Модульно-рейтингова система организации обучения и контроля знаний студентов по дисциплине «Химия»

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 378. 14:54
О. О. Семенченко, В.М. Безпальченко
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОРГАН13АЦИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТ1 В 3 ДИСЦИПЛ1НИ «Х1М1Я»
Наведено doceid орган'-гзаци навчання та контролю знань за модульно-рейтинговою
системою при вивчешп дисциплши «Ximih» i визначено ставлення студент/в щодо П
впровадження.
Вступ. Анал1з стану навчального процесу у вищих навчальних закладах показав, що нишшня система гпдготовка фах1вщв мае там ochobhi недолги: в! дсутн!сть систематичноУ роботи студент! r протягом навчального семестру- низький р1вень активное™ студент? вщсутшсть елемент1 В змагання в навчальних досягненнях- висока BiporiflHicTb необ'-ективного оцшювання знань студенев.
okpim цього, викладання ximii у техн! чному утверситет! для студентт нех1м1чних спещальносгей мае ще певш труднощь Оскшьки х1м1я у школ! викладаеться у малому обсяз1 (1 година на тиждень), студенти мають низький початковий р! вень знань з дисцигшни. При цьому треба враховувати, що дисциплша викладаеться в першому семестра коли студенти -ильки починають адаптуватися в новому колектив!, вщчувають незвичшсть та незрозумшсть новоУ системи оргашзацп'- навчального процесу й контролю знань. Перед викладачами ximii техшчного унжерситету поставлен! задач! не тшьки усунути недостачу базових знань шкшьноУ хЫчноУ ocbith студеттв, але й викласти курс вищоУ школи таким чином, щоб студентам стала зрозумша роль ximii у формуванш наукового свиогляду майбутнього? нженера. Це можливо досягнути шляхом ефективноУ оргашзацн навчального процесу, формування мотивацп навчання та професшноУ спрямованост! 3MICTy курсу [1].
Анал1з останшх дослщжень i публ1кацш. Проблема модульно-рейтинговоУ системи (MPC) не нова. Модульне навчання з'-явилося у 40−50-х роках XX столггтя у сфер! професшноУ ocbith i одержало поширення в ун! верситетах США, ФРГ, Англн i ряд! ?нших краж. 3 90-х роюв технолог! я модульного навчання е одшею з альтернатив юнуючоУ систем! у вищ! й ocbit! УкраУни. Впчизнян! та закордонн! дослщники (Бекирова P.C., Бородина Н. В., Ерганова Н. С., Ваз! на К.Я., Васильева Т. В., Юцявичене П. А., Оконь В. та ihuii) займались розробкою MPC, а саме уточнениям понятшного апарату, принципами структурування навчального матер! алу, методами реал! зацп.
В ochobi MPC е розподш предметного матер! алу на тематичн! модул! i здшснення контролю й ощнювання досягнень на ochobi рейтингу [2,3].
Модульна складова передбачае подш навчального матерку на OKpeMI тематичн! блоки, або модул!, як1 мютять певний обсяг учбового матер! алу, за яким можна проводити окрем! випробовування. До модул1 В входять програми курсу, конспекти лекшй, методичн! розробки, дов! дковий матер! ал, атакож система контролю знань, умшь ! навичок, яка мютить практичш, лабораторш роботи, сем! нари, колокв! уми, тести pi3Horo обсягу, форм ! ступеню складност!, контрольн! запитання та вправи.
Рейтингова складова передбачае, що кожна робота студента повинна оцшюватись якомога бшьш диференцшовано. За роботу над кожним модулем студент, таким чином, отримае певну к! льюсть бал! в. На протяз! семестру кшьмсть таких po6IT буде, як мнпмум, не менше юлькост! модул! в. Такий контроль знань дае можливють визначати положения (рейтингову сходинку) кожного студента вщносно bcix? нших [4,5].
Модульно-рейтингова технолопя мае cyrreBi переваги над шшими системами навчання (А. Гуцинськи, Г. Овенс, С. Ckobih, П. Третьяков, А. Алексюк) [в]. Для студеятю ui переваги полягають у тому, що: навчальний рейтинг актив! зуе самостжну роботу студент! в, сприяе штелектуальному розвитку особистосп- формуеться позитивна мотивашя навчальноУ д1яльност!- п! двищуеться об'-ективнють оц! нювання знань- зменшуеться навантаження тд час екзамен! в та зал! к!в, можливють визначати темп проходження навчальноУ програми (прискорення або сповшьнення в самооргашзацп навчання). Для викладач1 В е: можливють шдив! дуал!зацп навчання та диференцжованого тдходу- piBHOMipHe розпод! лення навантаження протягом семестру- уникнення конфл! кт!в, як! можуть виникати пщ час п! дсумковоУ перев! рки знань на екзамеш.
Мета роботи. Представити досв! д запровадження модульно-рейтинговоУ'- системи навчання та контролю знань при вивченж дисциплши «Х!м!я» студентами вищих навчальних заклад! в галузей знань: 0505 «Машинобудування та матер! алообробка& quot-- 0510 «Метролопя, вим! рювальна техшка та шформашйно-вим!рювальн! технолог!'-Г'-. Визначити ставлення студенпв до оргашзаци модульно-рейтинговоУ системи, '-и недол! ки та переваги.
Виклад основного магер1алу. Дисциплша «Х1м1я» для студенев машинобуд1вного факультету викладаеться на першому кура загальним обсягом 108 годин, з яких 18 -лекцшних, 36 — лабораториях 1 54 — самостШна робота. Структурно дисциплша складаеться з п'-яти змютових модул1 В (табл. 1). Кожний змютовий модуль мютить теоретичний матер1ал, лабораторш роботи, самостшну роботу, що складаеться з виконання шдивщуальних завдань за темами. В якост) пщготовки до модульноУ контрольно!'- роботи (МКР) студентам пропонуються методичш розробки з розв'-язання типових задач 1 вправ, завдання для самоконтролю, типов1 завдання для МКР, тест-треншг та вшповмп до нього. Тест-треншг дае змогу студенту виявити об'-ем та р1вень одержаних знань, пор1вняти набут1 знания з вимогами викладача, виявити недолги у своУй пщготовщ та внести корективи в самопщготовку. Така оргашзашя роботи дае можливють студенту самостшно максимально ефективно шдготуватися до МКР.
Таблиця 1
Тематичний план дисциплши «Х1м1я»
§ '-1 § С О Теми курсу Всього годин я ¦х & lt-и Лаборат. заняття СамостШна робота
1 1. Основш поняття та закони х1ми. Перюдична система елементш Д. 1. Менделеева. Будова атома. 9 2 3 4
2. Х1м1чний зв'-язок. Основш види й характеристики хЫчних зв'-язюв. Кристал1чний стан речовин та типи кристал1чних граток. 3,5 0,5 I 2
2 3. Основи х1м1чноУтермодинам1ки. Термох1м]я. 9,5 1,5 4 4
4. Х1м1чна кшетика та р1вновага. 9,5 1,5 4 4
3 5. Загальна характеристика розчишв. Колегативш власгивосп розчишв. Теор1я електролггично'-У дисощаци. Йонш реакцп в розчинах електролтв. Добуток розчинноеп мапорозчинних речовин. Пдрол1з солей. Твердють води. 14 2 4 8
4 6. Електрох1м! чш процеси. ХЫчт джерела електричноУ енергп: гальвашчш елементи, акумулятори, пал ив ш елементи. 12,5 2,5 4 6
7. Електрол1з розчишв 1 розплав1 В електролтв. Поляризашя елекгродш. Застосування електрол1зу у промисловостк 15 3 4 8
8. Короз1я. Види корозп. Методи захисту металш вщ корозп. Методи захисту вщ короз1У. 11 1 4 6
5 9. Конструкцшш матер1али. Лет конструкцшш метали. Сплави. 24 4 8 12
Усього: 108 18 36 54
Контрольш заходи кожного змютового модуля мютять захист лабораторних робп-, виконання? ндивщуальних завдань за методичними розробками викладачт та МКР. Для забезпечення об'-ективносп ощнок усшх1 В студентт 1 з метою пщвищення УхньоУ мотивацп до навчання розроблена система розподшу бал1 В за модульно-рейтинговою системою контролю знань (табл. 2). Таким чином, викладач дае змогу студентам не тшьки щкавитись оцшками, але й формуе навички самостшно контролювати яюсть свого навчання. Необх1дн1сть цього полягае в тому, що у студенев першого курсу прагнення одержувати добр1 оцшки переважае над прагненням одержувати яюсш знания. Таку психолопчну вщмшнють можна використати для полтшення якосп осв1ти.
Таблиця 2
Розпод1л бал1 В за модульно-рейтинговою системою контролю знань студента з дисциплши «Х1м1я»
№ з/п Змютовий модуль
Вид роботи № 1 № 2 № 3 № 4 № 5
бал и бал и бал и бапи бал и
Захист лабораторних робп- № 1 2 № 4 2
1 — № 2 2 № 3 2 № 5 2 № 7 4
№ 6 2
2 Самостшна робота 3 3 2 3 3
3 МКР 11 15 12 22 10
Всього бал1 В 14 22 16 31 17
МКР мютить певну кшыасть тестових завдань, яю складено за формою закритого типу? з множинним вибором, де? з чотирьох вщповщей тшьки одна правильна. Завдання pi3ni за складшстю, тому оцшюються певною кшьюстю бшпв. Такий cnoci6 контролю знань мае певш переваги: оперативнють, об'-ектившсть, охоплення великого обсягу навчальноТ? нформацп, ефективнють використання аудиторного часу, одночасне охоплення bcix студентш контрольним заходом.
Головними особливостями модульно-рейтинговоТсистеми е:
• ч1тка й максимально об'-екгивна оцшка bcix видш навчальноТ роботи, що виконуегься студентом-
• пщвищення рол1 навчальноТ роботи студенев протягом семестру (на вщмжу вщ традицшноТ системи пщсумкова ошнка визначаеться не лише результатами екзамену, але й усшшшстю в семестр^-
• регуляршсть оцшювання bcix водив навчальноТ дЫльносп студента-
• подш теоретичного матер1алу, що пщлягае контролю протягом семестру, на модуль
Для визначення ставлення до впровадження MPC проведено опитування 78 студеттв II курсу bikom вщ 18 до 21 року, яю вже мають певний досвщ навчання за модульно-рейтинговою системою. Студенти були подщеш на дв|'- групи за р1внем знань з xIMii: I група — з задовшьними знаниями, II трупа -з якюними. Опитування проводили за анкетою, яка мютила три запитання. АналЬ результате проведеного дослщження показав наступне (рис. 1).
Питания 1
з посереджми знаниями
Па
? в
? г
з якюними знаниями
? г
Питания 2
Оа ¦б
? в
Питания 3
-1_алосередн1ми
ч)
знаниями
? а


з яюсними знаниями
Qa 06
? в
з якюними знаниями
? а
? в
Рис. 1. Результата™ опитування студент) в за питаниями:
посереджми
1) Чи згодш Ви? з застосуванням модульно-рейтинговоТ системи оргашзаци навчального процесу та контролю?
а) так- б) Hi- в) частково згодний- г) не можу вщповюти.
2) Якому методу контролю Ви надаете перевагу: за балами чи традицшному?
а) за балами- б) традицшний- в) немае pi3HHni.
3) Чи сприяе рейтинговий метод систематичнш робот1 студента над предметом?
а) так- б) Hi- в) не завжди.
При вщпов№ на питания «Чи згодш Ви? з застосуванням модульно-рейтинговоТ системи оргашзаци навчального процесу та контролю?» бтьше половини опитаних студентш (55−57%) в обох трупах виявили позигивне ставлення до впровадження uieT системи оргашзаци навчального процесу та системи оцшювання. Ця думка шдтверджуеться результатами, яю були отримаш щодо другого питания анкети: «Якому методу контролю Ви надаете перевагу: за балами чи традицшному?», тому що оцшювання за балами е складовою модульно-рейтинговоТ системи. При вщповш на питания «Чи сприяе рейтинговий метод систематичнш po6ori студента над предметом?» у rpyni студент in з якюними знаниями значна Тх частина (59%) визнала позитивний вплив модульно-рейтинговоТ'- системи на систематичнють роботи при вивченш дисциплши «Х1м1я». TaKi в1цповщ1 е свщченням того, що таю студенти прагнуть ефективно засвоТти навчальний матер1ал, а саме своечасно захищають лабораторш роботи, виконують домашш шдившуальш завдання, набираючи максимальну кшькють бал1 В.
Наявнють незначно'-Т частки студеттв (3−8%), яка негативно ставиться до впровадження модульно-рейтинговоТ системи, можна пояснити психолопчною неготовшстю, а в окремих випадках i небажанням ламати стереотипи та обтяжувати себе, з Тх точки зору, додатковою працею.
Частина опитаних (34%) згодна з впровадженням новоТ системи, але за умови и подальшого вдосконалення. За думкою студенев, ще присутшй елемент суб'-ектив1зму в оцшюванш знань. Не eci викладач1 використовують для перев1рки знань тестування, яке дозволяе поставити Bcix в однаков1 стартов1 можливост1 i з бшьшою об'-ектившстю оц1нювати знания. Б1льш1сть викладач1 В використовують CTapi форми ошнювання знань, не пояснюючи i не коментуючи результат1 В. У такому pa3i результати дослщження стають надзвичайно важливими. Таке анкетування е своер1дним д1алогом м1ж викладачем та студентами. Т1льки за умови реальноТ Тх взаемод1Т в npoueci сп1льноТ роботи як р1вноправних суб'-ект1 В навчального процесу можна значно тдвищити його ефективн1сть.
Висновки. Таким чином, запровадження модульно-рейтинговоТ системи навчання та контролю знань активвуе систематичну самостшну роботу студента, п1двищуе мотиващю навчання, стимулюе ш1шативн1сть, в1дпов1дальн1сть, творчють, змагальн1сть, дозволяе об'-ективно виявити р1вень знань, дае р1вний шанс тим, хто розраховуе на себе, сво'-Т знания i вчиться систематично. Модульно-рейтингова система працюе т1льки за умов гласносп, прозорост1 результат1 В оц1нювання i надежного методичного забезпечення дисципл1н. Ця система е одним? з ?нструметпв п1двищення якост1 осв1ти i стимулювання мотивацп вивчення xiMiT в техн1чному ун1верситет1.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Овчаренко Л. П., Сабельникова Т. М., Фадеев Г. Н. Стимулирование мотивации изучения химии в техническом университете // Стандарты и мониторинг в образовании. — 2004. — № 1. — С. 58−61.
2. Медведенко Н. В. Модульно-рейтинговая технология оценки достижений студентов вуза // Стандарты и мониторинг в образовании. — 2008. — № I (58). — С. 18−22.
3. Калугш О. М., Колесник Я. В., В'-юник I.M. Модульно-рейтингова система ошнки знань студенев I курсу х1м1чного факультету з курсу «Неоргашчна хЫ1я»: Методичт вказ1вки. — X.: ХНУ? меш В. Н. Каразша. — 2006 — 24 с.
4. Шевченко Н. В. Когда учеба как соревнование //Инновации в образовании.- 2010. -№ 7. -С. 160−166.
5. Дашльченко Ю., KipieHKO О. Досвщ запровадження рейтинговоТ системи ошнювання знань студентт у Kypci теорп мехашзм1 В i машин // Вища oceiTa УкраТни, 2009. — № 4. — С. 42−50.
6. Алексюк A.M. Педагопка вищоТ осв1ти УкраТни: 1стор1я. Теор1я. — К: Либщь, 1998. — 560 с.
БЕЗПАЛЬЧЕНКО Вюлета Михайл1вна- к.х. н, доцент кафедри фЬичноТ та неорган1чно'-Т xiMiT Херсонського нацюнального техн1чного ун1верситету.
HayKOBi? нтереси:
— планування навчання, ?нструментальн1 методи анал1зу.
СЕМЕНЧЕНКО Оксана Олександр1вна — к.т.н., доцент кафедри ф1зичноТ та неорган1чиоТ xiMiT Херсонського нац1онального техн1чного уьнверситету.
HayKOBi? нтереси:
— планування навчання, ф1зична х1м1я.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой