Оцінка показників білкового обміну у дітей, хворих на бронхіальну астму за допомогою кореляційної адаптометри

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

© Шмушч О. В.
УДК 616. 248−053. 2−07: 577. 122: 612. 017 ШмулЧ О. В.
ОЦ1НКА П0КАЗНИК1 В Б1ЛКОВОГО ОБМ1НУ У Д1ТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХ1АЛЬНУ АСТМУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦ1ЙНО1 АДАПТОМЕТРИ
Харювський нацюнальний медичний ушверситет (м. Хармв)
Роботу виконано у Харювському нацюнальному медичному уыверситет в рамках загально! програ-ми «Медико-бюлопчна адапта^я д1тей? з соматич-ною патолопею в сучасних умовах», № державно! реестрацп 0111Ш1 400.
Вступ. Останнiм часом алергiйнi захворювання посiдають перше мюце серед усiх неiнфекцiйних за-хворювань дитячого в^ [1−3]. Важливiсть виршення проблеми бронхiальноI астми (БА) обумовлена раным дебютом, тяжким рецидивуючим переб^ом, хронiзацieю процесу, що призводить до зниження со^ально! адаптацiI та ранньо! iнвалiдизацiI дiтей.
У наявнiй лiтературi вкрай обмеженi данi щодо вивчення взаемозв'-язку мiж бiохiмiчними показни-ками бткового обмiну у дiтей з БА у рiзнi перiоди захворювання за допомогою ма-тематичного моделювання, що спонукае провести дослiдження у цьому напрямку.
Мета досл1дження. Провести оцшку взаемозв'-язку основ-них показниюв бiлкового обмiну у дтей, хворих на бронхiальну астму у гострий перюд та перiод кгмычно! ремiсi! за допомогою кореляцмно! адаптометри.
Об'-ект I методи досл1-дження. Роботу проведено на базi? мунолопчного вiдцiлення ОДКЛ № 1 м. Харюв. Було об-стежено 122 дитини, хворих на БА в гострий перюд та перюд кгмычно! ремiсi! та 29 практично здорових дтей, вк яких коливав-ся у межах вщ 3 до 18 роюв.
Вивчали взаемозв'-язок мiж основними показниками бтко-вого обмшу пiсля визначен-ня вмiсту загального бтку, а,-, а2-, р-, у- глобутыв, креaтинiну, сечово! кислоти у кровi практично здорових дтей та дiтей, хворих на БА за допомогою методу математичного моделювання. Одним з таких е метод кореляцмно! адаптометри, який дозволяе оцЫити змiни
метaболiзму в оргaнiзмi хворо! дитини за ступенем взаемозв'-язку основних показниюв [4].
У робот використовували непараметричний коефiцieнт кореляцп Cпiрменa, що обумовлено тим, що не завжди закон розподiлення змЫних вiдповiдae вiдповiдному нормальному закону — критерм Шaпiро-Уiлкa [5], а ктькють спостережень в деяких випадках менш 30. Приняття знaчущостi коефiцieнтa кореляцп Стрмена проходило при рiвнi р & lt- 0,05.
Таким чином, метод кореляцмно! адаптометри був використаний для визначення залежностей мiж показниками, як характеризують обмш бiлкiв (за-гальний бток, глобулiновi фрaкцi!, креaтинiн та се-чова кислота) у дтей, хворих на БА у гострий перюд та перюд ктычно! ремiсi!
Таблиця 1
Рангов! кореляцГГ Сшрмена показнимв бшкового обмшу у д1тей, хворих на бронх1альну астму, гострий перюд
Змшш Загальний бГлок глобулши креатинш сечова кислота
а1 а 2 в У
загальний бток 1,000 -0,237 0,002 0,043 0,345 0,173 0,309
аглобулши -0,237 1,000 0,743* 0,225 0,275 -0,221 -0,103
а 2-глобулши 0,002 0,743* 1,000 0,525* 0,308 -0,227 0,191
в глобулши 0,043 0,225 0,525* 1,000 0,350 -0,240 0,156
у глобулши 0,345 0,275 0,308 0,350 1,000 -0,021 0,285
креатинш 0,173 -0,221 -0,227 -0,240 -0,021 1,000 -0,245
сечова кислота 0,309 -0,103 0,191 0,156 0,285 -0,245 1,000
Примгтка: * - вщмненл кореляцп знaчущi на рiвнi р & lt- 0,05.
Таблиця 2
Рангов! кореляцГГ СпГрмена показнимв бшкового обмшу у д1тей, хворих на бронх1альну астму, перюд ремюГГ
Змшш загальний бшок глобулши креатинш сечова кислота
а 1 а 2 в У
загальний бшок 1,000 -0,055 0,075 0,147 0,165 0,028 -0,543*
аглобулши -0,055 1,000 0,699* 0,060 0,410* -0,137 -0,002
а «-глобулши 0,075 0,699* 1,000 0,042 0,250 -0,102 0,171
в глобулши 0,147 0,060 0,042 1,000 0,360 -0,169 -0,198
у глобулши 0,165 0,410* 0,250 0,360 1,000 0,006 -0,083
креатинш 0,028 -0,137 -0,102 -0,169 0,006 1,000 0,126
сечова кислота -0,543* -0,002 0,171 -0,198 -0,083 0,126 1,000
Примгтка: * - вщмненл кореляцп знaчущi на ршш р & lt- 0,05.
Рис. 1. Коефщ1енти парноГ непараметричноГ кореляцГГ показниюв бшко-вого обмшу у д1тей, хворих на бронх1альну астму, гострий перюд.
¦ 0,6
¦ 0,4
¦ 0,2
П 0? -0,2 П -0,4
0 -о, б
1 I -0,6 Ш -1
Рис. 2. Коефщ1енти парноГ непараметричноГ кореляцГГ показниюв бш-кового обмшу у д1тей, хворих на бронх1альну астму, перюд ремюГГ.
Результати дослщжень та '-Гх обговорення. Анал1з парно! кореляцп проведено для вах змЫних показниюв. Визначали кшькють достов1рних кореляцмних зв'-язюв у загальшй кшькост розглянутих коеф1ц1ент1 В кореляцп та ступень виразност цих зв'-язюв. Ступень зв'-язку параметр1 В визначали за до-помогою ваги кореляцмного графа (О), який розраховували як суму вщповщних модул? в коефщ1ент1 В парно! кореляцп. Проводили оцЫку ступеню взаемозв'-язку м1ж параметрами показниюв бшкового обмЫу у д1тей, хворих на БА у гострий перюд захворювання (табл. 1).
Спостеркали взаемозв'-язок м1ж а1- та а2- глобулшами, р- та а2- гло-бутнами. Найбшьш суттев1 змЫи у коефщентах кореляцп Стрмена визначеш у взаемозв'-язку м1ж а1- та а2 — глобулшами (рис. 1).
У грут д1тей, хворих на БА, у перюд рем1сп визначи-ли взаемозв'-язок м1ж показни-ками бшкового обмшу — а1-, а2-глобулшами, сечовою кислотою та загальним бшком. Спостеркали взаемозв'-язок м1ж а1- та у -глобулшами (табл. 2, рис. 2).
При розрахунку величини коре-ляцмного графу визначено, що бшыи знапучу показники бшкового обмшу (С=1,65). Спостеркаеться бшьш суттев1 змши в обмш1 бшюв у перюд клшнноТ рем1см у пор1внянш з гострим перюдом (табл. 2, рис. 2).
Висновки. Таким чином, у д1тей, хворих на бронх1альну астму виявлено особливос& quot-п про-ткання бшкового обмшу, що супроводжуеться змшами таких показниюв, як загальний бшок, глобупшов1 фракцм, креатинш, сечова кислота. Виявлеш у дано-му дослщжены змши е патоге-нетично обгрунтоваш. Важливо ураховувати основы критер1альш показники бшкового обмшу у д1агностиц1, профшактиц1 та лку-ваны бронх1альноТ астми.
Перспективи подальших дослщжень. На наступному етагп дослщжень плануеться провести оцшку основних показниюв ву-глеводного та лшщного обмш1 В у д1тей, хворих на бронх1альну астму за допомогою кореляцмно'-Т адаптометрп.
Л1тература.
1. Антипюн Ю. Г. Сучасна класифкащя бронх1альноУ астми у дтей / Ю. Г. Антипюн, В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманець [та ?н.] // Перинатология и педиатрия. — 2011. — № 1 (45). — С. 8−10.
2. Беш Л. В. Аперпчний марш: перспективи профтактики i прогнозу / Л. В. Беш. — Львiв: Каменяр, 2010. — 68 с.
3. Балаболкин И. И. Современная концепция бронхиальной астмы у детей / И. И. Балаболкин, И. Е. Смирнов, В. А. Булгакова [и др.] // Иммунология, аллергология, инфектология. — 2006. — № 1. — С. 26−35.
4. Горбань А. Н. Корреляционная адаптометрия как метод сравнительного изучения адаптирующихся популяций / А. Н. Горбань, Е. В. Петушкова // Математическое моделирование в проблемах рационального природоиспользования. -Ростов на Дону, 1987. — С. 240−241.
5. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. — 2-е изд., испр. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. — 816 с.
УДК 616. 248−053. 2−07: 577. 122: 612. 017
ОЦ1НКА ПОКАЗНИК1 В Б1ЛКОВОГО ОБМ1НУ У Д1ТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХ1АЛЬНУ АСТМУ ЗА ДОПО-МОГОЮ КОРЕЛЯЦ1ЙНО1 АДАПТОМЕТР!
Шмул1ч О. В.
Резюме. За допомогою кореляцмно! адаптометри проведена оцшка показниюв бткового обмшу: за-гального бтку, глобулшових фракцм, креатиыну, сечово! кислоти у д1тей, хворих на бронх1альну астму в го-стрий перюд та перюд кгмычно! ремюм. У гострий перюд захворювання найбтьш суттев1 змши у коефщентах кореляци Стрмена визначен у взаемозв'-язку м1ж а, — та а2 — глобулшами. У перюд рем1си — взаемозв'-язок м1ж а1- та у — глобулЫами. У хворих на бронх1альну астму виявлено особливост проткання бткового обмшу, що супроводжуеться змшами таких показниюв, як загальний бток, фракцп глобул^в, креатиыну, сечово! кислоти.
Ключов1 слова: бронх1альна астма, б1лковий обм1н, кореляцмна адаптометр1я.
УДК 616. 248−053. 2−07: 577. 122: 612. 017
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С ПОМОЩЬЮ КОРЕЛЛЯЦИОННОЙ АДАПТОМЕТРИИ
Шмулич О. В.
Резюме. С помощью корелляционной адаптометрии проведена оценка показателей белкового обмена: общего белка, глобулиновых фракций, креатинина, мочевой кислоты у детей с бронхиальной астмой в острый период и период клинической ремиссии. В острый период заболевания наибольшие изменения коэффициентов корелляции Спирмена определены при взаимосвязи между а1- и а2 — глобулинами. В период ремиссии выявлена взаимосвязь между а1- и у — глобулинами. У больных с бронхиальной астмой выявлено особенности протекания белкового обмена, что сопровождается изменениями таких показателей как общий белок, глобулиновых фракций, креатинина, мочевой кислоты.
Ключевые слова: бронхиальная астма, белковый обмен, корелляционная адаптометрия.
UDC 616. 248−053. 2−07: 577. 122: 612. 017
Evaluation of Protein Metabolism in Children with Bronchial Asthma using Correlation Adaptometry
Shmulich O. V.
Abstract. The investigation was carried out at Kharkiv National Medical University in the framework of the general program & quot-Medical and biological adaptation of children with somatic pathology in modern conditions& quot- (SR number is 0111U001400).
Recently allergic diseases have occupied the first place among all infectious diseases of childhood. The importance of solving the problem of bronchial asthma (BA) is due to early debut, severe recurrent course, chronization of the process that leads to reduced social adaptation and early disability of children.
In the available literature, data about the study of the relationship between biochemical indices of protein metabolism in children with BA in different periods of the disease by means of mathematical modeling are limited that encourages to conduct research in this field.
The aim of the study was to evaluate the relationship between the main indices of protein metabolism in children with BA in the acute phase and during clinical remission, using correlation adaptometry.
The investigation was performed on the basis of the Immunological Department of RCCH № 1, Kharkiv. On hundred twenty two children, who suffered from BA in the acute phase and during clinical remission and twenty nine practically healthy children, whose age ranged between 3 and 18 years, were examined.
The relationship between the main indices of protein metabolism was studied by the method of mathematical modeling after the determination of total protein, cij-, а2-, P-, у- globulins, creatinine and uric acid in the blood of practically healthy children and children with BA. One of such methods is the correlation adaptometry that allows us to evaluate changes in metabolism in the organism of a sick child by the degree of correlation of key indices. The method of correlation adaptometry was used to determine relationships between parameters that characterize protein metabolism in children with BA in the acute phase and during clinical remission.
The nonparametric Spearman correlation coefficient was used in the investigation due to the fact that the random variable distribution law did not always correspond to the variable distribution normal law — the criterion Shap-iro-Wilk, and the number of observations in some cases was less than 30. Acceptance of the significance of Spearman correlation coefficient was conducted at the level of p & lt- 0. 05.
The degree of correlation between parameters of protein metabolism indices in children with bronchial asthma in the acute phase of the disease was evaluated. The correlations between a, — and a2- globulins, p- and a2- and globulins were observed. The most significant changes in the Spearman correlation coefficient were found in the relationship between a, — and a2- globulins.
The relationship between indices of protein metabolism — ar, a2- globulins, uric acid and total protein was determined in the group of children with BA in the period of remission. The correlation between aj- and у — globulins was found. It was determined while calculating the ranges of correlation graph that indices of protein metabolism were more meaningful (G = 1. 65). More significant changes were observed in the metabolism of proteins in the period of clinical remission compared to the acute phase.
Thus, features of protein metabolism that are accompanied by changes in indices such as total protein, globulin fractions, creatinine and uric acid are found in children with BA. Observed in the investigation changes are pathoge-netically substantiated. It is important to consider the main criteria indices of protein metabolism in the diagnosis, prevention and treatment of bronchial asthma.
Keywords: bronchial asthma, protein metabolism, correlation adaptometry.
Рецензент — проф. Похилько В. I.
Стаття надшшла 25. 08. 2014 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой