Оздоровительные возможности использования аэробики в старших классах общеобразовательной школы

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Оздоровчі можливості використання аеробіки в старших класах загальноосвітньої школи
Кравчук Т. М., Шахов В. Р., Губіна І.Ю., Гусляєва О.Ю., Рядинська І.А.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотації:
У статті визначено оздоровчі можливості використання аеробіки на уроках фізичної культури в старших класах. Обґрунтовано й розроблено методику проведення уроків фізичної культури в старших класах з використанням засобів різних видів аеробіки та досліджено їх вплив на показники здоров'-я старшокласників. Показано, що заняття аеробікою сприяють значному підвищенню рівня фізичного здоров'-я старшокласниць в цілому та покращенню окремих його показників, а також підвищують настрій, поліпшують самопочуття та активність учениць старших класів.
Ключові слова:
аеробіка, здоров’я, методика, старшокласники, урок, варіативний модуль.
Кравчук Т. Н., Шахов В. Р., Губина И. Ю., Гусляева Е. Ю., Рядинская И. А. Оздоровительные возможности использования аэробики в старших классах общеобразовательной школы. В статье раскрыты оздоровительные возможности использования аэробики на уроках физической культуры в старших классах. Обоснована и разработана методика проведения уроков физической культуры в старших классах с использованием разных видов аэробики, а также исследовано их влияние на показатели здоровья старшеклассников. Показано, что занятия аэробикой способствуют значительному улучшению здоровья старшеклассниц, повышению настроения, самочувствия и активности.
аэробика, здоровье, методика, старшеклассники, урок, вариативный модуль.
Kravchuk T.N., Shahov RV., Gubina I.J., Guslyaeva E.J., Ryadinskaya I.A. Health-improving possibilities of usage of aerobics in the senior classes of comprehensive school. In the article is opened health-improving possibilities of use of aerobics at physical training lessons in the senior classes. The technique of carrying out of lessons of physical training in the senior classes with use of different kinds of aerobics is proved and developed, and also their influence on indicators of health of senior pupils is investigated. It is shown that employment by aerobics promotes considerable improvement of health of senior pupils, increase of mood, state of health and activity.
aerobics, health, technique, senior pupils, lesson, variation the module.
Вступ.
Постійне зростання хронічних захворювань у дітей шкільного віку викликає неабияке занепокоєння лікарів, педагогів та інших спеціалістів. Нажаль пік зростання хвороб приходиться на старший шкільний вік. Саме в цьому віці найбільш яскраво проявляються проблеми та помилки сучасної системи виховання й навчання, а також малорухомого способу життя молоді. Протистояти цьому негативному явищу, на нашу думку, зможе залучення старшокласників, до видів фізичної активності, які їм цікаві та сприяють покращенню основних показників здоров’я. До таких видів можна віднести популярну серед великої кількості молоді аеробіку.
В останні десятиліття було проведено низку досліджень з різних питань теорії та практики аеробіки. Проблемам впливу занять аеробікою на різні показники фізичного розвитку та здоров’я людини присвячено наукові праці О. Бурдигіної (2003) [2], Л. Костюні-ної (2006) [3], О. Лошенко 0. (2007) [4], І. Степанової (2007) [6], Д. Хозяїнової (2004) [7] та ін. Але автори не ставили завданням вивчити влив занять танцювальною аеробікою на показники здоров’я учнів старших класів, що і визначило актуальність теми нашого дослідження.
Робота виконана згідно з планом НДР Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: розкрити оздоровчі можливості використання аеробіки в старших класах.
Завдання дослідження: обґрунтувати й розробити методику проведення уроків фізичної культури в старших класах з використанням засобів різних видів аеробіки та дослідити їх вплив на показники здоров’я старшокласників.
© Кравчук Т. М., Шахов В. Р, Губіна І.Ю., Гусляєва О.Ю., Рядинська І.А., 2010
Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: аналіз спеціально-методичної і наукової літератури та інших джерел з проблеми дослідження, функціональні проби, методи математичної статистики.
Результати дослідження.
Згідно методичного листа Міністерства освіти і науки України, з 2009−2010 навчального року у 5−9 класах упроваджується нова навчальна програма з фізичної культури [5]. Дана програма складається з двох інваріантних (обов'язкових) модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і варіативних модулів, кожен з яких може бути представлений будь-яким видом спорту. Фахівці фізичної культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми.
На нашу думку, продовження подібної організації фізичного виховання школярів має бути і в старших класах. Саме в старших класах можна і треба включити види спорту та фізичної активності, які будуть найбільш до вподоби старшокласникам та найкраще сприятимуть поліпшенню їхнього здоров’я. До таких видів ми можемо віднести й аеробіку.
Згідно вищесказаного нами було розроблено варіативний модуль ''Аеробіка" для учнів 10−11 класів (див. табл. 1.)
У результаті впровадження варіативного модуля з аеробіки до навчального процесу учнів старших класів, нами було визначено оздоровчі можливості використання цього виду спорту. В якості досліджуваних були дівчата старшого шкільного віку в кількості 15 осіб -контрольна група та 15 — експериментальна група. Досліджувані контрольної групи відвідували уроки фізичної культури, що проводилися за навчальною програмою загальноосвітніх шкіл. Для досліджуваних експериментальної групи проводилися заняття з аеробіки за розробленою авторами комбінованою програмою. Заняття проводилися за розкладом уроків в обладнаному аудіоапаратурою залі
Таблиця 1.
Розподіл навчального матеріалу за роками вивчення варіативного модуля ''Аеробіка" (10−11 класи)
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Історія розвитку аеробіки. Загальна характеристика видів аеробіки (оздоровча, спортивна, прикладна). Правила техніки безпеки при заняттях аеробікою. Заборонені вправи в оздоровчій аеробіці. Санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю. Особиста гігієна спортсмена. Оздоровчий потенціал аеробіки. Учні характеризують історію розвитку аеробіки- називають та коротко характеризує види оздоровчої аеробіки (танцювальну, з предметами та приладами: степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, памп-аеробіка) — види спортивної аеробіки за версіями різних федерацій- види прикладної аеробіки (бокс-аеробіка, каратебіка, йог-аеробіка, тощо). знають правила техніки безпеки при заняттях різними видами аеробіки- санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю та вимоги особистої гігієни- вплив аеробіки на організм тих, що займаються.
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні вправи для розвитку гнучкості плечового пояса та рухливості нижніх кінцівок, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини- вправи на розтягування- вправи для розвитку витривалості, спритності. Учні виконують комплекси спеціальних вправ на розвиток гнучкості плечового пояса та рухливості нижніх кінцівок, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини- вправи на розтягування- вправи для розвитку витривалості, спритності.
Технічна підготовка
Вивчення: основних базових кроків аеробіки (базік степ, степ-тач, крос, лоза, лифт, ланж, джампін-джак та ін.) — Основних базових рухів руками: піднімання та опускання рук у різних положеннях на різну висоту- згинання й розгинання розведення та приведення- гребкові рухи- колові рухи- схрещення. Музично-ритмічне виховання засобами музичних ігор та завдань. Учні характеризують основні базові кроки та рухи рук в аеробіці- виконують основні базові кроки аеробіки (базік степ, степ-тач, крос, лоза, лифт, ланж, джампін-джак та ін.) — основні базові рухи руками- комбінації з базових рухів аеробіки («Low mpact» та «ffigh Impact»). вміють поєднувати вправи аеробіки з музичним супроводом різного темпу, ритму і розміру.
2 рік вивчення
Теоретичні відомості
Види танцювальної аеробіки (фанк-аеробіка, латина-аеробіка, ріверденс-аеробіка, біліденс, рок-н-рол-аеробіка та ін.), їх походження, сучасний стан. Особливості поєднання різних танцювальних стилів з базовими елементами аеробіки. Учні дають загальну характеристику різним видам танцювальної аеробіки (фанк-аеробіка, латина-аеробіка, ріверденс-аеробіка, біліденс, рок-н-рол-аеробіка та ін.), історії їх походження. Обґрунтовують особливості поєднання різних танцювальних стилів з базовими елементами аеробіки.
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні комплекси вправ для розвитку гнучкості плечового пояса та рухливості верхніх і нижніх кінцівок, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини- вправи на розтягування- вправи для розвитку витривалості, спритності, швидкості. Учні виконують комплекси спеціальних вправ на розвиток гнучкості плечового пояса та рухливості верхніх і нижніх кінцівок, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини- вправи на розтягування- вправи для розвитку витривалості, спритності, швидкості.
Технічна підготовка
Вивчення: основних рухів танцювальної аеробіки (кроки ча-ча-ча, мамбо, галоп, полька, твіст джамп, кроки рок-н-ролу) — особливостей техніки роботи рук, в танцювальній аеробіці латина, фанк і біліденс. Музично-ритмічне виховання засобами музичних ігор та завдань. Учні виконують основні рухи танцювальної аеробіки (кроки ча-ча-ча, мамбо, галоп, полька, твіст джамп, кроки рок-н-ролу). Володіють технікою роботи рук, в танцювальній аеробіці латина, фанк і біліденс. виконують танцювальні композиції (фанк-аеробіки, латина-аеробіки, ріверденс-аеробіки, біліденс, рок-н-рол-аеробіки) на 32 рахунки. Вміють на слух визначати за музичним твором танцювальний напрям композиції, підбирати музику для тієї чи іншої музичної композиції.
Таблиця 2.
Показники фізичного здоров’я досліджуваних контрольної групи до і після педагогічного експерименту
Показники фізичного здоров’я досліджуваних До експерименту Після експерименту t Р
Індекс маси тіла, кг/м2 21,30+0,40 21,41+0,43 0,19 р& gt-0,05
Життєвий індекс, мл/кг 65,5+1,41 65,67+1,59 0,08 р& gt-0,05
Силовий індекс, % 34,27+1,21 34,87+0,95 0,39 р& gt-0,05
Індекс Робінсона, ум. од. 85,61+2,47 84,14+2,41 0,43 р& gt-0,05
Час відновлення ЧСС після 20 присідань за 30с., с) 114,33+4,92 111,4+4,28 0,45 р& gt-0,05
Загальна оцінка рівня здоров’я (сума балів) 6,07+0,64 6,07+0,61 0 р& gt-0,05
Таблиця 3.
Показники фізичного здоров’я досліджуваних експериментальної групи до і після педагогічного експерименту
Показники фізичного здоров’я досліджуваних До експерименту Після експерименту t Р
Індекс маси тіла, кг/м2 21,49+0,39 21,07+0,33 0,82 р& gt-0,05
Життєвий індекс, мл/кг 66,76+1,72 70,62+1,4 1,75 р& gt-0,05
Силовий індекс, % 32,53+1,02 38,53+1,03 4,14 р& lt-0,01
Індекс Робінсона, ум. од. 82,98+2,03 81,44+1,07 0,67 р& gt-0,05
Час відновлення ЧСС після 20 присідань за 30с., с) 106,53+3,71 85,67+2,0 4,96 р& lt-0,001
Загальна оцінка рівня здоров’я (сума балів) 6,27+0,67 9,06+0,38 3,62 р& lt-0,01
Для визначення оздоровчого потенціалу танцювальної аеробіки ми, за допомогою експрес-системи розробленої Г. Апанасенком [1], вимірювали рівень фізичного здоров’я старшокласників, що входили до контрольної та експериментальної груп до та після
педагогічного експерименту. Для цього визначалася життєва ємкість легенів (ЖЄЛ), частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), маса і довжина тіла та динамометрія кисті. На підставі отриманих даних ми розраховували наступні індекси: індекс маси,
життєвий індекс, силовий індекс, індекс Робінсона та функціональну пробу (пробу Мартінета)
Так, порівнюючи основні показники фізичного здоров’я досліджуваних (див. табл. 2, 3), ми отримали наступні результати: індекс маси тіла у досліджуваних контрольної групи до та після експерименту майже не змінився і дорівнював до — 21,30, а після експерименту — 21,41. Подібна картина спостерігалася і в експериментальній групі: до — 21,49, після — 21,07, що свідчить про те, що заняття танцювальною аеробікою майже не вплинули на індекс маси тіла досліджуваних. Значних змін не відбулося і в наступному показникові фізичного здоров’я досліджуваних — життєвому індексі.
Подальший аналіз показників фізичного здоров’я досліджуваних показав, що в експериментальній групі після педагогічного експерименту значно зріс силовий індекс (до експерименту — 32,53, після — 38,53). Статистична перевірка довела вірогідність різниці між цим показником до та після експерименту. Тобто заняття танцювальною аеробікою сприяли підвищенню рівня силових здібностей старшокласниць. У контрольній групі цей показник до та після експерименту залишився без змін.
Без змін в контрольній та експериментальній групі до і після експерименту залишився й індекс Робінсо-на, що свідчить про відсутність впливу танцювальної аеробіки на цей показник.
Зовсім інша картина спостерігається при порівнянні часу відновлення ЧСС після 20 присідань. У досліджуваних контрольної групи до та після педагогічного експерименту він знову залишився без змін (до експерименту — 114,33, після — 111,4), а в експериментальній групі після експерименту значно покращився (відповідно 106,53 до і 85,67 після педагогічного експерименту), що й було статистично доведено.
Значно вищим після експерименту у експериментальній групі виявився рівень фізичного здоров’я в цілому. Так, якщо до експерименту він дорівнював 6,27, то після — 9,06, що свідчить про значне покращення рівня фізичного здоров’я під впливом занять танцювальною аеробікою. В контрольні групі цей показник залишився без змін.
Перевіряючи рівень самопочуття, активності й настрою досліджуваних контрольної та експериментальної груп до та після експерименту, ми отримали наступні результати. В контрольній групі рівень самопочуття після педагогічного експерименту значно знизився, тоді як проведення занять танцювальною аеробікою в експериментальній групі сприяло значному покращенню самопочуття досліджуваних.
Значно знизилася активність досліджуваних контрольної групи після педагогічного експерименту, тоді
як в експериментальній групі активність старшокласниць до та після педагогічного експерименту залишилася на одному рівні, що свідчить про позитивний вплив занять танцювальною аеробікою на активність досліджуваних.
Подібна картина спостерігалася і при перевірці рівня настрою досліджуваних. Так, в контрольній групі після експерименту він значно знизився, тоді як в експериментальній групі залишився на тому ж рівні. Висновки.
Таким чином, у ході дослідження було доведено, що заняття аеробікою сприяють значному підвищенню рівня фізичного здоров’я старшокласниць в цілому та покращенню окремих його показників, зокрема силового індексу та часу відновлення ЧСС після 20 присідань. Заняття танцювальною аеробікою також підвищують настрій, поліпшують самопочуття та активність учениць старших класів, що й було статистично доведено.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні впливу занять аеробікою на фізичний розвиток дітей різного шкільного віку, а також визначенні ролі та місця засобів різних видів аеробіки у шкільній та позашкільній діяльності.
Література:
1. Апанасенко Г Л. О возможности количественной оценки здоровья человека [Текст] / ГЛ. Апанасенко // Гигиена и санитария. — 1985. — № 6. — С. 55−58.
2. Бурдыгина Е. В. Методика занятий оздоровительной аэробикой для реабилитации здоровья студенток с нарушениями функций позвоночника [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.: 13. 00. 04 / Бурдыгина Елена Валентиновна- Волгоград, 2003. — 22с.
3. Костюнина Л. И. Моделирование процесса развития ритмичности движений у студенток, занимающихся оздоровительной аэробикой [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.: 13. 00. 04 / Костюнина Любовь Ивановна- Ульяновск, 2006. — 20с.
4. Лошенко Е. В. Направленное развитие равновесия у девочек 1214 лет, занимающихся оздоровительной аэробикой [Текст]: ав-тореф. дисс. … канд. пед. наук: спец.: 13. 00. 04 / Лошенко Елена Владимировна- Малаховка, 2007. — 23с.
5. Навчальна програма «Фізична культура. 5−9 класи» / Т. Круце-вич та ін. — К.: Літера ЛТД, 2009.
6. Степанова І.В. Засоби степ-аеробіки в системі урочних занять з фізичної культури дівчат 13−14 років [Текст]: автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец.: 24. 00. 02 / Степанова Ірина Валеріївна- Дніпропетровський держ. ін-т фізичної культури і спорту. — Д., 2007. — 22с.
7. Хозяинова Д. А. Совершенствование координационных способностей девочек 14−15 лет средствами аэробики с учетом типа телосложения [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.: 13. 00. 04 / Хозяинова Дарья Александровна- Омск, 2004. — 21с.
Надійшла до редакції 15. 11. 2010р.
Кравчук Татьяна Николаевна Шахов Вячеслав Романович Губина Ирина Юрьевна Гусляева Елена Юрьевна Рядинская Ирина Анатольевна sport2005@bk. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой