ВИПРОБУВАЛЬНі СИГНАЛИ ДЛЯ ОЦіНЮВАННЯ ЯКОСТі РОБОТИ ВіДЕОТРАКТіВ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ТВ МОВЛЕННЯ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

чого сигналу призведуть до падіння швидкості передачі з 10 000 біт/с до 9000 біт/с, але при цьому значно зросте завадостійкість сигналу (табл. 1).
Отже розроблений метод КАМЗЧ, який базується на використанні додаткового інформаційного параметра, можна оцінити як досить перспективний, оскільки він дозволяє досягти або підвищення швидкості передачі інформації або значно підвищити завадостійкість сигналу.
Література
1. Голуб, В. С. Квадратурные модуляторы и демодуляторы в системах радиосвязи [Текст] / В. С. Голуб // Электроника: НТБ: науч. -техн. жур. — 2003. — № 3. — С. 28 — 32.
Побудовано моделі системи сигналів для використання застосовно до ТВ систем стандартної та високої чіткості. Пропонується набір параметрів випробувальних сигналів виходячи з вимоги сумісності з існуючим парком випробувального обладнання, використовуваного у світі.
Ключові слова: цифрове телебачення, ТБСЧ, ТБВЧ, цифровий відеотракт, випробувальні сигнали, класифікація, набір параметрів. ________________________________
Построены модели системы сигналов для использования применительно к ТВ системам стандартной и высокой четкости. Предлагается набор параметров испытательных сигналов исходя из требования совместимости с существующим парком измерительного оборудования, используемого в мире.
Ключевые слова: цифровое телевидение, ТСЧ, ТВЧ, цифровой видеотракт, измерительные сигналы, классификация, набор параметров.
?---------------------------------------?
The models of the system of signals are built for the use concerning to the standard and high definition TV systems. The set of test signals parameters based on requirement of compatibility with the existing park of measuring equipment, used in the world is offered
Keywords: digital television, SDTV, HDTV, digital video path, test signals, classification, set of parameters.
2. Коханов, А. Б. Способ модуляции-демодуляции сигналов
с квадратурным изменением угловой компоненты [Текст] / А. Б. Коханов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре: науч. -техн. жур. — 2006.
— № 4. — С. 9 — 13.
3. Бакланов, И. Г. Технология ADSL/ADSL2+ теория и
практика применения [Текст] / И. Г. Бакланов. — М.: Метротек, 2007. — 384 с.
4. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] /
А. Б. Сергиенко. — СПб.: Питер, 2002. — 608 с.
5. Барась, С.Т. Підвищення швидкості передачі інформації
на основі використання алгоритму квадратурної амплітудної модуляції [Текст] / С. Т. Барась, А. А. Овчарук, Т. І. Овчарук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2010. — № 2. — С. 242 — 249.
6. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы:
Учебник для вузов — 4-е изд., перераб. и доп. / И. С. Гоноровский — М.: Радио и связь, 1986. — 512 с.
УДК 621. 397
ВИПРОБУВАЛЬЖ СИГНАЛИ ДЛЯ ОЦШЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ВІДЕОТРАКТІВ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ТВ МОВЛЕННЯ
О. В. Гофайзен
Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук* Контактний тел.: (050) 395−39−35 E-mail: gofaizen@uniirt. com. ua- oleg. gofraizen@ties. itu. int
Мохаммед Хасан Хессейн Алі
Аспірант*
Контактний тел.: + 249 123−978−888, (050) 395−39−35 E-mail: ssafssaf. 1975@yahoo. com, gofaizen@uniirt. com. ua
В. В. Пилявський
Викладач*
Контактний тел.: (097) 673 70 26, (048) 725−77−66 E-mail: vova_pil@ukr. net, gofaizen@uniirt. com. ua
*Кафедра телебачення та радіомовлення Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Вул. Ковальська, 1, м. Одеса, Україна, 65 029
1. Вступ
В наскрізному відеотракті системи цифрового ТВ мовлення «від світла до світла «суттєвий вплив на якість передавання відеоінформації можуть чинити спотворення, що виникають на ділянках відеотракту до цифрового кодування та після цифрового декодування.
Вимірювання спотворень сигналу на цих ділянках ТВ тракту забезпечують системою випробувальних сигналів, визначених в Рекомендації ІТи-Я ВТ. 801 для
формату дискретного представлення відеосигналу 4: 2:2. В цій рекомендації розрядність кодування обмежується 8-бітовим представленням відліків відеосигналу. Випробувальні сигнали розраховані на використання в системах цифрового ТВ мовлення стандартної чіткості з кількістю рядків 525 та 625. З урахуванням цих обмежень цю рекомендацію було скасовано.
В цій роботі проведено дослідження характеристик сигналів, що їх було визначено в Рекомендації ІТи-Я ВТ. 801, з метою усунути ці обмеження та деякі невід-
Е
baC
(-)
використання було вільним від спотворень, які можуть виникати в системі з дискретизацією сигналу.
Для цього використано розмиття ка^(?) =
переходів сигналів з імпульсним відгуком g (?), що описується функцією вікна Блекмана.
Цей імпульсний відгук в
0
J_
2п
1
п-
повідності, що були в тексті рекомендації. Враховуючи, що використання цих випробувальних сигналів важливо для забезпечення якісної роботи відеотрактів, а також враховуючи, що їх реалізовано у широко застосовуваному в світі випробувальному обладнанні, яке випускає промисловість (Tektronix [1,2], Rohde & amp- Schwarz [3], DK-Technologies [4]), та що бажано поширити використання цих сигналів для контролю якості передавання на системи високої чіткості (з кількістю активних рядків 720 та 1080), а також з можливістю варіювати розрядність кодування, в цій роботі проведено відповідні дослідження, і запропоновано новий набір випробувальних сигналів, який може бути стандартизовано на заміну сигналів, що їх було визначено в Рекомендації ITU-R BT. 801.
2. склад випробувальних сигналїв
Відеотракт системи цифрового телебачення може бути розділено на дві частини:
— відеотракт передавання компонентних сигналів, що об'єднує ланки передавання аналогових і цифрових компонентних сигналів і ланку передавання мультиплек-сованого сигналу до точки кодування відеосигналу зі стисненням та після точки декодування з відновленням стисненого сигналу-
— тракт передавання цифрового потоку програми після точки кодування відеосигналу зі стисненням і до точки декодування з відновленням стисненого сигналу.
В тракті передавання компонентних сигналів можуть мати місце похибки квантування і часові похибки, які виникають під час аналого-цифрового перетворення. Можуть також мати місце похибки, які можуть виникати в інтерфейсах. Для вимірювання зазначених спотворень в Рекомендації ІТи-Я ВТ. 801 було передбачено набір сигналів, представлених в таблиці 1, в якій для вимірювання спотворень сигналів активних рядків рекомендовано використовувати сигнали від № 1 до № 15, а для перевірки роботи мереж кабельного телебачення та систем ФАПЧ рекомендовано сигнал № 16.
3. Часові характеристики сигналів та їх математичний опис
3.1. формули узагальненого опису елементів сигналів
В цьому підрозділі надано формули узагальненого опису елементів сигналів, представлених в таблиці 1, які може бути використовують для аналізу характеристик цих сигналів. В рамках цієї роботи представлено дослідження характеристик сигналів з номерами 1−14. Нумерація відліків сигналів відповідає визначеній в Рекомендаціях ІТО-Я ВТ. 656−5 та ІТО-Я ВТ. 1120−7.
Часові характеристики сигналів визначено так, щоб їх
загальному випадку може бути описано формулою 1 (,"2 П- ~ -2 П-
¦(1 — 2а)
0
-2а- sin2 при -І & lt- ZA- ' (1)
2ZA- ZA-J 11
пРи — & gt- ZA-
де? — часова координата або пов’язана з нею координата в площині зображення по горизонталі, А? — крок дискретизації по координаті? — С — тривалість імпульсного відгуку, виражена кількістю кроків дискретизації, яку в Рекомендації ІТи-Я ВТ. 801−1 прийнято рівною? = 3, а — параметр функції Блекмана, який в Рекомендації ІТО-Я ВТ. 801−1 прийнято рівним 0,08. При А? = 1 координата? є номер і =? є 0, Na — 1 відліку, сигнал якого є сигнал яскравості (колірності) відповідного елемента зображення в активній частині рядка, що змінюється в інтервалі 0, Na — 1, де Na — кількість елементів зображення в активній частині рядка в системі з кількістю активних рядків іа.
Таблиця 1
Перелік випробувальних сигналів активних рядків, що їх було визначено в Рекомендації ІТУ-Р ВТ. 801−1
Номер Назва Позначення функції, що описує сигнал
1 Сигнал рівня сірого A1Q
2 Чергування білий/чорний з частотою 0,1 Гц A2(0
3 Імпульс по краях рядка A3(0
4 Чорно-білий пилкоподібний сигнал A4(.)
5 Жовто-сірий пилкоподібний сигнал A5(0
6 Сіро-синій пилкоподібний сигнал A6(0
7 Блакитно-сірий пилкоподібний сигнал A5(0
8 Сіро-червоний пилкоподібний сигнал A6(0
9 Пилкоподібна послідовність Св, Y, СЯ, Y A7(0
10 Площинки білого кольору у країв активної частини рядка A8(0
11 Площинки синього кольору у країв активної частини рядка A9(0
12 Площинки червоного кольору у країв активної частини рядка A9(0
13 Площинки жовтого кольору у країв активної частини рялка A10(0
14 Площинки блакитного кольору у країв активної частини рядка A10(0
15 Цифровий сигнал кольорових смуг
16 Випробувальний сигнал частоти полів
Імпульсному відгуку (1) відповідає перехідна характеристика, що описує закон зміни в переходах сигналів, представлених в таблиці 1, яку описує формула:
при? & lt--? А?
П-
Z A-
2п-
Z A-
Z A-
1 — 2а
при
при
-Z A- & lt-6 & lt-Z A- в& gt- Z A-
(2)
З
re (?) і p_?_
Пилкоподібну компоненту випробувального сигналу в цих позначеннях може бути описано як
0 при? & lt- 0
(3)
піри С & gt- о
Д?
де в — коефіцієнт нахилу.
З урахуванням розмиття, що відповідає імпульсному відгуку (1), якщо розмиття застосовують до пилкоподібного
сигналу, розмитий аі(?) = А2(?) = Хі пилкоподібний сигнал 1×1 + (х2 — х1) ра
відповідає формулі:
В основі математичного опису сигналів № 1 та № 2 лежить прямокутна функція зі згладженими переходами, яка в загальному виді представляється як
Расс (?) = Мс-с)-К ((с-с). (6)
Функції Л1(?), Л2(?), Л8(?), Л9(?) та Л10(?), що визначають значення відліків сигналів № 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14 в активній частині рядка, форма яких в межах активної частини рядка відповідає рисунку 1, відповідають формулі
при ?є о,? -& amp-?) | (сєс2 + & amp-?, N — 1). (7)
при? є? -???, +& amp-?
(?)
PaZ (?)
0
в
-----------II-
4п (1 — 2a) |^?A?
Р —
AS
4 cos2
n?
2? A?
при
при
при
? & lt- -ZA? -ZA? & lt-?<-ZA? ?& gt-ZA?
(4)
де А? = 1, тобто крок дискретизації координати? прийнято таким, що дорівнює 1.
Параметри ?, ?2, х1, *2 для різних систем для сигналів № 1 та № 2 відповідають таблицям 3 й 4.
Цифрове представлення сигналів пов’язано з квантуванням їх рівнів, яке може бути виражено формулою: Round (х) = Sign (х) х Floor (|x| x D + 0,5)/D, (5)
де D = 2m-8, де m — кількість розрядів двійкового кодування сигналу x.
При цьому цифрове представлення таке, що вісім старших розрядів формують цілу частину відліків сигналу, а розряди, молодші восьмого, формують дробову частину.
3.2 сигнали № 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Рівні відліків сигналів яскравості Y та колірності CRl, CBl випробувальних сигналів з номерами 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, сумісних з Рекомендацією ITU-R BT. 801−1, може бути визначено відповідно до таблиці 1.
Сигнал № 1 є критичним до передавання
послідовним інтерфейсом, оскільки кожний з бінарних сигналів інтерфейсу містить послідовність бітів 0, 1, 0,
1, 0, 1, … та спричиняє максимальну концентрацію потужності спектра на високих частотах, кратних частоті дискретизації- такий спектр складно захистити в реальних каналах передавання.
Сигнал № 2 активного рядка складається з двох рівнів, що чергуються:
— протягом 5 с сигнал зображення, що містить активні рядки рівня «білого «,
— протягом 5 с сигнал зображення, що містить активні рядки рівня «чорного «.
Таблиця 2
Представлення випробувальних сигналів № 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Рис. 1. Параметри функції Ра^ (?)
Таблиця 3
Координатні параметри функцій А1(?), А2(?), А8(?),
Za Na Л1(0 та A2(0 Л8(0 Л9(0 та Л10(Н)
?1 ?2 ?1 ?2 ?1 ?2
483 720 22 696 50,5 670,5 25 336
576 720 22 696 50,5 670,5 25 336
720 1280 22 1256 50,5 1230,5 23 597
1080 1920 22 1896 50,5 1870,5 23 896
Д9(9 та A10(9
Таблиця 4
Рівневі параметри функцій Д1(^), Д2(^), Д8(^), Д9(^) та
A10K)
Сигнал слі Сві
№ 1 A1 (і) 128 128
№ 2 Рядки рівня білого Рядки рівня чорного / A2 (і) 16 128 128 128 128
№ 10 A8 (і) 128 128
№ 11 7 41 110 A9 (і)
№ 12 81 A9 (і) V / 90
№ 13 210 V / 146 A10 (і)
№ 14 170 A10 (і) / 166
Граничні рівні сигналів A1») Л2(0 Л8(0 Л9») Л10(?
*1 16 16 235 240 16
*2 127 235 16 128 128
3.3. сигнал № 3
Рівні відліків сигналу яскравості Уі та колірності СкпСт випробувального сигналу № 3, сумісного з Рекомендацією ІТИ^ ВТ. 801−1, відповідають таблиці 5.
Цей чотириімпульсний сигнал може використовува-
уз
тися для перевірки позиції цифрового активного рядка відносно еталонного аналогового, а також активного стану відліків, розташованих на краях активної частини цифрового рядка. В системі 625/50 зовнішні краї двох внутрішніх імпульсів збігаються з краями рядка.
Таблиця 5
Рівні відліків сигналу № 3
Сигнал
№ 3
А 3(1)
128
128
Функція А3(і), що визначає активні відліки сигналу № 2, зображена на рисунку 2 та виражається наступною формулою:
ницевого сигналу Св від 1 до 128 та від 128 до 254 відповідно.
Сигнали № 7 та № 8 використовують для перевірки існування і положення рівнів квантування кольороріз-ницевого сигналу CR від 1 до 128 та від 128 до 254 відповідно.
Сигнал № 9 використовують для випробування відповідності формату цифрового відеосигналу на виході обладнання цифрового оброблення, що здійснює демуль-типлексування і повторне мультиплексування компонент цифрового відеосигналу. Цьому сигналу відповідає неправильне відтворення кольорів в просторі сигналів И, G, В.
Сигнали в цьому розділі побудовано таким чином, що переходи характеризуються функцією вікна Блекмана
А 3 (?) =
X при? є? + ?А?, ?2 — 4А?) |? є ?2 + ?А?, ?3 — ф?) | (? є ?3 + ?А?, ?4 — ?А?)
X +(X2 — Х1) g& lt-(?-?2) При
XI +(Х2 — Х1) ё"с (?-?3) при
Х1 +(х3 — Х1) & amp-Д?-?1) при
Х1 +(Х3 — Х1) & amp-«с (?-?4) при
? є ?2 -?А? + ?А?? є ?3 -?А? +?А?? є 0, ?1 + ?А?
(8)
? є ?, -?А?, N»
де Д? = 1, тобто крок дискретизації координати ?
прийнято таким, що дорівнює 1.
Рис. 2. Параметри функції
Параметри ?, ?2, ?3, ?4, х1, х2, х3 функції А3 (?) для різних рівнів чіткості наведено в таблиці 3.
Таблиця 6
Параметри функції Д3(У
*а К ?1 ?2 ?3 ?4 Х1 Х2 Х3
483 720 3 13 709 716 16 229 235
576 720 3 13 709 716 16 229 235
720 1280 3 13 1269 1276 16 229 235
1080 1920 3 13 1909 1916 16 229 235
3.4 Випробувальні сигнали № 4, 5, 6, 7, 8, 9
Опис випробувальних сигналів № 4, 5, 6, 7, 8, 9, значення яких наведено в таблицях Рекомен-дації ІТИ-И ВТ. 801−1, ідповідає таблиці 7, де Ьк, Ь0, Ьв — яскра-вістні ^фіціенти основних кольорів, що дорівнюють:
— для систем стандартної чіткості
Ьк = 0,299, Ь0 = 0,587, Ьв = 0,114 —
— для систем високої чіткості
Ьк = 0,2126, Ь0 = 0,7152, Ьв = 0,0722.
Сигнал № 4 використовують для перевірки існування
і положення рівнів квантування сигналу яскравості від 1 до 254.
Сигнали № 5 та № 6 використовують для перевірки існування і положення рівнів квантування кольороріз-
відповідно до формули (2), а саме пилкоподібні складові характеризуються лінійною функцією (3). У випадку, коли бажано використовувати пилкоподібні сигнали з обмеженою смугою частот, лінійну функцію гр (?), що відповідає формулі (3), можна замінити на функцію раС (?), що її описує формула (4).
Таблиця 7
Представлення випробувальних сигналів № 4, 5, 6, 7, 8, 9
Номер сигналу ї сВІ
№ 4 А4 (і) 128 128
№ 5 126 — (169/254)х (А5 (і) — 128) 126 — (169/254) х (А 5 (і) — 128) А 5 (і)
№ 6 126 — (169/264)х (А 6 (і) — 128) 126 — (169/254) х (А 6 (і) — 128) А 6 (і)
№ 7 126 — (88/224) х (А 5 (і)-128) А 5 (і) 128 — Ьк/(Ьа + Ьв) х (А 5 (і) — 128)
№ 8 126 — (88/224) х (А 6 (і)-128) А 5 (і) 128 — (Ьа + Ь,)х (А 6 (і) — 128)
№ 9 А 7 (і) А 7 (і) А 7 (і)
Сигнал № 4
Форма сигналу № 4 може бути представлена формулою 9.
Параметри функції А4(?) проілюстровано на рисунку 3 та надано для різних рівнів чіткості в таблицях 8 й 9.
Рис 3. Параметри функції Д4(?)
А4 (#) =
х2 -(х2 — х1) а (?-& amp-)
х4 -(Х4 — Х2) Кс (?-Ї%)
при
при
Х1 + (Х2 — Х1) Г (Х2 _х)Д=,) (#-?) при
Х2 + (Х3 — Х2) Г (хз -Х2)/(*-#4) (і - #4) при
при
Х3 + (Х4 — Х3) Г (Х4-хз)/(*-#6) (# - #6) при
при
при
# є #1 + ?А#, #2
#є#27їз
#є#5, #6 # є #6, #7 # є #7, #8 — СА#
# є #8 — ?А#, Л + СА#
(9)
Таблиця 8
Координатні параметри функції Д4(^) для різних рівнів
чіткості
-а #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
483 720 22 24 87 100 535 550 585 602
576 720 22 24 87 100 535 550 585 602
720 1280 22 43 155 178 951 978 1040 1070
1080 1920 22 64 232 267 1427 1467 1560 1605
Таблиця 10
Координатні параметри функції Д5(^)
2а N #1 #2 #3 #4 #5
483 720 24 40 95 120 563
576 720 24 40 95 120 563
720 1280 22 71 169 213 1001
1080 1920 22 107 253 320 1501
Таблиця 9
Рівневі параметри функції Д4(^)
Х Х2 Хз Х 4
1 16 235 254
Таблиця 11
Рівневі параметри функції Д5(^)
Х1×2 Хз
1 16 128
Сигнали № 5 та № 7
Форму сигналів № 5 та № 7 проілюстровано на рисунку 4. Цю форму характеризують функцією Л5(^), що відповідає формулі:
А5 (#)
Хз при (#є 0,# -4А#) | (#є#5,_
Хз -(Хз — Х1) М#-#1) при #є# -?А#,# + СА#
Х1 при #є& amp- + СА#,#2
Х1 + (Х2 — Х1) г (Х2 -х1)/(*з-#2) (# - #2) при #єїї
Х2 при # є їз7ї4
Х2 + (Хз — Х 2) Г (хз — х2)/(й-#4)(#-#4) при #єї-: ї5
Сигнали № 6 та № 8
Форму сигналів № 6 та № 8 проілюстровано на рисунку 5. Цю фор-(10) му характеризують функцією Л6(^), що відповідає формулі (11).
Рис. 5. Параметри функції Дб (^)
Рис. 4. Параметри функції Д5(^)
. у5
з
Х
4
А5 (?) =
Х1 при 1? є 0, ?) | (? є ?5 + ?Д?, N.
*1 + (*2 — Х1& gt-(*2 — *)/(?2-*)(?-?1) при ?є??
*2 при? Є ?2,?3
*2 + (хз — Х2) Г (*3-*2)/(?,-?з)(?-?3) при ?є?3,?4
*3 при? є ?4, ?5 — ?Д?
*3 -(*3 — Х1) М?-?5) при? є ?5 — ?Д?, ?5 + ?Д?
(11)
Параметри функції А5(?) для різних рівнів чіткості надано в таблицях 10 та 11.
Параметри фу нкції А6(?)для різних рівнів чіткос
?1 ?2 ?3 ?4 ?5
483 720 20 563 580 631 664
576 720 20 563 580 со 6 664
720 1280 20 1001 1031 1122 1180
1080 1920 20 1501 1547 1683 1771
ведено в таблицях 12 та 13.
Таблиця 12
Граничні рівні сигналів Рівні
Х1 Х2 Х3
№ 6, 8 128 240 254
Координатні параметри функції Аб (?)
Таблиця 13
Часові параметри функції Дб (?)
Сигнал № 9
Форму сигналу № 9 проілюстровано на рисунку 6 та надано для різних рівнів чіткості в таблицях 14 та 15. Цю форму можна охарактеризувати функцією А7(?), що відповідає формулі:
(?-?) +1 I* (?п2? 1
при
при
? є ?п0,?п1
? є ?п2,?п3
(12)
де
?по = 254 • 2п
? = 254 • (2п +1) — 1
? = 254 • (2п + 1)
? = 254 • (2п + 2) — 1
п = 1,2,3,…
* = 1
при? є 0,2Ма — 1
Оскільки цей сигнал розраховано на перевірку передавання послідовності Св, У, Ск, У, ця послідовність займає в рядку 2Иа відліків з кроком Д?/2. Якщо прийняти Д?/2 = 1, змінна? буде дорівнювати номерам відліків послідовності.
Для ТБСЧ при числі рівнів квантування т = 8, * = 1 пилкоподібний сигнал приймає значення між x1=1 та X2=254, тобто охоплює всі рівні квантування на цьому інтервалі. При т = 10 сигнал, що відповідає формулі 11, враховуючи квантування за алгоритмом (5), приймає такі самі значення, тобто відтворюються цілі рівні сигналу.
на
З
Оскільки цей сигнал розраховано на перевірку передавання послідовності Св, У, Ск, У, ця послідовність займає в рядку 2Ма відліків з кроком Л?/2, де Л?/2
za Na О О $ 01 $ 02 $ 0з $ 10 $ 1
483 720 0 253 254 507 508 761
576 720 0 253 254 507 508 761
720 1280 0 253 254 507 508 761
1080 1920 0 253 254 507 508 761
Za Na $ 12 $із $ 20 $ 21 $ 22 $ 23
483 720 762 1015 1016 1269 1270 1523
576 720 762 1015 1016 1269 1270 1523
720 1280 762 1015 1016 1269 1270 1523
1080 1920 762 1015 1016 1269 1270 1523
Za Na $зо $ 31 $ 32 $зз $ 40 $ 41
720 1280 1524 1777 1778 2031 2032 2285
1080 1920 1524 1777 1778 2031 2032 2285
Za Na $ 42 $ 4з $ 50 $ 51 $ 52 $ 5з
720 1280 2286 2539
1080 1920 2286 2539 2540 2793 2794 3047
Za Na G О $ 61 $ 62 $бз $ 70 $ 71
1080 1920 3048 3301 3302 3555 3556 3779
Za Na $ 72 $з
1080 1920 3810 3919
дорівнює кроку дискретизації сигналу яскравості. Якщо прийняти Л?/2 = 1, змінна? буде дорівнювати номерам відліків послідовності.
Для ТБВЧ побудова функції А7(?) у відповідності з формулою (11) відповідає такому самому пилкоподібному сигналу з більшою кількістю періодів у інтервалі активної частини рядку.
Таблиця 14
-------------------? ?----------------------
Описано лазерний монітор забруднюючих газових домішок в атмосфері. Наведено методику і результати вимірювань. Пропонується використовувати лазерний монітор в якості базового кошти для організації дистанційного контролю зон надзвичайних ситуацій.
Ключові слова: лазерний моніторинг, газові домішки, атмосфера
?-------------------------------------?
Описан лазерный монитор загрязняющих газовых примесей в атмосфере. Приведена методика и результаты измерений. Предлагается использовать лазерный монитор в качестве базового средства для организации дистанционного контроля зон чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: лазерный мониторинг, газовые примеси, атмосфера
?-------------------------------------?
We describe a laser monitor pollutant gases in the atmosphere. The method and the measurement results. It is proposed to use a laser display as a basic means for remote control zones emergencies.
Key words: laser monitoring, trace gases, the atmosphere -------------------? ?----------------------
УДК 621. 373:772. 99
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАССОВОГО ЛАЗЕРНОГО МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ
Л. Ф. Черногор
Доктор физико-математических наук, профессор
Факультет радиофизики Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61 077 Контактный тел.: (057) 707−55−61 E-mail: Leonid.F. Chernogor@univer. kharkov. ua
А. С. Рашкевич
Адъюнкт
Кафедра Охраны труда и техногенно-экологической
безопасности
Национальный университет гражданской защиты Украины ул. Чернышевского, 94, г. Харьков, 61 023 Контактный тел.: (057) 707−34−57 E-mail: op_teb@ukr. net
Е

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой