Оцінка економічної ефективності вдосконалення системи транспортного обслуговування вантажовласників у транспортних вузлах

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 656. 078. 228
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ У ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛАХ
Є.В. Нагорний, професор, д.т.н. ,
Т. В. Столяр, доцент, к.т.н., ХНАДУ
Анотація. Запропоновано методику визначення економічної ефективності системи транспортного обслуговування вантажовласників у транспортних вузлах. Загальний економічний ефект запропонованої системи транспортного обслуговування враховує інтереси регіонально-розподільчих центрів (РРЦ) та вантажовласників.
Ключові слова: вантажовласник, регіонально-розподільчий центр, транспортний вузол, система транспортного обслуговування, економічний ефект.
Вступ
Транспортний ринок, що розвивається, ставить безліч складних проблем, пов’язаних з ринковими ситуаціями, що виникають, транспортною системою та споживачами транспортних послуг. Залізничний транспорт України в умовах ринкової економіки повинен забезпечувати інтереси вантажовласників у перевезенні вантажів, скороченні термінів їх доставки від пунктів виробництва до пунктів споживання. Для цього необхідно впроваджувати принципово нові підходи до формування структури системи транспортного обслуговування вантажовласників у транспортних вузлах (ТВ), радикально змінювати форми їх взаємодії з перевізниками. Вирішення цієї важливої проблеми повинно базуватися на науковому підході до розробки системи обслуговування вантажовласників у ТВ, які є головною частиною єдиної транспортної системи країни.
Аналіз публікацій
На основі аналізу наукових розробок відомих вчених — С. М. Резера, В. Я. Негрея, А.О. Смє-хова, Г.І. Нечаєва, В.М. Ніколашина,
В.М. Акулінічева, Є.В. Нагорного, М.І. Дань-ка, І.В. Жуковицького, В.І. Бобровського, Т. В. Бутько, П. О. Яновського та інших, а також досвіду транспортного обслуговування
вантажовласників у вітчизняних та закордонних ТВ встановлено, що оцінка транспортного обслуговування вантажовласників у ТВ традиційно здійснювалася тільки з позиції перевізників, а інтереси вантажовідправників та вантажоотримувачів відходили на другий план або взагалі не враховувалися. Більшість існуючих моделей транспортного обслуговування вантажовласників у транспортних вузлах практично не враховують особливостей ринкових відносин, необхідності досягнення компромісу та балансу економічних інтересів усіх учасників транспортного процесу. Можливі шляхи підвищення якості та ефективності транспортного обслуговування вантажовласників у ТВ необхідно пов’язувати із: єдністю учасників технологічного процесу- пріоритетною орієнтацією на потреби та інтереси вантажовласників та вибором оптимальних організаційних змін у структурі системи транспортного обслуговування вантажовласників у ТВ.
У попередніх дослідженнях [1] було розроблено структуру системи транспортного обслуговування вантажовласників у ТВ. Запропоновано розглядати ТВ як складну ієрархічну транспортну мета-систему. Перший рівень цієї мета-системи представлено структурними підрозділами Центру Комплексного Транспортного обслуговування. Другий рівень — РРЦ, сукупність яких утворює
транспортно-вантажнии комплекс регіону. На другому рівні було виділено дві підсистеми: РРЦ та взаємодія РРЦ із вантажовласниками. Виявлено, що удосконалення транспортного обслуговування вантажовласників у ТВ базується на раціоналізації ТЛП та пропонується оцінити варіант удосконалення через ефект для всіх учасників логістичного ланцюга.
Мета та постановка задачі
Основною метою проведених у цій статті досліджень є оцінка економічної ефективності вдосконалення системи транспортного обслуговування вантажовласників у ТВ. При цьому враховуються інтереси вантажовласників та РРЦ.
Рішення задачі
Ступінь раціональності системи транспортного обслуговування вантажовласників у ТВ характеризується кількісними показниками її функціонування та запропоновано визначати співставленням витрат, спричинених затримками рухомого складу, з тими додатковими капітальними вкладеннями та експлуатаційними витратами, необхідними для повного усунення затримок або зведення їх до певного мінімуму. На основі розробленої методики визначення додаткових платежів за скорочення часу знаходження вантажів у ТВ [2] необхідно визначити найбільший економічний ефект за кожним розробленим варіантом скорочення знаходження вантажу у ТВ.
Загальний економічний ефект запропонованої системи транспортного обслуговування враховує інтереси РРЦ та вантажовласників
Е = АЕррц + АЕвв ^ тах& gt- (1)
де АЕррц — ефект РРЦ від скорочення часу
знаходження вантажів у ТВ, грн.- АЕвв -ефект вантажовласників від скорочення часу знаходження вантажів у ТВ, грн.
Річний економічний ефект РРЦ при обраному варіанті, за яким відбувається скорочення часу знаходження вантажу у ТВ з базисним або іншим розглянутими варіантами, визначається як різниця сум річних приведених витрат [3]
АЕ = V! — Vп
АЕррц ^річ ^річ —
де? річ, 5річ — відповідно річні приведені ви-
трати до впровадження заходів скорочення часу знаходження вантажів у ТВ та після, грн
^річ = Ен • К + Еріч,
(3)
де Ен — нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності- К- капітальні вкладення, грн- Еріч — річні експлуатаційні витрати, грн.
К = Кл + Км + вант '-
(4)
де Кл — капітальні вкладення в локомотиви, грн- Км- капітальні вкладення у НРМ, грн.- Мвант — вартість вантажної маси «у дорозі», грн
Кл = ^ • Цман • (1 + Пд) • П0, (5)
деман — кількість маневрових локомотивів, од.- Цман- вартість одного маневрового локомотива, грн- Пд — додаткові витрати на доставку, %- П0 — розмір початкового внеску з лізингу, %.
Вартість вантажів, що знаходяться у процесі перевезення, являє собою відповідну зміну оборотних фондів народного господарства і повинна враховуватися у варіантах як одно-часові витрати (позатранспортний ефект) [3]. Вартість вантажної маси «у дорозі» при відомих вантажному потоці за рік по вузлу (Р) та часі перебування вантажу у вузлі (Т™ах) у добу визначається за наступною залежністю
Р • Єв
МваНт = Ціт •
365
де Ціт — ціна 1 тонни вантажу, грн.
(6)
При визначенні експлуатаційних витрат враховуються витрати, що розрізняються за варіантами, які залежать від обсягу робіт (Езал), і витрати, умовно незалежні від обсягу робіт (Епост) з утримання постійних пристроїв
Е = Е + Е
річн зал пост •
До витрат, що залежать від обсягу робіт, відносять витрати з пересування поїздів, пробігу локомотивів, простою рухомого складу при різноманітних операціях і маневровій роботі. Експлуатаційні витрати по окремих їх елементах визначають шляхом множення відповідної норми витрат на розмір вимірювача за розглянутим варіантом. При цьому застосовується одна з трьох систем витратних ставок: одиничних, групових і укрупнених. Зауважимо, що витрати розраховуються залежно від того, які вимірювачі змінюються за варіантами, за наступними групами витрат
Е = Е
зал п
+ Ет + Е"
(8)
де Еш — витрати по простою локомотивів, грн- Епв — витрати по простою вагонів, грн.- Еман — витрати по маневровій роботі, грн
Епл =2 М • 365 • Вл
(9)
де 2 М — локомотиво-години простою локомотивів різних серій за добу, л-год.- Влгод-
вартість однієї локомотиво-години простою, грн
Епв =2 П • 365 • Вв
(10)
де 2 П — вагоно-години простою і-ої групи вагонів за добу, ваг. -год.- Ввгод — вартість однієї вагоно-години простою, грн
Еман =ман • Вман + 2 • ВМР-, (11)
де В
м
норма витрат з утримання протя-
гом доби одного локомотива, грн.- - обсяг маневрових робіт і-го виду, од.- ВМРі -
відповідні норми витрат і-го виду робіт на одиницю години, грн- т — кількість видів маневрових робіт.
До маневрових робіт у даному випадку входять розформування складу, формування, подача групи вагонів на ВФР, прибирання групи вагонів з ВФН на 4-у колію СП, переставлення групи вагонів з ВФР1 на ВФН1, з ВФР2 на ВФН2, з ВФР3 на 4-у колію СП та переставлення вагонів у ПВ.
Е = N
пост нрм
Цнрм & lt-аав +аефХ (12)
де ЦНрм — вартість НРМ, грн.-м- кіль-
нрм
кість НРМ за порівняльним варіантом, од.- аав- частка амортизаційних відрахувань на НРМ- аеф- коефіцієнт ефективності капітальних вкладень в НРМ.
Інтереси вантажовласників можна оцінити через економічний ефект за рахунок прискорення оберту коштів
ЛЕвв = Св — С& quot- -57,
(13)
де Св, Св — витрати, пов’язані з тим, що вартість вантажу на час знаходження в ТВ вилучається з оберту відповідно до впровадження заходів скорочення та після, грн.- S — додаткові витрати вантажовласників за скорочення часу знаходження вантажу у ТВ, грн.
Скорочення знаходження вантажу у ТВ дозволяє прискорити оберт коштів з урахуванням додаткових витрат, які несуть вантажовласники, тому залежність (13) буде мати такий вигляд
ЛЕ =
Ц1т • В /^тв1тв2 о/
365•24
• ((тв1 _ (тв2) _ 5'- (14)
V знах 1 знах) 5, (14)
тв2
де В — ставка дисконту, %- ґзтна'х, ^з'н"а"х — час знаходження вантажу у ТВ відповідно до впровадження заходів скорочення та після, грн.
Різниця між зазначеними годинами знаходження вантажу у ТВ складає час скорочення знаходження вантажу у ТВ.
Для визначення загального економічного ефекту за кожним варіантом за допомогою викладеної вище методики та встановлених вихідних даних необхідно визначити всі значення складових експлуатаційних витрат та значення часу знаходження вантажу у вузлі, використовуючи розроблену модель функціонування РРЦ транспортного вузла [4]. До складу приведених річних витрат у процесі визначення економічної ефективності включаються необхідні для цього одноразові капітальні і поточні витрати за варіантами, визначені без повторного врахування однакових
2=1
«
8
X
Я1
О
X
о
и
си
«
8
X
Я
X
а
1-
6
8
Н
Н
а ?
& gt-8 '-& amp- К си X л ч Й 1Й оо
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1-й варіант
2-й варіант
3-й варіант
4-й варіант
5-й варіант Ь- 6-й варіант -7-й варіант
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Вартість 1 тонни вантажу, грн.
Рис. 1. Залежність загального річного економічного ефекту від вартості 1 тонни вантажу
витрат та без урахування результатів одного варіанта у складі результатів інших. На основі отриманих даних побудовані залежності економічного ефекту, який отримає вантажовласник за кожним варіантом скорочення часу знаходження вантажу в ТВ, від вартості 1 тонни вантажу. Встановлено, що за ціни за 1 тонну вантажу менше ніж 1720 грн вантажовласник за всіма варіантами не буде мати економічного ефекту. При використанні сьомого варіанта скорочення часу знаходження вантажу в ТВ отримуємо максимальне значення ефекту вантажовласника в порівнянні зі всіма іншими варіантами. Побудовані залежності загального річного ефекту від вартості 1 тонни вантажу (рис. 1) свідчать про доцільність використання всіх варіантів незалежно від вартості 1 тонни вантажу, але обмеженням у використанні того чи іншого варіанта є витрати вантажовласника за скорочення часу знаходження вантажу у ТВ.
Максимальне значення загального ефекту становить 2 137 085,03 грн/рік при скороченні часу знаходження в ТВ на 4,04 год. та за ціни за 1 тонну вантажу 2000 грн.
Висновки
За допомогою розробленої методики визначено економічний ефект від впровадження різних варіантів скорочення часу знаходження вантажу в ТВ, а також можна визначати сфери застосування цих варіантів за різних початкових умов.
Література
1. Нагорный Е. В., Столяр Т. В. Рационализа-
ция технолого-логистических параметров транспортного обслуживания грузовладельцев в транспортных узлах // Автомобільний транспорт: Сб. науч. тр.
— Харків: ХНАДУ. — 2006. — Вып. 18. -
С. 54 — 56.
2. Нагорный Е. В., Столяр Т. В. Методика оп-
ределения дополнительных платежей за сокращение времени нахождения грузов в транспортных узлах // Актуальные вопросы управления процессами перевозок на транспорте: Сб. материалов
Международной научно-практической конференции — Алма-Ата: КазАТК,
2007. — Том 2. — С. 9 — 14.
3. Креймер В. Ю., Зоріна О.І. Техніко-
економічні розрахунки та обґрунтування проектних рішень. Методичні вказівки. Ч. 1−3. — Харків: ХарДАЗТ, 1999.
4. Нагорний Є.В., Столяр Т. В., Павлен-
ко О.В. Вибір раціональних конструктивних та технологічних параметрів регіональних розподільчих центрів транспортного сервісу: Збірник наукових праць НГУ. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. — 2005. — Вип. 21.
— С. 57 — 60.
Рецензент: М. А. Подригало, професор, д.т.н., ХНАДУ.
Стаття надійшла до редакції 17 листопада 2008 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой