Общие положения o преступлениях в сфере экономической деятельности

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

12 00 08 УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ- УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
12 00 08 LAW ON CRIME AND CRIMINOLOGY- EXECUTION OF THE LAW ON FELONY
УДК 336: 34 ББК 67. 408. 12 (Т)
Саидов Шо? ин Нурович, н. и. ?. ,
дотсенти кафедраи? у?у?и ?иноятии Донишго? и миллии То? икистон Сафаров Анвар Исломович, н.и. ?, дотсенти кафедраи? у?у?и ?иноятии Донишго? и миллии То? икистон
Саидов Шохин Нурович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного право ТНУ Сафаров Анвар Исломович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного право ТНУ (Таджикистан, Душанбе)
Saidov Shokhin Nurovich,
Safarov Anvar Islomovich, Candidates of juridical sciences, Associate Professors of the department of the law on felony under the Tajik National University (Tajikistan, Dushanbe)
E-MAIL: Anvar-safarov85@mail. ru
Ключевые слова: преступления в экономической деятельности, классификация
преступлений, объект преступления, субъект преступления, объективная сторона преступления, субъективная сторона преступления
В статье анализируются общие положения о классификации преступлений в сфере экономической деятельности, раскрывается современное состояние уголовного законодательства в области защиты экономики, изложены точки зрения ученых о класификации преступлений в сфере экономической деятельности. С учётом общепризнанных теоретических основ и в зависимости от непосредственных объектов предложена новая классификация подобных преступлений в соответствии с уголовным законодательством Республики Таджикистан. Это преступления против предпринимательской деятельности и другой экономиической деятельности- преступления в сфере денежно-кредитной и финансовой деятельности государства- преступления против внешнеэкономической деятельности и налогово-таможенных отношений- преступления
МУ? АРРАРОТИ УМУМ? ДАР БОРАИ? ИНОЯТ?О ДАР СО? АИ ФАЪОЛИЯТИ И? ТИСОД?
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ O ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИ ЧЕСКО Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
GENERAL PROVISIONS OF CRIME IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY
— 115 —
Саидов Ш. Н., Сафаров А. И. Му? аррароти умуми дар бораи? иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод?
против законного порядка банкротства- преступления против интересов коммерческих предприятий и других организаций.
Key words: crimes in economic activity, crime classification, object of crime, subject of crime
objective aspect of crime, subjective aspect of crime
The article dwells on general provisions concerned with crime classification in the sphere of economic activity, the authors elucidate the modern state of the legislation on felony in the sphere of economy advocacy, they expound the scientists'- viewpoints in reference to crime classification in the sphere of economic activity. With taking into concideration the commonly acknowledged theoretical grounds and respective of immediate objects the authors suggest a new legislation on felony of Tajikistan Republic. These are the crimes versus entrepreneurship activity and other types of the latter, crimes in the sphere of monetary-crediting and financial activity of the state, crimes versus outward economic activity and tax-custom'-s relations, crimes versus a legal order of bankruptcy, crimes versus the interests of commercial enterprises and other organizations.
Мутоби? и моддаи 12 Конститутсияи (Сар?онуни) ?ум?урии То? икистон давлат фаъолияти озоди и? тисод? ва со? ибкориро барои? ар як шахс дар? удуди То? икистон кафолат меди? ад. ?ар як кас дар доираи? обилияти шахс? ва молияв? метавонад ба? ама гуна фаъолияти и? тисод? ва со? ибкор?, ки? онунгузории кишвар и? озат додааст ё манъ накардааст, машгул шавад. Аммо ин маънои онро надорад, ки со? ибкорон ?ангоми ба амал баровардани озодии и? тисод? аз ро? у усул? ои гайри? онун? истифода кунанд. Чунки ба татби? и фаъолияти и? тисодии дар доираи? онун му? арраргашта аз як тараф давлат манфиатдор буда, аз тарафи дигар ша? рвандон чун истеъмолкунандагони хизматрасонии со? ибкорон ба он ниёз доранд. Танзими муносибат? ои и? тисод? яке аз самт? ои му? ими сиёсати давлат буда, онро бо ро?? ои гуногун ба амал бароварда, дар? олат?ои зарур? ?ифз менамояд. Яке аз восита? ои ?ифзи муносибат? ои и? тисод? аз? ониби давлат тавассути? онунгузории ?иноят? сурат мегирад. Вобаста ба ин, фасли XI-и Кодекси? иноятии ?ум?урии То? и-кистон ба? иноят?о дар со? аи и? тисодиёт бахшида шудааст, ки он ду боб — боби 26 -?иноят?о ба му? обили моликият ва боби 27-?иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисодиро дар бар мегирад.
?иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод? — ин ма? м?и ?иноят?ои дар боби 27 ва дигар боб? ои К? пешбинигардида мебошанд, ки манфиат? ои давлат, ?омеа ва шахсони ало? идаро ?ангоми ба амал баровардани фаъолияти и? тисод? халалдор месозанд. ?иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод? аз? ама боби калонтарини Кодекси? иноятии ?озирамалкунандаи ?ум?урии То? икистон ба? исоб меравад, ки аз 39 моддаи муста? ил иборат аст. ?ар як моддаи ин боб дорои хусусият? ои ба худ хос буда, вобаста ба дара? аи хавфнокиаш ба? амъият ва тарафи объектив? аз? амдигар фар? мекунанд.
Барои пурра муайян намудани мо? ияти ?инояти дилхо? бояд та? лилро аз объекти он огоз намуд. Объекти? иноят — ин муносибат? ои му? ими ?амъиятие мебошанд, ки аз? ониби ?онунгузории ?иноят? мавриди? ифз ?арор гирифтаанд. Аввалин бор а? идаи муносибат? ои ?амъиятиро чун объекти? иноят соли 1924 олими намоёни
— 116 —
Saidov Sh. N., Safarov А.И. General Provisions on Crime in the Sphere of Economic Activity
Иттифо? и Ш? рав? А. А. Пиантковский пешни? од намуд [9, с. 129−130].? таъкид намуда буд, ки «…вобаста ба таълимоти умумии марксист?-ленин? оид ба? иноят, объекти? ама гуна кирдор? ои ?ино? муносибат? ои ?амъиятие баромад мекунанд, ки аз? ониби дастго? и ма? бурсозии ?у?у?и ?иноят? ?ифз карда мешавад» [13, с. 130]. Баъдан ин а? идаро олимони дигар, ба монанди Н. Д. Дурманов [4], А. Н. Трайнин [11], Б. С. Никифиров [8], Н. И. Коржанский [5], В. Я. Татсий [10] дар асар? ои худ инкишоф доданд ва он то бар? амхурии Итти? оди Ш? рав? бетагйир бо? монд.
Бо фур? пошии Иттифо? и Ш? рав?, бар? ам х? рдани идеологияи? укмрони ?изби коммунист ва? абул намудани? онунгузории нави? иноят? дар назарияи илми? у?у?и ?иноят? масъалаи объекти? иноят будани муносибати? амъият? низ мавриди ба? с ?арор гирифт. Масалан, А. В. Наумов? айд менамояд, ки назарияи муносибат? ои ?амъият? чун объекти? иноят дар замони муосир? авобг?и талабот нест. Бинобар ин, бояд дар баробари муносибат? ои ?амъият? ашёро низ чун объект? ои муста? ил эътироф намуд [7, с. 6]. Г. П. Новоселов бошад дар он а? ида аст, ки «объекти ?иноят -он чизе, ки ба му? обили он кирдор? ои ?иноят? равона гаштааст, яъне шахсони ало? ида ё гур?? и шахсон, неъмат? ои модд? ё гайримодд?, ки зери? имояи ?у?у?и ?иноят? аз та? овузи ?инояткорона ?арор дода шудаанд, ба? исоб меравад» [15, с. 213]. Аммо ба а? идаи мо, ин гуна фикррон? як навъ мудерн намудани масъалаи ом? зиши объекти? иноят ва? алби ди?? ати му? а??и?ин ба ин самт мебошад. Чунки ом? зиши адабиёти илмии сол? ои охир доир ба масъалаи объекти? иноят нишон меди? ад, ки муносибат? ои ?амъият? чун объекти? иноят а? амияти худро гум накар-даанд ва? ама гуна неъмат? ои му? ими ?амъиятии муосирро дар бар гирифтааст [2].
Таснифи объект? ои ?иноят низ мавриди та?? и?от ?арор гирифтааст [10]. Мутоби? и ин тасниф объекти? иноят ба амуд? (аз боло ба поён) ва уфу? (аз чап ба рост) чудо мешавад.
Кодекси чиноятии амалкунандаи? ум?урии Точикистон низоми чорзинагии таснифоти чиноят? оро му? аррар намудааст. Вобаста ба ин, объекти чиноят аз р? йи таснифоти амуд? ба объект? ои умум?, хел?, намуд? ва бевосита чудо мешавад.
Объекти умумии чиноят — ин мачм? и муносибат? ои чамъиятие мебошад, ки аз чониби? онунгузории чиноят? мавриди? ифз ?арор гирифтааст. Чун? оида ба? айси объекти умумии чиноят гур?? и муносибат? ои чамъиятии дар? исми 1-и моддаи 2-и Кодекси чиноятии Точикистон пешбинигардида, эътироф карда мешаванд.
Объекти хели чиноят — гур?? и муносибат? ои чамъиятии хусусияти якхеладошта мебошанд, ки аз чониби? онунгузор дар фасл? ои ?исми махсуси К? вобаста аз арзиши объект му? аррар карда шудаанд.
Объекти намудии чиноят гур?? и мушаххаси муносибати чамъиятие дониста мешавад, ки дар вобаста ба ало? аи байни худ ин ё он намуди манфиат? оро ифода намуда, дар боб? ои ?исми махсуси К? му? аррар шудааст. Объекти намуд? чун? исми объекти хел? баромад намуда, намуди гуногунхели он? о мебошад [10, с. 58].
Объекти бевосита — ин муносибати чамъиятии мушаххас мебошад, ки тавассути моддаи ало? идаи ?исми махсуси К? ?ифз карда мешавад.
Ба тари? и уфу? дар сат? и объекти намуд? объекти? атм? (асос?, иловаг?) ва факултативиро чудо мекунанд.
— 117 —
Саидов Ш. Н., Сафаров А. И. Му? аррароти умуми дар бораи? иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод?
Ба сифати объекти асосй он муносибат? ои ?амъиятие баромад мекунанд, ки мо? ияти ?инояти мушаххасро ифода намуда, барои? ифзи он дар? исми махсуси К? моддаи муайян му? аррар карда шудааст.
Объекти факултатив? аломати? атмии таркиби мушаххас ба? исоб намеравад. Мав? удияти он ба бандубасти? иноят таъсир надошта, дара? аи барои? амъият хавфнокиро зиёд нанамуда, тан? о ?ангоми таъйини? азо ба инобат гирифта мешавад [10, с. 58].
Дар маъхаз? ои илм? оид ба объекти? иноят дар со? аи фаъолияти и? тисод? а? идаи ягона ву? уд надорад. Масалан, баъзе олимон? иноят?ои и? тисодиро чунин тафсир мекунанд: Объекти хелии? иноят?ои и? тисод? — ин ма? м?и муносибат? ои и? тисод? мебошад, ки дар шакли исте? сол, мубодила, та? симот ва истеъмол зо? ир мегарданд. Вобаста ба ин объект? ои намудии? иноят?ои и? тисод? ба чор гур? чудо мешаванд:
а) чиноят? ое, ки ба муносибат? ои исте? сол? тачовуз мекунанд-
б) чиноят? ое, ки ба муносибат? ои мубодилав? тачовуз мекунанд-
в) чиноят? ое, ки ба муносибат? ои та? симот тачовуз мекунанд-
г) чиноят? ое, ки ба муносибат? ои истеъмол? тачовуз мекунанд [1, с. 27−28].
Ба а? идаи мо, маъмулан объекти хел? аз р? и фасл ва объекти намуд? бошад аз р? и боби? исми махсуси К? му? аррар карда мешавад. Бояд гуфт, ки чиноят? ои та? лилшавандаи со? аи и? тисод дар фасли 11 -и К? ?Т «?иноят?о дар со? аи и? тисодиёт» ва дар боби 27-и К? ?Т «?иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод?» му? аррар карда шудааст. Аз р? и манти? и ниго? и ?онунгузор объекти хелии чиноят? ои и? тисод?, ки дар фасли 11-и ?? ?Т му? аррар карда шудааст, и? тисодиёте мебошад, ки? амчун мачм? и муносибат? ои исте? сол? дар раванди исте? сол?, мубодила, та? симот ва истеъмоли неъмат? ои моддиву гайримодд? фа? мида мешавад. ?амин тари?, аз р? и манти? и зикршуда, объекти хелии чиноят? ои и? тисодиро бо дарназардошти фасли 11-и К? чун муносибат? ои чамъият? дар со? аи и? тисодиёт фа? мидан мумкин аст, ки он? о ба исте? солот, мубодилот, та? симот ва истеъмоли неъмат? ои моддию гайримодд? равона карда шудаанд.
Вобаста ба объекти намудии чиноят? о дар со? аи фаъолияти и? тисод? дар байни олимон фикру а? ида?ои гуногун чой доранд. Масалан, Б. В. Ятселенко а? ида дорад, ки объекти намудии чиноят? ои и? тисод? — ин муносибат? ои чамъиятие мебошад, ки дар ва? ти муайян кардани фаъолияти муътадили и? тисод? ?ангоми истифода, мубодила, та? симот ва истеъмоли ма? сулот ба миён меояд [12, с. 143].
Аммо чунин муайянкунии объекти намуд? мазмуни хоси муносибат? ои чамъиятии вайроншавандаро кушода намеди? ад. Аз маф? уми додашуда муайян нест, ки ма? з кадом манфиат? о дар чараёни содир намудани чиноят? ои и? тисод? мавриди тачовуз? арор дода мешаванд. ?айр аз ин, маф? уми «фаъолияти муътадили и? тисод?» ч? маъно дорад ва он кадом па? лу?ои муносибат? ои и? тисодиро дар бар мегирад, кушода дода нашудааст.
Ба а? идаи Б. М. Леонтйев объекти намудии чиноя? о дар со? аи фаъолияти и? тисод? муносибат? ои чамъиятии таъминкунандаи манфиат? ои давлат ва субъектони ало? идаро дар со? аи фаъолияти и? тисод? ташкил мекунанд [14, с. 246]. Ба а? идаи? то дарачае роз? шудан мумкин аст, вале аз ниго? и мо манфиат? ои
— 118 —
Saidov Sh. N., Safarov А.И. General Provisions on Crime in the Sphere of Economic Activity
субъектони ало? ида дар фаъолияти и? тисод? метавонанд ба талаботи? онунгузор? ба таври? идд? мухолифат кунанд.
Яке аз мутахассисони ом? зишу та? лили ?иноят?ои и? тисод? Н. А Лопашенко объекти намудии? иноят?оро дар со? аи фаъолияти и? тисод? муносибат? ои ?амъиятие ме? исобад, ки дар асоси принсип? ои гуногуни и? тисодиёт амал? мегарданд. Ба р? йхати чунин принсип? о? принсип? ои зеринро дохил намудааст:
а) принсипи озодии фаъолияти и? тисод?-
б) принсипи амалисозии фаъолияти и? тисод? дар асоси? онун-
в) принсипи ра? обати бови? дононаи субъектони фаъолияти и? тисод?-
г) принсипи рафтори бови? дононаи субъектони фаъолияти и? тисод?-
д) принсипи манъи рафтори бармалои? иноят? ?ангоми ба амал баровардани фаъолияти и? тисод? [6, с. 214−216].
Ба а? идаи Б. В. Волженкин объекти намудии? иноят?ои и? тисод? ин муноси-бат?ои ?амъиятии аз тарафи давлат му? офизатшавандае мебошанд, ки асоси фаъолияти и? тисодиро дар? араёни инкишофи и? тисодиёти бозаргон? ташкил меди? анд [3, с. 53].
Объекти намудии? иноят?ои и? тисодиро низоми муносибат? ои дар? омеа мав? уда, ки ба инкишофи и? тисоди бозор? равона карда шудаанд, ташкил мекунанд. Давлат тавассути? онун?ои со? ав? ин ё он намуди муносибат? ои и? тисодиро ба танзим дароварда, ?оида?оро барои фаъолияти озоди и? тисод? му? аррар намуда, шароити мусоидро? и?ати инкишофи он? о дар оянда фаро? ам меорад. Дар баробари ин, бо истифода аз? онунгузории ?иноят? муносибат? ои мав? удаи и? тисодиро дар? омеа ?ифз мекунад.
?иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод? манфиат? ои давлат, ?омеа ва ша? р-вандон (истеъмолкунандагон)-ро вайрон мекунанд. Баъди? абули К? ?Т соли 1998 оид ба намуд? ои ?иноят?ои дар боби «?иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод?» дар байни олимони со? аи ?у?у?и ?иноят? то? ол фикру а? ида?ои ягона ву? уд надорад.
Ба а? идаи Б. В. Ятселенко, аз сабаби он ки объект? ои бевоситаи? иноят?ои и? тисод? ин муносибат? ои мушаххаси? амъиятии дар рафти? араёни баамалбарории фаъолияти и? тисод? ба ву? удоянда мебошанд, ?иноят?ои и? тисодиро ба намуд? ои зерин та? сим намудан мумкин аст: 1) ?иноят?о дар со? аи со? ибкор? ва дигар фаъолияти и? тисод?- 2) ?иноят?о дар со? аи пул? -молияв? ва кредитив?- 3) ?иноят?о дар со? аи молиявии давлат ва 4) ?иноят?о дар со? аи савдо ва хизматрасонии давлат (12, с. 143−146]. ?амаи намуд? ои ?иноят?ои фаъолияти и? тисодие, ки муаллиф нишон додааст, дар со? аи со? ибкор? ё дигар фаъолияти и? тисод? содир мешаванд.
Олими дигар Б. В. Леонтев? иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисодиро чунин тасниф намудааст:
1) ?иноят?о дар со? аи со? ибкор? ва фаъолияти бонк?-
2) ?иноят?ое, ки бо муфлисшав? ало? аманданд-
3) ?иноят?ое, ки ба пул ва? огаз?ои ?имматнок ало? аманданд-
4) ?иноят?о дар со? аи гумрук-
5) ?иноят?ое, ки ба асъори милл? ва хори? ало? аманданд-
6) ?иноят?о дар со? аи андоз-
7) ?иноят?ое, ки ба вайрон кардани манфиат? ои истеъмолкунандагон ало? аманданд [13, с. 247−248].
— 119 —
Саидов Ш. Н., Сафаров А. И. Му? аррароти умуми дар бораи? иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод?
Вобаста ба объекти бевоситаи? иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод? олими рус Н. А. Лопушенко он? оро ба навъ? ои зерин та? сим намудааст:
1) ?иноят?ое, ки ба принсипи озодии фаъолияти и? тисод? та? овуз мекунанд-
2) ?иноят?ое, ки ба принсипи амалисозии фаъолияти? онунии и? тисод? та? овуз мекунанд-
3) ?иноят?ое, ки ба принсипи ра? обати бови? дононаи субъектони фаъолияти и? тисод? та? овуз мекунанд-
4) ?иноят?ое, ки ба принсипи рафтори бови? дононаи субъектони фаъолияти и? тисод? та? овуз меоваранд-
5) ?иноят?ое, ки ба принсипи манъи рафтори бармалои? иноят? ?ангоми ба амал баровардани фаъолияти и? тисод? та? овуз меоваранд [6, с. 214−216].
?амин тари?, ?иноят?ои и? тисодиро ба чунин гур??? о та? сим намудан мумкин
аст:
1. ?иноят?о ба му? обили фаъолияти со? ибкор? ва фаъолияти дигари и? тисод?. Ба ин гур? ?иноят?ои зерин дохил мешавад: монеъ шудан ба фаъолияти? онунии со? ибкор?- со? ибкории гайри? онун?- исте? сол, ба даст овардан, ниго? дор?, ?амлу на? л ё ба муомилот баровардани мол ва ма? сулоти тамганошуда- со? ибкории сохта- ба? айдгирии а? ди гайри? онун? бо замин- ба расмият даровардани (?онун? гардонидани) маблаг? ои пул? ё молу мулки дигари гайри? онун? ба даст овардашуда- фаъолияти гайри? онунии бонк?- истифодаи гайри? онунии нишонаи мол- дидаю дониста додани рекламаи бардур? г ва фиреб додани истеъмолкунандагон.
2. ?иноят?о дар со? аи фаъолияти пулию кредит? ва молиявии давлат. Ба ин гур? ?иноят?ои зерин дохил мешаванд: гайри? онун? гирифтан ва додани кредит- саркашии бад? асдона аз адои? арзи кредитор?- гайри? онун? истифода бурдани маблаг- тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё когаз? ои ?албак? (сохта) — тайёр кардан ё ба муомилот баровардани карта? ои сохтаи (?албакии) кредит? ё? исоббаробаркун? ё дигар асноди пардохт- с? иистифода ?ангоми баровардани когаз? ои ?иматнок (эмиссия) — бастани а? ди гайри? онун? барои металл? ои ?иматба?о, санг? ои ?имматба?ои таби? ё марворид- вайрон кардани? оида?ои ба давлат супоридани фулузот ва санг? ои ?иматба?о.
3. ?иноят?о ба му? обили фаъолияти и? тисоди хори? ва муносибат? ои андозу гумрук. Ба ин гур? дохил мешавад: додугирифти гайри? онун? бо асъори хори??- аз хори? а барнагардонидани восита? о бо асъори хори??- контрабанда (?очо?) — ба? удуди ?ум?урии То? икистон барнагардонидани сарват? ои баде?, таърих? ё бостоншиносии хал?? ои ?ум?урии То? икистон ва мамлакат? ои хори??- саркаш? аз пардохт? ои гумрук?- саркаш? аз супоридани андоз? о ва (ё) пардохт? о аз шахси? у?у??- саркашии шахси во? е? аз пардохти андоз.
4. ?иноят?о ба му? обили тартиби? онунии фаъолияти муфлисшав?, ра? обат? ва ин? исор?. Ба ин гур? дохил мешавад: ?аракати гайри? онун? ?ангоми муфлисшав?- муфлисии бад? асдона- муфлисии сохта- кирдори ин? исор? (монополист?) ва ма? дуд кардани ра? обат.
5. ?иноят?о ба му? обили манфиат? ои корхона? ои ти? орат? ва дигар ташкилот? о. Ба ин зергур? ?иноят?ои зерин дохил мешаванд: бад? асдона вайрон кардани коида? ои баргузории ти? оратии оммав?, тендер ё музояда? о (ауксион) — истифодаи гайри? онунии нишонаи мол- гайри? онун? ба даст овардани маълумоти
— 120 —
Saidov Sh. N., Safarov А.И. General Provisions on Crime in the Sphere of Economic Activity
дорои сирри ти? орат? ё бонк?- ифшои сирри ти? орат? ё бонк?- ришвади? ии ти? орат?- ришвади? ба иштирокчиён ё ташкилотчиёни мусоби? а?ои касбии варзиш? ва озмун? ои намоишии ти? орат?- с? иистифодаи ваколат аз? ониби кормандони ташкилот? ои ти? орат? ва дигар ташкилот? о- с? иистифодаи ваколат аз? ониби аудитор? о, судя? ои ?акам? (адвокат) — аз? адди ваколат гузаштани кормандони хадамоти му? офизати хусус? ва детектив?.
Тарафи объективии? иноят?ои и? тисод? бештари ва? т дар намуди? аракат содир мегардад. Масалан, со? ибкории гайри? онун? (м. 259 К?), со? ибкории сохта (м. 260 К?), фаъолияти гайри? онунии бонк? (м. 263 К?) тан? о дар намуди? аракат содир мегарданд. Дар баробари ин боби 27? иноят?оеро пешбин? намудааст, ки мумкин аст дар намуди бе? аракат? содир гардад. Чунончи, саркашии бар? асдона аз адои? арзи кредитор? (м. 266 К?), ба? удуди То? икистон барнагардонидани сарват? ои баде?, таърих? ё бостоншиносии хал?? ои То? икистон дар мамлакат? ои хори? (м. 290 К?) ва дигар модда? о.
?ониби субъективии? иноят?ои и? тисод? аз тарафи олимон ба? ои якхела нагирифтааст. Як гур?? и олимон а? ида доранд, ки? иноят?ои и? тисод? на тан? о ?асдан, балки аз беэ? тиёт? низ содир мегарданд. Гур?? и дигар? айд мекунанд, ки? иноят?ои и? тисод? тан? о ?асдан содир мешаванд. Чунки он аз махсусияти ин гур? ?иноят?о бармеояд. А? идаи гур?? и дуюми олимон ба во? еият наздиктар аст. Чунки дар бисёре аз таркиб? ои ?иноят?ои и? тисод? бар? асдона содир намудани он? о бевосита зикр шудааст. ?айр аз ин, дар таркиб? ое, ки чунин му? аррарот ву? уд надорад, аз беэ? тиёт? содир гардидани он? о мутоби? и ?.2 моддаи 27 К? номумкин аст.
?амчун субъектони? иноят?ои и? тисод? со? ибкорон баромад намуда, дигар субъектоне, ки бар зидди манфиат? ои сохибкорон та? овуз менамоянд, ба чунин сифат эътироф мегарданд. Субъекти? иноят?ои и? тисод? шахси? исмонии ба синни 16 расида мебошад. Аммо дар илми? у?у?и ?иноят? а? идае ву? уд дорад, ки барои баъзе аз? иноят?ои и? тисод? ?авобгарии ?иноят? на аз 16-солаг?, балки аз 18 ё 14-солаг? огоз меёбад. Масалан, фаъолияти со? ибкориро шахс аз 18 солаг? ба ро? мемонад. Ё? авобгарии субъекти моддаи 262 К? бояд аз 14 солаг? му? аррар карда шавад. Ба гайр аз ин бояд шахс дорои? обилияти ?у?у?дор? ва амалкун? бошад. Ин а? ида?оро дастгир? намуда, ?айд кардан зарур аст, ки субъекти? иноят?ои и? тисод? бояд дорои аломат? ои махсус бошад. Масалан, барои с? иистифода ?ангоми баровардани когаз? ои ?иматнок (м. 283 К?), субъекти он бояд со? иби ?амъияти са? ом? бошад. Ба гайр аз ин, баъзе аз таркиб? о субъекти махсусро пешбин? менамоянд. Масалан, монеъ шудан ба фаъолияти? онунии сохибкор? (м. 258 К?), ба? айдгирии а? ди гайри? онун? бо замин (м. 261 К?) ва муфлисии сохта (м. 270 К?).
Боби 27-и К? — ?иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод? яке аз? исмат?ои калони К? ?Т соли 1998 буда, 38 моддаро дар бар мегирад, ки дорои махсусият? ои зерин мебошад:
— аз 38 модда, 12 таркиб аломат? ои бандубастшаванда надошта, 16 таркиб аломат? ои бандубастшаванда ва 10 таркиб аломати махсуси бандубастшаванда доранд-
— ду модда — модда? ои 262 ва 279-и К? асос? ои махсуси озод кардан аз? авобгарии ?иноятиро пешбин? менамояд-
— 121 —
Саидов Ш. Н., Сафаров А. И. Му? аррароти умуми дар бораи? иноят?о дар со? аи фаъолияти и? тисод?
— як модда — моддаи 295-и К? меъёри мурофиавиро оид ба огози парвандаи? иноят? му? аррар намудааст.
Модда? ои боби 27-и К? чунин сохта шудаанд, ки барои кушодани маф? ум?ои он? о бояд ба дигар со? а?ои ?у?у? муро? иат намуд.
?исмати зиёди маф? ум?ои ?иноят?ои и? тисод? хусусияти бланкет? доранд, ки яке аз нишона? ои фар? кунандаи ин боб аз дигар боб? ои К? мебошад. Вобаста ба ин, дар амалияи тафтишотию суд? зарур аст, ки ба КГ, Кодекси андозу гумрук, ?онуни ?Т «Дар бораи ра? обат ва ма? дуд кардани ин? исор дар бозор? ои мол», «Дар бораи фаъолияти бонк?», «Дар бораи асъор ва назорати асъор дар бозор? ои мол» ва дигар? онун?ову санад? ои зер? онун? муро? иат намуд.
Калидвожа: ?иноят?о дар со? аи фаъолияти щтисод?, щтисодиёт, таснифи? иноят?о,
объекти? иноят, субъекти? иноят, тарафи объектив? ва субъективии? иноят
Пайнавишт:
1. Асланханов, А. А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): автореф. дисс. д-ра юрид. наук. -М., 1998.
2. Винокуров, В. Н. Объект преступления: способы конкретизации, установления и закрепления в законе/В.Н. Винокуров. -Красноярск, 2010.
3. Волжекин, Б. В. Экономические преступления /Б.В. Волжекин. -СПб., 1999.
4. Дурманова, Н. Д. Понятие преступления / Н. Д. Дурманова. -М., 1948.
5. Коржанский, Н. И. Объект и предмет уголовно- правовой охраны / Н. И. Коржанский. -
М., 1980.
6. Лопашенко, Н. А. Преспупления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному
закону (раздел VIII УК РФ). -М., 2006.
7. Наумов, А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование /А.В. Наумов. — Волтерс Клувер, 2005.
8. Никифиров, Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б. С. Никифиров. -М., 1960.
9. Пионтковский, А. А. Уголовное право РСФСР: Часть общая./ А. А. Пионтковский. -М. ,
1924.
10. Таций, В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / В. Я. Таций.
— Харьков. 1988.
11. Трайнин, А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву / А. Н. Трайнин. -М., 1951.
12. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник /Под ред. А. И. Рарога. -М., 1996.
13. Уголовное право РФ. Особенная часть. /Под ред. Г. Н. Борзенков, В. С. Комиссарова. -М., 1997. -С. 247−248.
14. Уголовное право РФ. Особенная часть. /Подред. В. С. Комиссарова. -М., 1997.
15. Уголовное право. Общая часть: Уч. для вузов/Под ред. И. Я. Козаченко. — М., 2008.
Reference Literature:
1. Aslankhanov A.A. The Problems of Combat with Crime in the Sphere of Economy (criminological and felony-law aspects): Synopsis of Dr. '-s dissertation in jurisprudence. -M., 1998
2. Vinokurov V.N. Object of Crime: Ways of Concretization, Establishments and Fortification in Law // V.N. Vinokurov. — Krasnoyarsk, 2010.
— 122 —
Saidov Sh. N., Safarov А.И. General Provisions on Crime in the Sphere of Economic Activity
3. Volzhekin B.V. Economy Crimes // B.V. Volzhekin. — SPb. 1999.
4. Durmanova N.D. Notions of Crime // N.D. Durmanova. — M., 1984
5. Korzhansky N.I. Object and Subject of Protection in Regard to Felony // Korzhansky N.I. — M., 1980
6. Lopashenko N.A. Crimes in the Sphere of Economy. Author'-s commentary to the law on (section VIII to RFPC). -M, 2006
7. Naumov A.V. Practice of Application in Regard to the Penal Code of Russian Federation: commentary to forensic practice and doctrinal interpretation // A.V. Naumov: Volters Kluver, 2005
8. Nikiforov B.S. Object of Crime according to the Soviet Law on Felony // B.S. Nikiforov. — M., 1960.
9. Piontkovsky A.A. RSFSR Law on Felony: general part // A.A. Piontkovsky. — M., 1924.
10. Tatsiy V. Ya. Object and Subject of Crime in the Soviet Law on Felony // V. Ya. Tatsiy. — Kharkov, 1988.
11. Traynin A.N. Corpus Delecti according to the Soviet Law on Felony //A.N. Traynin. -M., 1951.
12. Law on Felony in Russia. Especial part: text-book / under the editorship of A.I. Rapog. — M., 1996.
13. RF Law on Felony. Especial part // under the editorship of G.N. Borzenkov and V.S. Komissarov. -M., 1997. -pp. 247−248
14. RF Law on Felony. Especial part: manual for higher schools // Under the editorship of V.S. Komissarov. — M., 2008.
15. RF Law on Felony. General part: manual for higher schools // Under the editorship of I. Ya. Kozachenko. -M., 2008.
— 123 —

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой