Некоторые правовые проблемы применения меры пресечения в виде залога

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 34 С5 ББК 67. 410. 207
БАЪЗЕ МАСЪАЛА? ОИ ?У?У?ИИ ТАТБИ? НАМУДАНИ ЧОРАИ ПЕШГИР? ДАР НАМУДИ ГАРАВ
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАЛОГА
CERTAIN LEGAL PROBLEMS CONCERNED WITH APPLICATION OF OFFCUTTING MEASURES IN TERM OF BAIL
?обилое Ботурхоца? обилхоцаевич,
номзади иям? ои ?у?у?, сармуаллими кафедраи? у?у?и ?иноят? ва кримина-листикаи Донишго? и давлатии? у?у?, бизнес ва сиёсати То? икистон (То?икистон, Ху? анд)
Кабилов Ботурходжа Кабилходжаевич,
к.ю.н., ст. преподаватель кафедры угодовного права и криминалистики Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (Таджикистан, Худжанд)
Kabilov Boturkhoja Kabilkhojayevich,
candidate of juridical sciences, senior professor of the department of criminal law and the science of crime detection under the Tajik State University of Law, Business and Politics (Tajikistan, Khujand)
Ключевые слова: меры пресечения, залог, подозреваемый, обвиняемый, судебное разбирательство
Представляется, что залог как мера пресечения эффективен на судебных стадиях уголовного процесса, и ему должно отдаваться предпочтение перед заключением под стражу. Мы разделяем точку зрения о том, что должна быть установлена минимальная сумма залога для различных категорий преступлений. При совершении обвиняемым (подозреваемым) преступлений в сфере экономики, как нам кажется, обязательно следует рассмотреть возможность применения залога. В ст. 109 УПК РТ целесообразно внести дополнение с указанием о том, что предметом залога могут быть не только денежные средства, а также имущество и другие ценности. При совершении обвиняемым (подозреваемым) тяжких и особо тяжких преступлений, залог в качестве меры пресечения применять лишь в крайних случаях. Хотелось бы также порекомендовать законодателю отразить в нормах о залоге положения, которые дают возможность установить легальность происхождения закладываемых денег и ценностей.
Следует отметить, что роль суда в применении этой меры пресечения достаточно велика. Статья 109 УПК РТ также обязывает суд при вынесении приговора, а также определения, постановления о прекращении уголовного дела решать вопрос о возвращении залога залогодателю.
— 124 —
Kabilov B.K. Certain Legal Problems Concerned with Application of Offcutting Measures in Term of Bail
Key words: offcutting measures, bail, suspect, the accused, court hearing
We proceed from the assumption that bail as a measure of offcutting is effective at criminal stages of a criminal process and it should be preferred to taking into custody. We share the viewpoint that there should be established a minimal sum of bail for different categories of crimes. If an indictee (a suspect) perpetrates a crime in the sphere of economy it is obligatory, as we presume, to resort to an application of bail. It would be expedient to include an addendum into article 109 of RT PC with the indication that not only monetary means, but property and other valuable things can serve as subjects of bail either. But incases with especially heavy crimes bail as an offcutting measure may be applied only under extreme situations. We'-d like to recommend to legislators that they should reflect such provisions in the norms concerned with bail which enable to ascertain a legality of an origin of the money and valuables pawned.
It is worth remarking that the role of courts in an application of this offcutting measure is great enough. Article 109 of RT PC binds the court when passing a sentence or an enactment to consider the question of about a cessation of a criminal affrair.
Дар мурофиаи? иноятии ?ум?урии То? икистон та? ти вожаи «гарав» чораи ма? бурии (пешгирии) молу мулк? фа? мида мешавад, ки ба сурат? исоби ма? омот?ои суд?-тафтишот? гузаронидани маблаг? ои пул?, моликият ва чиз? ои ?имматнок барои таъмини? озир шудан ба ма? омоти тафтишот ва рафтори дахлдори айбдоршаванда ва судшавандаро ифода мекунад.
Дар Кодекси мурофиавии? иноятии ?ТТТС То? икистон (с. 1961, м. 94) ба гарав меъёри ало? ида муайян шуда буд, ки тиб? и он гаравро маблаг? ои пул? ва ё чиз? ои ?имматнок, ки ба сурат? исоби суд аз? ониби айбдоршаванда (гумонбаршаванда) ва ё дигар шахсон, ташкилот? о барои таъмини? озиршавии айбдоршаванда, гумонбаршаванда бо даъвати шахси та?? и?баранда, муфаттиш, прокурор ва суд гузаронида мешавад, ташкил медод. ?арор дар бораи татби? и ин намуди чораи пешгир? аз? ониби прокурор и? озат дода мешуд. Андозаи гаравро ма? омоти татби? кунандаи ин чораи пешгир? вобаста аз? олат?ои парвандаи? иноят? муайян менамуд. Онро ба гайр аз айбдоршаванда (гумонбаршаванда) ?амчунин хешовандони ?, д? стон, ташкилот? о супорида метавонистанд. ?ангоми пардохти гарав, гаравсупоранда ба мо? ияти парванда, ки аз р? и он ин чораи пешгир? татби? карда шудааст, шинос карда мешуд. Оид ба татби? и гарав протокол тартиб дода шуда, нусхаи он ба гаравсупоранда дода мешуд. Дар? олати саркаш? кардани айбдоршаванда (гумонбаршаванда) аз? озир шудан бо даъвати шахси тах? и?барандаи ибтидо?, муфаттиш, прокурор ва суд маблаги ба гарав гузошташуда бо таъиноти суд ба фоидаи давлат гузаронида мешуд.
Дар кодекси мурофиавии? иноятии амалкунанда низ ба гарав як модда бахшида шудааст, ки дар он чунин омадааст: гарав аз супоридани маблаг ба депозити ма? омоти тафтишот ё суд? аз тарафи худи гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ё дигар шахсони во? е? ва? у?у? барои таъмини? озир шудани гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда бо даъвати ма? омоти таъ? иби ?иноят? ва суд иборат аст. Намуд ва андозаи гаравро ма? омот ва ё шахсе, ки ин чораи пешгириро татби? намудааст, вобаста ба характери? инояти содиршуда, маълумот? о дар бораи шахсияти гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва вазъи молумулкии гаравгузор муайян менамояд.
— 125 —
?обилов Б.?. Баъзе масъала? ои ?у?у?ии татби? намудани чораи пешгири дар намуди гарав
Агар гарав ба чораи пешгирии пештар татби? шуда дар намуди ба? абс гирифтан ва ё? абси хонаг? иваз карда шавад, дар ин? олат гумонбаршаванда, айбдоршаванда то ба сурат? исоби депозитии суд гузаронидани маблаги гарав, ки аз? ониби ма? омот ва ё шахси татби? кунандаи он муайян карда шудааст, дар? абс ва? абси хонаг? бо? мемонад. Оид ба татби? и гарав протокол тартиб дода мешавад ва нусхаи он ба гаравгузоранда супорида мешавад. Агар гарав на аз? ониби гумонбаршаванда ва ё айбдоршаванда, балки аз? ониби дигар шахсон пардохт карда шавад, дар ин? олат ба он? о мо? ияти гумонбар?, айбдор?, ки вобаста ба он ин чораи пешгир? интихоб карда шудааст, ?амчунин ?хдадори?о ва о? ибат?ои марбут ба и? ро накардан ва ё вайрон кардани он? о фа? монида дода мешавад. Дар? олати аз? ониби айбдоршаванда ва ё гумонбаршаванда и? ро накардан ва ё вайрон намудани?? дадори?ои вобаста ба гарави супоридашуда, гарав бо? арори суд ба фоидаи давлат гузаронида мешавад [2] (м. 109 КМ? ?Т).
?амасола нисбати бисёр судшаванда? о чора? ои пешгирии бо чудо ниго? доштан аз чамъият вобаста буда, интихоб карда мешаванд ва он? оро дар толори суд аз? абс озод мекунанд. Аз ин бармеояд, ки ин шахсон ба чамъият? еч хавфе надошта, дар? абси пешак? мунтазири? укми суд будаанд. Имкон дошт, ки? исми зиёди он? о бо татби? и гарав аз? абс озод шаванд. Аз дигар тараф, сад? о чинояткорон дар чустуч? ?арор доранд. Аммо нисбати зиёди он? о забонхат дар бораи тарк накардани ма? алли исти? омат татби? карда шуда буд. Агар нисбати? исме аз он? о гарав татби? карда мешуд, бе шуб? а шумораи дар ч? стуч?будагон камтар мегашт.
Дар? арори Пленуми Суди Олии? ум?урии Точикистон аз 13 ноябри соли 1996, № 2 тавсия дода шуда буд, ки «ба таври? атъ? шароити дар? абс ниго? доштан сабук карда шавад, чораи нави пешгир? — ?абси хонаг? ворид карда шавад ва гарав васеътар? амчун чораи пешгирии альтернативии ба? абс гирифтан татби? карда шавад» [4].
Зарурати васеъ намудани номг? и чора? ои пешгирии мавчудбударо аз? исоби ?абси хонаг? дастгир? намуда, натичабахшии гаравро нисбат ба? абси хонаг?, ?амчунин кафолати амволиро? айд намудан лозим аст. ?абси хонаг? ?амчун чораи пешгир?, амалан? атто дар давраи ташаккули мурофиаи чиноят? дар давлат? ои Осиёи Миёна, ки дар Низомномаи Судии соли 1864-и Империяи Русия огоз ёфтааст, татби? намешуд. ?ангоми кафолати амвол? мумкин аст, шахси судшаванда аз сабаби муфлис? аз пардохти он саркаш? намояд, бо ро? и амволи кафилро ба номи дигар шахс гузаронидан, фур? хтан ва ё пин? он кардан, к? чидан ва ё фирор кардани худи кафил ин чораи пешгир? амал? карда нашавад. Гарав дар аксарияти? олат?о аз чониби худи айбдоршаванда ва ё судшаванда (со?иби амвол ва ё чиз? ои ?имматнок) пардохт карда мешавад ва худи айбдоршаванда кафил шуда наметавонад.
Аз? исоби гарав бар? арор кардани зарари аз чиноят ба миёномада, ба амал баровардани мусодираи минбаъдаи чиз? ои ба гаравгузошташуда бо? укм ва таъиноти суд ва ё? алли дигар масъала? ои модд?, ки дар мурофиаи чиноят? ба вучуд омадаанд, манъ аст.
?онунгузории амалкунандаи мурофиавии чиноят? асос? ои махсуси татби? и гарав, тартиби? исоб кардани маблаг, номг? и чиноят? ое, ки барои он? о гарав татби? карда мешавад, м?? лати ?адди аксари татби?, кафолати? у?у?ии гаравгузор, чавобгар? барои гайри? онун? ниго? доштани гарав ва гайраро пешбин? намекунад.
— 126 —
Kabilov B.K. Certain Legal Problems Concerned with Application of Offcutting Measures in Term of Bail
Табиатан, ?амаи ин сабабгори ба таври дахлдор татби? накардани гарав? амчун чораи пешгир? шуда метавонад, ?атъи назар аз он, ки бор? о дар сарчашма? ои илм? оид ба зарурати васеъ намудани татби? и гарав, бо ма? сади иваз намудани он бо чора? ои нисбатан вазнинтари пешгир? ?айд гардида буд [5, с. 244].
Новобаста аз он, ки ин чораи пешгириро ба гайр аз суд, ?амчунин метавонанд муфаттиш, та?? и?баранда, прокурор? о татби? намоянд, на? ши суд дар татби? и ин чораи пешгир? калон аст. Мувофи? и Кодекси нави мурофиавии? иноятии ?ум?урии То? икистон (м. 109) та?? и?баранда ва муфаттиш гаравро бо ризоияти прокурор татби? мекунанд. Судя метавонад? ангоми таъини ма? лиси суд? ва? ангоми баровардани? укм ин чораи пешгириро татби? ва ё бекор намояд. (м. 262, 289, 335 КМ? ?Т). Модда? ои 268 ва 335 КМ? ?Т ?амчунин судро вазифадор менамояд, ки? ангоми баровардани? укм, ?амчунин таъинот, ?арор оид ба? атъ кардани парвандаи? иноят? масъалаи баргардонидани гаравро ба гаравгузор? ал кунад.
Чораи пешгир? дар намуди гарав мувофи? и барномаи исло? оти суд? дар? ум?урии То? икистон бояд? амчун чораи ивазкунандаи ба? абс гирифтан баррас? шавад. Дархостро оид ба интихоби чораи пешгир? дар намуди ба? абс гирифтан тартиб дода, шахси мансабдоре, ки тафтишоти пешакиро мебарад, бояд масъалаи интихоби гаравро низ дида барояд.
Дархост оид ба дароз намудани м?? лати дар? абс ниго? доштани айбдор-шавандаро пешни? од намуда, муфаттиш, та?? и?баранда, прокурор, ?амчунин суд вазифадоранд, масъалаи ивази ин чораи пешгириро ба гарав баррас? намоянд. Агар асос? о барои бекор кардан ва тагйир додани чораи пешгирии нисбатан сабуктар аз гарав мав? уд бошад ва агар аз маводи парванда чунин бар ояд, ки ма? сади чораи пешгир? мумкин аст дар? олати дар озод? будани айбдоршаванда ба даст меояд, бояд он иваз ва ё бекор карда шавад. Чунин имконият бо сабаби он, ки ма? омот?ои тафтишоти пешак? ва прокурор наметавонанд чораи пешгирии татби? намудаи судро бекор кунанд ва ё тагйир ди? анд, ба миён меояд.
Яке аз масъала? ои му? име, ки дар назди судя? о ?ангоми интихоби чораи пешгир? дар намуди гарав меистад, ин интихоби амволи (предмети) гарав мебошад. Ба сифати гарав метавонад, амволи гуногун ба истиснои амволи аз муомилот бардошташуда баромад намояд (?.2 м. 141, м. 360 КГ? Т) [3]. Гарав метавонад дар шакл? ои зерин баромад кунад: а) маблаг? ои пул?- б) когаз? ои ?иматнок- в) дигар чиз? ои ?иматнок- г) ?амчунин амволи арзишнок, аз? абили автомобил ва гайра.
Дигар масъалае, ки? ангоми татби? и ин чораи пешгир? ?ам аз? ониби суд ва? ам дигар ма? омот?о ба ву? уд меояд, ин ба сифати гарав? абул намудани ашёи дигар ба гайр аз восита? ои пул? (?огаз?ои ?иматнок ва дигар арзиш? о) ба? исоб меравад. Гап дар сари он аст, ки ин предмет? о арзиши устувор надоранд. Нархи он? о мумкин аст, паст шавад, ки дар ин? олат маблаги гарав кам мешавад, дар акси? ол бошад гаравгузор зарар мебинад.
Олимон ро?? ои гуногуни? алли ин масъаларо пешни? од мекунанд. Масалан, Шаповалова Т. Н. чунин а? ида дорад, ки «барои кам кардани ме? нати иловаг?, ва? т ва хар? и моддии ма? омот?ои мурофиав? вобаста ба татби? и гарав ба сифати чораи пешгир?, бояд ба зиммаи айбдоршаванда, гумонбаршаванда, гаравгузор?? дадории муайян намудани арзиши амволи ба гарав гузошташаванда ва ба муфаттиш пешни? од намудани? у??ати дахлдори молияв? вогузор карда шавад» [10, с. 7].
— 127 —
?обилов Б.?. Баъзе масъала? ои ?у?у?ии татби? намудани чораи пешгири дар намуди гарав
Чунин талабот дар? онунгузории ?ум?урии ?азо?истон дар? исми 1, моддаи 148 КМ? муста? кам карда шудааст, ки дар он омадааст: «Исбот намудани нархи гарав ба зиммаи гаравгузор гузошта мешавад» [6]. Ба а? идаи мо, шахсоне, ки?? дадории муайян намудани арзиши амволи ба гарав гузошташуда ба зиммаи он? о вогузор мегардад, ашхоси манфиатдоранд ва метавонанд ба амвол нархи дилхо? гузоштанро «ташкил» намоянд. Бинобар ин, ба андешаи мо, бояд барои муайян намудани арзиши во? еии амволи мавриди гарав, дар? ар як? олати муайян экспертизаи молшинос? таъин кардан? обили ?абул аст. Аз? ониби дигар, муайянкунии андозаи гарав низ мушкилотро ба ву? уд меорад. Конунгузории давлат? ои ИДМ бо ро?? ои гуногун ин масъаларо? ал намудааст. Масалан, дар? ум?урии Белорусия, Молдавия, ?азо?истон андозаи гарав вобаста аз андозаи маоши? адди а? алл пасту баланд мешавад. Дар Молдова? ам андоза? адди а? алл ва? ам андозаи? адди аксар му? аррар карда шудааст, ки аз 300−50 000 маоши? адди а? алл (аз 5400 то 900 000 лей) иборат аст [7]. Дар Белорусия тан? о ?адди а? алли гарав му? аррар карда шудааст, ки камаш пан? сад маоши? адди а? аллро ташкил меди? ад (?. 1 м. 124 КМ? ?Б) [8]. ?онунгузории Федератсия Русия масъалаи андозаи гаравро бо дигар ро? ?ал намудааст: намуд ва андозаи гарав аз? ониби ма? омот ва ё шахсе, ки онро интихоб намудааст, бо назардошти характери? инояти содирнамуда, маълумот дар бораи шахсияти гумон-баршаванда, айбдоршаванда ва? олату шароити амволии гаравгузор муайян карда мешавад. Ма? з аз? амин сабаб, дар амалияи кунун? андозаи гарав аз якчанд? азор рубли рус? то якчанд? азор доллари ИМА? ам барои як модда, ?ам барои ягон парвандаи дигар бе ягон фар? ият муайян карда мешавад [9].
Масъалаи дигари нисбатан му? им, ки дар амалияи татби? и чораи пешгир? дар намуди гарав ба ву? уд меояд, ин масъалаи? ангоми содир намудани кадом намуди? иноят?о ба сифати чораи пешгир? татби? кардани гарав ва ё баръакс татби? накардани он мебошад. ?онунгузории мурофиав?- ?иноятии Русия (м. 106) дар ин хусус чизе намег? яд. Мувофи? и му? аррароти моддаи мазкур ин чораи пешгириро нисбати намуд? ои мухталифи? иноят татби? намудан мумкин аст. Дар як ва? т, ?онунгузории мурофиавии? иноятии ?ум?урии То? икистон (м. 109 КМ? ?Т) нишондод? ои асоснокро ба? иноят?ое пешбин? мекунад, ки? ангоми содир намудани он? о гарав ба сифати чораи пешгир? татби? карда намешавад.
Бо назардошти? олати ?онунгузории мамлакат? ои хори? ва а? ида?ои олимон мехостем нисбат ба татби? и чораи пешгир? дар намуди гарав баъзе фикр? оро пешни? од намоем. ?ангоми интихоби чораи пешгир? дар мавриди аз? ониби айбдоршаванда (гумонбаршаванда) содир намудани? иноят дар со? аи и? тисодиёт, имконияти татби? и гарав бояд? атман баррас? гардад. Дар сурати аз? ониби айбдоршаванда (гумонбаршаванда) содир намудани? инояти вазнин ва махсусан вазнин (махсусан, ?иноят?о ба му? обили ?аёт ва саломат?, ба му? обили озодии? инс? ва дахлнопазирии шахсият) гарав ба сифати чораи пешгир? тан? о дар? олат?ои истисно? татби? карда шавад. Ин? олат аз он вобаста аст, ки агар маводи парванда зарур набудани аз? амъият чудо намудани айбдоршавандаро дар? а?и?ат тасди? кунанд.
Зимнан, бояд дигар норасои? ои моддаи 109 КМ? ?Т-ро, ки татби? и чораи пешгир? дар намуди гаравро мушкил мегардонанд ва ё натичабахшии онро паст мекунанд, гуфта гузарем.
— 128 —
Kabilov B.K. Certain Legal Problems Concerned with Application of Offcutting Measures in Term of Bail
Дар маъхаз? ои илм? оид ба камбуди? ои ?онунгузории мурофиав?-?иноятии ватан? дуруст? айд мекунанд, ки «амалан дар он масъалаи сарчашмаи пайдоиши пул ва ё дигар чиз? ои арзишнок, ки ба гарав гузошта мешаванд, беэътибор мондааст. Худсарона? ал намудани он метавонад, натан? о барои ба сифати гарав истифода бурдани маблаг? ои пулии бо ро? и ?инояткор? ба даст овардашуда, балки барои бо шакли ба худ хос ситонидани он шароит фаро? ам орад» [1, с. 235]. Дар ин? олат ?онунгузорро зарур аст, ки дар меъёр? ои марбут ба гарав имконияти муайян кардани? онун? будани сарчашмаи даромад, пул ва дигар чиз? ои ?иматноки ба гарав гузошташударо фаро? ам созад.
Ба а? идаи мо, дар? онунгузории амалкунандаи? Т ?айд карда шавад, ки гаравгузор — шахси сеюм бояд ба талаботи зерин? авобг? бошад: надоштани доги суд?- доштани? ои исти? омат ва кори доим?- доштани тавсифномаи мусбат- доштани сарчашмаи маълуми даромад ва гайра. Пешни? од намудани талаботи муайян ба гаравгузор, агар? айбдоршаванда ва ё судшаванда набошад, к? шиши гур??? ои ?инояткорро оид ба пардохт намудани гарав пешгир? мекунад.
Агар? авобгарии ша? рвандии айбдоршавандаро (гумонбаршавандаро) дар назди гаравгузор муайян намоем, ин амал дурусттар мебуд.
?оида?ои умумии татби? и чораи пешгириро дар намуди гарав дида баромада, тартиби бевоситаи онро аз? ониби суд чунин шар? меди? ем.
Интихоб ва татби? и чораи пешгир? дар намуди гарав, мо? иятан бастани созишномаи дутарафа, дар баъзе? олат?о сетарафа мебошад, ки аз як тараф суд ва аз тарафи дигар айбдоршаванда ва гаравгузор баромад мекунанд. А? дномаи мазкур дар он? олат басташуда эътироф мешавад, ки агар миёни субъектони нишондодашудаи мурофиаи? иноят? аз р? и ?амаи банд? ои моддаи 109 КМ? ?Т, ки дар поён зикр мегарданд, созиш ба миён омада бошад:
а) суд дар хусуси татби? и гарав ба сифати чораи пешгир? ?арор ?абул мекунад ва дар мувофи? а бо гаравгузор андозаи гарав ва предмети онро муайян менамояд-
б) гаравгузор? амчун шахси айбдоршаванда ва ё дигар шахс оид ба мо? ияти парванда, ки аз р? и он ин чораи пешгир? татби? карда шудааст, ого? карда мешавад-
в) гаравгузор?? дадор карда мешавад, ки маблаги муайянро ба сифати гарав ба сурат? исоби депозитии суд гузаронад.
г) гаравгузор ба суд розигии худро меди? ад, ки дар? олати аз? ониби айбдоршаванда вайрон кардани?? дадори?ои ба зимма гирифтааш гарав бо? арори суд ба фоидаи давлат гузаронида шавад.
?ангоми ?ал намудани масъала оид ба интихоби чораи пешгир? дар намуди гарав бояд нукта? ои зерин ба назар гирифта шаванд: характери? инояти содиршуда- маълумот оид ба шахсияти гумонбаршаванда ва ё айбдоршаванда- синну сол ва? олати саломат?- намуди машгулият- ?олати оилав? ва амвол?- мав? уд будани? ои исти? омати доим? ва гайра. Риоя намудани ин талабот? ам барои таъмин намудани? озир шудани гумонбаршаванда (айбдоршаванда) бо даъвати ма? омот?ои тафтишоти? иноят? ва? ам барои аз? ониби суд муайян намудани маблаги муайяни гарав зарур аст.
Бар замми ин муайян карда мешавад, ки гаравро к? месупорад: худи гу-монбаршаванда (айбдоршаванда) ва ё шахси сеюм — яъне гаравгузор. Вобаста аз ин амал хулоса? ои минбаъда муайян карда мешаванд.
— 129 —
?обилов Б.?. Баъзе масъала? ои ?у?у?ии татби? намудани чораи пешгири дар намуди гарав
Агар гумонбаршаванда (айбдоршаванда) гаравро худаш супорад, дар ин? олат суд дар бораи татби? и гарав? арор (таъинот) ?абул мекунад, ки он бояд асоснок бошад ва барои? амин ?иноят татби? и гарав пешбин? шуда бошад. ?амчунин дар? арор, бояд асоси интихоби ма? з ?амин чораи пешгир? ва чунин андозаи гарав нишон дода шавад.
Агар гаравро шахси сеюм пардохт намояд, суд бояд муносибати умумии байни айбдоршаванда ва гаравгузорро муайян намояд: то ки муомила гайри? онун? набошад- ба кори айбдоршаванда ва шарикони? ва ё аъзои гур?? и муташаккили? иноят? мусоидат накунад- ба азонихудкунии восита? ои пул? ро? нади? ад.
Дар? арор (таъинот) оид ба интихоби гарав ба сифати чораи пешгир?, бояд он?? дадори?ое, ки ин чораи пешгир? талаб мекунад, ?айд карда шавад: ба даъват сари ва? т ?озир шудан- аз тафтишот ва суд пин? он нашудан- ба тафтишот ва баррасии суд? мамониат накардан- ?иноят?ои нав содир накардан: аз и? рои ?укм саркаш? нанамудан. Дар протокол бояд ин? олат?о ?айд карда шаванд: айбдоршаванда (гумонбаршаванда) ого? карда шудааст, ки дар? олати вайрон намудани ин?? дадори?о дар? а??и? чораи нисбатан вазнинтари пешгир? татби? карда, гарав ба фоидаи давлат гузаронида мешавад.
Оид ба? абули гарав протокол тартиб дода мешавад, ки нусхаи он ба гаравгузор супорида мешавад.
Гарав ба фоидаи давлат бо? арори суд бо тартиби зерин гузаронида мешавад. Мувофи? и моддаи 118 КМ? ?Т оид ба вайрон намудани?? дадори?о протокол тартиб дода мешавад, ки дар он ва? т ва? ои тартиб додани он, маълумот оид ба шахсияти ?, ?олат?ои вайроншуда, моддаи КМ? ?Т, ки? авобгариро пешбин? мекунад, нишон дода мешавад. Дар протокол шахси онро тартибдода ва шахси?? дадориро вайроннамуда имзо мегузоранд. Дар? олати аз имзогузор? саркаш? намудани гумонбаршаванда ва ё айбдоршаванда оид ба он дар протокол? айд карда мешавад. Протокол оид ба вайрон намудани?? дадор? ба суди ша? р? ва ё но? ияв? фиристонида мешавад, ки он аз? ониби судя дар ало? идаг? дар м?? лати пан? шабонар? з аз ла? заи ворид гардиданаш баррас? карда мешавад. Ба ма? лиси суд? шахси у? дадориро вайроннамуда ва шахси протоколро тартибдода ва ё прокурор даъват карда мешаванд. Бе сабаб? ои узрнок? озир нашудани шахси у? дадориро вайроннамуда ба баррасии протокол монеъ шуда наметавонад. Бояд ба? имоятгари гумонбаршаванда ва айбдоршаванда, агар? иштирок дошта бошад, дар бораи? амаи ?олат?о хабар дода шавад. Баъди хондани протокол, судя баёноти гумонбаршаванда ва айбдоршаванда, ?амчунин а? идаи шахси протокол тартибдода ва ё прокурорро шунида, дар бораи ба фоидаи давлат гузаронидани гарав ва ё рад кардани он? арори асоснок мебарорад.
Нусхаи? арор ба шахси протоколро тартибдода ва шахси?? дадориро вайроннамуда фиристонида мешавад. Дар? онун зикр нашудааст, ки агар чораи пешгириро дар намуди гарав суди ша? р? ва ё но? ияв? татби? намуда бошад, протокол аз? ониби к? баррас? карда мешавад. Ба а? идаи мо, дар ин? олат протоколро бояд суди зинаи боло? баррас? намояд, то ки бегараз? таъмин ва манфиатдор? аз байн бурда шавад.
Калидвожа? о: чораи пешгирй, гарав, гумонбаршаванда, айбдоршаванда, баррасии судй
— 130 —
Kabilov B.K. Certain Legal Problems Concerned with Application of Offcutting Measures in Term of Bail
Пайнавишт:
1. Григорьев, В. Н. Совершенствование нормативного регулирования залога в качестве меры пресечения по уголовным делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретённых незаконным путём/ Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путём: сборник статей. — М., 1991. -С. 234 239.
2. Кодекси мурофиавии? иноятии ?ум?урии То? икистон: матни расм? — Душанбе, 2012.
3. Кодекси граждании? ум?урии То? икистон: матни расм?. — ?. 1. — Душанбе: Шар? и озод, 1999.
4. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 13 ноября 1996 г. № 2.
5. Петрухин, И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. — М., 1989. — 290 с.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13. 12. 1997. № 206−1. /электронный ресурс [режим доступа] м& gt-м>-м>-. Апапсе. со^^а^п/. (дата обращения: 01. 06. 2003)
7. Уголовно-процессуальный кодекс Молдовы. / электронный ресурс [режим доступа] www. vlevonevslti/. by/rupravo kodeksy7upk. (дата обращения: 02. 06. 2003).
8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 16 июля 1999 г. N 295−3 // электронный ресурс: [режим доступа] www. vlevonevski. by. ru/pravo/kodeksy/upky. (дата обращения: 02. 06. 2003).
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в редакции федеральных законов от 29. 05. 2002. N58-ФЗ, от 24. 07. 2002. N98-ФЗ, от 24. 07. 2002. N103-ФЗ.
10. Шаповалова, Т. И. Залог как мера пресечения в уголовном процессе и его применение следователями органов внутренних дел: автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12 00 08. — СПб., 2001.
Reference Literature:
1. Grigoryev V.N. Perfection of a Normative Regulation of Bail as an Offcutting Measure in Criminal Affairs as one of the Streamlines in Combat with Offwashing Monetary Media Acquired by Illegitimate Ways// International Collaboration in Combat with Offwashing of Incomes Acquired in Illegitimate Ways: collection of articles. -M., 1991.
2. Criminal-Procedural Code of RT. — Dushanbe, 2011.
3. Civil Code of RT. Section 1. — Dushanbe, 1999.
4. Enactment of the Supreme Court Plenum of Tajikistan Republic from November 13, 1996. -#2.
5. Petrukhin I.L. Immunity of Individual and Coercion in Criminal Process. -M., 1989. — 290pp.
6. Criminal-Procedural Code of Kazakhstan Republic from 13. 12. 1997. -# 206−1.
www. finance. co. kz/zakon (01. 06. 2003)
7. Criminal-Procedural Code of Moldova. www. vlevonevslti/. by/rupravo kodeksy7upk.
(date of addressing: 02. 06. 2003)
8. Criminal-Procedural Code of Belarus. July 16, 1999. -#295/3 www. vlevonevski. by. ru/pravo/kodeksy/upky. (date of addressing: 02. 06. 2003)
9. Criminal-Procedural Code of Russian Federation (in the recension of federal laws from 29. 05. 2002. #58-F3 from 24. 07. 2002. #103-ФЗ)
10. Shapovalova T.I. Bail as a Measure of Coercion in Criminal Process and its Application by Investigators of Home Affairs Bodies. Synopsis of Dr. '- dissertation in jurisprudence: 12 00 08 -Spb, 2001.
— 131 —

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой