Педагогические условия реализации программы развития профессионально важных качеств студентов экономических специальностей средствами футбола

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу
Маляр Е.І., Лебідь М.Р.
Тернопільський національний економічний університет
Анотації:
Розглянуто питання професійно орієнтованої психофізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Подано педагогічні умови ефективної реалізації програми розвитку професійно важливих якостей майбутніх економістів засобами футболу: раціональний розподіл навчального матеріалу протягом 4-х семестрів- особистісно-орієнтований характер навчання студентів- раціональний розподіл часу на загальну та спеціальну фізичну підготовку- диференційоване планування параметрів фізичного навантаження- комплексний контроль динаміки фізичного здоров'-я, техніко-тактичної та фізичної підготовленості студентів.
Ключові слова:
майбутні економісти, педагогічні умови, професійно важливі якості, засоби футболу.
Маляр Е.І., Лебідь М.Р. Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу. Рассмотрены вопросы профессионально ориентированной психофизической подготовки студентов высших учебных заведений экономического профиля. Представлены педагогические условия эффективной реализации программы развития профессионально важных качеств будущих экономистов средствами футбола: рациональное распределение учебного материала на протяжении 4-х семестров- личностно-ориентированный характер обучения студентов- рациональное распределение времени на общую и специальную физическую подготовку студентов- дифференцированное планирование параметров физической нагрузки- комплексный контроль динамики физического здоровья, технико-тактической и физической подготовленности студентов.
будущие экономисты, педагогические условия, профессионально важные качества, средства футбола.
Maliar E.I., Lebid M.R. Pedagogical terms of realization of program development professionally of important qualities of students of economic specialities by tools of football. The article is devoted to the questions of professionally oriented psychophysical preparation of students of higher educational establishments of economic type. In the article the pedagogical terms of effective realization of the program of development professionally of important qualities of future economists are given by the tools of football: rational distributing of educational material during 4th semesters- personality-oriented character of study of students- rational distributing of time on general and special physical preparation- differentiated planning of parameters of the physical loading- complex control of dynamics of physical health, tech-tactical and physical preparedness of students.
future economists, pedagogical terms, professionally important qualities, tools of football.
Вступ.
Останнім часом значно активізувалася робота із впровадження професійно-прикладної фізичної підготовки (І IIІФП) у систему фізичного виховання студентів. Нагромаджений у цій області досвід дозволяє визначити основні методичні положення й рекомендації, що сприяють вирішенню питання про правильний підбор засобів і форм ППФП, необхідних для реалізації цього найважливішого розділу фізичного виховання майбутніх фахівців різних сфер діяльності у вузах різноманітного профілю.
Наукове обґрунтування ППФП для всього періоду навчання студентів полягає у необхідності системного підходу до використання всіх форм, засобів і методів, за допомогою яких рівень розвитку професійно важливих якостей студентів до моменту закінчення ВНЗ буде максимально наближений до необхідних параметрів. Велике значення в цьому повинна зіграти ППФП, що враховує умови, у яких протікає професійна діяльність конкретного фахівця [1, 3, 4, 7].
Необхідність підвищення ефективності ППФП студентів економічних спеціальностей зумовлюється високою технологічністю та інтенсивністю сучасного виробництва. Від рівня фізичної працездатності працівника, розвитку його професійно важливих якостей (ПВЯ) залежить фахова дієздатність.
Як показали спостереження Берднікова І. Г, Мальованого А. В., Віленського М.Я., Завидівської Н., Сер-гієнка Ю.П. практика фізичного виховання майбутніх фахівців економічного профілю не сприяє покращанню їхніх фізичних кондицій та професійних компетенцій. Цьому, крім іншого, не сприяє і зміст діючих навчаль-
© Маляр Е.І., Лебідь М. Р, 2010
них програм, кількість академічних занять з фізичного виховання та організація самостійної роботи.
Вирішити цю проблему не просто. Вона має декілька аспектів, які ще не стали предметом глибоких наукових досліджень і в літературі висвітлені недостатньо. Кафедри фізичного виховання питанню покращення рівня ППФП студентів ВНЗ економічного профілю приділяють недостатньо уваги, або не займаються зовсім, що негативно відбивається на психофізичному стані майбутніх економістів [1,7].
Аналіз літературних джерел і останніх дисертаційних досліджень говорить про доцільність розробок експериментальних програм ППФП студентів ВНЗ на основі окремих спортивних спеціалізацій: баскетболу (Ж.О. Цимбалюк, А.І. Драчук, С.Є. Шутова, А.С. Ровний), ритмічної гімнастики (В.Н. Цвєтков, Г. В. Буланов), аеробіки (К. Бейлі, Н. Овчиннікова, Г. Нєстєрова, В. Сосіна, В. Зайцева, Р. Шевченко), атлетичної гімнастики (Е.В. Алешин, В.П. Бережной), гандболу (О. Циганок, А. М. Соловей, В. С. Абрамов, М.М. Жуков), поєднання легкої атлетики зі спортивними іграми (І.Ю. Юсупов, Г. В. Вафаєв, В.Е. Андріанов), боротьби (Ю.В. Сокольський). Однак серед цих навчальних технологій відсутні такі, що розроблені на основі спортивної гри футбол, можливості якої є досить широкими.
Актуальність та доцільність вибору вправ з футболу, як одного з основних засобів для покращення ППФП студентів підтверджується наступним: футбол найбільш масовий та найбільш улюблений вид спорту серед студентської молоді- футбол не потребує спеціальної спортивної бази та інвентарю (що дуже важливо у зв’язку з великою кількістю студентів) — тільки
Педагогіка, психологія та медико-біологічні
футболом можна займатись на свіжому повітрі на протязі всього навчального року- засоби футболу сприяють розвитку психофізичних якостей (оперативне та творче мислення, увага, пам’ять, спостережливість та ін.) — масовий футбол (мова не йдеться про високі спортивні досягнення) виконує рекреаційні та оздоровчі функції, відновлює розумову працездатність- з позицій наукових досліджень ігрова діяльність є необхідною потребою людини, реалізація якої має великий стимулюючий вплив, тому необхідно впроваджувати, в більш повному обсязі, спортивну спеціалізацію футбол у навчальні програми фізичного виховання студентів ВНЗ [5, 6].
Робота виконана за планом НДР Тернопільського національного економічного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні педагогічних умов ефективної реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів вищих навчальних закладів економічного профілю засобами футболу.
Результати дослідження.
Реалізація змісту програми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей (фінансист, менеджер, бухгалтер, податківець, ревізор, обліковець, маркетолог, банкір та ін.) засобами футболу передбачала забезпечення педагогічних умов зазначених на рис. 1.
Раціональний розподіл навчального матеріалу. Річний розподіл навчального матеріалу здійснювався з урахуванням місцезнаходження ВНЗ, природних умов та наявності матеріальної бази. Навчальний матеріал розподілявся на чотири семестри, у кожному семестрі - по 18 робочих тижнів.
На початку 1-го та 3-го семестрів у загальнопід-готовчий період (2−9-й тижні) вирішувалися завдання підвищення рівня функціональної підготовленості та
розвитку таких професійно важливих якостей майбутніх економістів як: наполегливість, самовіддача у роботі, стійкість до виконання довготривалої монотонної роботи, високий рівень працездатності у складних умовах (динамічне здоров’я), витривалість. Для цього використовували вправи для розвитку загальної витривалості (аеробна робота), кросову підготовку, вправи для розвитку статичної витривалості (для м’язів, які потребують довготривалого напруження -м'зів спини, плечового поясу), стрибки зі скакалкою (велика кількість повторень), жонглювання м’ячем, збільшення тривалості навчальних ігор, багаторазове повторення різноманітних вправ у помірному темпі.
У спеціальнопідготовчому мезоциклі (10−14-й тижні) використовували такі засоби, як: вправи для розвитку швидкості та швидкісної витривалості- вправи з протидією суперника, подолання спеціальних смуг перешкод- різноманітні естафети та рухливі ігри- біг зі зміною швидкості та напряму руху, зупинки та повороти за раптово поданим сигналом- ігрові вправи з використанням персональної опіки- передачі м’яча в парах, трійках- човниковий біг- ведення м’яча без зорового контролю- жонглювання м’ячем, гра в «квадрати» 4×2, 5×2- вправи, спрямовані на вирішення різноманітних рухових завдань за обмежений проміжок часу. Це сприяло розвитку таких професійно важливих якостей податківця, як: увага- спостережливість- кмітливість- функції зорового, слухового та вестибулярного аналізаторів- тонке м’язове відчуття- ініціативність- евристичні здібності- оперативне мислення.
Завданням контрольно-підготовчого та змагального мезоциклів (15−18-й тижні) було сприяння розвитку таких професійно важливих якостей майбутніх економістів: високого рівня працездатності у складних умовах- здатності перебудувати структуру діяльності відповідно до ситуації, яка змінилася- самовіддачі у роботі- лідерських та евристичних здібностей- уміння
Рис. 1. Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ
економічного профілю
раціонально використовувати час.
Для цього у навчально-виховному процесі використовували такі засоби футболу: вправи для відпрацювання швидкої перебудови гри (швидкий перехід від оборони до атаки і навпаки, колективний відбір м’яча, персональна опіка) — використання вправ техніко-тактичного спрямування після навантаження великого обсягу та інтенсивності- виконання вправ у несприятливих умовах- гра в міні-футбол двома м’ячами, тренувальні ігри зі прихованою форою.
Особистісно-орієнтований характер навчання студентів. Визначаючи особливості організації навчально-виховного процесу студентів економічних спеціальностей з використанням засобів футболу, ми взяли за основу співпрацю між викладачем та студентом на засадах особистісно-орієнтованого навчання, а саме: зосередження викладача на потребах студента- переважання навчального діалогу- співпраця та співтворчість між студентом та викладачем- турбота про фізичне та психічне здоров’я студента, стимулювання розвитку та саморозвитку студентів.
Діалог двох рівних партнерів, доброзичлива творча взаємодія викладача та студента, відсутність страху, розкутість, радість спілкування, право на власну думку дозволяли створити сприятливі умови для розкриття творчих можливостей та розвитку професійно важливих якостей майбутніх економістів.
Раціональний розподіл часу на загальну та спеціальну фізичну підготовку. Загальна фізична підготовка студента розв’язувала завдання гармонійного розвитку фізичних якостей, підвищення загальної працездатності, функціональних можливостей організму майбутніх економістів та була базовою для покращення їх ППФП. Натомість спеціальна фізична підготовка була спрямована не тільки на розвиток та вдосконалення фізичних якостей майбутніх економістів, а й, насамперед на розвиток їхніх професійно важливих якостей з використанням засобів футболу. Спеціальна фізична підготовка студентів експериментальної групи враховувала характер ігрової діяльності футболістів, що сприяло не лише вдосконаленню технічної і тактичної майстерності, але й забезпечувало розвиток їхніх ПВЯ. Тому на початку навчального року перевага віддавалась загальній фізичній підготовці (~ 90%) і близько 10% часу занять — засобам футболу. Упродовж навчального року співвідношення зазначених засобів поступово змінювалося і становило наприкінці року 30 і 70%, відповідно.
Диференційоване планування параметрів фізичного навантаження при застосуванні вправ з футболу. Обсяг та інтенсивність запропонованих навантажень у річному циклі постійно змінювалося (у зв’язку з різним рівнем підготовленості студентів). Крива змін обсягу навантажень у студентів експериментальної групи простежувалася за даними тестувань, змін кількості тренувальних ігор та змагань, їхньої тривалості, а крива інтенсивності - за величиною навантажень (велика, середня, мала) та складалась для кожного студента індивідуально.
Аналіз цих даних дозволив скласти принципові схеми розподілу навантажень для майбутніх еконо-
містів протягом усього навчального року. На початку навчального року (підготовчий період) обсяг навантажень поступово зростав, на певний час стабілізувався, а згодом поступово зменшувався. Інтенсивність навантажень незмінно зростала з початком занять, протягом річного циклу, проте обсяг навантажень істотно зменшувався у змагальному мезоциклі.
Комплексний контроль динаміки фізичного здоров’я, техніко-тактичної та фізичної підготовленості студентів. Комплексний контроль передбачав застосування методів педагогічного та медико-біологічного контролю.
Комплексний контроль допомагав об'єктивно оцінити правильність обраного напряму підготовки, постійно стежити за станом та динамікою тренованості студентів економічних спеціальностей, вчасно корегувати навчально-виховний процес за допомогою розроблених контрольних нормативів фізичної і технічної підготовленості майбутніх економістів. Ці тестування проводилися наприкінці кожного навчального семестру.
Висновки.
Визначені нами педагогічні умови організації навчально-тренувального процесу під час реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу сприяли більш ефективному впливу експериментальної програми.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем розробки програми професійно орієнтованої психофізичної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами футболу.
Література
1. Волков В. Л. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентської молоді / Волков В.Л.- Київ: Знання України, 2004. -82 с. — Бібліогр.: с. 76−81. — ISBN 966−316−028−4
2. Драчук А.І. Оптимізація фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих.: спец. 24. 00. 02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Драчук Андрій Іванович- Львів. держ. ін-т фізк. культ. — Львів, 2001. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16−17.
3. Зарічанський О.А. Педагогічні умови професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації МВС України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13. 00. 04 «Теорія і методика професійної освіти» / Зарічанський Олег Анатолійович- Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2002. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17−18.
4. Заярін ГО. Психофізична підготовка курсантів навчальних закладів МВС / Заярін Г. О., Несін О.М., Мельников Г. Б.- Навчальний посібник. Донецьк: Донецьк. ін-т внутр. справ, 2001. -240 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 237−239. — ISBN — 966−95 950−1-0.
5. Максименко И. Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в футболе / И. Г. Максименко // Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных играх. — Луганськ: Знание, 2000. — С. 164−179. — Бібліогр.: С. 273−275. -IBSN — 966−617−099−1.
6. Осадець М. М. Основи тренувального процесу у футболі / Оса-дець М.М.- Чернівці: Рута, 2000. 152 с. — Бібліогр.: с. 150−151. — ISBN — 966−568−491−4.
7. Физическое воспитание и спорт учащейся и студенческой молодежи / [Доленко Ф.Л., Овчинникова С. А., Панова Т. Н. ]- под ред. Г. А. Г илева. -М.: МГИУ, 2001. -263 с.: ил., табл. -Библиогр. :с. 260−262. -ISBN 5−276−138−3.
Надійшла до редакції 22. 03. 2010р.
Маляр Едуард Імрейович Лебідь Марія Романівна malyar_e@yahoo. com

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой