Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 368. 178.6 (100) иБЬ О 22
Т. Татаріна, канд. екон. наук, доц. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ КАТАСТРОФІЧНИХ РИЗИКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
В статті розглянуто зарубіжний досвід перестрахування катастрофічних ризиків. Обґрунтовано напрями забезпечення збереженості і збільшення капіталізації страхових компаній при перестрахувальному захисті від катастроф. Доведено необхідність запровадження перестрахування катастрофічних ризиків в Україні.
Ключові слова: ринок перестрахування, катастрофічні ризики, капіталізація страховиків, перестрахувальна місткість.
Постановка проблеми. Природні катастрофи і техногенні аварії в останні роки завдають суспільству все більше масштабних збитків, що пояснюється зростанням чисельності населення, підвищенням вартості потенційних об'-єктів страхування та їх концентрацією у певних регіонах.
За аналітичними звітами перестрахувального товариства & quot-Munich Re& quot- за перші 9 місяців 2013 року втрати тільки через природні катастрофи у Європі оцінюються у 17 млрд євро. Збитки тільки від одного урагану Крісті-ан за попередніми оцінками становлять від 800 млн до 1,3 млрд євро [1].
Порівняно з іншими країнами в Україні природні ката-клізми бувають не дуже часто. Збитки ж за подіями техногенного характеру складають більшу частину всіх втрат. В Україні у 2012 році зареєстровано 212 надзвичайних ситуацій, з них 120 — техногенного і 74 — природного характеру. Збільшились за останній рік показники, які характеризують масштабність та наслідки надзвичайних ситуацій: 238 млн грн проти 103 млн грн за 2011 рік [2].
Через значні збитки внаслідок катастроф та необхідність їх покриття страховики активно залучають додаткову місткість за допомогою системи перестрахування. Перестрахувальні компанії, за умов прийняття адекватних управлінських рішень, можуть істотно нівелювати коливання у результатах діяльності страховиків.
Для створення передумов запровадження в Україні страхування і перестрахування катастрофічних ризиків необхідно враховувати надбання вже існуючого досвіду світового ринку перестрахування та механізмів збереження капіталізації страховиків при здійсненні пере-страхувальних операцій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи перестрахування, особливості перестрахування окремих ризиків в своїх працях досліджували українські науковці В. Д. Базилевич, О. О. Гаманкова, С. С. Осадець, російські - Ю. М. Журавльов, М.Г. Камин-кіна, Є.К. Турбіна, Р. Т. Юлдашев. Серед західних вчених можна виокремити праці: К. Бурроу, Л. Гаратеволя,
Дж. Макензи, Д. Хемптона та інші.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Широкомасштабні збитки внаслідок катастроф природного і техногенного характеру можуть впливати не лише на результати діяльності страховиків, а й перестра-ховиків, на рівень їх капіталізації. Постає необхідність вирішення цієї частини проблеми за допомогою визначення попереджуючих заходів щодо стабілізації та зменшення впливу катастрофічних ризиків на фінансовий стан страхових компаній.
Метою статті є обґрунтування напрямів забезпечення збереженості і збільшення капіталізації страхових компаній при перестрахуванні катастрофічних ризиків та виявлення можливості їх залучення для розвитку українського ринку перестрахування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вплив на капіталізацію та прибутковість страхових і перестра-хувальних компаній здійснюють глобальні тенденції, які відбуваються на світовому страховому ринку, а також економічні потрясіння, катастрофічні випадки.
Негативні наслідки фінансової кризи 2008 року на світовому страховому ринку зумовили зниження розміру капіталу у перестраховиків на 69 млрд дол США (на 17%) порівняно з 2007 роком (рис. 1).
Рис. 1. Динаміка капіталу світових перестраховиків упродовж 2007−1 кв. 2012 рр. (млрд дол США)
* Джерело: [3].
© Татаріна Т., 2014
Основним чинником, котрий спричинив різке зниження обсягів капіталу міжнародних перестраховиків у 2008 році, були інвестиційні збитки, які становили 12% всього капіталу.
Після кризи у 2009−2010 роках спостерігалось незначне зростання обсягів світового перестрахувального ринку. Збільшились і показники капіталізації міжнародних перестраховиків: від 342 млрд дол США в 2008 році до 470 млрд дол США в 2010 році, що пояснюється позитивними тенденціями на фінансових ринках у після кризовий період і відносно невеликими обсягами збитків за катастрофічними подіями.
Однак у 2011 році ситуація на ринку змінилася. Внаслідок стихійних лих, що відбулися в Японії, Австралії, Новій Зеландії, катастрофічні збитки перестраховиків у
2011 році становили 5−10% їх капіталу. Збитки суттєво
вплинули на прибуток перестраховиків від операційної діяльності за 2011 рік. За даними рейтингового агентства БІапсІагсІ& amp-Роог'-з (Э& amp-Р) у І кварталі 2011 року загальна сума страхових виплат, пов'-язаних із цими подіями, становила близько 45 млрд дол США.
Як вплинули виплати за катастрофічними збитками на капіталізацію крупніших перестрахувальних товариств у 2011 році унаочнює рис. 2.
Через збільшення збитків страховиків за катастрофічними подіями у попередній період, на початку
2012 року на ринку перестрахування спостерігалося підвищення попиту на перестрахувальне покриття по страхуванню ризиків, пов'-язаних з ураганами, збільшились тарифи по перестрахуванню катастрофічних ризиків.
Рис. 2. Збитки перестраховиків у 2011 році від природних катастроф, % від їх капіталу
• Джерело: [4].
Випереджаючи невтішні прогнози у дослідженнях організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), за якими світова економіка в останні десятиліття втрачатиме мільярди доларів внаслідок зростання частоти настання техногенних, природних, соціальних катастроф, міжнародні перестраховики для збереження своїх рейтингових позицій, збільшення прибутковості та отримання на ринку конкурентних переваг вдаються до наступних оперативних заходів:
• альтернативного перестрахування і одного з його напрямів: сек& quot-юрітизації зобов'-язань за договорами страхування і перестрахування-
• обмеження своєї відповідальності за окремою катастрофічною подією-
• пропозицій щодо перестрахування ризиків в інших видах страхування, які не пов'-язані з катастрофічними подіями для необхідної диверсифікації портфеля-
• виходу на нові ринки збуту, географічного розширення своєї діяльності-
• збільшення перестрахувальної місткості для постійних споживачів послуг.
Нововведенням можна вважати появу і використання страховими компаніями альтернативного перестрахування, під яким розуміють широкий спектр способів перерозподілу фінансового і страхового ризиків, пов'-язаних з діяльністю страхових організацій, котрі відрізняються за рядом ознак від традиційних видів страхування.
Більш звужено альтернативне перестрахування можна розуміти як фінансове перестрахування, тобто відносини між страховиком і перестраховиком, пов'-язані з перерозподілом як страхового, так і фінансового ризику, що притаманні страховій діяльності на довготривалій основі. За договором фінансового перестрахування, який укладають через величезні суми можливих збитків і за умов низької ймовірності їх настання, стра-
ховик мобілізує перестрахувальні премії у відповідному фонді впродовж довгострокового періоду і використовує їх як джерело компенсації виплат у несприятливі роки. Додатково страховик отримує інвестиційний дохід, нарахований на величину коштів фонду. Переваги у здійсненні фінансового перестрахування такі:
• можливість управління збитками, які вже настали, але ще незаявлені-
• надання необхідної місткості для перестрахування ризиків, які в деяких країнах можуть не страхуватись (екологічні, політичні ризики).
Новим напрямком альтернативного перестрахування кінця 90-х років минулого століття можна вважати сек& quot-юрітизацю зобов'-язань за договорами страхування і перестрахування. Під сек'-юрітизацією страхових (перестрахувальних) зобов'-язань розуміють випуск страховими (перестрахувальними) компаніями цінних паперів з метою залучення додаткового капіталу для передачи ризику, пов'-язаного з виникненням катастрофічних збитків за укладеними договорами страхування. На міжнародному ринку такі цінні папери називають облігації катастроф (САТ-bonds). Обслуговування позики здійснюється з 2-х джерел: за рахунок внесків страхувальників, надходження яких інвестуються в цінні папери- за рахунок коштів, які отримані в результаті розміщення облігації [5, с. 67]. Також функціонування сайдкарів (sidecars) дозволяє зменшити витрати капіталу в галузі і зберегти страховим компаніям надлишкову капіталізацію. Сайдкари — спеціалізовані перестрахувальні компанії, що створюються з метою забезпечення страховиків необхідною перестрахувальною місткістю.
Страхові компанії з кожним роком все активніше використовуються облігації катастроф для фінансування катастрофічних збитків (рис. 3). За період 2004-
2010 рр. обсяг випуску облігацій зріс у 4,25 рази, або на 3710 млн дол США.
Аналітики рейтингового агентства Э& amp-Р оцінюють цінні папери з страховою складовою як додатковий продукт до традиційного перестрахування майна від катастрофічних ризиків. За прогнозами Э& amp-Р випуск катастрофічних облігацій за 2013 рік очікується у розмірі $ 6−7 млрд [6].
Через збільшення масштабів катастрофічних збитків перестраховики почали обмежувати відповідальність за катастрофою, навіть товариства, які раніше не викорис-
товували таких механізмів. Визначаються ліміти відповідальності за катастрофою на основі максимально можливого збитку, а не загальної суми за ризиком.
Для диверсифікації своїх портфелів перестраховики пропонують перестрахувальний захист за видами страхування, які менше зазнають катастроф (страхування професійної відповідальності, кредитних ризиків, страхування життя), а також покриття нових сегментів страхового ринку: страхування комп'-ютерних ризиків, страхування на випадок викрадення тощо.
* Джерело: [7].
Рис. 3. Обсяг випуску облігацій катастроф за період 2001−2010 рр.
Збереженню рейтингових позицій перестраховиків сприяють розробка і впровадження нових продуктів за допомогою поєднання, модифікації існуючих форм і видів договорів перестрахування. Адже різноманітність продуктового ряду завжди приваблює потенційних споживачів.
Підвищенню прибутковості перестраховиків сприятиме і географічне розширення їх діяльності на нових страхових ринках. Крупні перестраховики сьогодні шукають споживачів на ринках, які активно розвиваються. Це страхові ринки Азіатських країн, країн Латинської Америки, Центральної і Східної Європи. Таким чином провідні перестрахувальні товариства прагнуть отрима-
ти свою частку на ринку, конкуруючи між собою, а також і з місцевими страховиками. Але в деяких країнах регуляторні органи ускладнюють проникнення крупних гравців на ринки, створюючи передумови для розвитку вітчизняних страховиків.
Нарощування капіталу та збільшення перестраху-вальної місткості страховиків можливо і за допомогою їх злиття і поглинання. В таблиці 1 представлені М& amp-А-угоди на світовому ринку перестрахування за 20 092 010 роки. Пожвавлення в укладенні цих угод пояснюється поступовою стабілізацією фінансових ринків у після кризовий період.
Таблиця 1. М& amp-А-угоди на світовому ринку перестрахування за 2009−2010 рр.
Покупець Об'-єкт купівлі Дата Вартість угоди, млн дол США
QBE Insurance Group Secura NV 05. 07. 2010 339,2
Max Capital Group Harbor Point Re 04. 03. 2010 1521,0
Fairfax Financial Holdings Limited Odyssey Re Holdings Corp. 1B. 09. 2009 1008,1
Vaildus Holdings, Ltd IPC Holdings 09. 07. 2009 1781,9
Partner Re Ltd Paris Re Holdings Limited 04. 07. 2009 2081,3
• Джерело: [8].
За 2009−2010 роки на світовому страховому ринку здійснено 29 угод із злиття і поглинання на суму 16 199,7 млн дол США.
Але збільшення перестрахувальної місткості не єдиний чинник, котрий спонукає страховиків до консолідації. До них можна віднести наступні:
• перенасичення ринку, тобто поява великої кількості учасників ринку і жорстка конкуренція між ними-
• бажання підняти свій рейтинг за рахунок фінансово стійкого партнера-
• прагнення зменшити витрати на ведення справи, що є головною економічною передумовою монополізації будь-якої галузі-
• придбання перестрахувальними товариствами компаній по прямому страхуванню для підвищення своєї стабільності-
• збільшення обсягу страхових платежів та отримання певного сегменту страхового ринку.
В Україні не розвинута практика перестрахування катастрофічних ризиків, хоча надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру завдають значних збитків життю, здоров'-ю та майну людей. Щорічні повені у Закарпатській та Волинській областях, зсуви ґрунту в Криму, селі, пожежі, вибухи на виробництві - ризики, які потребують страхового і перестрахувального захисту. До світової тенденції перестрахування катастрофічних
ризиків залучені страховики Казахстану, які з 2013 року укладають договори перестрахування ризиків, пов'-язаних з природними катастрофами. Отже, необхідність перестрахувального захисту катастрофічних ризиків в Україні очевидна. Запровадженню перестрахувальних операцій сприятимуть наступні заходи:
• об'-єднання зусиль страховиків для ефективного захисту від катастрофічних збитків (створення пулів, бюро за видами страхування на основі механізмів спі-встрахування і перестрахування) —
• впровадження ІТ — технологій в діяльність страховиків та удосконалення за їх допомогою бізнес-процесів перестрахування-
• модернізація традиційних і застосування нових спеціалізованих продуктів-
• залучення додаткового перестрахування (ретро-цесіі) —
• визначення обґрунтованих тарифів, котрі покривають можливі катастрофічні ризики.
Висновки. В сучасних умовах розвитку, перестрахування у порівнянні з іншими сегментами ринку, зберігає стабільність і прибутковість, навіть у період фінансової кризи та широкомасштабних збитків внаслідок катастроф 2011−2012 років. Передумовами позитивних тенденцій на міжнародному ринку перестрахування є використання перестраховиками переваг фондового ринку, підвищення рівня управління системою ризик-менеджменту, збере-
Т. Татарина, канд. экон. наук, доц.
КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Киев
ження і збільшення капіталізації компаній за допомогою вчасно розроблених оперативних заходів.
Список використаної літератури
1. Munich Re оценила потери от природных катастроф в Европе
[Електронний ресурс] // FORINSURER Інтернет-журнал о страховании [сайт]. — Режим доступу: http: // www. forinsurer. com/news/
13/10/29/29 967.
2. Національна доповідь про стан техногенної і природної безпеки в
Україні у 2012 році [Електронний ресурс]// Міністерство надзвичайних ситуацій [сайт]. — Режим доступу: www. mns. gov. ua/content/
nasdopovid 2012. html
3. Reinsurance Market Outlook — June and July 2012 update [Електронний ресурс] // AON Benfield Analytics. — Режим доступу: http: // www. thoughtleadership. aonbenfield. com/Pages/Home. aspx? ReportYear=2012
4. Состояние мирового рынка перестрахования в 2012 году характеризуется избыточной капитализацией [Електронний ресурс] //
Standard& amp-Poor's, международное рейтинговое агентство [сайт]. — Режим доступу: http: // www. forinsurer. com/public/12/10/15/4544.
5. Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования: [монографія] / К. Е. Турбина. — М.: Анкил, 2000. — 320 с.
6. Международный рынок перестрахования в 2013 году характеризуется давлением на тарифы и тарификацией. Обзор S& amp-P [Електронний ресурс] // FORINSURER Інтернет-журнал о страховании. — Режим доступу http: // www. forinsurer. com/news/13/10/15/ 2990? Ы=катастрофи.
7. Козьменко О. В. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: [монографія]/О.В. Козьменко — Суми: Університетська книга, 2011. — 388 с.
8. Reinsurance Market Outlook. Partnership Renewed [Електронний ресурс] // The AON Aggregate. — Режим доступу: http: // thought-leadership. aonbenfield. com/Documents/201 109_ab_market_analysis_
Надійшла до редколегії 11. 02. 14
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье рассматривается зарубежный опыт перестрахования катастрофических рисков. Обоснованы направления обеспечения сбережения и увеличения капитализации страхових компаний при перестраховочной зищите от катастроф. Доведена необходимость внедрения перестрахования катастрофических рисков в Украине.
Ключевые слова: рынок перестрахования, катастрофические риски, капитализация страховщиков, перестраховочная емкость.
T. Tatarina, PhD in Economics, Associate Professor
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv
THE CATASTROPHIC RISK REINSURANCE:
FOREIGN EXPERIENCE
The article deals with foreign experience of catastrophic risks reinsurance. The directions to ensure savings and increase capitalization of insurance companies under reinsurance protection. The necessary of catastrophic risk reinsurance in Ukraine has brought.
Keywords: reinsurance market, catastrophic risks, insurers'- capitalization, reinsurance capacity.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой