ПАТОМОРФОЛОГіЧНі ЗМіНИ ЯЛОВИЧИНИ ЗА САРКОЦИСТОЗУ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 619: 614. 31:637. 51:616. 993. 193 DOI: 10. 15 587/2313−8416. 2015. 40 635
ПАТОМОРФОЛОГ1ЧН1 ЗМ1НИ ЯЛОВИЧИНИ ЗА САРКОЦИСТОЗУ
© О. М. Якубчак, Т. В. Таран
Показано патоморфологгчт змти яловичини, отриманог eid молодняку великое рогатог худоби II кате-горИ вгодованостi та худог. За саркоцистозу eid-значали деструкцт м'-язовог тканини (некротичш змти у виглядi фрагментацИ, лiзису м'-язових волокон, наявнкть в окремих волокнах бурого пiгменту лтофус-цину). У продуктах забою поряд iз незмтеними значна частина саркоцист перебувае у стадИ дегенера-цИ] що супроводжуеться запальними процесами та клтинною iнфiльтрацiею
Ключовi слова: саркоцистоз, яловичина, патоморфологiчна характеристика, м'-ясо, iнвазiя, скелетнi м'-язи, серце, печтка, нирки
The pathomorphological changes of beef that obtained from young cattle II category of fatness and lean are shown. Marked The destruction of muscle tissue (necrotic changes in the form offragmentation, lysis of muscle fibers, presence of brown pigment lipofuscin in the individual fibers) are marked at sarcocystis. Much of sarco-cystis has undergone degeneration in slaughter products near the not changed, accompanied by inflammatory processes and cell infiltration
Keywords: sarcocystis, beef, pathological characteristics, meat, invasion, skeletal muscle, heart, liver, kidneys

ВЕТЕРИНАРН1 НАУКИ

1. Вступ
Саркоцистоз — це зоонозне захворювання, яке спричиняють одноклтшнш оргашзми, що належать до роду Sarcocystis. Дефшггавними хазяями збудни-ка е люди, собаки, коти та iншi м'-ясо!дш, у кишечнику яких утворюються ооцисти паразита. Промiжнi хазя! — це свшсьш i диш травовдш та все! дш тварини, у м'-язах яких формуються саркоцисти [1].
Хвороба рееструеться в будь-яку пору року. Клшчний прояв хвороби i загибель тварин, ураже-них саркоцистами, рееструються рщко. Лише за ная-вносп макроцист (2 см i б№ше) шд час шслязабш-но! експертизи туш та внутршшх оргашв тварин можна неозброеним оком виявити овальш, бшого кольору новоутворення — & quot-мiшеровi мшечки& quot- [2].
2. Постановка проблеми
Метою дослщжень було вивчення морфолоп-чних змш м'-язово! тканини молодняку велико! рогато! худоби II категорп вгодованосп та худо! за сар-коцистозно! швази.
3. Лггературний огляд
Основних збитк1 В тваринництву завдае латен-тна форма захворювання, яка характеризуеться роз-витком саркоцист у м'-язах скелета, серця, стравохо-ду, дiафрагми [3]. Правила мютять вимоги щодо ве-теринарно-санiтарно!'- оцiнки туш, залежно вщ ступе-ня ураження тканин саркоцистами. У разi виявлення саркоцист у м'-язах, але за вiдсутностi в них патолоп-чних змiн, тушу та iншi продукти забою надсилають на промпереробку.
За умов ураження тушi саркоцистами i наявно-стi змiн у м'-язах (виснаження, гiдремiя, знебарвлення, вапнування м'-язово! тканини, дистрофiчнi змiни) тушу й органи утилiзують. Сало свиней i внутрiшнiй жир, кишки та шкури тварин усiх видiв використо-вують без обмеження [4].
Макроцисти легко виявити вiзуально пiд час ветеринарно-санiтарно!'- експертизи туш. У свинячих тушах мiкроцисти виявляють пiд час трихiнелоскопi!, а в тушах яловичини! х виявляють рвдко. Щд час забою худих, некатегорiйних тварин за вiдсутностi ма-кроскопiчних змiн у тушi i внутрiшнiх органах та залежно вщ результатiв мiкробiологiчного дослщжен-ня, тушi випускають пiсля промпереробки i лише, за необхiдностi, проводять пстолопчне дослвдження. На наявнiсть чи ввдсутшсть саркоцист у м'-ясi не зважають.
4. Дослщження патоморфологiчних змш яловичини за саркоцистозу
Дослщження проводилися протягом 20 092 011 рр. Матерiалом для дослщжень слугувала яловичина, вирощена у альськогосподарському щдпри-емствi «Надiя» Ставищанського району, ВАТ «Запа-динка» Васильшвського району Ки! всько! областi. Проби вщбиралися в забiйному цеху ЗАТ «Аграрник» (м. Бша Церква) ввд яловичини II категорi!'- вгодованосп, отримано! вiд молодняку велико! рогато! худоби iз забiйною масою 380−430 кг (контроль) та худо! iз забшною масою 140−160 кг (дослвд). Вивча-ли !х скелетнi м'-язи, серце, печшку, нирки згiдно iз загальноприйнятими методиками [5, 6].
Результаты дослщжень вказують на те, що ураження яловичих туш саркоцистами не залежить ввд р1вня год1вл1 тварин (табл. 1). Саркоцисти були виявлеш як у м'-язовш тканиш яловичини II кате-гори вгодованосп, так i не категоршно! (худо!). Проте штенсившсть швазп скелетних м'-язiв та се-рця некатегоршно! яловичини була значно вищою, порiвняно з контрольною групою. У продуктах забою контрольно! групи саркоцисти були виявлеш (слабка iнвазiя — 1−2 саркоцисти в полi зору псто-
препарату) у 20% випадшв у скелетних м'-язах та у 10% випадшв — у серцевому м'-яз^ У худих тварин м'-язовi саркоцисти за слабко! швази були виявленi у 60%, а за середньо! (3−5 саркоцист у полi зору гiстопрепарату) — у 30% випадшв. Помгтно зрос-тала iнтенсивнiсть ураження м'-язiв серця. Середню iнвазiю реестрували у 10%, а слабку — у 20% ви-падшв. Окрiм того, у незначнiй кшькосп випад-кiв (10%) виявили слабку швазш саркоцистами печiнки.
Таблиця 1
Iнтенсивнiсть iнвазii саркоцистами м'-язiв та субпродуктiв_
Досладжуваний матерiал Iнтенсивнiсть iнвазii, %
яловичина II категорй'- вгодованостi, n=75 худа яловичина, n=44
Слабка* Середня** Слабка* Середня**
Muscles *** 20 — 30 60
Серце 10 — 20 10
Печшка — - 10 —
Нирки — - - -
Примтки:
* - 1−2 саркоцисти в mni зору гiстоnреnарату- ** - 3−5 саркоцист у пот зору гктопрепарату-
*** - достдженню тдлягали чотириголовий, повздовжтй м'-язи спини, а також м'-язи лопатки та мiсця зарiзу.
У дослвджуваних зразках яловичини обох груп виявляли макроцисти в 90% випа-дшв, у решти — мжроцисти (рис. 1). У м'-язових волокнах виявляли саркоцисти у стади дегенерацп. При цьому навколо тактних саркоцист запально! реакцп не спостертали, тодi як саркоцисти у стади де-генерацй'- були оточеш клiтинним iнфiльтра-том (рис. 2).
Досить часто в м'-язових волокнах (чо-тириголовий м'-яз) вщзначали вогнищеву кль тинну шфшьтрацш, не пов'-язану з розмь щенням саркоцист. Iмовiрно, що лейкоцита-рна шфшьтрацш у цьому випадку е наслш-ком розвитку запально! реакцп навколо цист, в яких паразити загинули з рiзних причин.
У чотириголовому м'-язi худо! ялови-чини, уражено! саркоцистозом, реестрували некротичш процеси, як1 проявлялися стон-шенням волокон, у багатьох випадках — !х-ньою фрагментащею, вiдсутнiстю чи згла-джешстю поперечно! смугастостi м'-язiв, руйнуванням або атрофiею м'-язових волокон у мюцях локалiзацi! саркоцист (рис. 3).
М'-язовi волокна за середнього ступеня саркоцистозно! iнвазi! були здебiльшого по-товщеш, мали нечiткi контури i рiзну товщи-ну. Вони набрякали, набували гомогенностi та iнтенсивно фарбувалися кислими барвни-ками. Ядра м'-язових волокон при цьому шд-давалися рексису i лiзису.
Значно ураженi м'-язовi волокна були нерiвномiрно забарвленi рiзноi товщини. В окремих мiсцях вони мали вигляд колбо-подiбних утворень, розпадалися на окремi фрагменти та брилки.
Рис. 1. Саркоцисти у скелетнш мускулатурi (чотириголовий м'-яз). Фарбування гематоксилiном та еозином, х 280
Рис. 2. 1нтактш м'-язовi саркоцисти та саркоцисти у стади дегенерацп. Фарбування гематоксилшом та еозином, х 240
М1ж м'-язовими волокнами, що розпалися, ви-являли нагромадження лейкоципв, макрофапв та фь бробласпв, i вщзначали формування сполучно! тка-нини.
Наслвдком iнвазування м'-язово! тканини сар-коцистами був також розвиток слизово! дистрофи мiжм'-язово! сполучно! тканини (рис. 4). Набрякт клiтини сполучно! тканини мали округлу, веретено-подiбну чи зiрчасту форму. Мiж клiтинними ввдрос-тками виявляли нагромадження слизоподiбно! маси. Сполучнотканинн волокна перебували у станi роз-пушення та стоншення i в подальшому руйнувалися.
Гiстологiчна структура серцевого м'-яза за сар-коцистозно! швази була збережена, ядра темно-фюлетов^ базофiльнi, сигароподiбно! форми. У м'-язо-вому пучку м1ж волокнами ввдзначали! хне чiтке ввд-межування за рахунок розпушування м1жм'-язових структур. У серцевому м'-язi виявленi поодинош (у полi зору до двох) округло! форми i темно-синього кольору саркоцисти.
Рис. 3. Волокна чотириголового м'-яза. Ценкеровський некроз. Фарбування гематоксилiном та еозином, х 280
5. Апробащя результа^в досл1джень
Результати дослвджень враховують тд час ве-теринарно-санiтарно! експертизи туш та навчання студентiв факультету ветеринарно! медицини.
6. Висновки
1. Ураження велико! рогато! худоби саркоцис-тозом не залежить вiд рiвня годiвлi. Проте штенсив-нiсть iнвазi! саркоцистами скелетних м'-язiв та серця худих тварин значно вища, порiвняно з яловичиною II категорi! вгодованостi. М'-язовi саркоцисти за сла-бко! швази були виявлеш у 30%, середньо! — у 60% випадшв. У продуктах забою яловичини II категорi! вгодованостi саркоцисти виявлеш у 20% випадшв у скелетних м'-язах (слабка iнвазiя) та у 10% випадшв — у серцевому м'-язг
2. У м'-язових волокнах худих тварин, уражених саркоцистозом, спосте-рйали некротичш процеси, як1 характеризуются иотоншенням м'-язових волокон, у багатьох випадках — !х фрагментацiею, вщсутшстю чи слабко вираженою поперечною смугаспстю м'-язiв, руйнуванням або атрофiею м'-язових волокон у мiсцях розмщення саркоцист. Середня та слабка саркоцистозна iнвазiя супроводжуеться розвитком у м'-язах некротичних змiн у виглядi фрагментацп, лiзису м'-язових волокон.
3. За вщсутносп видимих змiн м'-язово! тканини яловичини, отримано! вiд худих тварин, и слiд пiддавати псто-логiчному дослiдженню на предмет вияв-лення саркоцист.
4. У разi виявлення саркоцист тушу i продукти забою направляти на про-мислову переробку (ввдсутш дегенерати-внi змiни) або на утилiзацiю (наявнiсть дегенератиних змiн).
Рис 4. Ценкеровський некроз м'-язових волокон i слизова дистрофiя мiжм'-язово! сполучно! тканини чотириголового м'-яза. Фарбування гематоксилшом та еозином, х 56
Лггература
1. Радченко, А. И. Особенности строения и функциональные характеристики клеток в цистах саркоспоридий (буйволы, овцы, мыши) [Текст] / А. И. Радченко, Т. В. Байер // Цитология. — 2004. — Т. 46, № 7. — С. 592−600.
2. Байер, Т. В. Внутриклеточный паразитизм и проблема саркоспоридиоза [Текст] / Т. В. Байер А. И. Радченко // Известия РАН. Серия биологическая. — 2001. — № 2. -С. 157−164.
3. Chapman, I. Clinical Muscular Sarco-cystosis in a Dog [Text] / I. Chapman, M. Mense and I.P. Dubey // Journal of Parasitology. -2005 — Vol. 91, Issue 1 — P. 187−190. doi: 10. 1645/ge-406r
4. Правила передзабшного ветеринарного огляду тварин i ветеринарно-саштарно! експертизи м'-яса та м'-ясних продукпв, за-тверджеш наказом Державного департаменту ветеринарно! медицини Укра! ни ввд 07. 06. 2002 № 28 та зареестроваш у Мшстерс-тв юстицп Укра! ни 21. 06. 2002 за № 524/6812 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/z0524−02.
5. Волкова, О. В. Основы гистохимии с гистологической техникой [Текст] / О. В. Волкова, Ю. К. Елецкий. — М.: Медицина, 1982. — 303 с.
6. Потоцький, М. К. Методичш вказгвки Основи пс-топатолопчнл Технжи [Текст] / М. К. Потоцький, О. I. Кривутенко. — К.: НАУ — 2006. — 44 с.
References
1. Radchenko, A. I., Bayer, T. V. (2004). Osobennosti stroeniya i funktsionalnyie harakteristiki kletok v tsistah sar-kosporidiy (buyvolyi, ovtsyi, mishi) [Features of the structure and functional characteristics of cells in cysts sarkosporidy (buffalo, sheep, mouse)] St. Petersburg, Russia: St. Petersburg Publishing Company & quot-Nauka"- RAS, 592−600.
2. Radchenko, A. I., Bayer, T. V. (2001). Vnu-trikletochnyiy parazitizm i problema sarkosporidioza [Intracellular parasitism and the problem sarcosporidiosis] Moscow, Russia: Science, 157−164.
3. Chapman, I., Mense, M., Dubey, I. P. (2005). Clinical Muscular Sarcocystosis in a Dog [Clinical Muscular Sarco-cystosis in a Dog]. Journal of Parasitology, 91 (1), 187−190. doi: 10. 1645/ge-406r
4. Pravila peredzabIynogo veterinarnogo oglyadu tvarin I veterinarno-sanItarnoYi ekspertizi m'-yasa ta m'-yasnih produktIv, zatverdzhenI nakazom Derzhavnogo departamentu veterinarnoYi meditsini UkraYini vId 07. 06. 2002 № 28 ta za-reestrovanI u minIsterstvI yustitsiyi Ukrayini 21. 06. 2002 za № 524/6812. Avalable at: http: //zakon4. rada. gov. ua/ laws/ show/z0524−02
5. Volkova, O. V., Eletskiy, Yu. K. (1982). Osnovyi gistohimii s gistologicheskoy tehnikoy [Basics histochemistry with histological technique]. Moscow: Health, 303.
6. Pototskiy, M. K. (2006). Metodichni vkazivki Osnovi gistopatologichnoyi tehniki [Methodological guidelines histopathological Basics Appliances]. Kyiv, Ukraine: National Agrarian University, 44.
Дата надходження рукопису 23. 03. 2015
Якубчак Ольга Миколш'-вна, доктор ветеринарних наук, професор, кафедра ветеринарно-саштарно1 ек-спертизи, Нацюнальний ушверситет бюресурав i природокористування Украши, вул. Полковника Поте-хша, 16, м. Кшв, Украша, 3 041 Email: olga. yakubchak@gmail. com
Таран Тетяна Володимирiвна, кандидат ветеринарних наук, доцент, кафедра ветеринарно-саштарно1 експертизи, Нацюнальний унiверситет бiоресурсiв i природокористування Украши, вул. Полковника По-техiна, 16, м. Кшв, Украша, 3 041 Email: ttaran@ukr. net

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой