Модульная система как средство повышения качества при изучении начертательной геометрии студентами технических вузов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 624
А. В. КРАСНЮК, Т. В. УЛЬЧЕНКО (ДПТ)
МОДУЛЬНА СИСТЕМА ЯК ЗАС1Б П1ДВИЩЕННЯ ЯКОСТ1 П1Д ЧАС ВИВЧЕННЯ НАРИСНО1 ГЕОМЕТРП СТУДЕНТАМИ ТЕХН1ЧНИХ ВНЗ
У статтi виконане порiвняння класично! й комп'-ютерно! системи оцшки знань студенлв, проаналiзова-ний ефект застосування системi дистанцiйного навчання «Прометей». Показано позитивнi сторони прохо-дження студентами модульного контролю.
Ключевые слова: классическая и компьютерная системы оценки знаний, модульный контроль, система дистанционного обучения
В статье выполнено сравнение классической и компьютерной системы оценки знаний студентов, проанализирован эффект применения системы дистанционного обучения «Прометей». Показаны позитивные стороны прохождения студентами модульного контроля.
Ключовi слова: класична й комп'-ютерна системи оцшки знань, модульний контроль, система дистанцш-ного навчання
The comparison of classical and computer testing system is given in the article. The effect of usage of «Pro-metey» remote education system is analyzed. The positive effects of passing the Module Tests by students are shown.
Keywords: classical and computer testing system, Module Tests, remote education system
Вступ
У контекст сучасних тенденцш модершза-ци I гумашзацп вищо! осв1ти проблема якост шдготовки майбутшх спещатспв у техшчних вищих навчальних заклад1 В (ВНЗ) I стимулю-вання !х творчо! д1яльносп е актуальним пи-танням.
Тенденщя постшного скорочення аудиторного часу на вивчення граф1чних дисциплш у техшчних ВНЗ потребуе вщ викладача ретель-ного пошуку метод1 В удосконалення навчаль-ного процесу.
Проведений анатз педагопчного досвщу [1, 2] показуе, що при традицшнш побудов1 навча-льного процесу не стимулюеться активна на-вчальна д1яльнють студенев, не забезпечуеться включення студенев у процес формування уза-гальнених знань { способ1 В д1яльносп 1, кр1м того, не забезпечуеться можливють самоосвгги, саморозвитку { самовираження в ход1 оволодш-ня студентами знаннями, умшнями та навичка-ми.
Вивчення досвщу педагопчно! та психоло-пчно! роботи у ВНЗ при вивченш граф1чних дисциплш, анатз фшософсько!, соцюлопчно! I психолого-педагопчно! л1тератури дозволили нам сформувати проблему дослщження: «Мо-дульна система як зас1б шдвищення якост при вивченш нарисно! геометрп студентами техш-чних ВНЗ».
З 2005 року кафедра «Графша» Дшпропет-ровського нацюнального ушверситету зал1зни-чного транспорту (ДНУЗТ) широко використо-вуе проведення тестування з використанням системи дистанцшного навчання (СДН) «Прометей». Дана система показала високу ефекти-внють оцшювання знань студенев шд час складання модульного контролю з дисциплш «1нженерна графша» та «Нарисна геометр1я».
Використання (СДУ) «Прометей» шд час проведення модульного контролю у раз1 юпит1 В дозволяе актив1зувати працездатшсть, мислен-ня та увагу. Запланований модульний контроль знань, враховуючи його неминучють, е моти-вуючим фактором { стимулюе навчально-шзнавальну актившсть студенев при вивченш граф1чних дисциплш. Тому важливим е питан-ня дослщження методики складання тестових завдань.
Аналiз останнiх джерел
Методолопчною 1 теоретичною основою дослщження стали: науков1 пращ вщомих педа-гопв { психолопв, педагопчш { методичш роботи в област теорп розвиваючого навчання- теори оргашзаци навчально-шзнавально! д1яль-ност { теори д1агностики метод1 В дослщження.
У галуз1 психологи { методики розвитку просторового мислення (Г. Д. Глейзер, Дж. Пб-сон, В. О. Далшгер, П. Я. Каплунович,
© А. В. Краснюк, Ульченко Т. В., 2011
185
О. М. Леонтьев, О. Д. Сьомушкш, Д. Б. Елько-нш, I. С. Якиманська та ш.) — результати теоре-тичних дослiджень у галузi теори та методики навчання (В. О. Гусев, Г. А. Саранцев, О. В. Усачов, Т. М. Шамало) — результати теоре-тичних дослщжень у галузi комп'-ютерних тех-нологш (О. Г. Гейн, О. П. Сршов, В. А. 1звозч& gt- ков, М. П. Лапчик, В. М. Монахов, I. В. Роберт та ш.).
Основш задачi дослiдження:
— проаналiзувати стан проблеми контролю знань з використанням модульно! системи навчання в перюд адаптаци студенев до навчаль-ного процесу у техшчному ВНЗ-
— розробити методолопю пiдготовки студен-тiв до проведення контролю знань з використанням модульно! системи, детально ознайоми-ти !х з метою i методикою проведення такого контролю-
— виявити психолого-педагопчш умови переходу студенев у суб'-ектну позищю у процесi проведення модульно! системи навчання студенев нарисно! геометрi!-
— розробити рекомендацп щодо розробки методичного забезпечення процесу проведення контролю знань студенев з використанням модульно! системи навчання, для шдвищення на-вчально-пiзнавально! активносп студентiв.
Результати дослiджень
Як показують дослiдження недостатня роз-робка модульно! системи i вiдмова вiд !! вико-ристання при вивченнi нарисно! геометри при-зводить до слабого засвоення студентами на-вчально! програми, а вщповщно i до зниження рiвня пiдготовки спецiалiстiв, якi випускаються ВНЗ.
Як показав аналiз класично! системи шдго-товки спецiалiстiв iз вищою освiтою мае багато позитиву, однак мае мюце й ряд недолшв:
— вiдсутнiсть систематично! роботи i низь-кий рiвень активностi студенев протягом учбо-вого семестру-
— вiрогiднiсть суб'-ективiзму у оцiнюваннi знань студентiв-
— значш затрати часу на проведення екзаме-нацiйну перевiрку вiдповiдей-
— недостатнш рiвень адаптацi! до вимог св& gt- тового ринку працi, що швидко змiнюеться-
— низька мобшьшсть студентiв стосовно змiн направленостi тдготовки i спецiальностей-
В основi класичного розумшня контролю знань студентiв лежать дидактичш вимiри, тоб-
то аналiз та подальшi вдосконалення вiдповiдей тих, хто навчаеться, з питань рiзного ступеню складностi.
У кiлькiсному вщношенш результат таких вимiрiв мiстить ощнку сукупностi вiдповiдей студентiв, яка вщображуеться на шкалi оцiнок викладача.
Оскшьки кожен викладач мае власну шкалу ощнювання, то вимiри такого роду завжди е суб'-ективними [3]. Для усунення суб'-ективiзму дидактичних вимiрiв iнодi вдаються до групо-вого контролю, коли рiвень знань студента ощ-нюеться вiдразу декiлькома викладачами, а ощнка формуеться експертним шляхом. Це в деякому ступеню тдвищуе об'-ектившсть ощ-нювання, однак, призводить до збшьшення на-вантаження на викладацький склад. Бшьше того, навт при експертному пiдходi до перевiр-ки знань неможливо уникнути помилок, як пов'-язанi з обмеженим числом питань, як на-даються для контролю.
Одним iз етапiв пiдвищення ефективностi дидактичних вимiрiв, зокрема при проведеннi модульного контролю знань студенев, е пере-хд до комп'-ютерного тестування, основною метою якого е отримання оцiнки рiвня знань студента з завданою точнютю. Отримання, в результатi тестування, об'-ективно! оцiнки мож-на досягнути за рахунок шдвищення шформа-тивностi вшх завдань тесту, або за рахунок зб& gt- льшення кiлькостi завдань.
Щцвищення iнформативностi тесту — най-бшьш ефективний шлях вирiшення поставлено! задача Вiн реалiзуеться за рахунок впрова-дження адаптивних процедур тестування.
Переваги адаптованого комп'-ютерного тес-тування визначають наступш моменти:
— ощнювання результат тестування здшс-нюеться в реальному вимiрi автоматично фш-суеться i зберiгаеться на визначений час-
— можливють формування теспв, рiзних за рiвнем пiдготовки тих, хто навчаеться-
— можливють керування змютом тесту i стратегiй перевiрок у ходi тестування-
— вщсутнють необхiдностi в паперових нос& gt- ях i аркушах-вiдповiдях. Це важливо для забезпечення захисту вщ несанкщонованого доступу до контрольних матерiалiв-
— нема необхщносп в синхронiзацi! процесу тестування для групи студенев, тобто кожен, хто складае тестування, самостшно обирае темп роботи з тестом-
— при комп'-ютерному тестуванш легко ввести часовi обмеження або тимчасове вiд слщку-вання процесу тестування, що важко здшснити
при паперовому тестуванш- це дозволяе врахо-вувати психомоторнi аспекти у студенпв-
— пiдвищуеться ефективнiсть тестування- зменшуеться час тестування (до 30% у порiв-няннi з паперовою формою тестування) для до-сягнення того ж рiвня надiйностi ощнювання.
В результатi проведених дослiджень важли-во розробити методичну систему ефективного педагопчного впливу на студентiв в адаптацш-ний перiод вивчення нарисно! геометрп з метою шдвищення! х навчально-шзнавально! ак-тивностi.
Прикладш дослiдження представленi у ви-глядк реального впровадження процесу контролю знань студенев з використанням модульно! системи- результатiв спостережень за про-веденням занять та юпнпв з нарисно! геометрп в адаптацшний перiод навчання студенпв-першокурсникiв.
Науково-теоретична значимють дослщжен-ня полягае в теоретичному шдгрунп й експе-риментально! перевiрцi шляхiв пiдвищення на-вчально-шзнавально! активностi студентiв i шдвищення якосп 1х навчання за допомогою
впровадження розроблено! нами методики навчання i контролю знань студенпв з використанням модульно! системи.
Дослщно-експериментальна робота викону-валась у три етапи вщповщно до поставлених задач.
На першому етапi (2001−2003 рр.) вивчалась проблема використання модульно! системи навчання студенпв при вивченш курсу нарисно! геометрi! i методи пiдвищення навчально-пiзнавально! активность Визначались цiлi, за-дачi, робоча гшотеза дослiдження, проводився констатуючий експеримент.
Другий етап (2003−2004 рр.) був присвяче-ний оргашзацн експерименту, що формувався, узагальненню й перевiрки отриманих результата, розробцi методичних посiбникiв та рекоме-ндацiй.
На третьому етапi (2004−2005 рр.) проводилось впровадження результанв дослщження в практику роботи кафедри iнженерно! графiки.
Схема адаптивного комп'-ютерного тесту-вання наведена на рис. 1.
Адаптивне компьютерне тестування
Рис. 1. Схема адаптивного комп'-ютерного тестування
Як показали дослщження розподш дисцип-лши на логiчно завершенi частини теоретичного i практичного матерiалу (модулi), а також використання 100-бально! шкали оцiнок знань дозволяе викладачевi бiльш об'-ективно ощню-
вати знання i навички студента пiд час тестування.
Приклади тестових завдань рiзного рiвня складностi наведенi на рис. 2−4.
Рис. 2. Приклад тестового завдання з модульного контролю № 1 по дисципл1ни"Нарисна Геомет^я"
Рис. 3. Приклад тестового завдання з модульного контролю № 2 з дисциплши «Нарисна геометрiя»
Рис. 4. Приклад тестового завдання з модульного контролю № 3 з дисциплши «Нарисна геометрiя»
Висновки
Приеднання Украши до Болонського проце-су передбачае суттев1 змши в оргашзаци навча-льного процесу в вищих навчальних закладах, викликаш необхщшстю бшьш р1зноб1чного 1 ретельного поточного контролю знань студенев. Введення модульного контролю знань по-требуе вщ викладацького складу значного зб1-льшення часових затрат не лише на проведен-ня, але й на анатз результапв такого контролю
На шдстав1 проведених дослщжень можна говорити про наступи позитивш якост прохо-дження студентами модульного контролю:
— кожен конкретний тест е ушкальним { не був рашше наданий, що шдвищуе його надш-шсть-
— ефектившсть модульного тестування е до-статньо високою, оскшьки складшсть завдань, що надаються, вщповщае р1вню накопичених заздалепдь знань того, хто тестуеться-
— проходження студентами модульного тес-тування дозволяе розшзнавати не лише досл& gt- джуваних з низьким { середшм р1внем знань, але й дае можливють виявити найбшьш тдго-товлених учшв.
Таким чином можна зробити висновок, що впроваджена в ДНУЗТ модульна система ощ-нювання знань студенев е ефективним шстру-ментом шдвищення показниюв як якост так { усшшносп навчання.
Б1БЛ1ОГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК
1. Основи розвитку вищо! освiти Украши в кон-текстi Болонського процесу [Текст] (документа i матерiали 2003−2004 рр.) / тд ред. В. Г. Кре-меня, авт. кол.: М. Ф. Степко [та ш.]. — К. -Тернопiль: Вид-во ТДПУ, 2004. — 147 с.
2. Челишкова, М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов [Текст] / М. Б. Челишкова. — М.: Информ. -изд. дом «Фи-линъ», 2003. — 236 с.
3. Малишев, Ю. В. Письменное тестирование в условиях модульного контроля. [Текст] / Ю. В. Малишев // Вюник ДНУЗТ. — 2008. -Вип. 25.
Надшшла до редколегп 28. 10. 2010.
Прийнята до друку 19. 11. 2010.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой