов'-язанi безпосередньо з новим навчальним матерiалом, сприятиме кращому запам'-ятовуванню основних термЫв i понять. Вчитель шформатики Ю.1. Тонких використовуе скрайб-презентацii на етат узагальнення вивчено'-'- теми, але вбачае доречним '-'-х застосування в якост домашнього завдання, мозкового штурму та рефлексп на уроцi [9]. Викладачi Мелiтопольського державного педагогiчного ушверситету В. В. Осадчий та К. П. Осадча вважають, що використання технологii скрайбшгу е найбтьш ефективним у процеа подання навчального матерiалу, оскiльки це дозволяе унаочнити ключовi елементи теоретичного матерiалу та допомагае встановити взаемозв'-язки мiж основними поняттями [6]. Учитель шмецько'-'- мови Л. М. Кошкина пропонуе використовувати скрайб-презентацп на початку вивчення теми для залучення уваги та посилення мотивацп учшв, а також на етат рефлексп для перевiрки й контролю засвоення вивченого матерiалу [3]. Перспектившсть i новизна скрайбшгу зумовлюють актуальнiсть продовження дослiджень, спрямованих на з'-ясування напрямiв i особливостей його осв^шх застосувань.
Мета статл полягае у розкриттi педагогiчних i технологiчних аспектiв використання скрайбiнгу.
Результати дослщжень. Сьогоднi поняття «скрайбшг» е порiвняно новим, аналiз психолого-педагогiчноi л^ератури свiдчить, що воно ще не увмшло в широкий науковий об^. Термiн «скрайбшг» походить вiд англмського «scribe» у значеннi «drive a pen» — водити ручкою.
У Британському словнику визначень поняття «scribe» визначаеться у двох напрямках як iменник, i як дiеслово. У якост iменника пiд поняттям «scribe» розум^ть людину, яка е професшним переписувачем i робить копii рукопиав до '-х друку або громадський службовець чи письменник, що мае офщшний статус. У якост дiеслова (без об'-екта), опис, скрайбування, написання. У якост дiеслова (з об'-ектом), опис, записування, анотування.
У втьному словнику Фарлекса поняття «scribe» розкриваеться у дектькох значеннях, як людина, яка котюе документи i робить рукописш копii до '-х друку- клерк чи громадський переписувач. Також у даному словнику зазначене поняття розкриваеться з точки зору iудаiзму як визнаний вчений i вчитель еврейського закону або квалiфiкована людина, яка пише певш документи вщповщно до релтйних вимог.
З точки зору журналютики та видавництва це автор або журналкт який використовуе гумор у сво'-х рукописах. Ще однин напрямок визначае поняття «scribe» як гострий шструмент, що вирiзае лiнii на поверхш.
В освiту скрайбiнг прийшов iз бiзнес-застосувань, де пiд скрайбiнгом розум^ть iлюстрований супровiд виступу доповiдача. Загальноприйняте визначення розкривае скрайбшг як нов^ню технологiю презентацii, сутнiсть яко'-'- полягае у синхронному супроводi усного повщомлення (доповiдi, промови, викладу навчального матерiалу тощо) малюнками фломастером на бтш дошцi (або на аркушi паперу). Скрайбшг передбачае специфiчний вид такого супроводу — тюстрування «на льоту», що надае йому особливо'-'- емоцмност i можливостi концентрувати увагу слухача на основних смислових об'-ектах. Появу скрайбшгу пов'-язують з британським художником Ендрю Парком, який запропонував цю технолопю британськш оргашзацп, що займаеться популяриза^ею наукових знань. Даний стиль вiзуалiзацii даних лектори-дизайнери використовували в сво'-х презентацiях, на яких були намальован вiд руки схеми та тюстрацп. Як виявилося, такий споаб подачi iнформацii став бiльш ефективним, продуктивним та найшвидшим для пояснення слухачам. З часом статичш схеми та малюнки ускладнювалися i почали перетворюватися на динамiчнi картинки iсторii, якi мають певний вщео та аудiоряд. Скрайбiнг використовуе «ефект паралельного слiдування», коли аудиторiя паралельно чуе i бачить приблизно одне й те ж, при цьому графiчний ряд фтсуеться на ключових моментах аудюряду [5].
Осктьки на цей час iснуе ттьки загальне визначення даного поняття, а нами розглядаеться скрайбшг у ракурс його застосування в осв^ньому процеа, наведемо наше розумiння даного поняття. Ми розглядаемо скрайб'-нг як технолопю вiзуалiзацii, яка забезпечуе вщображення ключових момен^в змiсту навчального матерiалу (властивостей об'-екта навчання, його внутршшх i зовнiшнiх зв'-язкiв) шляхом використання простих графiчних елементiв (малюнкiв, пiктограм, символiв, слiв, схем, дiаграм), послiдовно створюваних на екраш у вiдповiдностi до и усного викладу (або аудiоряду).
Для того, щоб бiльш детально розiбратися в категорii «скрайбiнг», сшд розглянути поняття «скрайбер», «скрайб», «скрайб-презента^я», «технологii скрайбiнгу», якi зустрiчаються на ряду зi скрайбiнгом. Проаналiзуемо характеристики цих понять бтьш докладно.
Колишнш спiчрайтер Бiлого дому Денiел Пшк у сво'-й книзi «Майбутне за правою твкулею» чiтко висловив прюритети сучасного свiту, стверджуючи, що зараз велика потреба в людях, яким притаманш таю якост та вмшня, якi не можна скопiювати, автоматизувати, вщдати на аутсорсинг. Автор звертае увагу на те, що стати устшним i затребуваним фахiвцем, побудувати кар'-еру, в нову, що настала сшдом за шформацмною епоху, треба змусити свш мозок працювати «навпаки». Д. Пiнк вважае, що за останнш час люди звикли занадто добре мантулювати дрiбними спецiалiзованими знаннями, а в нову епоху це шкому не потрiбно. «Затребуваними будуть ттьки великi iдеi i «масштабы смисли», — мiркуе автор. [7]. Д. Пшк нарахував шкть таких основних якостей: design (дизайн), story (iсторiя), symphony (симфошя), empathy (емпаля), play and meaning (гра i сенс). 1нтерпретуючи цi якостi можна доствно '-'-х перекласти як: дизайн — умшня створювати з нуля, творче мислення- iсторiя -здатшсть вигадувати сюжети i розповiдати кторп- симфонiя — умiння залучати людей в процес- емпаля — умшня поставити себе на мкце шшо'- людини- гра i змiст — здатшсть вкладати в будь-яю ще'- глибокий сенс i емоцiйний штелект. Сьогоднi, дiйсно, рейтинг професiй, де потрiбен творчий та емоцiйний штелект, дизайн-мислення, вiзуальне
мислення, вмшня надихати людей, набирають оберлв. З'-являються новi професп, такi як: гейм-штормер, дизайн-менеджер, 1нтернет-коуч, дизайнер iнтерфейсiв, архiтектор вiртуальностi, дизайнер вiртуальних свiтiв та iншi. Одшею з таких е професiя скрайбера, яка досить активно розвиваеться в даний час. Спе^алкта, який вмiе висловлювати сенс i ще'-'-'-, роблячи на ходу замальовки та малюе скрайби, прийнято називати скрайбером, а презентацю яку вш створюе — скрайб або скрайб-презента^я. Професiйний скрайбер не обов'-язково повинен мати навички художника i вм™ малювати (малюнки можуть бути схематичними i нав^ь примiтивними), головною вимогою, яка пред'-являеться — це вмшня видтяти в шформацп головне, правильно i вдало замшювати слова та ще'-'-'- точними i простими образами. Скрайбер повинен вмiло використовувати символи, замiнюючи ними iменники та дiеслова, вибирати зрозумЫ всiм образи, втiлювати |'-х в простих малюнках, графiках i схемах, тобто використовувати вс шiсть якостей, про як говорить Д. Пшк.
1. Скрайбер повинен володiти навичками вiзуалiзацil'-, робити «видимими» ключовi моменти презентацп, перетворюючи |'-х в образи, наочно демонструючи найважливш смисловi зв'-язки мiж поняттями, тезами виступу. Досвщчеш скрайбери заздалегiдь готують i збирають власну бiблiотеку, в якiй збер^аються готовi наочнi матерiали: графiки, рисунки, тюстрацп, а також вiдео — та аудюряди. Такi хитрощi дозволяють значно заощадити час створення скрайбу, зробити його бтьш якiсним, виразним, звести до мЫмуму хвилювання перед виступом, допомагають вщслщковувати хронометраж i не затягувати презентацiю.
2.м цього скрайбер повинен володiти чудовими навичками стлкування з людьми, пщтримувати iнтерес до виступу, залучати до процесу, пояснювати необхщшсть i посшдовшсть дiй, як сво'-х, так i тих, що вироблятиме аудиторiя i не на хвилину не забувати про аудитор^, заради яко'- i створюеться дана презентацiя.
3. Скрайбер повинен вм™ перетворювати сво'- ще'-'-'- в цiлiсний образ, видiляти головне в потоцi шформацп, щоб полм застосовувати в сво'-й дiяльностi використовуючи при цьому безлiч видiв дiаграм, графiкiв, схем, а також малюнюв. Необхiдною умовою е облiк того, що ц малюнки i схеми зрозумЫ тiльки тим, хто був безпосередньо присутшй на презентацii, i для того, щоб створена схема могла бути самостшно прочитана або вщтворена, в подачi матерiалу необхщна максимальна простота, що виключае рiзночитання, i залiзна логiка.
Скрайбером називають людину, яка в процес свое'- допов^ здiйснюе вiзуальну фасилiтацiю рiзноманiтних процесiв методом замiни багатослiвних пояснень образами, смисловими якорями.
Використання скрайбшгу в навчанш зумовлене дидактичним потен^алом цiеi технологи, який полягае у створенш нових можливостей для реалiзацii на бiльш високому рiвнi таких принцитв навчання як природовiдповiднiсть, наочшсть, доступнiсть, усвiдомленiсть, емоцiйнiсть навчання. Скрайбшгу, як технологи вiзуалiзацil'-, притаманна також можливкть компактного подання навчального матерiалу, сприяння його продуктивному засвоенню i запам'-ятовуванню [2].
На вiдмiну вщ технологи слайдово'- презентацп, яка певною мiрою втратила свою новизну i перейшла в розряд традицiйних, скрайбiнг не несе такого вiдтiнку догматичности слiдування певному шаблону, стилю, на вщтворення змiсту в тезисах, таблицях, дiаграмах тощо. Слайд-презентацiя подае змкт повiдомлення як послiдовнiсть смислових блоюв, вiдтворюваних на слайдах. Кожний слайд вщображае чiтко вивiрений й лопчно завершений фрагмент повiдомлення, який постае перед аудиторiею в готовому виглядк Слайд-презентацiя е самодостатнiм документом, и
можна читати як лакошчне подання доповщ навiть тим, хто не був '-'-'-'- слухачем. Скрайб-презента^я, напроти, не справляе враження вiдшлiфованостi й остаточно'-'- готовностi. Попереднярунтовна робота з '-Т проектування i створення лишаеться за кадром, а перед аудиторiею скрайбiнг постае як процес синхронного супроводу повщомлення у шбито не зовсiм ретельно виконаних тюстращях i коротких текстах-примiтках, часто в алегорiях i аналогiях. Скрайб-презента^я, якщо вона не озвучена, не е такою самодостатньою. Присутньому на доповщ вона легко нагадае и змiст, ключовi моменти, наголоси, в той час як для вщсутнього залишиться певною загадкою, вш мае домислювати, розгадувати сенс малюнюв, лопку викладу тощо.
Провiдним ефектом скрайбшгу е захват уваги аудиторii специфiчними графiчними образами, що створюються тут i зараз, виразно акцентуючи на заздалепдь визначених ключових моментах матерiалу, що подаеться, — iдеях, особливостях, вщм^них рисах тощо, тобто саме на тому основному, що потрiбно сприйняти, усвщомити, запам'-ятати. Варто пщкреслити, що сучаснi учнi звикли до швидких темтв життя, вони непосидюч^ '-х увагу важко сконцентрувати на тривалий час. Скрайбшг застосовуе той самий принцип, що й дудл (вщ англ. doodle, що означае «каракулЬ& gt- або «недбалий малюнок») — малювання вщ руки, i саме це «живе малювання» заворожуе, заштриговуе учня, змушуе з iнтересом очтувати, що ж буде далi, тим самим занурюючи його в навчальну проблему.
Скрайбшг виступае зручним шструментом не ттьки для викладу навчального матерiалу. Новизна й привабливють ще'-'- технологii дае змогу на '-'-'-'- основi органiзовувати самостiйну роботу учшв, спрямовану на опрацювання ними вивченого матерiалу, вiдтворення власного ставлення до об'-екта навчання. Використання скрайбшгу дае змогу надати такм робот привабливост для учнiв, забезпечити '-& quot-'-'- творчий характер, сприяти зацтавленню школярiв у набутт нових предметних знань i технологiчних умiнь.
На сьогоднi юнуе декiлька рiзновидiв технологiй скрайбiнгу (рис. 1). Розглянемо бтьш детально кожний з них.
посдиапня мальоваииго скрайбшгу з ашйкацшним.
мальовапого i мягштпим,
аплжацшпого з магипним тощо
1ия гт и рощ-су
створсння мальовано1 о. флаислп рафно1 о. Mai «? гною або ашшсацшно1 о скрайбииу з иодальшою обробкою га монтажом
використання комп ютернпх програм та онлайн-cepBiciB для стоворення скрайб1в
малювання вщ руки зображснь. шктограм. схем. jiai рам. занису КЛЮЧОВИХ CJliB
викладання (нак. 1еюювання) готових зображень.
вимовиних супроводжувально мутексту
використання фланслсграфу
Рис. 1. Види скрайбiнгу 43
Перший вид — скрайбнг мальований. Процес створення такого скрайбшгу полягае у малюванш вщ руки зображень, тктограм, схем, дiаграм, запису ключових слiв, що тюструють розповiдь вчителя паралельно з тим, як вш озвучуе питання, що розглядаеться.
Наступний вид — це скрайб'-нг апл'-1кац'-1йний. На аркуш паперу або будь-який шший фон в кадрi викладаються (наклеюються) готовi зображення, вщповщш супроводжувальному тексту.
Третiй вид — це скрайб'-нг магнтний, який цтком аналопчний аплiкацiйному i мае лише ту вщмшшсть, що зображення складаються з магнiтних заготовок i крiпляться на презентацiйну магнiтну дошку.
Ще одним видом е скрайб'-нг фланелеграфний, який передбачае використання фланелеграфу.
Кожен iз зазначених видiв скрайбiнгу можна вщзняти на вiдео та вщтворити в будь-який момент.
На особливу увагу заслуговуе комп'-ютерний скрайб'-нг. На нашу думку, вш е найбтьш зручним у використанш, оскiльки не вимагае вщ скрайбера матерiального забезпечення i вмiння малювати. Для створення комп'-ютерного скрайбiнгу використовуються спецiальнi комп'-ютерш програми та онлайн-сервiси. Необхiднi шструменти та матерiали: комп'-ютер- мiкрофон для запису озвучування (за необхщшстю) — комп'-ютерш програми для запису аудю, вщеомонатжу [6].
Найпростiший комп'-ютерний скрайбiнг можна створити нав^ь за допомогою програми Power Point. У такм ашмованш презентацп зображення на слайдах також з'-являються поступово, у вщповщност до розповщ доповiдача або до озвучування, що дае змогу дотримуватися основного принципу скрайбшгу — «ефекту паралельного проходження».
Як окремий вид скрайбшгу ми видтяемо в'-деоскрайб'-!нг. Для створення вщеоскрайб-презентаци можна вщзняти процес створення мальованого, фланелеграфного, магштного або аплтацшного скрайбшгу та зробити обробку та монтаж у спе^альних програмних засобах (Movie Maker, Pinnacle тощо). Вщеоскрайбшг мае сво'- плюси. Його можна використовувати для створення таких шформацмних продуклв як анонси, реклама, буктрейлери, вiртуальнi виставки тощо, для ефектного доповнення рiзних заходiв. Одного разу знятий, вщеоролик можна показувати необмежену кшьшсть разiв.
Ще один вид скрайбшгу, який ми вважаемо за доцтьне видтити, — скрайб'-шг
• U т и W /- i W w /& quot- •
комб1нований. Такий вид скрайбшгу може поеднувати мальований скрайбшг з аплтацмним, мальований з магштним, аплiкацiйний з магштним тощо. Комбiнований скрайбiнг може також включати вщзнят фрагменти вiдео будь-яко'-'-'- скрайб-презентацп або комп'-ютерного скрайбiнгу. Компоновка фрагментiв може здiйснюватися за допомогою вщповщних програмних засобiв — вiдеоредакторiв тощо.
Пiдводячи пiдсумки проведеного розгляду, схарактеризуемо переваги i недолiки скрайбшгу. До переваг вщнесемо: привабливiсть i оригiнальнiсть цiеi технологи- компактнiсть i образнiсть- сприяння пiдвищенню пiзнавального штересу учнiв, засвоенню й запам'-ятовуванню навчального матерiалу. Як недол'-ши, з якими пов'-язане застосування ^е'- технологii, вщзначимо: великi часовi витрати на створення скрайбу (написання сценарю озвучування, зйомка та монтаж вщео тощо) — вимогливють до пiдготовленостi вчителя у технолог'-нному плат (умшня використовувати вiдповiднi програмш засоби), техшчному (вмiння працювати з такими приладами як вщеокамера, мтрофон тощо), художньо-естетичному (попри те, що кнуе багато
методик створення потрiбних o6pa3iB з простих геометричних фигур, все ж таки результат мае бути художньо привабливим i задовольняти принаймш загальним вимогам естетики).
Висновки та перспективи подальших дослiджень. Доцiльнiсть використання вiзуалiзацii навчальноУ iнформацii зумовлена необхiднiстю врахування когштивних особливостей сучасного поколiння учшв, а також потребою емного подання навчального матерiалу у виглядi, найбтьш зручному для його сприйняття, розумшня, засвоення, запам'-ятовування. Показано, що використання сучасних технологш вiзуалiзацii в навчальному процеа створюе передумови для тдвищення якостi й результативностi навчання. Вiзуальна фасилiтацiя в режимi реального часу дае змогу ефективно утримувати фокус уваги учшв на ключових моментах навчального матерiалу, вщкривае новi перспективи для реалiзацii провiдних дидактичних принципiв у навчаннi. Разом з тим, вiзуалiзацiя е потужним дидактичним шструментом, застосування якого повинно бути стратепчно вмотивованим, педагогiчно доцiльним, методично тдкртленим. На наш погляд, перспективним напрямком подальших наукових дослщжень е питання тдготовки майбутнього вчителя до ефективного використання нов^шх технологiй вiзуaлiзaцii в педагопчшй дiяльностi.
Список використаних джерел
1. Google Apps для образования: беседа с Борисом Ярмаховым и Людмилой Рождественской [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https: //newtonew. com/discussions/google-apps-for-education-book
2. Белоусова Л. И., Житенева Н. В. Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы [Електронний ресурс] / Л. И. Белоусова, Н. В. Житенева // Информационные технологии и средства обучения. — 2010. — Том 16. — № 2. — Режим доступу до журн.: http: //journal. iitta. gov. ua/index. php/itlt/article/view/1017
3. Кошкина Л. М. Скрайб-презентация [Електронний ресурс] / Л. М. Кошкина // Учительський Журнал он-лайн. — 2015. — Режим доступу до журн.: http: //www. teacherjournal. ru/skrajb-prezentacziya. html? start=12
4. Мтейко О. В. Формування комушкативних навичок школярiв на уроках англмськоУ мови за допомогою 1КТ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //infourok. ru/maysterklas-formuvannya-komunikativnih-navichok-shkolyariv-na-urokah-angliyskoi-movi-za-dopomogoyu-ikt-544 125. html
5. Орешко М. А. Скрайбинг: рисуем презентацию по интересным книгам с подростками-читателями / Марина Анатольевна Орешко // Школьная библиотека: сегодня и завтра. — 2013. — № 2. — С. 49−53. — Библиогр.: С. 53
6. Осадчий В. В. 1нформацмно-комушкацмш технологи у процеа розвитку вiзуaльного мислення майбутшх учителiв / В. В. Осадчий, К. П. Осадча // Науковий вюник Мел^опольського державного педагопчного ушверситету. Сер.: Педагопка. — 2014. — № 1. — С. 128 — 133.
7. Пинк Дэниел. Будущее за правым полушарием. Что делать, чем думать и как быть в век нового творческого мышления / Дэниел Пинк — [пер. с англ. Е. В. Кулешова]. — М.: РИПОЛ классик: Открытый мир, 2009. — 320 с.: ил. — (Новый взгляд). — ISBN 978−59 743−0170−4
8. Сорока Т. В. Скрайбшг як сучасна форма вiзуaлiзaцii навчального мaтерiaлу [Електронний ресурс] / Т. В. Сорока // Геогрaфiя. — 2015. — № 16 (284). — Режим
доступу до журн.: http: //journal. osnova. com. ua/article/51 806-
Скрайбiнг_як_сучасна_форма_вiзуалiзацN_навчального_матерiалу
9. Тонких Ю.1. Безпечний 1нтернет [Електронний ресурс] / Ю.1. Тонких // Учительський Журнал он-лайн. — 2015. — Режим доступу до журн.: http: //www. teacherjournal. com. ua/skrajb-prezentaczya/31 611-bezpechnij-nternet. html
10. Центральна бiблiотека iменi 1.С. Тургенева ЦБС Комiнтернiвського району м. Харкова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https: //biblioteka-turgeneva. edu. kh. ua/internet-kejs_bibliotekarya/profi-dajdzhest/id/3321/vn/Что-такое-скрайбинг
11. Визуализация: просто о сложном [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https: //edugalaxy. intel. ru/index. php? automodule=blog&-blogid=8190&-showentry=7574
Анотаця. БлоусоваЛЖитеньова Н.В. В'-1зуал'-защя навчального матер'-шлу з використанням технологи'-скрайбнг у профеайнш д'-яльност'-! вчителя.
Статтю присвячено теоретико-практичним аспектам використання технологи скрайб'-нгу для в'-вуал'-вацП навчального матер'-& gt-алу у професiйнiй дiяльностi майбутнього вчителя. Розглянуто та проанал'-зовано види скрайб'-1нгу, як технологи, яка е продуктивною для швидкого i ефективного засвоення iнформацii в умовах колосального зростання // обсягу i юлькост'-. Розглянуто переваги застосування зазначеноi технологи в осв'-& gt-тньому процеа, в'-& gt-дображено необх'-!дшсть формування особливих вмнь в'-1зуал'-1заци навчально/ iнформацii. Проведено анал'-& gt-з якостей, як повинна мати сучасна людина, щоб стати успшним i затребуваним фах'-вцем, побудувати кар'-еру, в нову, що настала сл'-& gt-дом за '-?нформацшною епоху. Показано, що подання навчально/ iнформацii, реал'-& gt-зоване на базi сучасних технологй в'-1зуал'-1заци, сприяе пдвищенню пзнавально/ активност'-1 учшв, виконуе не лише люстративну функц'-!ю, але й набувае нових якостей, суттево розширюе сферу продуктивного застосування в'-1зуал'-1заци у навчальному процеа, створюючи передумови для тдвищення його ефективност'-1 й результативност'-1.
Ключов'-1 слова: навчальний процес, технологи в'-1зуал'-1заци, скрайбнг, профе^йна д'-!яльшсть учителя, '-1нформац'-1йно-комушкац'-1йш технологи, фасил'-1тац'-1я.
Аннотация. Белоусова Л. И., Житенева Н. В. Визуализация учебного материала с использованием технологии скрайбинг в профессиональной деятельности учителя.
Статья посвящена теоретико-практическим аспектам использования технологии скрайбинга для визуализации учебного материала в профессиональной деятельности будущего учителя. Рассмотрены и проанализированы виды скрайбинга, как технологии, которая является продуктивной для быстрого и эффективного усвоения информации в условиях колоссального роста ее объема и количества. Рассмотрены преимущества применения указанной технологии в образовательном процессе, отражена необходимость формирования особых умений визуализации учебной информации. Проведен анализ качеств, которые должен иметь современный человек, чтобы стать успешным и востребованным специалистом, построить карьеру в новую, наступившую вслед за информационной эпоху. Показано, что представление учебной информации, реализованное на базе современных технологий визуализации, способствует повышению познавательной активности учащихся, выполняет не только иллюстративную функцию, а приобретает новые качеств, существенно расширяет сферу производительного
применения визуализации в учебном процессе, создавая предпосылки для повышения его эффективности и результативности.
Ключевые слова: учебный процесс, технологии визуализации, скрайбинг, профессиональная деятельность учителя, информационно-коммуникационные технологии, фасилитация.
Abstract. Belousova L., Zhiteneva N. Visualization of learning material using technologies of skribing in teachers'-professional activities.
The article is devoted to theoretical and practical aspects of the use of technology scribing for visualization of educational material in professional activity of future teacher. Reviewed and analyzed the types scribing, as a technology that is productive for rapid and efficient assimilation of information in a time of tremendous growth in volume and quantity. The main benefit of this technology in the educational process reflects the necessity of formation of special skills of visualization of educational information. The analysis of the qualities that must have a modern person to become a successful and sought-after expert, to build a career in a new, coming after the information age. It is shown that the presentation of educational information, implemented on the basis of modern imaging technology, enhances cognitive activity of students, not only performs an illustrative function, and acquires new qualities, significantly expands the scope of the productive use of visualization in the educational process, creating the preconditions for increasing its efficiency and effectiveness.
Key words: learning process, technologies of visualization, scribing, professional activity of teachers, ICT, facilitation.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой