МОДЕЛі ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛіННЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТіВ БУДіВЕЛЬНИХ КОРПОРАЦіЙ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Розглядаються механізми формування та управління портфелем проектів будівельних корпорацій на основі управління багаторівневими структурами стратегій розвитку з визначенням конфігурації портфеля проектів та впровадження систем управління якістю виконання робіт проектів
Ключові слова: стратегія розвитку, портфель проектів, системи якості
?----------------------------------?
Рассматриваются механизмы формирования и управления портфелем проектов строительных корпораций на основе управления многоуровневыми структурами стратегий развития с определением конфигурации портфеля проектов и внедрению систем управления качеством исполнения робот проектов
Ключевые слова: стратегия развития, портфель проектов, система качества
?----------------------------------?
The mechanisms of formation and portfolio management construction corporations based on the management of multi-level development strategies with the definition of project portfolio configuration and implementing quality management systems for implementation works of projects
Keywords: development strategy, portfolio of projects, quality system ------------------? ?----------------------
УДК 332. 528
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
В. В. М о р о з о в
Кандидат технічних наук, доцент, професор Кафедра технологій управління Університет економіки та права «КРОК» вул. Лагерна, 30−32, а/c 47, м. Київ, Україна, 3 113 Контактний тел.: 050−358−09−50 E-mail: mkrok@ukr. net
Управління проектами в сучасних умовах бізнесу вимагає від будівельних та девелоперских компаній використання чітких механізмів управління портфелями проектів, що дозволяють визначити оптимальний розмір і склад портфеля і забезпечити його виконання з максимальною прибутковістю, в мінімальні терміни і з найменшим ризиком [1,4]. Розгляду цих питань присвячена тема доповіді.
Розробка проекту, який може бути успішно реалізований, не є сьогодні достатньою. Оскільки закінчений продукт повинен генерувати доходи, що перевищують вартість його розробки і виробництва, проектний менеджер повинен враховувати всі елементи, сприяючі успіху на ринку. Ефективність проекту — це категорія, що відображає відповідність проекту цілям і інтересам його учасників. У зв’язку з цим необхідно оцінювати ефективність проекту в цілому, а також ефективність участі в проекті кожного з його учасників.
Із самого початку конфігурація портфеля проектів і його обґрунтованість має бути оцінена з фінансової точки зору. Необхідний фінансовий аналіз початкових допущень і припущень. Цей аналіз повинен продемонструвати окупність інвестицій в кожному з проектів,
що включається в портфель, до того, як переходити до етапів планування і організації його виконання, що вимагає значних капіталовкладень [2,3].
Першочерговим же завданням, що стоїть перед керівництвом організації і офісом управління проектами, є вироблення системи критеріїв, по яких повинні оцінюватися проекти і їх портфелі при ухваленні рішень про включення того або іншого проекту в портфель, або при виборі проекту з портфеля.
Ця система критеріїв повинна задовольняти наступним вимогам. По-перше, вона повинна відображати істотні і вимірні характеристики проектів. По-друге, вона повинна відображати стратегічні цілі організації, що реалізовує портфель проектів, враховувати прогнозну і експертну інформацію. І, в третіх, вона повинна враховувати і дозволяти погоджувати думки різних суб'єктів (керівників, підрозділів і так далі), уявлення яких про цінність тих або інших проектів або про стратегічні цілі організації можуть розрізнятися (рис. 1). Такі стратегії мають багаторівневий характер та створюють певні структури, дозволяючи тим самим фокусувати управління портфелем проектів на певні проектні та виробничі групи спеціалістів.
З
Корпоративна
стратегія
ПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЇ
Рг:
= (qr, Fr, Vr, Tr, Cr, Wr, Nr),
Корпоративна стратегія фокусується на питаннях взаємодії фірми з макросередовищними факторами бізнесу та інтеграції її різних операцій в єдиний ефективний комплекс.
Конкурентна сгп 1 СГП-2 сгп-з СГП-4 СГП-5
{бізнес 1 > (матало- (збірний (столярні (цегла) (будівельні
стратегія) конструкції) залізо- роботи) проекти)
1 бетоні
Функіональні
стратегії
Виробництво (виробнича стратегія СГП-1) Технологія (технологічна стратегія СГП-1)
Фінанси (фінансова стратегія)
Маркетинг (маркетингова стратегія СГП-1) Персонал (статегія управління персоналом СГП-1)
Рис. 1. Концепція стратегічного планування портфеля проектів
де qг — вид роботи,
Чг, Q — множина видів робіт проекту рг
Рг — фізичний обсяг роботи проекту-
V — трудомісткість проекту-
Сг — кошторисна вартість проекту-
Тг — вектор часових характеристик проекту-
Wг — вектор ресурсних характеристик проекту-
N. — очікуваний прибуток проекту, в залежності від термінів реалізації проекту з Тг- та
Відповідно до певної стратегії організації по кожному прогнозованому портфелю проектів розробляється максимальна кількість варіантів проектів. Етап оцінки ефективності проектів передує формуванню портфеля проектів: на нім відкидаються свідомо неефективні проекти, і скорочується число альтернатив по кожному напряму діяльності. Альтернативні варіанти проектів можуть відрізнятися один від одного стратегіями реалізації, використовуваними активами, учасниками тощо.
Кожен портфель проектів корпорації можна визначити наступними характеристиками:
Р' =((р[р = ІАМ^ф& quot- = ЇДЛ,{^* = № & gt-, (1)
при і'- = 1,0- к = 1,0,
де Рі - сформований і' - портфель проектів будівельної корпорації-
О — кількість портфелів проектів корпорації-
0 — кількість програм розвитку проектів корпорації-
9к — кількість проектів у к-ій програмі розвитку корпорації-
рі - j-й проект з і' портфелю проектів-
б'. — набір параметрів проекту р' ,
де Ек — загальна кількість параметрів програми к-
Я', — набір зв’язків проекту р', де Ч, 1 — загальна кількість міжпроектних зв’язків к — ої програми-
При цьому, якщо брати загальну кількість можливих проектів корпорації, до виразу (1) треба додати вплив критеріїв відбору необхідних проектів до того чи іншого портфелю.
Набір таких критеріїв можна визначити наступним чином (3).
Крім того, додаючи опис кожного з Рг проектів отримаємо наступні вирази:
в = {(Р11^'-1^, 1),… ,(Рк1^к1^'-к1^"-к1),… ,(Рх ^'-х^& quot-х)} (3)
де рк — вид проекту, Рк є и, и — множина всіх проектів корпорації-
gk1 ^'-к,^& quot-к, — множина критеріїв відбору проектів- X — загальна кількість проектів організації-
В — сукупність критеріїв фільтрації проектів при формуванні портфеля проектів.
У загальному випадку процес формування портфеля проектів можна визначити наступним відображенням:
(4)
Рг
р- єР1
Реалізація процесів (рис. 2), пов’язаних з вирішенням вказаних задач, визначає розробку посадових інструкцій персоналу управління, положень про правління, дирекцію, структурні підрозділи та служби. Найбільш трудомісткими є формалізація та опис процедур управління портфелем проектів та розробка схем процесів його управління. Для цього застосовуються відомі стандарти [1], які дозволяють на базі системного підходу провести моделювання функцій управління портфелем проектів розвитку будівельної корпорації.
Рис. 2. Опис процесів управління портфелем проектів у системі управління якістю
виконання робіт
Е
Висновки
Розглянуті моделі довели свою практичну значність при виконанні процедур формування та управ-
ління проектами на базі групи компаній АРКОН. Вони дозволили розподілити ризики та відповідальність за реалізацію стратегій виходу з кризи та сформувати ефективні портфелі проектів розвитку корпорації.
Література
1. Морозов В. В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: Навчальний посібник — К.: Таксон, 2003. — 744 с.
2. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич: Пер. с англ. Мамонтова Е.В.- Под ред.
Неизвестного С. И. — М.: Компанія АйТи, 2006. — 729с.
3. Керівництво з управління інноваційними проектами та програмами (Р2М) / Переклад з англ. Під редакцією Бушуєва С.Д. — К. :
Науковий світ, 2009. — 173 с.
4. Фунтов В. Н. Основы управления проектами в компании. 2-е изд., доп. — СПб.: Питер, 2008. — 336 с.
-------------------? ?-----------------------
У статті розглянуто питання визначення важливостіризикових подій при формуванні інвестиційної фази портфелю проектів, автором розроблений відповідний алгоритм
Ключові слова: ризик, подія, важливість, проект, портфель, робота
? ?
В статье рассмотрен вопрос определения важности рисковых событий при формировании инвестиционной фазы портфеля проектов, автором разработан соответствующий алгоритм
Ключевые слова: риск, событие, важность, проект, портфель, работа
? ?
There in the article, the issue of determining of risk events significance during formation of investment phase of a project portfolio is considered, an author has elaborated the specific algorithm of risk events significance determining
Key words: risk, event, significance, project, portfolio, work -------------------? ?-----------------------
УДК 65. 012. 22
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЖНОСТИ РИСКОВЫХ СОБЫТИЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
А.С. Ванюшкин
Кандидат технических наук, доцент Кафедра международной экономики Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского пр. Вернадского, 4, Симферополь, Украина Контактный тел.: 099−960−23−73 Е-mail: vanyushkin2@yandex. ru
Актуальность
Сегодня для многих организаций все более очевидной становится необходимость перехода от методов обычного внутрифирменного менеджмента к методам управления на основе портфеля проектов. Однако, несмотря на массу достоинств такой замены, переход на методы управления на основе портфеля проектов сопряжен с многочисленными проблемами. Большинство этих проблем имеют методологический характер. Одной из таких проблем является ранжирование проектов в портфеле по важности. Такое ранжирование
может проводиться по самым разным критериям. При этом стоит отметить, что для однородных портфелей проектов, т. е. когда проекты выполняют сходные задачи для организации, все большее внимание уделяется неопределенности и рискам этих проектов. Таким образом, чем меньше рисков содержит проект по сравнению с другими, тем выше будет ранг его приоритета в портфеле. В данном ключе проблема определения приоритета проектов в портфеле становится идентичной проблеме нахождения важности рисков или рисковых событий в рамках, как отдельного проекта, так и в целом по портфелю. Изучение источников и работ в дан-

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой