Гігієнічний догляд за порожниною рота як складова частина профілактики стоматологічних хвороб у дітей

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616. 31 — 083 — 084 — 053. 5
ГІГІЄНІЧНИЙ ДОГЛЯД ЗА ПОРОЖНИНОЮ РОТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРОБ У
ДІТЕЙ
Г. В. Гірчак, У. О. Стадник, О.В. Єзерська
Львівський національний медичний університет імені Данила Г алицького
Резюме
Освещается актуальность вопроса о необходимости систематического соблюдения индивидуальной гигиены полости рта. Для этого согласно проекту программы & quot-Детям Львовщины —
стоматологическое здоровье& quot- (2007 г.) проводятся & quot-Уроки здоровья& quot- в дошкольных учреждениях и школах Львова и Львовской области с участием студентов стоматологического факультета и преподавателей кафедры стоматологии детского возраста ЛНМУ имени Даниила Галицкого.
Ключевые слова: профилактика, кариес, гигиена, дети.
Summary
The article highlights the urgency of systematic compliance of individual oral hygiene. According to the design project «Dental Health to the Children of Lviv» (2007) «Lessons of Health» are delivered in the kindergartens and schools of Lviv and Lviv region with the participation of the students of dental faculty and teaching staff of the Chair of Children’s Dentistry of Daniel Galician Lviv National Medical University.
Key words: prevention, decay, dental hygiene, children.
Література
1. Безвушко Е. В. Карієс зубів у дітей Львівської області /Е.В. Безвушко,
Н. Л. Чухрай, Н. М. Крупник // Стоматологічні новини. — 2006−2007. -Вип. 6−7. — С. 61−63.
2. Данилевский Н. Ф. Школьная образовательная программа
профилактики стоматологических заболеваний в Украине: 5 лет успешной работы /Н.Ф. Данилевский, Л. А. Хоменко, Е. И. Остапко // Современная стоматология. — 2002. — № 4. — С. 105−106.
3. Сидельникова Л. Ф. Эффективность гигиенических просветительских программ по данным мониторинга гигиены полости рта взрослого населения в крупных промышленных городах Украины /Л.Ф. Сидельникова, М. Ю. Антоненко // Современная стоматология. -
2005. — № 3. — С. 11−13.
4. Сидельникова Л. Ф. Новые возможности индивидуальных средств гигиены рта Colgate в комплексной профилактике стоматологических заболеваний /Л.Ф. Сидельникова, Ю. Г. Косенко, О. В. Линовицкая // Современная стоматология. — 2004. — № 3. — С. 153−155.
5. Стадник У. О. Роль гігієни порожнини рота у підтриманні здоров'-я дитини /У.О. Стадник, Е. В. Безвушко // Стоматологічні новини. — 20 062 007.- Вип. 6−7. — С. 64−65.
Улитовский С. Б. Индивидуальная гигиена полости рта.
/С.Б. Улитовский. — М.: МедПресс, 2005. — 192 с.
Актуальність. Прогресивний розвиток суспільства привів нас до потреби чіткого розуміння стану власного здоров’я. Саме тоді, коли справа стосується нашого здоров’я, ми починаємо розуміти значимість і роль особистої гігієни в підтриманні та збереженні здоров’я ротової порожнини. Через це усвідомлення ми перейшли до переосмислення гігієнічного спрямування всієї нашої медичної діяльності.
Недостатній догляд за порожниною рота призводить до накопичення на зубах нальоту — головного патогенетичного фактора основних стоматологічних хвороб [4]. За даними літератури, в Україні спостерігається висока стоматологічна захворюваність і її прогресуючий ріст практично у всіх регіонах країни. Епідеміологічні дослідження свідчать про високий рівень ураження карієсом зубів у дітей — від 73,3% до 93,3% [3]. У Львівській області поширеність карієсу постійних зубів сягає 85,36% [1].
Численними дослідженнями доведено, що якісне систематичне дотримання індивідуальної гігієни порожнини рота сприяє зниженню поширеності та інтенсивності стоматологічних хвороб [4]. Дані літератури свідчать про те, що рівень гігієнічного догляду за порожниною рота зростає з віком і складає від 21,89% дітей у 7 років до 44,25% дітей 15-річного віку [5].
Батьки мусять контролювати дії дитини до 6 років через те, що в неї ще досить низький рівень свідомості і недостатнє розуміння довколишньої дійсності. Після 10 років батьки мають контролювати дії дитини тому, що, незважаючи на досить високий рівень свідомості, в неї з’являються нові пріоритети, які визначають її дії [6].
Мета. Саме розуміння стоматологами основних змін, які відбуваються з дитиною в період її розвитку, дозволяють сформувати відповідно до віку, розумового і фізичного розвитку дитини індивідуальну програму профілактики [6]. Одна з таких програм успішно втілюється в життя на кафедрі стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького.
Матеріали та методи. Наша програма & quot-Дітям Львівщини -стоматологічне здоров’я& quot- (2007 р.) виконується у вигляді & quot-Уроків здоров’я& quot-, які проводяться в дошкільних закладах та школах Львова і Львівської області. Певні труднощі в розробці та втіленні програми пов’язані з недостатніми знаннями з питань профілактики стоматологічних хвороб лікарями-стоматологами і гігієністами. Тому підготовка дитячого стоматолога в межах університетської освіти, безперечно, передбачає проведення санітарно-освітньої роботи в рамках первинної профілактики стоматологічних хвороб у дітей у різні вікові періоди із застосуванням на практиці отриманих знань.
Невід'ємною складовою навчання студентів ЛНМУ імені Данила Г алицького є виробнича практика з профілактики стоматологічних хвороб у дітей, яка проводиться на ІІІ курсі навчання. Під час виробничої практики студенти вчаться проводити стоматологічний огляд пацієнта та визначати стоматологічний статус: інтенсивність карієсу зубів, стан тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота, вид прикусу і стан гігієни порожнини рота в дітей. Цього року студенти обстежували дітей, які проходили санацію ротової порожнини в межах амбулаторного стоматологічного прийому Львівської області. Усього було обстежено 295 дітей віком від 6 до 12 років. Досліджуваний контингент було розділено по вікових групах, серед них: 6-річного віку — 102 дитини, 9- річного віку — 98 осіб, 12-річного — 95 школярів. Гігієнічний стан порожнини рота визначали за допомогою індексу Федорова-Володкіної. Отримані результати заносили в розроблений на кафедрі & quot-Щоденник виробничої практики& quot-.
Результати. Результати досліджень свідчать, що добрий стан гігієни ротової порожнини (1−1,5 бали) мають 10,68±1,2% дітей, задовільний (індекс гігієни в межах 1,6−2,6 бали) у 18,82±0,98% дітей, незадовільний догляд (гігієнічний індекс 2,1−2,5 бали) у 39,9±1,57% дітей, поганий стан (індекс гігієни становить 2,6−3,4 бали) мають 16,33±1,17% та дуже поганий
догляд за ротовою порожниною в 14,27±0,96% дітей. Найвищий відсоток дітей із добрим станом гігієни ротової порожнини виявлено серед дітей 12-річного віку — 19,43±0,98% (рис. 1, 2, 3). Натомість найвищий відсоток дітей із дуже поганим станом гігієни порожнини рота встановлено в дітей віком 6 років (17,37±0,32%). У дітей 9-річного віку здебільшого діагностували незадовільний стан гігієни порожнини рота (38,93±0,45%), добру гігієну спостерігали тільки в 6,09±0,13% дітей.
Оцінюючи кількісні показники гігієнічного стану ротової порожнини в балах, установили, що середнє значення індексу гігієни в обстежених дітей становить 3,05±0,06 бали. Найбільше значення індексу Федорова-Володкіної (3,12±0,13 бали) констатовано в дітей 6-річного віку, а найнижче (2,83±0,08 бали) — в групі школярів 12 років.
Рис. 1. Стан гігієни порожнини рота в дітей 6-річного віку
Рис. 2. Стан гігієни порожнини рота в дітей 9-річного віку
Рис. 3. Стан гігієни порожнини рота в дітей 12-річного віку
Висновок. Отже, гігієнічний стан ротової порожнини загалом характеризується як поганий. У більшості випадків діти нерегулярно доглядають за порожниною рота, але з віком їх кількість дещо зменшується. Така тенденція, безперечно, свідчить про те, що з віком у дітей виробляються стійкі гігієнічні навички, які дозволяють підтримувати задовільний стан гігієни порожнини рота і, отже, самостійно проводити профілактику стоматологічних хвороб та підтримувати здоров’я всього
організму. Незаперечним у цьому сенсі є той факт, що програма нашої кафедри як продовження державної & quot-Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань& quot-, яка була прийнята у 2002 році (наказ № 175/2002 від 21. 05. 2002) [2], має важливе значення в підвищенні рівня санітарно-освітніх знань серед різних верств населення, що впливає на покращення догляду за порожниною рота в дітей і як наслідок — на реалізацію питань профілактики стоматологічних хвороб у дітей.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой