Государственное регулирование процесса реформирования жилищно-хозяйственного комплекса: итоги и перспективы

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 332. 8+338. 24. 021. 8
Юрш Лющанович Петрушевський,
канд. екон. наук, проф. Донецький державний ушверситет управлшня
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕССУ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: П1ДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) Украши е важливою галуззю, яка забезпечуе населення, шдприемства та оргашзацп необхщними житлово-комунальними послугами, суттево впливае на розвиток економши кра! ни { е на сьогодш одшею з найменш реформованих сфер нащонально! економши.
За останне десятир1ччя у ЖКГ Украши накопичилося багато проблем, яю потребують негайного виршення. 1гнорування та несвоечасне вживання вщповщних заход1 В може призвести до попршення стану житлового фонду та основних фонд1 В шдприемств, збшьшення витрат енергоносив { кшькосп аваршних сташв в? нженерних системах, суттевому зростанню витрат на каштальш { поточш ремонти, а також внаслщок цього -шдвищення соб1вартост1 послуг, подальший спад прибутковосп шдприемств, зниження якост житлово-комунального
обслуговування населення, збшьшення видатюв з державного та мюцевих бюджепв.
Щор1чно збшьшуеться кшьюсть звернень громадян з приводу якост надання житлово-комунальних послуг
шдприемствами галузь Зокрема, споживач1 скаржаться на неналежне утримання будинюв та прибудинкових територш, несвоечасне вивезення
твердих побутових вщход1 В, вщсутшсть водопостачання та теплопостачання внаслщок прорив1 В шженерних мереж, вщсутшсть гарячого водопостачання в перюд опалювального сезону, поганий стан покриття тротуар1 В, вулично-дорожньо! мережi, що призводить до незручностей для мешканщв населених пунктов та поломок автотранспорту.
Несвоечасна оплата за надаш послуги, невиконання в повному обсяз1 ремонтних
робто, збшьшення кшькосп звернень та скарг вщ населення свщчить про необхщнють докоршного реформування галуз1 ЖКГ за участю вс1х защкавлених сторш, включаючи державне регулювання цього процесу.
Вивчення роботи галуз1, анал1з И д1яльносп та розробку напрям1 В { заход1 В удосконалення функщонування здшснюе багато провщних вчених нашо! держави. Роботи таких автор1 В, як Т. Качала, О. Кучеренко, О. Мазурчак, Г. Семчук, Б. Шелегеда, Е. М. Петрова [1−6] та шших теоретиюв { практиюв сфери, е важливим внеском у виршення проблем житлово-комунального господарства Украши.
Ними зазначено, що на даному еташ найбшьш актуальною е необхщнють радикальних ршень, що дозволили б зберегти сощально прийнятний р1вень навантаження на бюджети домогосподарств з боку житлово-комунальних тариф1 В, 1, водночас, забезпечити належну яюсть надання послуг та запоб1гти наростаючому ф1зичному руйнуванню шфраструктури ЖКГ. При цьому вони вщзначають, що головною причиною низько! ефективносп д1яльносп ЖКГ е, зазвичай, ш неефективний менеджмент, а технолопчна застаршсть, обумовлена тривалою, загальною для вс1е! нащонально! економши «швестицшною паузою», затяжний характер яко! посилився для шдприемств галуз1 через пол1тизащю тарифоутворення. У данш ситуаци спроби впровадження тариф1 В, що враховують необхщшсть повного вщшкодування соб1вартосп послуг та накопичення швестицшних ресурс1 В для розвитку галуз1, призводить до цшових пропозицш, що е неприйнятними з огляду на низьку платоспроможнють споживач1 В.
Мета статп — визначення перспектив та напрям1 В державного регулювання про-
© Ю. Л. Петрушевський, 2011
цесу реформування житлово-комунального господарства в Укра! ш на mдставi аналiзу пiдсумкiв розвитку i узагальнення вiдповiдних проблем галуз^Проблеми реформування ЖКГ знаходяться у центрi уваги органiв державно! влади та мюцевого самоврядування. Особливо це стосусться нормативно-правового забезпечення. Так 24 червня 2004 р. Верховною Радою був прийнятий Закон Укра! ни «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального
господарства на 2004−2010 роки» [7]. Розвитком нормативно-методичного
забезпечення реалiзащ! загальнодержавно! програми стали затвердженi наказом Голови Державного комтету Укра! ни з питань житлово-комунального господарства
«Методичш рекомендаци щодо розроблення та реалiзацil регiональних, районних, мюьких та селищних програм реформування i розвитку житлово-комунального
господарства територiальних громад» № 222 вщ 15. 12. 2004 р. [8]. Згщно з Методичними рекомендацiями, якi визначають загальнi принципи, структуру, методи та процедури розроблення програм реформування i розвитку житлово-комунального
господарства, а також орieнтовний змют! х роздiлiв, органи мiсцевого самоврядування мали протягом шести мiсяцiв з дня набуття чинностi закону розробити й затвердити вщповщно до завдань Загальнодержавно! програми регюнальш та мiсцевi програми (заходи) реформування i розвитку житлово-комунального господарства. Пщ час розробки та затвердження проектiв мюцевих бюджетiв повиннi були передбачатись кошти, необхiднi для забезпечення виконання регюнальних та мiсцевих програм (заходiв).
Змши загальнодержавно! полiтики зна-йшли свое вщображення у новiй розробцi Проектов законiв Укра! ни «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2004−2011 роки» (2007 р.) [9] та «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального
господарства на 2008−2012 роки» (2008 р.) [10]. Необхщно вщзначити, що на даний
момент жоден з Проектов закошв не був прийнятий. Проекти вiдрiзняються обраними прiоритетними завданнями (напрямками) щодо здiйснення полiтики у данш сферi, а також визначеною головною метою. Так, в останньому Проект закону змiстився акцент мети програми: iз «здiйснення державно! полiтики з реформування житлово-комунального господарства, тдвищення ефективносп та надiйностi його функщонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення i господарського комплексу в житлово-кому-нальних послугах вщповщно до встановлених нормативiв i нацiональних стандартiв» [11] на «створення моделi забезпечення населення доступним, високоякiсним i комфортним житлом та здшсненш його обслуговування з урахуванням потреб i можливостей людини, яка гарантуватиме надiйнiсть та яюсть послуг з тепло-, водопостачання, водовiдведення i обслуговування житла за умов економiчно! обrрунтованостi вартостi таких послуг» [12]. Таким чином, «людина, !! проблеми та очiкування повинш стати у центрi уваги держави — реформування мае здшснюватися максимально обережно по вiдношенню до штерешв кожно! конкретно! людини та супроводжуватися широкою роз'-яснювальною роботою щодо сутносп, етапностi та наслiдкiв проведення реформ» [12].
Вирiшення цього питання i зумовило Верховну Раду Укра! ни у 2009 р. затвердити Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального
господарства на 2009−2014 рр. у новш редакцi! [13]. Мета Програми полягае у визначенш засад реалiзацi! державно! полiтики реформування ЖКГ, здшснення заходiв щодо пiдвищення ефективносп та надiйностi його функцiонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення i господарського комплексу в житлово-комунальних послугах вiдповiдно до встановлених нормативiв i нацiональних стандарлв.
Програма реформування галузi ЖКГ на перюд до 2014 р. передбачае таю основш завдання:
1) розвиток державного регулювання дiяльностi природних монополiй на ринку комунальних послуг-
2) формування державно! житлово! полiтики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування
житла, у тому чи^ впровадження комплексно! реконструкцi! кварталiв (мшрорайошв) застарiлого житлового фонду iз залученням iнвесторiв-забудовникiв на конкурентних засадах-
3) забезпечення беззбиткового функцiонування пiдприемств ЖКГ-
4) техшчне переоснащення ЖКГ, скорочення питомих показникiв використання енергетичних i матерiальних ресурсiв, необхiдних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому чи^ створення дiевого i прозорого механiзму стимулювання, використання альтернативних джерел енергi! та видiв палива-
5) залучення iнвестицiй i спiвпраця з мiжнародними фiнансовими установами та донорськими оргашзащями-
6) залучення громадськостi до процеав формування житлово! полiтики та реформування ЖКГ.
Програма розроблена для реалiзацi! державно! полтоики у сферi реформування ЖКГ та досягнення позитивних сощально-економiчних результатiв. У нш визначено прiоритетнi цiлi та напрями, етапи та можливi шляхи реалiзацi! реформ.
Серед першочергових цiлей Програми е:
забезпечення населення житлово-кому-нальними послугами належного рiвня та якостi вiдповiдно до нацюнальних стандартiв-
формування ново! системи управлшня ЖКГ, нових iнститутiв управлiння житловим фондом, що базуються на системi договiрних вiдносин-
створення сприятливих умов для беззбитково! дiяльностi тдприемств ЖКГ, накопичення iнвестицiйних ресурсiв з метою
!х технiчного переоснащення та розвитку комунально! iнфраструктури-
зменшення технолопчних витрат та втрат ресурсiв, впровадження прогресивних технологiй шляхом реалiзацi! пшотних iнвестицiйно-iнновацiйних проектiв-
виведення з експлуатаци аварiйних жилих будинкiв та вщновлення аварiйних об'-ектiв комунального господарства-
Виконання Програми передбачае: досягнення взаемоузгодження
регуляторних функцiй центральних i мiсцевих оргашв виконавчо! влади та органiв мюцевого самоврядування, створення конкурентного середовища i формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифно! полiтики-
запровадження стимулiв до економного i рацюнального господарювання та використання ресурсiв-
прозорють у прийняттi рiшень щодо реформування ЖКГ, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифiв на них, залучення громадськост до проведення цих заходiв-
доступнiсть житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рiвнем доходiв, адресний соцiальний захист населення в оплат послуг.
Слiд зазначити, що житлово-комуналь-не господарство поеднуе двi шдгалузк житлове господарство та комунальне господарство, якi дуже вiдрiзняються мiж собою як об'-ектами управлiння, так i механiзмами управлiння.
Успiшне виршення завдань програми реформування ЖКГ багато в чому залежить вiд урахування специфши пiдгалузей ЖКГ. Так, зокрема, основним проблемним питанням у житловому господарствi е неефективнiсть iснуючо! системи
обслуговування, коли житлово-
експлуатацшна органiзацiя одночасно виступае в ролi замовника та виконавця послуг з обслуговування i утримання житлових будинюв. Така система не здатна забезпечити вимоги мешканщв щодо повноти та якост житлових послуг.
Альтернативним варiантом утримання i експлуатацi! житла, а також реалiзацi! права громадян щодо! х участi у мюцевому само-врядуваннi е формування об'-еднань стввлас-
ниюв бaгaтоквapтиpниx бyдинкiв, за^овад-жeння новиx фоpм дiяльноcтi з pозмeжyвaнням yпpaвлiнcькиx i виpобничиx фyнкцiй, зaлyчeння до yпpaвлiння i обcлyговyвaння житлового Фонду cyб'-eктiв пiдпpиeмницькоi дiяльноcтi як фiзичниx, так i юpидичниx оciб.
Мiж тим вiдcyтнicть cyчacниx pинковиx модeлeй гоcподapювaння, yпpaвлiння пiдпpиeмcтвaми ЖКГ CTae cyттeвим гальмом y дивepcифiкaцii шляив вивeдeння гaлyзi з кpизи. Пepeвaжнa бiльшicть пiдпpиeмcтв ЖКГ нe мae мотивaцii до eфeктивного гоcподapювaння, щоизводить до мexaнiчного пepeнeceння нeвиpiшeниx пpоблeм на cпоживaчiв вiдповiдно чepeз пiдвищeння цiн та тapифiв або на дepжaвний та мicцeвi бюджeти — в чacтинax cyбcидyвaння нaceлeння, а також видiлeння бюджeтниx кош^в для yтpимaння та pозбyдови iнфpacтpyктypи ЖКГ [3]. Зaпpовaджeння мexaнiзмiв дepжaвно-пpивaтного пapтнepcтвa дacть змогу оптимiзyвaти обcяги та пiдвищити eфeктивнicть бюджeтноi пiдтpимки житлово-комунально1'- гaлyзi.
Рeaлiзaцiя Пpогpaми
здiйcнювaтимeтьcя за paxyнок кош^в, пepeдбaчeниx y дepжaвномy бюджeтi для виконання Зaгaльнодepжaвноi пpогpaми peфоpмyвaння та pозвиткy житлово-комунального гоcподapcтвa шляxом pозpоблeння та зaбeзпeчeння здiйcнeння зaxодiв оpгaнiзaцiйного xapaктepy цeнтpaльними та мювдвими оpгaнaми виконавчо1'- влади з питань ЖКГ.
Зacaди Пpогpaми peфоpмyвaння дають вiдповiдь на вaжливi питання pозвиткy гaлyзi, кpiм того, зaбeзпeчyeтьcя пpоцec peфоpмyвaння фiнaнcово. Для цього плaнyeтьcя пpотягом п'-яти pокiв видiлити з дepжaвного бюджeтy 23 млpд.н., також пepeдбaчaeтьcя вeдeння cпeцiaльного peжимy cпpaвляння ПДВ пiдпpиeмcтвaми гaлyзi.
Оетовними пepeшкодaми на шляxy peфоpмyвaння i pозвиткy ЖКГ e вiдcyтнicть достатньо1'- кооpдинaцii з боку дepжaви та жбажання цiлоi низки cyб'-eктiв pинкy змiнювaтиcь. Дyжe важливо змiнити cтaвлeння cпоживaчiв житлово-комyнaльниx поcлyг до peфоpми. Зокpeмa, для впpовaджeння новиx тexнологiй та мeтодiв
обcлyговyвaння нaceлeння потpiбно пpоводити pоз'-яcнювaльнy pоботy. G два люд^кж фaктоpи, якi можуть стати cyттeвою пepeшкодою на шляxy peфоpми. Пepший — нeбaжaння нaceлeння paзом iз пpaвaми пpиймaти обов'-язки, а дpyгий -нepозyмiння нaceлeнням можливиx пepcпeктив peфоpмyвaння, що rpyнтyeтьcя на нeдовipi до дiй влади.
Нeдоcтaтнicть cиcтeми yпpaвлiння ЖКГ Укpaiни, зволшання з його peфоpмyвaнням пpизвeли до того, що пiдпpиeмcтвa гaлyзi нecпpоможнi eфeктивно фyнкцiонyвaти в pинковиx yмовax i надавати cпоживaчaм поcлyги вiдповiдниx piвня та якоcтi, на доетть виcокомy piвнi знaxодятьcя питомi втpaти eнepгeтичниx pecypciв пiд 4ac в^обництеа i надання ЖКГ поcлyг, яю y 2−3 paзи бiльшi, шж y кpaiнax Gвpоcоюзy. Bce вд обумовило нагальну потpeбy в pозpобцi вiдповiдниx пpоeктiв для yдоcконaлeння peфоpмyвaння ЖКГ мicт Укpaiни, а також мeтодiв i модeлeй yпpaвлiння цими пpоeктaми [14].
Для eфeктивного у^авлшня пpоeктaми peфоpмyвaння ЖКГ мicт нeобxiднa pозpобкa новиx концeпцiй, а також yдоcконaлeння вжe icнyючиx, оcкiльки aнaлiз оcтaннix показав нeкоpeктнicть ix зacтоcyвaння в yмовax pинкy. Цi обстав ини i зумовили КМУ пpийняти Постанову № 1184-p «^о cxвaлeння Концeпцii pозвиткy дepжaвно-пpивaтного пapтнepcтвa y житлово-комунальному гоcподapcтвi» вiд 16 вepecня 2009 p. [15]. Ц дacть можливicть зaбeзпeчити cпоживaчiв житлово-комунальними поcлyгaми в нeобxiдномy обcязi та вiдповiдноi якоcтi. Кpiм того, зaпpовaджeння мexaнiзмiв дepжaвно-пpивaтного пapтнepcтвa дacть змогу оптимiзyвaти обcяги та шдвищити eфeктивнicть бюджeтноi пiдтpимки ЖКГ.
До нишшнього cклaдного cтaнy гaлyзi пpизвeли як нaявнicть лишe фpaгмeнтapниx пiдxодiв до зaпpовaджeння pинковиx вщноотн та нeдоcконaлicть ноpмaтивно-пpaвовоi бази, так i нeпоcлiдовнicть y пpийняттi piшeнь, нeнaлeжнa увага кepiвникiв мют та облacтeй до фyнкцiонyвaння житлово-комунального гоcподapcтвa, а також вiдcyтнicть iнcтитyцiйниx пepeтвоpeнь cфepи [4].
Виходячи з вищенаведеного особливо важливою е реалiзацiя положень Загальнодержавно!'- програми реформування i розвитку житлово-комунального
господарства на 2009−2014 рр. стосовно формування державно]. '- житлово1'- полiтики та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, розвиток державного регулювання дiяльностi природних монополш на ринку комунальних послуг, а також забезпечення беззбиткового функцiонування тдприемств житлово-комунального господарства, техтчне переоснащення галуз^ скорочення питомих показникiв використання енергетичних i матерiальних ресурсiв, залучення швестицш та спiвпраця з мiжнародними фiнансовими установами й донорськими оргашзащями [16].
Варто зазначити, що у червш 2009 р. Верховна Рада Украши, враховуючи важливiсть проблематики удосконалення механiзму реформування житлово-комунального господарства, прийняла Закон Украши «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2009−2014 рр.» у редакци № 1511-VI (1511−17) вiд 11. 06. 2009 р., що сприятиме пiдвищенню його дiевостi у плаш подолання кризових явищ [17].
Законом Украши «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2009−2014 роки» з державного бюджету передбачаеться надання шдтримки для реалiзацii швестицшних проектов з техшчного переоснащення та каттального ремонту житлових будинкiв, у яких утворюються новi або вже функщонують об'-еднання спiввласникiв багатоквартирних будинюв.
Всього з державного бюджету передбачаеться фiнансування проектiв з техшчного переоснащення та каттального ремонту житлових будинюв, у яких утворюються
новi або вже функщонують ОСББ на 20 092 014 рр. — 10 580,5 млн. грн. у 2010 — 685,4- 2011 — 2060,8- 2012 — 3373,9- 2013 — 3060,2- 2014- 1200,2 млн. грн. [18].
1стотною особливютю комунально1'- шфраструктури е прояв негативних наслщюв
монопольного становища тдприемств -постачальниюв i виробникiв послуг не тшьки в необгрунтованому завищенш цiн i тарифiв на них, але й у ix незадовшьнш якостi, надiйностi й екологiчнiй безпещ при неможливостi споживача вiдмовитися вщ даних видiв послуг.
У зв'-язку з цим головними завданнями у галузi комунально]. '- iнфраструктури е шдвищення надiйностi й ефективностi дiяльностi комунальних тдприемств, ращональне використання природних ресуршв i виробничого потенцiалу. Для досягнення поставлених завдань необxiдне здiйснення комплексу кроюв, спрямованих на:
удосконалення системи регулювання дiяльностi комунальних пiдприемств -природних монополютов-
створення стимулiв для
ресурсозбереження як у виробника, так i у споживачiв комунальних послуг-
демонополiзацiю вцщв дiяльностi, що не вiдносяться до сфер природних локальних монополiй-
удосконалення системи договiрниx взаемин постачальникiв i споживачiв комунальних послуг.
Водночас, упровадження ринкових меxанiзмiв та демонополiзацiю в галузi необxiдно продовжувати з урахуванням ii особливостей. Так, зокрема, потребують ретельного обгрунтування можливостi реалiзацii ринкових принцишв в умовах iнфраструктурноi кризи, що дозволить запобшти в подальшому розбалансування сфери ЖКГ [6].
Ефективна система регулювання галузi повинна бути спрямована на досягнення балансу штерешв усix зацiкавлениx сторiн: виробникiв, споживачiв, iнвесторiв, органiв мiсцевоi влади, а також формування економiчноi зацiкавленостi комунальних тдприемств у шдвищенш ефективностi роботи.
Регулювання дiяльностi пiдприемств галузi необxiдно здшснювати, враховуючи такi основнi принципи:
послщовнють i прогнозованiсть змiни тарифiв, що забезпечуе передбачуватсть дiяльностi комунальних тдприемств, шдвищуе ix iнвестицiйну привабливiсть i знижуе вартiсть позикового капiталу-
прозорють тариф1 В, що дозволяе досягти дов1ри кожного споживача 1 суспшьства в цшому.
Цшьовий характер регулювання забезпечуе оптим1защю цшей, що вщображають штереси р1зних груп: самого шдприемства, мюцевих оргашв влади, населення, промислових шдприемств, швестора. Точний перелш цшей та! х вщносна значущють шдивщуальш для кожного регульованого шдприемства. Побудова? ерархп цшей на основ! балансу штерешв е ключовим завданням розробки цшьово! системи регулювання.
Складний фшансовий стан галуз1, зокрема комунальних шдприемств, можливо покращити за рахунок ефективного форму-вання ринкових мехашзм! в та залучення приватного кашталу. Ще одним чинником, який сприятиме залученню швестицш, може стати створення цшьового державного фонду та застосування мехашзм! в компенсацп вщ-сотюв за кредитами для стимулювання роботи шдприемств житлово-комунального господарства з банками, як розпочали довгостроков! програми фшансування [2, 5].
Слщ зазначити, що найбшьш важливим завданням реформування галуз1 ЖКГ е формування шституцшного середовища, яке дозволить поеднати штереси учасниюв процесу та використовувати вщповщш мехашзми господарювання, спрямоваш на задоволення потреб населення у яюсних послугах та шдтримку стшкого поступального розвитку.
Висновки 7 перспективи подальших розробок.
1. Процес реформування ЖКГ Украши спрямовано на оргашзащю ефективного управлшня, демонопол! защю, створення конкурентного середовища, беззбиткове функцюнування шдприемств галуз1 та! х техшчне переоснащення, що дозволить надавати послуги вщповщно! якост та шдтримувати
необхщний р1вень ефективносп та сталост! розвитку складових ЖКГ.
2. Участь держави у реал! зацп програм реформування ЖКГ полягае в удосконаленш тарифно! пол1тики у галуз1 за рахунок упровадження енергозбершаючо! технологи та надежного облшу споживання енергетичних ресуршв. Форми державного
регулювання передбачають контроль за р1внем I структурою цш, обсягом пропозици продукци на ринку, р1внем доход1 В (у форм! прибутку, комюшних тощо), бар'-ерами входу (виходу) на ринок (з ринку), яюстю продукци (послуг), правилами безпеки, фшансовою структурою I структурою власност шдприемства або оргашзацп. Основними завданнями регулювання е стимулювання мш! м!заци вартост! послуг, забезпечення ефективного! х виробництва I нормального прибутку виробникам та постачальникам послуг.
3. Стан виконання програм реформування ЖКГ незадовшьний за рахунок продовження нарощування обсяпв кредиторсько! та деб1торсько! заборгованостей, а також тдвищення тариф1 В на енергоносп. Складний фшансово-економ1чний стан спостершаеться у робот шдприемств мюького електротранспорту, вщбуваеться подальше зменшення та ф1зичне старшня парку рухомого складу, спричинене невиконанням Державно! I мюцевих програм щодо його оновлення, недостатшми обсягами фшансування галуз! за рахунок кошт1 В державного бюджету.
Ключовою проблемою управлшня на еташ реформування житлово-комунального господарства е запровадження системи догов1рних вщносин, зумовлених появою у цш сфер! господарюючих суб'-екпв р1зних оргашзацшно-правових форм. Ефективне управлшня об'-ектами житлово-комунального господарства на мюцевому р! вш потребуе розроблення швестицшних та виробничих програм, запровадження мошторингу д1яльност1 шдприемств, що дасть можливють органам мюцевого самоврядування реал1зувати власш повноваження щодо забезпечення населення яюсними житлово-комунальними послугами.
4. Напрями державного регулювання процесу реформування ЖКГ включають створення необхщно! нормативно-правово! бази, реформування системи управлшня, стабшзащю фшансово-економ!чного стану шдприемств, створення сприятливих умов для накопичення швестицшних ресуршв. Регулювання цш { тариф1 В на житлово-кому-нальш послуги, особливо шдприемств-моно-полюив, здшснюеться шляхом удосконалення нормативно-правово! бази
щодо складу витрат на! х виробництво та реалiзацiю для формування економiчно обгрунтованих тарифiв, а саме обмеження цих витрат та запобiгання включення до складу тарифiв витрат, безпосередньо не пов'-язаних iз наданням
житлово-комунальних послуг. У процесi реформування галузi механiзм
запровадження тарифiв для кожно! групи споживачiв на рiвнi повно! !х вартостi дозволить збалансувати штереси виробниюв та споживачiв, лiквiдувати перехресне субсидування, що сприятиме формуванню обгрунтованих тарифiв.
Враховуючивище зазначене,
подальших дослiджень потребують питання розширення використання ринкових механiзмiв господарювання житлово-комунальнiй галузi з урахуванням !! особливостей. Не менш
важливим е питання демонополiзацi! та обгрунтування заходiв щодо шновацшного розвитку та впровадження
ресурсозберiгаючих технологш
пiдприемствами ЖКГ у контекстi реалiзацi! вiдповiдних державних програм.
Лiтература
1. Качала Т. М. Корекщя курсу реформування сфери житлово-комунальних послуг / Т. М. Качала // Комунальне господарство мют: Сер.: Економiчнi науки. -К.: Техшка, 2010. — Вип. 96. — С. 15−23.
2. Кучеренко О. ЖКГ: переглядаються тдходи до реформування / О. Кучеренко // Урядовий кур'-ер. — 2005. — № 150. — С. 5.
3. Мазурчак О. Робота Державно! жит-лово-комунально! iнспекцi! е переконливим фактором здшснення реформ у галузi на користь споживачам послуг / О. Мазурчак // Мiсцеве самоврядування. — 2009. — № 2. -С. 29−31.
4. Семчук Г. Комунальш послуги полшшувати комплексно / Г. Семчук // Консультант. — 2002. — № 34. — С. 1−3.
5. Шелегеда Б. Г. Экономия ресурсов при использовании энергоэффективных источников света / Б. Г. Шелегеда, Л. В. Кравцова // Комунальне господарство мют: Сер.: Економiчнi науки. — К.: Техшка, 2004. -Вип. 56. — С. 14−22.
6. Петрова Е. Ф. Развитие конкуренции в сфере обслуживания жилищного фонда /
Е. Ф. Петрова. — М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. — 92 с.
7. «Про внесення змш до Закону Украши «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2004−2010 роки»: Закон Украши № 1869−15 // Вщомосп Верховно! Ради Украши. — 2009. — № 47−48. -Ст. 720.
8. Наказ Держжитлокомунгоспу Украши № 222 вщ 15 грудня 2004 р. «Про затвердження Методичних рекомендацш щодо розроблення та реалiзацi! репональних, районих, мюьких та селищних програм реформування i розвитку житлово-комуналь-ного господарства територiальних громад» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. uapravo. net/data/base24/ukr24040. htm. — Заголовок з екрану.
9. Проект Закону Укра! ни «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2004−2011 роки» (2007 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. ua-
zakon. com/document/fpart56/idx56221. htm.
10. Проект Закону Укра! ни № 3063 вщ 19. 08. 2008 р. «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2008−2012 роки» (2008 р.) [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http: //www. rada. gov. ua/pls/ zweb_n/ webproc4_ 1? pf3511=33 148.
11. Проект Закону Укра! ни Про внесення змш до Закону Укра! ни «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2004−2010 роки» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. minjkg. gov. ua/index. php? id=6.
12. Про внесення змш до Закону Ук-ра!ни «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комуналь-ного господарства на 2004−2010 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. minjkg. gov. ua/index. php? id=437.
13. Загальнодержавна програма реформування i розвитку житлово-комуналь-ного господарства на 2009−2014 роки в новш редакщ! № 1511-VI (1511−17) ид 11. 06. 2009 р. // Вщомосп Верховно! Ради Укра! ни. — 2009. — № 47−48. -Ст. 720.
14. Програма реформування i розвит-ку житлово-комунального господарства на 2002−2005 роки и на перюд до 2010 року // Мюьке господарство Укра! ни. — 2002. -№ 1. — С. 20−28.
15. Розпорядження КМУ № 1184-р «Про схвалення Концепци розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарствЬ& gt- вщ 16 вересня 2009 року // Офщшний вюник Укра! ни. — 2009. — № 78. — Ст. 2650.
16. Закон Укра! ни «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2004−2010 роки» вщ
24. 06. 2004 р. № 1869−4 // Вщомосп Верховно! Ради Укра! ни. — 2004. — № 46. -Ст. 512.
17. Про внесення змш до Закону Укра! ни «Про Загальнодержавну програму реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2004−2010 роки» № 1869−4 в редакцл № 1511 -VI вщ 11. 06. 2009 р. // Офщшний вюник Укра! ни. -2009. -№ 51. -Ст. 1726.
18. Попов О. Реал1защя Закону «Про загальнодержавну програму реформування й розвитку ЖКГ» [Електронний ресурс] -Режим доступу: http: //vechirka. pl. ua/articles/ 2009/7/15/3 787 646/.
Надшшла до редакцп 02. 12. 2011 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой