Оцінка економічної ефективності технічного обслуговування та ремонту систем регіональних радіоелектронних комплексів

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
УДК 621. 396.6. 019. 3+519. 87
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ СИСТЕМ РЕГІОНАЛЬНИХ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСІВ
Мандзій Б. А. 1, д.т.н., професор- Волочій Б. Ю. 1, д.т.н., професор- Озір-ковський Л. Д. 1, к.т.н.- доцент- Гнатів С. І. 2, начальник відділу фіксованого зв’язку- Кулик І. В. 1, асистент
1 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
2
Львівська філія ПрАТ «Київстар», м. Львів, Україна
EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MAINTENANCE AND REPAIR OF THE SUBSYSTEMS OF REGIONAL RADIOELECTRONIC COMPLEX
SYSTEM
Bohdan Mandziy1, Doctor of Engineering, Professor-
Bogdan Volochiy1, Doctor of Engineering, Professor-
Leonid Ozirkovskyy1, PhD, Associated professor-
Svyatoslav Gnativ, Head of Fixed communications- Igor Kulyk, Assistant
1Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
2
Lviv branch of & quot-Kyivstar"-, Lviv, Ukraine Вступ
Під час експлуатації регіональних радіоелектронних комплексів в їх системах виникають різного роду відмови, які спричиняють появу аварійних ситуацій. Простій радіоелектронних комплексів (РЕК), який спричинений виникненням аварійних ситуацій в його системах може приводити до значних матеріальних затрат, що в умовах сучасної економіки недопустимо. Основним способом підтримки та забезпечення заданого рівня надійності під час експлуатації радіоелектронних комплексів є проведення відновлювальних заходів по усуненню аварійних ситуацій, що виникли та заходів для попередження виникнення цих аварійних ситуацій. Правила та послідовність проведення відновлювальних робіт формують відповідну стратегію технічного обслуговування (ТО) [1].
Мета статті. В роботі показано вирішення задачі оцінки економічної ефективності стратегій ТО регіональних РЕК, на прикладі базових станцій коміркового зв’язку, які розміщені на значній відстані від сервісного центру. Розглянута в роботі стратегія ТО передбачає проведення ТО і ремонт сукупності базових станцій коміркового зв’язку однією ремонтною бригадою. Тому при розробці математичних моделей ТО станцій коміркового зв’язку необхідно враховувати багатоетапність процесу ТО, який складається: з етапу підготовки, етапу доїзду на об'єкт, етапу проведення
160 Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"-
Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
відновлювальних робіт безпосередньо на самому об'єкті. А також враховувати порядок дій ремонтної бригади, у випадку коли вона проводить ТО і в цей час надходить повідомлення про аварійну ситуацію на іншому об'-єкті.
Також необхідно враховувати, що кожна стратегія ТО вимагає певних економічних витрат, які пов’язані з виконанням відновлювальних робіт, проведенням профілактичного обслуговування, витратами на запчастини та доїзд до об'єктів РЕК від місць базування ремонтної бригади, тощо. Тому при виборі стратегії ТО необхідно керуватися не лише досягнутими значеннями показників надійності систем, а й рядом економічних показників таких, як середні питомі витрати, які припадають на одиницю часу перебування системи в працездатному стані [2].
Розрахунок необхідних показників надійності та економічних витрат здійснюється на основі розроблених математичних моделей, які описують процес ТО. Розробка таких математичних моделей розглядається в працях [1−4]. Однак існуючі моделі зазвичай розглядають проведення ТО для одного об'єкта і не можуть бути застосовані для аналізу ТО РЕК, в склад якого входять багато об'-єктів.
Тому актуальною є задача побудови математичних моделей процесу ТО РЕК, які враховують не тільки територіальне розміщення об'єктів РЕК, багатоетапність процесу ТО, відключення об'єктів під час ТО, а також економічні витрати на досягнення заданого рівня надійності РЕК. Розроблені моделі повинні володіти високим ступенем адекватності, який дозволяє з високим ступенем достовірності визначати показники ефективності ТО та розв'-язувати задачу її оптимізації.
Опис типової стратегії технічного обслуговування базових станцій
коміркового зв’язку
При експлуатації РЕК, для підтримання його працездатності використовують два типи відновлювальних робіт до яких підноситься планово-профілактичне обслуговування та аварійно-відновлювальні роботи.
Системи, які знаходяться на об'-єктах РЕК, перебувають під постійним контролем моніторингових систем. Тому при появі відмови, яка приводить до втрати об'єктом працездатності, в сервісний центр відразу надходить відповідне повідомлення.
Відмови, які приводять до втрати об'єктом працездатності створюють аварійні ситуації в РЕК. Для усунення аварійних ситуацій в системах РЕК передбачено проведення аварійно-відновлювальних робіт (АВР).
На об'єкті можлива поява відмов, які не можуть бути виявлені за допомогою моніторингових систем. До них відносяться поступові відмови викликані деградаційними процесами, дрейфом параметрів елементів, старінням та втомою обладнання (послаблення кріплень конструкцій, втрата герметичності шаф з обладнанням). Ці відмови не приводять до
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
161
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
втрати об'єктом працездатності, але при їх наявності частота виникнення аварійних ситуацій на об'єкті зростає. Такі відмови називають прихованими, а їх виявлення можливе лише ремонтною бригадою безпосередньо на об'-єкті. Для виявлення та усунення прихованих відмов стратегією ТО на об'-єктах РЕК передбачено проведення планово-профілактичного обслуговування (ППО).
Підготовка ремонтної бригади до проведення АВР та ППО здійснюється за однаковим правилом. Виїзд ремонтної бригади на об'єкт спонукають дві події: аварійний виклик і виконання плану проведення ППО.
Початок проведення АВР системи РЕК визначає повідомлення, що приходить від моніторингових систем в сервісний центр і сигналізує про виникнення на об'єкті аварійної ситуації. В сервісному центрі здійснюється попередній аналіз аварійної ситуації та надсилається повідомлення про необхідність проведення АВР з інформацією про аварію до ремонтного органу. Послідовність проведення робіт по ППО визначає безпосередньо сервісний центр, керуючись заздалегідь затвердженим графіком.
Планово-профілактичне обслуговування об'єктів РЕК відбувається згідно графіку, який формується згідно технічних умов експлуатації апаратури. Початок проведення робіт по ППО визначає безпосередньо сервісний центр.
По приїзді на об'єкт РЕК, ремонтна бригада проводить ряд профілактичних робіт та перевірок, перелік яких чітко встановлений нормами експлуатації цього об'єкта. Після закінчення ППО об'єкта ремонтна бригада повертається на станцію ТО та надсилає повідомлення в сервісний центр про закінчення ППО з інформацією про роботи, які проводилися, та несправності, які були виявлені та усунені.
Розробка моделі процесу технічного обслуговування об'єктів РЕК у
вигляді системи диференційних рівнянь Колмогорова — Чепмена
Відомі моделі технічного обслуговування об'єктів, які представлені в роботах [2−4] не дозволяють адекватно відобразити багатоетапний процес ТО систем регіональних РЕК. Процес Т О систем регіональних РЕК представлено у вигляді системи масового обслуговування (СМО). Розв'-язання такої задачі представлено в статті [7].
Сформована СМО складається з трьох черг (черга заявок на проведення ППО, фіктивна черга заявок на усунення прихованих відмов, черга заявок на проведення АВР) та каналу обслуговування (КО).
Черга заявок на проведення ППО відображає об'єкти РЕК, на яких необхідно провести ППО. Максимальний розмір цієї черги визначає кількість об'єктів РЕК, які перебувають на обслуговуванні одної ремонтної бригади.
Фіктивна черга заявок на усунення прихованих відмов відображає поточну кількість об'єктів РЕК, на яких виникли приховані відмови. В моделі
162
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
передбачено, що всі приховані відмови на одному об'-єкті РЕК входять в одну заявку. Таким чином максимальний розмір черги заявок на усунення прихованих відмов залежить від кількості об'єктів РЕК, які знаходяться на обслуговуванні одної ремонтної бригади.
Черга заявок на проведення АВР відображає поточну кількість аварійних ситуацій, які виникли на об'єктах РЕК. Так як для кожного об'єкта РЕК властива одна аварійна ситуація, то максимальний розмір черги заявок на проведення АВР залежить від кількості об'єктів РЕК, які знаходяться на обслуговуванні одної ремонтної бригади.
Для представленої СМО здійснена розробка математичної моделі у вигляді графа станів та переходів та сформована система лінійних диферен-ційних рівнянь Колмогорова — Чепмена.
dP1(t) dt
dP2 (t) dt
P + Ы + л + л
T
V підг
_A_'-
Т
V підг J
T
пр
2
1
1
Pi (t)+ - • P205(t)+ - • P78l (t)
Т
Т
• Pl (t)¦
V тппо
+ Лпр + Л
• P2 (t)
dP935 (t) _ 1
935
dt
Т
dP936 (t)
936
dt
ППО
1
Т
ППО
P905 (t) + Ла • P930 (t)+ Л • p934 (t)
• P906 (t) + Лпр • P931(t) + Л • P935 (t) _
& quot-1 1
----h Л
ТТ
• P935 (t)
1
— +
д J
1
ТТ
• Р936 (t)
д J
(1)
Рівняння отримані за удосконаленою технологією моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем [5, 6] та розробленого на її основі програмного модуля ASNA-1.
Результатом розв’язання системи диференційних рівнянь (1) є розподіл ймовірності перебування системи у всіх станах. На основі значень цих ймовірностей формуються необхідні показники ефективності досліджуваного об'єкта.
Формування виразу для визначення середніх питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування РЕК в працездатному стані
Методику розрахунку середніх питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування системи у працездатному стані для випадку коли ТО не розбито на етапи детально описано у монографії [2]. Згідно цієї методики необхідно визначити види робіт, які проводяться під час ТО систем РЕК та питомі затрати, які припадають на проведення цих робіт.
Однак при експлуатації регіонального РЕК процес ТО його об'-єктів є багатоетапним і в ньому окремо розрізняють такі етапи, як підготовка ремонтної бригади, доїзд бригади до об'єкта РЕК та проведення робіт безпосередньо на місці.
1
& gt-•
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
163
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
Згідно опису типової стратегії ТО [7] її представлено у вигляді СМО, яка містить 3 основні етапи проведення відновлювальних робіт.
Процес проведення цих робіт розподілено на три основні етапи:
— Етап 1. Попередня підготовка ремонтної бригади до початку проведення АВР.
— Етап 2. Доїзд ремонтної бригади до об'єкта на якому проводяться відновлювальні роботи.
— Етап 3. Проведення відновлювальних робіт на об'-єкті РЕК.
В свою чергу, для проведення ППО етап 1 відсутній, а виїзд ремонтної бригади на об'-єкт здійснюється згідно графіка проведення ППО.
Перебування ремонтної бригади на кожному етапі проведення віднов-лювальних робіт характеризується наступними питомими витратами:
стдг — питомі витрати, що припадають на одиницю часу підготовчих
робіт- с — питомі витрати, що припадають на одиницю часу перебування ремонтної бригади в дорозі до системи РЕК- сАВР — питомі витрати, що припадають на одиницю часу виконання АВР системи РЕК- сппо — питомі витрати, що припадають на одиницю часу проведення робіт з ППО системи РЕК.
Грунтуючись на принципах, викладених у [2], для трьохетапного процесу ТО виведено формули розрахунку середніх питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування РЕК у працездатному стані:
(2)
C — Спідг '- Кпідг + Сд '- Кд + СППО '- К ППО + САВР '- КАВР
К
Г
де K — доля часу, яка припадає на підготовку ремонтної бригади до проведення робіт- K — доля часу яка, припадає на перебування ремонтної бригади в дорозі до об'єкта- КАВР — доля часу, яка припадає на проведення АВР- Кппо — доля часу, яка припадає на проведення робіт з ППО- Кг — коефіцієнт готовності системи.
Оцінка економічної ефективності стратегії технічного обслуговування
Основною метою, яку поставлено в даній роботі, є розрахунок середніх питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування РЕК в працездатному стані. Використання формули (2) дозволило визначити залежність питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування РЕК в працездатному стані при різній періодичності проведення ППО.
Дослідження проводилися при наступних параметрах системи:
• кількість систем РЕК, які перебувають на обслуговуванні N =5-
• інтенсивність надходження заявок на проведення АВР (інтенсивність виникнення аварійних ситуацій в системах РЕК) А=1*Ш год'- -
164
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
• інтенсивність надходження заявок на усунення прихованих відмов (інтенсивність виникнення прихованих відмов в системах РЕК) Хпр=1*10~ год1-
• середнє значення тривалості проведення першого етапу обслуговування заявки на проведення АВР (час затрачений на формування та підготовку ремонтної бригади) Тпідг=0,5 год. -
• середнє значення тривалості проведення другого етапу обслуговування заявки на проведення АВР та першого етапу обслуговування заявки на проведення ППО (час затрачений на дорогу до системи РЕК) Тд=3 год-
• середнє значення тривалості проведення другого етапу обслуговування заявки на проведення ППО (час затрачений на проведення робіт з ППО системи РЕК) ТППО=5 год. -
• середнє значення тривалості проведення третього етапу обслуговування заявки на проведення АВР (час затрачений на проведення АВР в системі РЕК) ТАВР=3 год. -
Для визначення середніх питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування РЕК в працездатному стані необхідно здійснити розрахунок коефіцієнтів для формули (2). Ці коефіцієнти розраховуються, як сума ймовірностей перебування системи у відповідних станах графа Pt (стани підготовки ремонтної бригади, стани перебування ремонтної бригади в дорозі до об'єкта, стани проведення відповідних робіт по ППО чи АВР на системах РЕК, стани працездатності).
При моделюванні процесу ТО розглянутого РЕК отримано граф станів та переходів, який містить 936 станів. Згідно цього графа скомпоновано формули розрахунку відповідних коефіцієнтів.
Визначення коефіцієнта готовності. Радіоелектронний комплекс вважається працездатним за двох умов:
• всі системи РЕК є працездатними-
• при проведенні ППО в системах РЕК не відбулося їх відключення.
2 14 24 270 282 438 450 606
Kr = ІP + І P + І Pi + І Pi + І Pi + І Pi + І Pi + І Pi +
і=1 i=4 i=20 i=265 i=277 i=433 i=445 i=601 /оч
618 774 786 (3
+ І Pi + І Pi + І Pi
i=613 i=769 i=781
Визначення долі часу, яка припадає на перебування ремонтної бригади в дорозі до об'єкта. Перебування ремонтної бригади в дорозі визначається трьома подіями: «Завершення першого етапу обслуговування заявки на проведення ППО" — «Переривання обслуговування заявки на проведення ППО" — «Завершення другого етапу обслуговування заявки на проведення АВР».
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
165
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
9
24
39
119
204
282
292
347
(4)
K = Pi + І Pi + І Pi + І Pi + І Pi + І Pi + І Pi + І Pi + І Pi +
і=4 i=20 i=30 i=70 i=145 i=277 i=283 i=298
402 460 515 570 618 683 738 851 906
+ І Pi + І Pi + І Pi + І Pi + І P + І Pi + І Pi + І P + І Pi
i=373 i=445 i=466 i=541 i=613 i=634 i=709 i=802 i=877
Визначення долі часу, яка припадає на підготовку ремонтної бригади до проведення АВР. Для визначення станів, в яких ремонтна бригада займається підготовкою до АВР скористаємося описом події «Завершення першої фази обслуговування заявки на проведення АВР».
29 69 144 297 372 465 540 633
Ктдг = ІP + ІP + IP- + IP + IP + IP + IP + IP +
i=25 i=40 i=120 i=293 i=348 i=461 i=516 i=629
708 801 876
+ I Pi + I Pi + I Pi
i=684 i=797 i=852
(5)
Визначення долі часу, коли ремонтна бригада займається проведенням АВР на об'єктах РЕК. Для цих станів властива подія «Завершення третього етапу обслуговування заявки на проведення АВР»
264 432 600 768 936
КАВр = І Pi + ІP + І Pi + ІP + І Pi (6)
i=205 i=403 i=571 i=739 i=907
Визначення долі часу, яка припадає на проведенням IIIІО в системі РЕК. Виконання робіт з ППО в системі РЕК описується подією «Завершення другого етапу обслуговування заявки на проведення ППО».
3 19 276 444 612 780
Кппо =І P +ІP + ІP + ІP + ІP + ІP (7)
i=2 i=10 i=265 i=433 i=601 i=769
Згідно (3) здійснено розрахунок коефіцієнта готовності РЕК (рис. 1) та середніх питомих витрат при різній періодичності проведення ППО.
Рис. 1. Графіки залежності коефіцієнта готовності РЕК від періодичності
проведення ППО
Розрахунок середніх питомих витрат проводився при різних співвідношеннях між питомими витратами, які припадають на проведення робіт ППО та питомими витратами, які припадають на проведення робіт АВР. Результати представлено на рис. 2.
166
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
а). б)
Рис. 2. Графіки залежності середніх питомих витрат від періоду між ППО (а) та графіки
залежності коефіцієнта готовності системи від середніх питомих витрат (б)
На рис. 2а представлено розраховані залежності середніх питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування РЕК в працездатному стані від періодичності проведення ППО. На рис. 2б представлено співвідношення між коефіцієнтом готовності РЕК, який досягається при проведенні ТО та середніми питомими витратами, які припадають на одиницю часу перебування РЕК в працездатному стані. Отримані залежності розраховані при різних співвідношеннях між середніми витратами на АВР та ППО і дозволяють визначити витрати які затрачаються ремонтною службою для забезпечення відповідного рівня коефіцієнта готовності.
Висновок
В роботі здійснено оцінку економічної ефективності технічного обслуговування та ремонту систем регіональних радіоелектронних комплексів. Для цього було проведено розробку математичної моделі ТО у вигляді системи диференційних рівнянь Колмогорова — Чепмена. На основі існуючого методу оцінки економічних показників показано методику отримання формул для розрахунку середніх питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування РЕК в працездатному стані, які враховують бага-тоетапність процесу технічного обслуговування. Це дало змогу проводити оцінку ефективності стратегії ТО як за економічними показниками так і за показниками надійності.
Література
1. Каштанов В. А. Теория надежности сложных систем (теория и практика) / В. А. Каштанов, А. И. Медведев. — М.: «Европейский центр по качеству», 2002. — 470 с.
2. Креденцер Б. П. Технічне обслуговування систем з почасовою надмірністю / Б. П. Креденцер, С. В. Лєнков, А. І. Міночкін, Д. І. Могилевич, М. І. Рєзніков — К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2009. — 172 с.
3. Барзилович Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. — М.: Высш. школа, 1982. — 231 с.
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- 167
Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
4. Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход / Ф. Байхельт, П. Франкен- Пер. с нем. — М.: Радио и связь, 1988. — 392 с.
5. Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем / Волочій Б. Ю. — Львів: НУЛП, 2004. — 220с.
6. Мандзій Б. А. Оцінювання показників надійності відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури з врахуванням параметрів стратегії аварійного відновлення / Б. А. Мандзій, Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський, М. М. Змисний, І. В. Кулик // Вісник НУ «Львівська політехніка». Радіотехніка та телекомунікації. — 2011. — № 705. — С. 216−224.
7. Волочій Б. Ю. Моделювання процесу технічного обслуговування мереж коміркового зв’язку / Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський, І. В. Кулик // Науково-методична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовки фахівців в галузі телеко-мунікацій — 2012». Матеріали конференції. — 2012. — С. 48−50.
References
1. Kashtanov V.A., Vtdvedev A.I. Teoriya nadezhnosty slozhnykh system (teotyya i praktyka). — M.: «Evropeyskyy centr po kachestvu», 2002. — 470 p.
2. Kredencer B.P., Kyenkov S.V., Minochkyn A.I., Mohylevych D.I., Ryeznikov M.I. Tekhnichne obsluhovuvannya system z gjchasovoyu nadmirnistyu. — K.: VITI NTUU «KPI», 2009. — 172 p.
3. Barzylovych E. Yu. Modely tekhnicheskoho obsluzhyvanyya sloznykh system. — M.: Vyssh. shkola, 1982. — 231 p.
4. Baykelt F., Franken P. Nadeznost i tekhnichskoe obsluzyvanie. Matematichskyy pod-khod: Per. s nem. — M.: Radio i svyaz, 1988. — 392 p.
5. Volochyy B. Yu. tekhnolohiya modelyuvannya alhorytmiv gjvedinky informaciynykh system / Volochyy B. Yu. — Lviv: NULP, 2004. — 220 p.
6. Mandziy B.A. Ocinyuvannya pokaznykiv nadiynosti vidmovostiykoyi systemy na os-novi mazhorytarnoyi struktury z vrakhuvannyam parametriv stratehiyi avariynoho vid-novlennya / B.A. Mandziy, B.Y. Volochiy, L.D. Ozirkovskyy, M.M. Zmysnyy, I.V. Kulyk // Visnyk NU «Lvivska politechnika». Radiotechnika ta telekomunikaciyi. — 2011. — № 705. -216−224 pp.
7. Volochiy B. Yu. Modelyuvannya procesu tekhnichnoho obsluhovuvannya merezh komirkovoho zvyazku / B.Y. Volochiy, L.D. Ozirkovskyy, I.V. Kulyk // Naukovo-metodychna konferenciya «Suchasni problemy telekomunikaciy i pidhotovky fakhivciv v haluzi telekomunikaciy — 2012». Materialy konferenciyi. — 2012. — 48−50 pp.
Мандзій Б. А., Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Гнатів С. І., Кулик І. В. Оцінка економічної ефективності технічного обслуговування та ремонту систем регіональних радіоелектронних комплексів. В даній роботі запропоновано математичну модель процесу технічного обслуговування систем для оцінки його економічної ефективності. Розглянуті в роботі системи знаходяться на певній відстані одна від одної і входять до складу регіонального радіоелектронного комплексу. Для побудови математичної моделі процес технічного обслуговування представлено у вигляді системи масового обслуговування.
Для досліджуваного об 'єкта скомпоновано формули розрахунку середніх питомих витрат, які припадають на одиницю часу перебування радіоелектронного комплексу в працездатному стані та визначено залежності між середніми питомими витратами та періодичністю проведення планово-профілактичного обслуговування. В моделі враховано багатоетапність процесу технічного обслуговування, а саме етап підготовки
168
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
ремонтної бригади, етап доїзду до об'єкта радіоелектронного комплексу та етап проведення відповідних відновлювальних робіт.
Ключові слова: технічне обслуговування, ремонт, економічна ефективність, планово-профілактичне обслуговування, аварійно-відновлювальні роботи.
Мандзий Б. А., Волочий Б. Ю., Озирковський Л. Д., Гнатив С. И., Кулик И. В. Оценка экономической эффективности технического обслуживания и ремонта систем региональных радиоэлектронных комплексов. В данной работе предложена математическая модель процесса технического обслуживания систем для оценки его экономической эффективности. Рассмотренные в работе системы находятся на определенном расстоянии друг от друга и входят в состав регионального радиоэлектронного комплекса. Для построения математической модели процесс технического обслуживания представлено в виде системы массового обслуживания. Для исследуемого объекта скомпонованы формулы расчета средних удельных затрат, приходящихся на единицу времени пребывания радиоэлектронного комплекса в работоспособном состоянии и определены зависимости между средними удельными затратами и периодичности проведения планово-профилактического обслуживания. В модели учтены много-этапность процесса технического обслуживания, а именно этап подготовки ремонтной бригады, этап проезда к объекту радиоэлектронного комплекса и этап проведения соответствующих восстановительных работ.
Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт, экономическая эффективность, планово-профилактическое обслуживание, аварийно-восстановительные работы.
Mandziy B., Volochiy B., Gnativ S., Ozirkovskyy L., Kulyk I. Evaluation of the economic efficiency for maintenance and repair of the subsystems of regional radioelectronic complex system.
Introduction. In the paper the problem of the economic efficiency assessing of the strategies for maintenance the regional radioelectronic complex system, on the example, of cellular network base stations which are placed at considerable distance from the service center is carried out.
The description of the typical strategy for maintenance of the base stations cellular network. The description of the typical strategy for the maintenance of the base stations of cellular network, which includes realization of the one maintenance crews the repair works and planned preventative maintenance is made.
The model construction of process for maintenance of the subsystems of regional radioelectronic complex system as a system of differential equations Kolmogorov — Chapman.
The mathematical model development of the maintenance of cellular network base stations as a system of differential equations Kolmogorov — Chapman is carried out. The process of maintenance is represented as a queuing system.
The formation of expression for the average unit cost that per unit time spent of the regional radioelectronic complex system in working condition. To assess the cost-effectiveness of maintenance of cellular network base stations, the formula average unit costs, which account for repairing works, planned preventative maintenance and three-stage process of maintenance is built.
Evaluation of the economic efficiency of maintenance strategy. Based on the developed mathematical models and formulas calculating the average unit costs the dependence of availability factor of regional radioelectronic complex system and average unit costs on the
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54
169
Огляди. Полеміка. Обмін досвідом
frequency of the maintenance is obtained. Based on the results, evaluation of economic efficiency of maintenance strategy is carried out.
Conclusion. In this paper the cost-effectiveness of maintenance and repair of the subsystems of regional radioelectronic complex system is assessed. The obtaining formulas method for calculating the average unit costs, per unit of time spent of regional radioelectronic complex system in working condition, which takes into account multi-stage process of maintenance, is developed.
Keywords: maintenance, repair, cost-efficiency, planning and preventative maintenance, emergency repair works
170
Вісник Національного технічного університету України & quot-КПІ"- Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013. -№ 54

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой