Журналистикаи конвергенти ва иртиботи он бо онлайн-журналистика

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации (СМИ)


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГОХ" УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44)2015
УКД 07(576. 4) Ф.Н. АБДУ? АЛИЛОВ
ББК 76. 14 (2т)
ЖУРНАЛИСТИКАИ КОНВЕРГЕНТИ ВА ИРТИБОТИ ОН БО ОНЛАЙН-ЖУРНАЛИСТИКА
Вожа? ои калидй: журналистикаи конвергентй, онлайн-журналистика, технология? ои иттилоотию коммуникатсионй (ТИК), интернет, дастрасй ба иттилоот, ?укумати электронй, фар? анги интернетй (Internetculture).
Бо афзудани на? ши технология? ои иттилоотию коммуникатсионй (ТИК) дар самту сат?? ои мухталифи? аёти башар таъсири бевоситаи он ба низоми журналистика низ э? сос мешавад. Ин тамоюлро дар илм бо маф? ум?ои журналистикаи онлайнй, интернет-журналистика, журналистикаи конвергентй ва амсоли ин? о ёд мекунанд, ки асоси он? оро ихтирооти технологй ташкил меди? ад.
Ба ин хотир, дар илм сол? ои ахир ибораи тоза бо номи «ТИК барои рушд» ?абул гардидааст. Мо? иятан, тамоми сабуки? о дар зиндагии инсон ин нати? аи ихтироот ва корбурди босамару? адафноки ТИК аст.
Тамоюли дигаре, ки имр? з?о барои То? икистон, ки дар? оли гузариш аст, ин корбурди ТИК дар низоми коргузорию? у??атнигорй ва хизматрасони? ои давлатй мебошад. Инро шартан бо истило? и «?укумати электронй» ифода мекунанд. Амалан ба таври табий истифода бурдани ТИК мав? еи иттилоотро дар? омеа баланд мебардорад ва имкон фаро? ам меорад, ки як «?укумати электронй» ба маънои во? еияш рушд кунад. Сохтори «?омеаи иттилоотй» дар сат? и ?а?он ?ан?з ба таври комил шакл нагирифтааст, олимону му? а??и?они со? а низ дар ин маврид фикр? ои яксон надоранд. Ин сохторест, ки бо дигаргуни? ои ?а?они муосир? ам?адам буда, доиман дар? оли дигаргунист. Расидан ба ин гуна? омеа пас аз рушди кофии саноату и? тисодиёт амалй мегардад.
Аз ин? ост, ки онро «?омеаи посииндутриалй» ё «баъдисаноатй» ?ам меноманд. Дар донишномаи озоди интернетии Википедия дар шар? и «?омеаи иттилоотй» омадааст: «?омеаи иттилоотй ин? амъияти дорои замина? ои бузурги истие? солию корй, му? офизатгари манфиат? о, коркард ва баву? удоварандаи иттилоот буда, му? имтар аз? ама асоси онро дониш ташкил меди? ад. Барои мар? ила?ои рушди он чунин пешрави? ои ?амъиятй ва и? тисодй заруранд:
„Боло бурдани на? ши иттилоот, маълумот ва технологияи иттилоотй дар? аёти ?амъиятй-
„Зиёдшавии шумораи одамон, машгулияти технологияи иттилоот, коммуникатсия ва коркарди захира ва хизматрасонии иттилоот ва афзоиши умумии ма? сулоти дохилй-
„Иттилоотонии ?амъиятй бо истифодаи телефон, радио, телевизион, шабака? ои итнернет, ВАО-и анъанавй ва электронй- сохтани фазои глобалии иттилоотй ва таъминамоии умумй, яъне:
— босамаргардонии иттилоот дар? амкории одамон- дастрасии он? о ба захира? ои иттилоотии? а?онй- ?онеъ кардани талаботи он? о бо ма? сулот ва хизматрасони? ои иттилоотй- рушди демоктарияи электронй, и? тисодй иттилоотй, давлат ва? укумати электронй, бозор? ои ра? амй, шабака? ои электронии и? тимой ва гур?? й“ (5).
Ни? оят, дар чунин? амъият дониш на? ши асосй дошта, ме? нати бошуурона афзалият дорад. То? икистон барои расидан ба? омеаи иттилоотй ва корбурди босамари ТИК барои рушд, амалан? адам?ои ?иддй гузошта истодааст. Ин раванд? ан?з аз охири сол? ои 90-уми асри гузашта ва аввали асри XXI дар кишвари мо шур? ъ гардид. Тайи ин сол? о як? атор санади меъёриву? у?у?ию ба тавсиб расиданд, ки заминаи рушди? омеаи иттилоотиро ифода мекунанд. Аз чумла, Стратегияи давлатии „Технология?ои иттилоотию коммуникатсионй барои рушди? ум?урии Точикистон“ аз 5 ноябри соли 2003, „Барномаи давлатии рушд ва татби? и технология? ои иттилоотию коммуникатсионй дар? ум?урии Точикистон“ аз 3 декабри соли 2004, Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии? ум?урии Точикистон аз 30 апрели соли 2008, Стратегияи исло? оти системаи идораи давлатии? ум?урии Точикистон аз 15 марти соли 2006, Стратегияи? ум?урии Точикистон дар со? аи илм ва технология дар сол? ои 2007−2015 аз 1 августи соли 2006, Барномаи тартиби талаботи ягона барои вебсайт ва шабака? ои ма? дуди ба? исобгирии идораи давлатй аз соли 2011 ва ни? оят, мо? и октябри соли 2011 Консепсияи ташаккули? укумати электронй дар? ум?урии Точикистон барои сол? ои 2012−2020 ?абул гардид.
?амчунин, як? атор ?онун?ои ало? ида, аз? абили ?онуни ?ум?урии Точикистон „Дар бораи? уччати электронй“, ?онуни ?ум?урии Точикистон „Дар бораи имзои электронии ра? амй“, ?онуни ?ум?урии Точикистон „Дар бораи дастрасии иттилоот“, ?онуни ?ум?урии Точикистон
140
НОМАИ ДОНИШГО?“ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ“ SCIENTIFIC NOTES»
№ 3(44) 2015
«Дар бораи иттилоотон?», ?онуни ?ум?урии То? икистон «Дар бораи матбуоти даврй ва дигар ВАО» ва гайра? абул гардидаанд, ки аз? ар ?и?ат заминаи рушди? омеаи иттилоотиро фаро мегиранд.
Дар? ошия ин талош? о агар сохтори назариявии? омеаи иттилоотро ба эътибор гирем, дар То? икистони р? ба рушд бошад, ?оло к? шиш?о дар пояи сохтани «?укумати электрон?» ва рушди журналистикаи конвергент? (ё интернет?) ?арор дорад, ки? арду заминаи «?омеаи иттилоот?"-ро ба ву? уд меоранд.
Дар тасаввури умум, и? роиши „Консепсияи ташаккули? укумати электрон? дар То? икистон“ як низоми коргузории электронист, ки ба хизматрасони? ои давлат? ма? дуд мешавад, вале он ба сохтани „?омеаи иттилоот?“, низоми иттилоот? дар кишвар ва? амин гуна, шакл гирифтани обзори ватании журналистикаи онлайн? замина гузошта метавонад.
Афзалияти? укумати электрон? зиёд буда, дар умум як коргузории муосирро ба миён меорад. ?укумати кишвар? ам гузаштан ба ин навъ? аринаи муосири хизматрасониро пеш гирифтааст. Президенти мамлакат дар ин бора гуфта буд: „Дар мар? алаи имр? за бо истифода аз усул? ои „?укумати электрон?“ ?арчи васеътар? ор? намудани коргузор? ва ба сат? и сифатан нав бардоштани масъулияти хизматчиёни давлат? аз? умлаи вазифа? ои му? имтарин ба? исоб меравад“ (3).
Он? амчун му? ити и? тимоию-технолог? фарогирандаи низоми иттилоотист ва? укумати электрон? ин „му?ити и? тимоиву техникие мебошад, ки дар он ТИК барои таъмини исло? оти сохтори давлат? истифода бурда мешавад“. Агар бо формула „?укумати электрон?"-ро ифода намоем, чунин мешавад: низоми иттилоот?+раванд?о+одамон (1).
Умуман, ?укумати электрон? низоме мебошад, ?амаи ма? омоти давлатиро мутта? ид намуда, ба он? о шароит фаро? ам меорад, ки бо истифода аз шабакаи компютер? гардиши? у??ат?ои электронии байниидоравиро таъмин созанд, ба шахсони? у?у? ва во? е? хизматрасони? ои давлат? пешни? од кунанд ва ё арзу шикоят? ои он? оро баррас? намоянд (4).
Раванди амал? намудани талабот дар „Консеписияи ташаккули? укумати электрон?“, ки му? лати ни? оии он то соли 2020-ро дар бармегирад, вобаста ба имконоти кишвар? онеъкунанда аст. ?оло мар? илаи дуюм (2014−2018)-и татби? и он идома дорад, ?арчанд талаботи мари? лаи аввал ба пурраг? и? ро нашудааст. Дар ин давра аксар ма? омоти давлат? со? иби сомона? ои расм? дар интернет гардиданд ва шабакаи ягона миёни 47 ма? омоти давлат? пайваст шуд. Ин? ама зина? ои хеле одд? ва ибтидоии ин коргузорист.
Метавон аз та? рибаи ватан? дар? укумати электрон? ?арф зад, ки ба пешни? оди хизматрасони? о ва мубодилаи? у??ат ва шикоят? о хизмат мекунанд. Аз? абили он? о:
„Равзанаи ягонаи ба? айдгирии со? ибкорон
„Сомонаи Президенти? ум?урии То? икистон (www. president. tj)
“ ?абулго?и ма? озии (виртуалии) ма? омоти и? роияи ма? аллии ?окимияти давлат? дар ша? ри Ху? анд (www. khujand. tj)
„Лои?аи „Мо метавонем“ (www. mometavonem. tj) (2)
„Лои?аи Дастрас? (вилояти Хатлон, www. dastrasi. tj)
Бо ву? уди ин, то ин давра лозим буд, ки мо ба дара? а?ои баландтаре ноил шавем. Ба андешаи коршиноси масоили ТИК Асомуддин Атоев, барои рушд омил? ои и? ро нашудани? у??ат?ое, ки татби? и ?укумати электрониро ифода мекунанд: „та?ия шудани лои? а?ои бидуни та? лили ами? и масъалае, ки барои? алли он лоиха пешбин? шудааст. Па? л?и дигар метавонад раванди пуршиддати рушди ТИК бошад. Сеюм, заъфимандии инсон дар лои? ае, ки бояд амал? гардонад. Чорум, ?авасманд набудани? ониб?ое, ки лои? а?оро амал? мегардонад“ медонад. Ба гуфтаи мавсуф, ягон кишвари му? тадири дунё дар тан? о? ?укумати элетрон? насохтаанд, яке аз омил? о барои? амкории ?укумат бо ташкилоти хусус? ва? омеаи ша? рвандист (8).
?амин тавр, вижагии? укумати электрон? ба? адаф?ои касбии худ (журналистика) ба? о ди? ем, дар ме? вари ин консепсия иттилоот? арор дорад. Самтбахш? тари? и иттилоъ яке аз? адаф?ои марказии он ба? исоб меравад ва ба таъмини маълумоту иттилооти электронию виртуал? тава?? у?и махсус дода мешавад.
Дар шароите, ки интернет ба воситаи му? ими алтернативии пахши иттилоъ зу? ур намудааст, ин масъала аз? ар ?и?ат а? амияткон менамояд. Табиист, ки дар ин? олат муносибати нави иттилоот? низ бояд ба амал ояд. Му? имтарин на? ши „Консепсияи ташаккули? укумати элетрон? дар То? икистон“ дар он ифода меёбад, ки дар назди ма? омоти давлат? вазифа мегузорад, то таъмини иттилооти электрониро ба ро? монанд. Таъсиси сайт? ои ?укуматии ?амаи вазорату идора? ои кишвар дар шабакаи? а?онии интернет, ки дар оянда дар шакли портали? укуматии иттилоот?-ахборотии ягонаи? укумат мутта? ид мешаванд, рушди сайт? ои интернетии идорав?, ки
141
НОМАИ ДОНИШГОХ“ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ“ SCIENTIFIC NOTES“
№ 3(44)2015
пурраг? ва сарива? т ?ойгирнамоии маълумоти дахлдорро дар он? о таъмин мекунад, аз вазифа? ои аввалиндара? а ма? суб меёбад ва дар ин маврид дар? исми 4-уми банди 24-и консепсия ишора рафтааст (6).
?амаи ин ба он сабаб хо? ад гашт, ки мо ба сохтани „?омеаи иттилоот?“ наздик шуда, ?амзамон интернет-журанлистика аз ниго? и таъмини иттилооти расм? рушд мекунад ва маводи публитсист? дар сомона? ои ма? омоти давлат? афзоиш меёбад. Ин дар навбати худ ба шаффофияти кори ма? омоти давлат? назди кормандони ВАО мусоидат мекунад ва то андозае, амнияти иттилоотиро таъмин мегардонад.
Журналистикаи конвергент? бошад, дар му? ити илми то? ик истило? и нав аст. Он зинаи хеле баланди рушди онлайн-журналистика ё интернет-журналистикаро мефа? монад, ки интернет ба маънои во? е? вориди низоми иттилоот гардида, на? ши он дар? омеаи иттилоот?, аз? абили шакл гирифтани журналисткаи ша? рванд? ва чандрасона? бориз мегардад. Аз замони зу? ури интернет дар кишвар ва чун воситаи мухобирот? истифода шудани он то? оло намуна? ои ин нав журналистика пайдо гардиданд. Аммо ба таври хеле содда, ки аксаран чун журналистикаи интернет? ёд мешавад. Бештар аз як да? аи охир, низоми иттилоотии То? икистон шо? иди муносибат? ои нави иттилоот? гардид, ки он? ам ба таври алтернативаи хабаррасон? хизмат намудани интернет мебошад.
Дар навбати худ, ин тамоюл ба фаъолияти ВАО-и анъанав? таъсири ами? гузошт ва сарпарастони ВАО-ро ма? бур намуд, ки худро ба шароит? ои нав мутоби? созанд ва интернетро дар баробари манбаи иттилоот? истифода намудан ба воситаи пахши иловаг? шиносанд. Ин муносибат аксаран ба расона? ои гайри? укумат? дахл дорад, ки пуштибони он? о бозори он? ост. Акнун дар То? икистон раванди аз имконоти интернет чун ВАО истифода намудан? араён дорад. Ин мар? ила барои журналистикаи то? ик як мар? илаи гузариш аст, ки ба як? олаби пухта ва босамар расидани он ба омил? ои гуногун вобаста аст.
?авасмандии расона? ои ?укумат? кушодани? арина?ои интернет?, ба маънои во? е? дар хизматрасон? ва иттилоотон? истифода шудани сомона? ои расм? (дар тобеи сохтор? ои давлат?), фаъолмандии? омеаи ша? рванд?, бозори худро дар интернет пайдо намудани ВАО-и анънав? (хонанда ва даромади мол?) дар баробари рушди журналистикаи конвергент? ?арор мегирад.
Чунин омил? о сабаби? амбастагии ?укумати электрон? бо журналистикаи конвергентиро ба миён меоранд. Чун хулоса зарур аст дар? ар ду самти аз фар? анги интернет? ё фар? анги иттилоот? ёд кард. Фар? анги интернет? (Internetculture) истило? и нав дар илм буда, истифодаи интернетро барои рушд, муносибат? ои иттилоот?, а? оиди пахши иттилоъ, гирифтани иттилоъ ва дигар амалиёти созанда маънидод мекунад. Дар? оле, ки мо аз корбурди интернет дар? аёти ?амъият?, сиёс? ва иттилоот? харф мезанем, фар? анги интернет? ба? исмати бузург дахл мегирад: ?укумат+?омеаи ша? рванд? ва сохтор? ои хусус?+?омеа (истифодабарнадагон). Яъне? укумат, дар мисоли сохтори давлат? бояд манфиати интренет ва ТИК-ро дар? аёти сиёс? ва? амъият? дарк намоянд, шароит? ои амал? му? айё созанд, ?омеаи ша? рванд? ва сохтор? ои хусус? вобаста ба? у?у??ои ?онун? имконоти худро амал? созанд ва ни? оят, ?омеа бояд истифодаи ма? саднокро дарк ва фаъолмандии бештар нишон дода, ?укумат ва? омеаи ша? рвандиро ба? адам?ои ?иддитар водор созанд. ?амбастаг? надоштани ин? о рушди гайритавозунро ба миён меоранд.
ПАЙНАВИШТ:
1. Атоев, А. Алифбои? укумати электрон? / А. Атоев// Ре? аи дастрас?: http: //www. ispa. tj/
2. Атоев, А. ?укумати электрон? ва мав? еи То? икистон дар? омаеи донишбунёди? а?он? / А. Атоев// Ре? аи дастрас?: http: //www. ispa. tj/
3. Консепсияи ташаккули? укумати электрон? дар То? икистон барои сол? ои 2012−2020. Ре? аи дастрас?: http: //www. adlia. tj/base/show_doc. fwx? rgn=11 590 1
4. ?урбонов, А. ?укумати электрон? — рушди идорасоз? ё та? дид ба амнияти кишвар? / А. ?урбонов// Ре? аи дастрас?: http: //www. jumhuriyat. tj/index. php? art_id=11 533
5. Информационное общество. Ре? аи дастрас?: http: //ru. wikipedia. org/
6. Паж?? иши омадагии электронии То? икистон. — Душанбе, 2010. -109 с.
7. Паёми Президенти? ум?урии То? икистон ба Ма? лиси Олии? ум?урии То? икистон. 26 апрели соли 2013.
8. Радиои То? икистон. Барномаи „Дурахш“ аз 11. 05. 2015.
REFERENCES:
1. Atoev, A. Alphabet of the electronic government. http: //www. ispa. tj/ Atoev А. Electronic government and position of Tajikistan in the global knowledge society. Access mode: http: //www. ispa. tj/
2. Conception of development electronic government in the Tajikistan for years 2012−2020 Access mode: http: //www. adlia. tj/base/show_doc. fwx? rgn=11 590 1
142
НОМАИ ДОНИШГО?“ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ» SCIENTIFIC NOTES" № 3(44) 2015
3. Qurbonov, A. Electronic government- administrative development or security threat to state. Access mode: http: //www. jumhuriyat. tj/index. php? art_id=n533
4. Informational society. Access mode: http: //ru. wikipedia. org/
5. Research electronic readiness of Tajikistan. — 109 p.
6. Message President of the Republic of Tajikistan to the Majlisi Oli (Parliament) of the Republic of Tajikistan. April 26, 2013
7. Radio «Tajikistan». Programme «Duraksh» (& quot-Flashlight"-) from 11. 05. 2015.
Конвергентная журналистика и её связь с онлайн-журналистикой
Ключевые слова: конвергентная журналистика, онлайн-журналистика, информационнотехнологические коммуникации (ИТК), интернет, доступ к информации, электронное правительство, интернеткультура.
Стремительный прогресс в сфере компьютерных технологий, появление и развитие интернета вносит существенные изменения в современную информационно-коммуникативную среду Интернет превратился в мощное информационное пространство, охватывающее в той или иной степени все аспекты общественной жизни. В новой среде активно развивается и играет существенную роль сектор интернет-СМИ.
Анализируется влияние конвергентной журналистики (convergence journalism) в Таджикистане, которая является результатом слияния и интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. Сегодня современные компании расширяют свой спектр информационных и развлекательных продуктов и используют при этом «новые» формы подачи своего продукта: он-лайн газета, радио в интернете, веб-телевидение. В широком смысле конвергенция может пониматься не только как взаимное влияние явлений, но и взаимопроникновение технологий, стирание границ между ними, слияние.
Раскрыта специфика сетевых СМИ, рассматриваются основные аспекты функционирования интернет-медиа в современной системе массовых коммуникаций страны, представляются сведения по использованию интернет-технологий в работе журналиста.
Convergent journalism and its communication with online journalism
Keywords: convergent journalism, online journalism, information and technological communications (ITC), Internet, access to information, electronic government, Internet culture.
Prompt progress in the sphere of computer technologies, emergence and development of the Internet makes essential changes to the modern information and communicative environment. The Internet turned into the powerful information space covering in a varying degree all aspects of public life. In the new environment actively develops and plays an essential role sector of internet mass-media.
Article analyzes influence of convergent journalism (convergence journalism) in Tajikistan which is result of merge and integration of information and communicative technologies into a uniform information resource. Today the modern companies expand the range of information and entertaining products and use thus & quot-new"- forms of giving of the product: the online newspaper, radio on the Internet, web television. In a broad sense convergence can be understood not only as mutual influence of the phenomena, but also interpenetration of technologies, deleting of borders between them, merge.
In article specifics of network mass media are opened, the main aspects of functioning of Internet media in modern system of mass communications of the country are considered- data on use of Internet technologies in work of the journalist are submitted. Article is intended for laymen.
Маълумот дар бораи муаллиф:
Абду? алилов Фирдавс Низомович, аспирант кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети журналистикаи Донишго? и миллии То? икистон (Цум?урии То? икистон, ш. Душанбе), E-mail: firdavs-191@mail. ru.
Сведение об авторе:
Абдуджалилов Фирдавс Низомович, аспирант кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики Таджикского национального университета (Республика Таджикистан, г. Душанбе), E-mail: Iirdavs-191@mail. ru.
Information about the author:
Abdujalilov Firdavs Nizomovich, postgraduate student of Department television and broadcasting faculty of journalism Tajik National University (Republic of Tajikistan, Dushanbe), E-mail: firdavs-191@mail. ru.
143

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой