Моніторинг стану здоров'' я школярів молодших класів М. Львова

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

D3−15 b. qxd 06. 09. 2015 18: 21 Page 64
MONITORING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN HEALTH STATE IN THE CITY OF LVIV
Moskviak N.V.
МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ'-Я ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ м. ЛЬВОВА
МОСКВЯК Н.В.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
УДК: 613. 955 (477. 73)
Ключові слова: молодші школярі, стан здоров'-я, моніторинг.
наслідок вікової незрілості захисних та пристосувальних механізмів, інтенсивності обмінних процесів, структурних та функціональних характеристик діти є надзвичайно вразливою групою населення щодо впливу комплексу найрізноманітніших чинників. Саме тому стан здоров'-я дітей вважається одним з най-чутливіших показників, що відображають якісні зміни довкілля [1, 2]. Джерелами вивчення стану здоров'-я дитячого населення є результати поглиблених медичних оглядів, психофізіологічних тестувань, досліджень функціонального стану систем організму, а також клініко-лабораторні дані, отримані на підставі обстежень з застосуванням методів не-інвазивної діагностики [3−5]. У сучасних несприятливих екологічних умовах моніторинг здоров'-я дитячого населення передбачає інтенсивний пошук і опрацювання інформативних показників ранніх змін в організмі, що зумовлені дією абіотичних чинників довкілля. Нині широкого застосування набувають методи неінвазивної діагностики, за яких досліджується доступний біоматеріал без втручання у внутрішнє середовище організму. Забір сечі та волосся не створює неприємних відчуттів пацієнту, не
потребує спеціальних умов консервування та дозволяє одномоментно обстежити великі контингенти дітей [6−8].
Мета роботи полягала у проведенні порівняльного аналізу поширеності окремих класів хронічних захворювань серед молодших школярів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням віку та статі при вступі до школи. Для встановлення екологічної складової хронічної патології дітей досліджено вміст у сечі 5-амінолевулінової кислоти (5-АЛК) та середньомолеку-лярних сполук (СМС), а також здійснено обстеження мікроелементного спектру волосся.
Матеріали та методи досліджень.
Обстежено 403 школярі віком 6−7 років, з них 207 хлопчиків та 196 дівчаток. Дослідження передбачало викопіюван-ня даних з медичних карт дітей з подальшим опрацюванням отриманої інформації відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'-язаних зі здоров'-ям (МКБ-10). У сечі вміст 5-АЛК визначався за методом Rijks у модифікації Семенової Л.С. та співавторів [9], СМС — за методом Н.І. Габріелян [10]. Визначення мікро-елементного складу волосся проведено методом рентген-флюоресцентної спектрометрії (прилад & quot-ElvaX"-, виробник — фірма & quot-Елватек"- (спільно з фахівцями НТЦ & quot-ВІРІА-Ltd"-, м. Київ, Україна).
Результати та обговорення. Гігієнічний моніторинг розглядається як складна система тривалого спостереження за змінами показників здоров'-я населення та довкілля з метою виявлення критичних відхилень, які потребують відповідного втручання, а також
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ г. ЛЬВОВА Москвяк Н. В.
Цель работы заключалась в проведении сравнительного анализа распространенности отдельных классов хронических заболеваний среди младших школьников общеобразоват

Статистика по статье
 • 32
  читатели
 • 11
  скачивания
 • 0
  в избранном
 • 0
  соц. сети

Ключевые слова
 • МОЛОДШі ШКОЛЯРі,
 • СТАН ЗДОРОВ'-'-Я,
 • МОНіТОРИНГ,
 • МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ,
 • СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
 • МОНИТОРИНГ,
 • JUNIOR SCHOOLCHILDREN,
 • HEALTH STATE,
 • MONITORING

Аннотация
научной статьи
по медицине и здравоохранению, автор научной работы & mdash- МОСКВЯК Н.В.

Цель работы заключалась в проведении сравнительного анализа распространенности отдельных классов хронических заболеваний среди младших школьников общеобразовательных учебных заведений с учетом возраста и пола при поступлении в школу. Для установления экологической составляющей хронической патологии детей исследовано содержание в моче ?-аминолевулиновой кислоты (?-АЛК) и среднемолекулярных соединений (СМС), а также проведено обследование микроэлементного спектра волос. Материалы и методы. Обследовано 403 школьника в возрасте от 6 до 7 лет, в т. ч. 207 мальчиков и 196 девочек. Исследование предусматривало выкопировку данных из медицинских карт детей с последующей обработкой полученной информации в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). В моче содержание ?-АЛК определено по методу Rijks в модификации Семеновой Л. С и соавторов, СМС по методу Н. И. Габриэлян. Определение микроэлементного состава волос проведено методом рентген-флюоресцентной спектрометрии. Результаты. На основании проведенных исследований установлено, что уровень распространенности отдельных видов патологий в возрастной группе 6 лет достоверно превышает (р & lt-0,001) аналогичный показатель у детей 7 лет. В обеих возрастных группах превалируют болезни органов дыхания, эндокринной и костно-мышечной систем. По результатам определения биомаркеров экзогенного воздействия окружающей среды установлено, что в моче обследованных младших школьников концентрация ?-АЛК превышает (р& lt-0,001) средний показатель для группы у 33,3% обследованых, а также у 23,3% детей содержание СМС в моче выше существующего нормативного уровня (р& lt-0,05). Анализ микроэлементограммы волос свидетельствует о накоплении определенного количества токсичных и условно токсичных химических элементов, а также о реальной угрозе возникновения дефицита группы жизненно необходимых микроэлементов.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой