Пенсионное обеспечение и социальная защита научного (научно педагогического) работника

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Аналiз дшово1 активностi сввдчить, що на шдпри-eмствi ввдбуваються протягом аналiзуe мого перiоду позитивш тенденцп. Збiльшуeться коефщент оборотно1 дебпорсько1 заборгованостi за рахунок збiльшення де-6ггорськоГ заборгованостi. Менш позитивним е зни-ження фондовiддачi та коефщента оборотностi запасiв.
Висновки:
1. Публiчне акцiонерне товариство «МОТОР С1Ч» е одним з найб№ш падприемств у свт та единим в Укрш'-ш, яке реалiзуе повний цикл створення сучасних авiацiйних двигунiв вiд розробки, виробництва й ви-пробування, до супроводу в експлуатацп та ремонп.
2. Стратегiчною концепцiею розвитку «МОТОР С1Ч» — стратегiя росту на основi широкомасштабно! диверсифiкованостi виробництва, змщнення й розши-рення своГх позицш на ринку авiацiйноl технiки й пос-луг у Г! експлуатацп.
3. Аналiзуючи активи тдприемства за дослвджуват 3 роки можна сказати наступне: на к1нець 2010 р. спосте-рiгаеться збiльшення майна ПАТ «МОТОР С1Ч» на 1 918 812 тис. грн. Це е позитивним моментом, бо сввдчить про розширення виробничо! дiяльностi. Та на шнець 2011 року майно Щдприемства збшьшилось на 2 040 436 тис. грн., тобто у 1,06 разiв бiльше порiвняно з поперед-шм роком. Це говорить про розширення фшансово! д1я-льностi i в цiлому являеться позитивною характеристикою д1яльносп Щдприемства. Дивлячись на вертикальний аналiз за 2011 р. оборотш активи в в структурi балансу займають 68,75%, а необоротт 31,09%.
4. Аналiзуючи данi пасиву балансу ПАТ «МОТОР С1Ч» можна зробити таю висновки: статутний капiтал та додатковий вкладений капiтал протягом трьох рошв не змiнювався. Прирiст власного кашталу вiдбуваеться за рахунок нерозподiленого прибутку, що сввдчить про прибуткову д1яльшсть пiдприемства.
5. Коефiцiент зносу протягом трьох рошв зменшу-вався, що сввдчить про покращення технiчного стану основних засобiв. Частка оборотних виробничих фондiв в активах мае позитивну тенденцiю збiльшування протягом усього дослвджуваного перiоду.
В результат дяльносп Щдприемства за 2009−2011 рр. вщмчався зрiст коефiцiентiв забезпеченосп, що сввдчить про пдвищення ефективност роботи оргатзаци
Аналiз фiнансовоi стабiльностi дав можливють ощ-нити готовнiсть п1дприемства до погашення сво! х борпв. ПАТ «МОТОР С1Ч» е незалежним з фшансового боку, та протягом трьох рошв рiвень ще1 незалежностi зростае.
Список джерел
1. Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. Баканов.
— М.: Финансы и статистика, 2006. — 536 с.
2. Ковалев А. М. Анализ финасового состояния предприятия / А. И. Ковалев, В. П. Приветов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
— 489 с.
3. Крейнин М. Н. Финансовое состоягние предприятия /М.Н. Крейнин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 547 с.
4. Шеремет А. Д. Методика фшансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 654 с.
Н. Ткаченко
академик АЕН Укражи,
м. Кшв
ПЕНСШНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЩАЛЬНИИ ЗАХИСТ НАуКОВОГО (НАУКОВО-ПЕДАГОПЧНОГО) ПРАЦ1ВНИКА
Держава встановлюе для наукових (науково-педагопчних) пращвнишв, як мають необхвдний стаж науковоi, науково-техшчно1, науково-п1дприемницько1 роботи на державних шдприемствах, в установах, орга-нiзацiях пенси на рiвнi, що забезпечують престижшсть науковоi працi та стимулюе систематичне оновлення наукових кадрiв [1].
Пенси науковим (науково-педагогiчним) пращвни-кам призначалися у розмiрi 80% заробггао1 плати науко-вого (науково-педагогiчного) працiвника, що визначалися вщповвдно до статей 65 i 66 Закону Украши «Про пенсш-не забезпечення». За кожний повний рiк роботи понад стаж, пенс1я збiльшувалася на 1% заробггно1 плати, але не бiльше 90% середньомiсячноi заробiтноl плати.
Пенсiйна система в Укра1ш змiнюеться ввдповвдно затверджуеться Верховною Радою i пвдписуеться Президентом Украши.
У статтi викладено проблемнi питання, пов'-язанi з реформуванням пенсiйноi системи наукових (науково-педагопчних) працiвникiв Украши.
Вiдповiдно до статп 24 «Пенсiйне забезпечення та сощальний захист наукового пращвника» Закону Украши «Про наукову i науково-техшчну д1яльшсть» визна-чено [2]: стаж шутовой'- роботи, призначення пенси, право на призначення пенси, призначення пенси науковим пращвникам, яш стали швалвдами та iн.
До стажу науково1 роботи зараховуеться час роботи на посадах наукових (науково-педагопчних) пращвнишв незалежно вiд наявносп наукового ступеня або вченого звання на посадах, як1 до них прирiвнюються, на пвдприемствах, в установах, оргашзащях, вищих на-
вчальних закладах та закладах шслядипломно1 освiти Ш-1У рiвнiв акредитаци у тому числ з подготовки керь вних та управлшських кадрiв, а також час роботи наукових (науково-педагопчних) пращвнишв на посадах, зазначених у статп 118 «Гаранти для пращвнишв, об-раних на виборш посади» Кодексу закошв про працю Украши, якщо цiй роботi безпосередньо передувала робота, передбачена частиною першою ще^'- статп До стажу науково1 роботи зараховуеться час навчання в асшрантур^ ад'-юнктур^ докторантурi.
Вiдповiдно до ст. 24 Закону Украши «Про наукову i науково техшчну д1яльшсть» пенс1я науковому (нау-ково-педагогiчному) працiвнику призначаеться при до-сягненнi пенсiйного вшу: чоловiкам — за наявностi стажу роботи не менше 25 рошв, у тому числ стажу шутовой'- роботи не менше 20 рошв- жшкам — за наявносп стажу роботи не менше 20 рошв, у тому числ стажу шутовой'- роботи не менше 15 рошв.
Пенсюнерам, яш тсля призначення пенси вщповь дно до цього Закону Украши працювали за контрактом на посадах наукових (науково-педагопчних) пращвнишв на державних шдприемствах, в установах, оргашзащях не менше як 2 роки i мали б№ш високий заробь ток, шж той, з якого було обчислено пенсш, встанов-люеться за! х заявою новий розмiр пенсii виходячи з бiльш високого заробiтку за 2 роки шдряд пiсля призначення пенси вщповвдно до частини п'-ято! ще1 статтi.
Частина 10. При виходi на пенсiю з посади наукового (науково-педагопчного) пращвника науковому (науково-педагогiчному) працiвнику видаеться гро-шова допомога у розмiрi шести мкячних посадових
Ф 2013/№ 2
153
ставок (окладiв) з урахуванням надбавок i доплат за иаявиосп стажу мауковоТ роботи не менше: для чо-ловшв — 12, 5 рокчв- для ж1мок — 10 рокчв [8].
Дш частини десято! статгi 24 зупинено на 2002 рж в частинi виплат грошово! допомоги при виходi на пенсш (щодо науково-педагогiчних пращвнишв, як1 пра-цюють у вищих навчальних закладах Ш-1У рiвнiв акре-дитацп, закладах шслядипломно! освiти зпдно iз Законом Укра! ни вщ 20 грудня 2001 р. № 2905-Ш- на 2003 рж дш десято! частини статтi 24 зупинено зпдно iз Законом Укра! ни вiд 26. 12. 2002 р. № 380−1У).
Науковим працiвникам, як1 мають науковий сту-п1нь кандидата або доктора наук для забезпечення умов науково! дiяльностi надаеться в установленому законо-давством порядку додаткова жила площа у виглядi шм-нати (кабшету) у розмiрi до 20 кв. метрiв. Зазначена додаткова жила площа оплачуеться в одинарному розмiрi.
Законом Укра! ни «Про внесення змш до Закону Укра! ни „Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть“» Верховна Рада Укра! ни постановила внести до Закону Укра! ни «Про наукову i науково-техшчну дiяльнiсть» (1971−12) (Вiдомостi Верховно! Ради Укра! ни, 1999 р., № 2−3, ст. 20 змши (доповнення)):
1. У статтi 1:
«мауково-педагопчма дiяльмiсть — педагогiчна дь яльнють у вищих навчальних закладах та закладах тсля-дипломно! освiти Ш-1У рiвнiв акредитацi!, пов'-язана з науковою та (або) науково-технчною д1яльшстю" —
«мауково-оргамiзащйма дiяльмiсть — дiяльнiсть, що спрямована на методичне, органiзацiйне забезпечення та координацш науково-технiчно! та науково-педагогiчно! дiяльностi" —
«науковий працiвмик — вчений, який за основним мюцем роботи та вщповвдно до трудового договору (контракту) професшно займаеться наукою, науково-технiчною, науково-органiзацiйною або науково-педагогiчною дiяльнiстю та мае вщповвдну квал1фжа-цю незалежно ввд наявносп наукового ступеня або вченого звання, пiдтверджену результатами атестацп" —
«мауково-педагогiчмий пращвмик — вчений, який за основним мюцем роботи займаеться професiйно педагопчною та науковою або науково -техшчною д1я-льнiстю у вищих навчальних закладах та закладах тс-лядипломно! освiти Ш-IVрiвнiв акредитацп»
2. Заробггма плата маукових пращвнишв скла-даеться з посадових ставок (окладiв), премш, доплати за науковi ступенi, вчеш звання, надбавки за стаж науково!, науково -техшчно!, науково -оргашзацшно! та на-уково-педагогiчно! роботи та шших надбавок, передба-чених законодавством Укра! ни.
Надбавка за стаж роботи у науковш сферi випла-чуеться щомюяця науковим працiвникам, як1 займають посади, передбаченi i затвердженi постановою Кабшету Мшс^в Укра! ни вiд 27 травня 1999 р. № 923 [3].
Ввдповвдно до Постанови Кабшету МЫстрш Укра!-ни ввд 22. 06. 1999 р. № 1110 затверджено Положення про порядок виплати надбавки за стаж роботи у науковш сфе-р^ залежно ввд стажу роботи у таких розмрах:
Вiдповiдно до постанови Кабшету Мшстрш Укра!-ни «Про порядок перерахунку пенсш» науковим пращв-никам державних наукових установ, оргашзацш та нау-ково-педогогiчним працiвникам державних вищих навчальних закладiв Ш-^ рiвнiв акредитацi!, як1 вийшли на пенсш до набрання чинносп Законом Укра! ни «Про наукову i науково -техшчну д1яльшсть» пенсi! перерахо-
вуються iз середньомюячно! заробiтно! плати за останш 24 мiсяцi перед зверненням наукового працiвника за пе-рерахунком пенсi! або !! заробiтку за перюд роботи, з якого науковому працiвнику було ранiше обчислено (пе-рераховано) пенс1ю, за документами пенсшно! справи.
Розмiр перерахованих пенсiй не може перевищу-вати 90 вщсотшв посадового (чинного) окладу з урахуванням надбавки за науковий стушнь або вчене звання.
Для оформлення пенсш науково--педагопчним пра-щвникам у вiдповiдностi до Закону Укра! ни «Про наукову i науково--техшчну дiяльнiсть» та Закону Укра! ни Про внесення змiн до нього (тдписаному президентом Укра-!ни Л. Кучмою 6 кв1гня 2000 р. № 1б4б-Ш) !м необхiдно:
1) зв№нитися з посади-
2) оформити пенсш зпдно з новим Законом-
3) одержати грошову допомогу у розмiрi 6 (шести) мюячних окладiв.
При бажанш продовжувати працювати (якщо до-зволяе здоров'-я i вуз може надати роботу) пенсiонер повинен повторно укладати строковий договiр (контракт).
Найбшьш рацiонально для вузiв i самих пенсiоне-рiв i з вигодою для Держави цю проблему можна (погодивши з Президентом) розв'-язати так:
1) Кабшету Мiнiстрiв Укра! ни видати спецiальну постанову, в якш дати вказiвку органам Соцзабезу пе-рерахувати розмiр пенсi! у ввдповвдносп до Закону-
2) не вимагати звiльнення науково-педагогiчних працiвникiв для оформлення пенси, порушуючи вже оформлеш строковi договори-
3) вузи не виплачують, вказанiй категорi! працiв-нишв при виходi на пенс1ю, грошово! допомоги, так як фактичного звшьнення не вщбуваеться. Така допомога буде здшснюватися тiльки в тому випадку, коли викла-дач вузу дшсно звiльниться i не буде повертатися на попередне мюце роботи.
Перелж посад наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв, державних пвдприемств, установ, органi-зацiй, перебування на яких дае право на призначання пенсiй та виплату грошово! допомоги в разi виходу на пенсш вщповщно до Закону Укра! ни «Про наукову та науково-технiчну д1яльшсть», затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра! ни вiд 22. 11. 2001 р. № 1571 (дш частини десято! статтi 24 в частиш виплати грошово! допомоги при виходi на пенс1ю науково-педагогiчних працiвникiв у 2003 рощ зупинено статтю 63 Закону Укра! ни «Про Державний бюджет Укра! ни» на 2003 рк).
Вiдповiдно до Закону Укра! ни «Про внесення змiн до Закону Укра! ни про пенсiйне забезпечення» № 854-ТУ (частина перша статл 66) [6]: «До заробггку для об-числення пенсi! включаються всi види оплати працi (виплат, доходу), на яш вiдповiдно до Закону Укра! ни «Про збiр на обов'-язкове державне пенсшне страхуван-ня» нараховуеться збiр на обов'-язкове державне пенсшне страхування, в межах максимально! величини фак-тичних витрат на оплату працi найманих пращвнишв, оподатковуваного доходу (прибутку) сукупного опода-тковуваного доходу (гранично! суми заробггно! плати (доходу)), з яких справляються страховi внески (збори) до сощальних фондiв, що дiяла на день одержання за-значеного заробiтку (виплат, доходу)».
Для призначення пенсi! враховуеться лише заробь тна плата за перюд роботи науковим пращвником у державних установах без урахування заробпку за перi-од роботи в недержавнш установi. Заробiтна плата наукового пращвника на роботi за сумюництвом на посадi, яка не дае права на пенсш як науковому пращвнику, не враховуеться при обчисленш науково! пенси [7].
З 1 липня 2003 року стаття 65 Закону Укра! ни «Про пенсшне забезпечення» ввд 05. 11. 91 р. № 1788 -ХП змшена i уже з 1 липня 2003 року викладена у новiй редакщ! «Середньомiсячний заробiток для обчислення
Стаж роботи Розмiр щомiсячноl надбавки у вщсотках до посадового окладу
понад 3 рокв 10
понад 10 роюв 20
понад 20 роюв 30
154
В1СНИК ЕКОНОМ1ЧНО1 НАУКИ УКРА1НИ
пенси береться за будь-як 60 календарних мiсяцiв ро-боти тдряд протягом уае! трудово! дiяльностi незале-жно вiд перерв у робот та за перiод роботи починаючи з 1 липня 2003 р. до моменту звернення за пенаею» [8].
Спiрне питання — чому пенсiонерам працiвникам нараховують пенсш у розмiрi 40% середньо! заробино! плати, а науковим працiвникам при виходi на пенсiю -80%. Вщповвдь: iз заробгтно! плати пращвнишв за останнiм вiдрахуванням) — единий соцiальний внесок за загальною ставкою — 3,6%, а iз заробгтно! плати спеща-льних працiвникiв у т.ч. науковщв — 6,1% щомюячно.
Реформування пенсiйно! системи наукових (нау-ково-педагогiчних) працiвникiв вiдбуваеться згiдно з Законом Укра! ни «Про заходи щодо законодавчого за-безпечення реформування пенсшно! системи» ухвале-ного 08. 07. 2011 року № 3668−1, ред. № 3668−17, введ. в дш з 1 жовтня 2011 року [10], iз змiнами № 3714-У1 (№ 3714−17) вод 08. 09. 2011 р.
Цим Законом Украши передбачено пвдвищення пенсшного вiку виходу на пенсiю:
— для жшок пвдвищення пенсiйного вшу поступово протягом 10 рок1в — по швроку за рiк з 55 до 60 рошв, починаючи з 1 жовтня 2011 р. -
— для чоловшв з 60 до 62 рошв), починаючи з 1 сь чня 2013 р.
Право на наукову пенсш з 1 жовтня 2011 р. мають тшьки жшки пiсля досягнення в! ку, передбаченого ст. 26 Закону Украши «Про загальнообов'-язкове державне пенсiйне страхування «№ 1058−15 (табл. 1) — чоловжам наукова пенсiя до 31 грудня 2012 року включно приз-начатиметься до досягнення 60 рошв (табл. 2).
Таблиця 1
Вж виходу р право) жшок на наукову пенсiю
Таблиця 2
Вж виходу чоловiкiв на наукову пеною
Пенси науковим (науково-педагопчним) пращвни-кам призначаються у розмiрi 80% вщ суми заробiтно! плати наукового (науково-педагопчного) працiвника, на яку ввдповщно до законодавства нараховуеться збiр на обов'-язкове державне пенсшне страхування (внески).
З введенням в дiю Закону Украши № 3668−17 з 01. 10. 2011 р. пенси науковому (науково-педагопчному) працiвнику призначаються за наявносп страхового стажу, необхвдного для призначення пенси за вжом у мiнiмальному розмiрi за нормами Закону Украши «Про наукову i науково-техшчну дiяльнiсть» з урахуванням таких змш [1], табл. 3.
2013/№ 2
Таблиця 3
Змiни в частиш страхового стажу
Закон Укра! ни «Про наукову ! науково-техшчну дяль-шсть» вщ 13. 12. 1991 р. № 1977-Х11 в останнш редакци вщ 01. 01. 2012 р. Закон Укра! ни № 3668−17 вщ 08. 07. 2011 р. з! змшами вщ 08. 09. 2011 р.
Пенс1я призначалася за досягнення вжу та наявносп стажу роботи: у жшок — 20 роюв, у тому числ! стажу науково! роботи не мен-ше як 15 рошв- у чоловтв — 25 роюв, у тому числ! стажу науково! роботи не менше як 20 рошв Змши в частит страхового стажу: для нових пенсюнерш стаж науково! роботи зали-шаеться незмшним: жшкам 15 роюв науково! роботи чоловжам — не менше 20 р. Страховий стаж: жшкам — 30 роюв, в т. ч. не менше 15 роюв стажу науково! роботи- чоловжам — 35 роюв страхового стажу, в т. ч. не менше 20 рокв науково! роботи [9]
Чим обгрунтоваш так! змiни? Встановлено пенсiйний вж виходу на наукову пенсш чоловшв з 60 до 62 рошв, а за даними статистики середня тривал1сть життя чоловшв в Укра! т — 62,5 рок1 В [12, с. 353]. ж1нкам вж виходу на наукову пенсш збшьшено з 55 до 60 рошв. А чи е гарантия робочих (наукових) мкць? Це велика проблема.
Не може не стосуватися майбутнiх науковщв-пемсiомерiв питання пемсiймого забезпечення та со-цiального захисту наукових працiвникiв. Постанова Ка-бiнету Мшстр! в Укра! ни вщ 17 серпня 2002 року № 1134, якою було затверджено нормативи чисельно-стi студемтiв, аспiрамтiв, докторамтiв, здобувачiв наукового ступеня кандидата наук на одну штатну посаду мауково-педагогiчмого пращвника у вищих навчальних закладах вщповщно до якоТ на одного викладача ВНЗ припадало 9−13 студемтiв та дточий Указ Президента УкраТни вщ 12 березня 2013 року № 128/2013 «Про нацюнальний план дш на 2013 рж щодо впровадження Програми економiчних реформ на 2010−2014 роки «Заможне суспiльство, конкурентос-проможна економжа, ефективна держава»».
Подпунктом 39,2 пункту 39 Национального плану дш на 2013 рж щодо впровадження Програми економ! ч-них реформ на 2010−2014 роки передбачено завдання Мiнiстерству науки i освгш, Мiнiстерству фiнансiв, Мь нiстерству економiчного розвитку Укра! ни збшьшити показник кiлькостi студемтiв на одного викладача вищого навчального закладу до 18 ойб (майже у 2 рази), а також може вщбутися збшьшення кiлькостi студемтiв у групах, що призведе до надшрного перена-вантаження i неминуче до масового скорочення науково-педагогiчних пращвнишв вищих навчальних закладiв, тому що при зменшенн штатних одиниць викладачiв у 1,5−2 рази весь обсяг навчального навантаження дове-деться виконувати меншiй шлькосп викладачiв. I це буде стосуватися уах вищих навчальних закладiв.
Мережа вищих навчальних закладiв III-IV р! вня акредитацп налiчуе 351 закладiв, у т.ч. 224 державно! форми власносп й 137 недержавно! форми власносп. Серед них функцюнують 192 унiверситети, 57 акаде-мш, 123 шститути. Статус нацiонального мають 95 ви-щ! навчальнi заклади. В унiверситетах, академ1ях, ш-ститутах навчаються 1.8 млн. студенпв. У вищш школ! сьогодт працюе бшьше 60% вщ загально! шлькосп доктор! в ! кандидапв наук.
Таким чином зменшення штатних одиниць ви-кладачiв у 1,5−2 рази дозволить виршити дуже важ-ливу проблему — рпко зменшити кiлькiсть майбут-мiх наукових (мауково-педагогiчмих) пемсiомерiв i зекономити кошти Пемсiймому фонду на освт.
155
Дата народження Вж, у якому жзнка може тти
припадае на перюд на пенста за вжом
до 30 вересня 1956 р. 55 рокв
з 01 жовтня 1956 р. 55 рокв 6 мтсяца
з 0 1 квпня 19)57 р. по 56 рокв
з 01 жовтня 1957 р. 56 роыв 6 мтсяца
п 0 1 квпня 1'-958 р. по 57 рошв
з 01 жовтня 1958 р. 57 рокв 6 мтсяца
п 0 1 квпня 1'-959 р8 по 58 рошв
з 01 жовтня 1959 р. 58 рокв 6 мтсяца
п 0 1 квпня 19 360 р. по 59 рошв
з 01 жовтня 1960 р. 59 роыв 6 мтсяца
Дата народження Вж, у якому чоловж може пли
припадае на перюд на пенста за вжом
по 31 грудня 1952 р. 60 рошв
з 01 ачня 1953 р. по 60 роив 6 мтсяца
з 01 ачня 1 954 р. по 61 рж
з 01 счня 1 955 р. по 61 рж 6 мтсяца
з 0 1 синя 1956 р. 62 роки
Висновки.
1. Змши (Указ Президента Украши ввд 12 березня 2013 року № 128/2013) до Закону Украши «Про наукову i науково-техшчну дшльшсть» ввд 13. 12. 1991 р. № 1977-ХП, стаття 24 «Пенсшне забезпечення та сощальний захист наукового пращвника» не вщповвдають назвi ст. 24.
2. Значна частина нових (сьогодщ молодих) наукових (науково-педагопчних) пращвнишв не зможе досяг-ти страхового стажу жшками 30 рошв у тому числ 15 рошв стажу науково! роботи, чоловiкам 35 рок1 В у тому числ 20 рок1 В стажу науково! роботи. Щдтвердженням цього буде зб№шення шлькосп студентiв на одного ви-кладача (iз 9−13 Постанова Кабшету Мiнiстрiв Украши ввд 17 серпня 2002 р. № 134 до 18 оаб Указ Президента Украши ввд 12 березня 2013 р. № 128/2013) — зменшення штатних працiвникiв приблизно у 1,5−2 рази, ввдповщно збiльшення навчального навантаження на викладача.
3. Призупинено статтю 66 Закону Украши «Про пенсшне забезпечення» [11] - за кожний повний рш роботи понад стаж, пен^ збiльшуeться на 1% заробггно1 плати, але не бiльше 90% середньомюячно1'- заробiтноi плати. Вiдповiдно до Закону Украши вщ 08. 09. 2011 р. [9] пенси науковим (науково-педагогiчним) пращвникам призначаються у розмiрi 80% i призупинено пере-рахування пенсii'- працюючим пенсiонерам-науковцям, яким уже виплачувалася пенсiя понад стаж — 90% сере-дньомiсячноi заробiтноi плати, тобто, знижено на 10% (не дивлячись на стаж науково1'- роботи 40−45 рошв).
4. Для наукових (науково-педагопчних) пращвнишв, яш мають необхвдний стаж науково1'-, науково-технiчноi, науково-педагогiчноi, науково-оргашзацшно1'- роботи на державних шдприемствах, в установах, оргашзащях пропонуеться вщновити статтю 66 Закону Украши «Про пенсшне забезпечення» вщ 05. 11. 1991 р. № 1788-XII ввдповвдно до якого пенсй'- встановлюються статтю 66 Закону Украши «Про пенсшне забезпечення» вщ 05. 11. 1991 р. № 1788-ХП ввдповвдно до якого пенсй'- встановлюються на рiвнi, що забезпечуе престижшсть
шутовой'- працi та стимулюе оновлення кадрiв.
5. Впровадження програми економiчних реформ на 2010−2014 роки значно зменшить к1льк1сть майбут-нiх наукових (науково-педагопчних) пенсiонерiв, не забезпечить престижшсть науково1 працi i не стимулю-ватиме оновлення наукових кадрiв.
Список джерел
1. Закон Украши «Про наукову i науково-техiчну д1яльшсть» вiд 13. 12. 1991 р. № 1977-Х11.
2. Закон Украши «Про наукову i науково-техiчну д1яльшсть». Законодавство Украiни. Роздiл III. Державнi гаранти дiя-льностi вчених, наукових пращвникш. КиГв «МАХАОН» 2003, С. 544−546.
3. Постанова Кабшету Мiнiстрiв Украши «Про надбавки за стаж роботи у науковш сферЬ& gt- вщ 27. 05. 1999 р. № 923.
4. Постанова Кабшету Мшстрш Украiни «Положення про порядок виплати надбавки за стаж роботи у науковш сфе-р^ залежно вiд стажу роботи» ввд 22. 06. 1999 р. № 1110.
5. Закон Украши «Про внесення змш до Закону Украiни про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» вщ 06. 04. 2000 р. № 1646−111.
6. Закон Украши «Про внесення змш до Закону Украши про пенсшне забезпечення» вщ 22. 05. 2003 р. № 854-ГУ
7. Газета «Сдтсть». 1нформацшний вiсник. Профспшки пращвникш освiти i науки, м. Кшв № 3(59). Березень 2003, С. 6.
8. Закон Украши «Про пенсшне забезпечення» ввд 05. 11. 1991 р. № 1788-Х11.
9. Законом Украши «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування жнсйно! системи» вiд 08. 07. 2011 р. № 3668-VI (введено в дш з 01. 10. 2011 р.) ре-дакщя вiд 20. 10. 2011 р. № 3714−17 ввд 08. 07. 2011 р. iз змь нами № 3714-VI вiд 08. 09. 2011 р.
10. Указ Президента Украши «Про нацiональний план дш на 2013 рiк щодо впровадження Програми економiчних реформ на 2010−2014 роки «Заможне суспшьство, конкурен-тоспроможна економiка, ефективна держава».
11. Закон Украши «Про загальнообов'-язкове державне пенсшне страхування «вiд 09. 07. 2003 р. № 1058-IV.
12. Статистичний щорiчник Украiни за 2008 рж, К. :ДП «1н-формацiйно-аналiтичне агентство», 2009 — 566 с.
Г. Толмачова, В. Ляшенко
академгк АЕН Укражи, В. Хахулш, О. Якубяк,
м. Донецьк
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛ1ТИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ Б1ЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРА1Н1
Розвинений сектор малого та середнього шдприе-мництва не лише створюе в економiчнопровiдних краь нах свiту бшьшють робочих мiсць i забезпечуе значну частку надходжень до бюджетiв уах рiвнiв. Цей особ-ливий соцiально-економiчний сектор е основою середнього класу, високого суспiльного достатку та ввдкри-того демократичного суспiльства, осшльки формуе i ш-дтримуе конкуренщю i плюралiзм у сферах економiч-них i полiтичних вiдносин, не допускае олiгархiзацil нацiональноi економiки i державноi влади.
В рейтингу конкурентоспроможносп Всесвiтнього економiчного форуму (WEF) за 2012 р. Украша посiла 73 мюце серед 144 кра1н. Таким чином, за рш Укра1на тднялася на дев'-ять позицiй i зараз у рейтингу знахо-диться мiж Чорногорiею i Уругваем. Украша обйнала у рейтингу Грузш (77-ме мюце), Румушю (78), Хорватiю (81), Вiрменiю (82), Молдову (87), Грецш (96-те мiсце).
Вище за Украшу, у рейтингу перебувають Чорногорiя (72-ге мюце), Роая (67), 1ран (66), Руанда (63), Болгарiя (62), Угорщина (60-те мiсце). KpiM того, Укра1на тднялася на 15 позицш у рейтингу легкосп ведення бiзнесу i посiла 137-ме мiсце серед дослвджуваних економiк 185 кра1н за параметрами, яш вiдстежують рамковi умови для дiяльностi малого та середнього шдприемництва.
У потоцi звiтiв влади про шдвищення позицiй Украши в рейтингу Doing Business-2013 Свiтового банку та М1жнародно! фшансово! корпораци, на жаль поза увагою опинився той факт, що за параметром «захист iнвесторiв» наша держава попршила позици на три пу-нкти, перемутившись зi 114-го на 117-те мюце. Вщпо-ввдно ж до останнього звiту Всесвiтнього економiчного форуму щодо глобально! конкурентоспроможносп держав за рiвнем захищеносп прав власника Украша посша 129-те мiсце, за ефективнiстю правово! системи
156
В1СНИК ЕКОНОМШНО! НАУКИ УКРАШИ

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой