Алгоритм клинико-параклинического обследования и лечебной тактики при болях в нижнем отделе спины у женщин фертильного возраста на фоне хронического аднексита

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616. 559−009. 76−085. 276 БЕЛЬСЬКА 1.В., ГОЛОВЧЕНКО Ю.1.
Нац/ональна медична академ/я п/слядипломно! осв/ти ?мен! П. Л. Шупика, кафедра неврологИ № 1, м. Ки1в
АЛГОРИТМ КЛУКО-ПАРАКЛУЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛкУВАЛЬНОТ ТАКТИКИ ПРИ БОЛЯХ У НИЖНЬОМУ В|ДДШ СПИНИ В ЖНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВкУ НА ФОН ХРОЫЧНОГО АДНЕКСИТУ
Резюме. Стаття присвячена вивченню патогенетичних особливостей взаемозв'-язку мiж nеребiгом хрошчного аднекситу, формуванням ураження периферичного вiддiлу нервовог системи та розвитком астенодепресивних розладiв на додаток до диференщальног дiагностики клтчних проявiв болю в нижньому вiддiлi спини. Предметом доЫдження були клтчш прояви, особливостi переб^у, патофiзiологiчнiмехатзми, структуртзмти мiжхребтовихдис^в при попереково-крижовому болi 1ззмтами психоемоцшног сфери в жшок фертильного вжу 1з супутньою патологieю оргашв малого таза. Отриматрезультати дозволяють сформувати дiагностично-лiкувальний алгоритм.
Ключовг слова: биьу нижньому вiддiлi спини, центральна сенситизащя, вертеброгенний больовий синдром, хрошчний больовий синдром, хрошчний аднексит, клтчний алгоритм.
М1ЖНАРОДНИЙ НЕВРОПОГ1ЧНИЙ ЖУРНАЛ
INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПРАКТИКУЮЧОМУ НЕВРОЛОГУ /TO PRACTICING NEUROLOGIST/
Бшь у нижнш частиш спини (БНС) е одшею з найбшьш актуальних медико-сошальних проблем. Це пов'-язано з поширешстю захворювання, з тим, що БНС е одшею з найбшьш частих причин тимча-сово! непрацездатност оаб молодого та середньо-го вшу, iз цшою низкою питань щодо патогенезу, кшшчних проявiв, дiагностики та диференшально! дiагностики болю в нижньому вщдш спини, що потребують виршення. Дослiдження механiзмiв виникнення, розвитку та характеристики больо-вого синдрому спини при соматичнш патологи е важливим iз позицп необхшносп! х уточнення для оптимiзацil спшьно! дiагностично!'- тактики невропатолога та гшеколога. Сьогоднi формуеться уявлення про те, що кишчний бiль е не просто наслщком периферичного ушкодження, але i значною мiрою виражае функцюнальний стан центрально! нерво-во! системи. Однiею з найважливiших у патогенезi рiзних типiв болю е центральна сенситизащя [29]. Проте, незважаючи на значний прогрес, що був досягнутий у розумшш клггинних i молекулярних механiзмiв болю, ще багато чого належить дiзнатися про роль генетичних, iмунних i зовнiшнiх чиннишв
у розвитку центрально! сенситизацГ! [2, 3, 29]. Од-нак вшкриття цього феномена дозволило пояснити багато нез'-ясовних больових синдромiв, !х коморбш-нiсть i запропонувати стратегiю! х лiкування [2, 3]. Незалежно вш типу болю при розвитку центрально! сенситизацГ! використання препарапв, що його зменшують, можна обГрунтувати, спираючись на коморбшшсть i верифiкацiю дiагнозу [4, 5]. Саме тому останшм часом спостернаеться посилена увага з боку науковщв i клiнiцистiв до питань вивчення взаемозв'-язку болю в нижнш частиш спини iз за-хворюваннями оргашв малого таза. Найiмовiрнiше, вертеброгенш чинники е не першопричинними в клшщ больового синдрому в жшок, а провокуючими та декомпенсуючими факторами на тлi вже сформо-
Адреса для листування з автором:
Бельська 1рина В1ктор1вна
4 112, м. КИв, вул. Ризька, 1, КМКЛ № 9,
кафедра неврологи № 1, НМАПО iMern П.Л. Шупика
E-mail: neurobelska ira@ukr. net
© Бельська 1.В., Головченко Ю.1., 2015 © «М1жнародний невролог1чний журнал», 2015 © Заславський О. Ю., 2015
ваного рубцево-спайкового процесу, обумовленого тривалими хрошчними iнфекцiйно-запальними процесами гшеколопчно1 сфери [6, 7, 11, 13]. За-хворювання органiв малого таза в жшок нерiдко супроводжуються рiзними невролопчними проява-ми. Зважаючи на те, що жiноча статева сфера мае розвинуту вегетативну шнервацш, включена до ме-режi вегетативно-ендокринного апарату, е важливою ланкою пiдтримки гомеостазу, вегетативний вщдш нервово! системи реагуе на розлади, що виникають у жшочш статевiй сферi. Передменструальнi розлади, шд якими розглядають численнi функцюнальш порушення соматичного та психоемоцiйного стану жшки внаслiдок ди несприятливих ендо- чи екзо-генних факторiв на rai вроджено! чи набуто! лабшь-ностi гiпоталамо-гiпофiзарно-яечниковоl системи, е одним iз найбiльш поширених нейроендокринних синдромiв у жiнок, що значно знижуе не лише пра-цездатнiсть, а i якiсть! х життя [7, 11]. Вищезазначене обумовлюе особливу актуальшсть проблеми, що роз-глядаеться, адже ця патолопя виникае в жшок у вщ! х найбшьшо1 сощально! та професшно1 активностi. Вiдомо, що запальш процеси внутрiшнiх статевих оргашв — надзвичайно поширенi захворювання. Больовi синдроми при цьому мають штенсивний характер, порушують працездатнiсть та впливають на психiчний стан хворих i, таким чином, е серйоз-ною проблемою, що заслуговуе на активну увагу як дослщнишв, так i лiкарiв-практикiв.
По-перше, базуючись на результатах комплексного клшшо-невролопчного обстеження, нейропсихо-логiчного обстеження (з використанням вiзуально-аналогово1 шкали болю (ВАШ), В№^агностичного опитувальника невропатичного болю, опитувальни-ка порушення життедiяльностi при болi в нижнш частинi спини (опитувальник Освестрi — Oswestry Low back paindisability Questionaary), PHQ-9 [1, 21, 29]), методах нейровiзуалiзацil (рентгенографiя та МРТ попереково-крижового вщдшу хребта) [13−15] та кореляцшних статистичних методах, ми удоско-налили клiнiко-iнструментальну дiагностику болю в нижньому вщдш спини вертеброгенного генезу при наявност аднекситу в жшок фертильного вшу та розробили клшшо^агностичний алгоритм. Зпдно з проведеним комплексним обстеженням хворих, за даними кшшчних, шструментальних та морфологiчних методiв дослщження вперше уточнено особливостi больового синдрому в нижньому вщдш спини в жшок фертильного вшу при наявност аднекситу, а також дослщжено! х зв'-язок стосовно реалiзацil болю. Нами поглиблено уявлення щодо патогенезу болю в нижньому вщдш спини, що мае схожий клшшо-невролопчний симптомокомплекс у хворих iз остеохондрозом попереково-крижового вщдшу хребта та вертеброгенною патолопею iз хро-нiчним аднекситом. Бшьш виражений i вегетативно
забарвлений больовий симптом притаманний жш-кам iз хрошчним аднекситом у виглядi переважання сенсорних розладiв на дiлянцi iз залученням iнших дерматомерiв та формуванням iритативного вегетативного синдрому.
Загальна характеристика обстежених хворих
Нами обстежено 110 пащенток iз больовими синдромами попереково-крижово1 локалiзацil. Середнiй вiк хворих становив 34,4 ± 9,0 року (мiнi-мальний — 21, максимальний — 49 рошв). Усi пащ-енти знаходилися на амбулаторному спостереженш або стацiонарному лiкуваннi в гшеколопчному та неврологiчному вiддiленнях Ки1всько1 мюько1 клiнiчноl лiкарнi № 9, що е базою кафедри невро-лоп1 № 1 НМАПО iменi П. Л. Шупика, Ки1вського мiського клiнiчного ендокринолопчного центру та полiклiнiки № 2 Дншровського району мiста Киева. Критерiями включення пацiентiв у дослщження були:
— наявнiсть болю в попереково-крижовш дiлянцi з iррадiацiею або без не1-
— бiль у попереково-крижовому вщдш хребта — головна причина для звернення з приводу больового синдрому по медичну допомогу-
— вщсутшсть зв'-язку болю в спиш iз специ-фiчними, потенцшно небезпечними соматичними захворюваннями (системн

Статистика по статье
 • 4
  читатели
 • 4
  скачивания
 • 0
  в избранном
 • 0
  соц. сети

Ключевые слова
 • БіЛЬ У НИЖНЬОМУ ВіДДіЛі СПИНИ,
 • ЦЕНТРАЛЬНА СЕНСИТИЗАЦіЯ,
 • CENTRAL SENSITIZATION,
 • ВЕРТЕБРОГЕННИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ,
 • VERTEBROGENIC PAIN SYNDROME,
 • ХРОНіЧНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ,
 • CHRONIC PAIN SYNDROME,
 • ХРОНіЧНИЙ АДНЕКСИТ,
 • CHRONIC ADNEXITIS,
 • КЛіНіЧНИЙ АЛГОРИТМ,
 • CLINICAL ALGORITHM,
 • БОЛЬ В НИЖНЕМ ОТДЕЛЕ СПИНЫ,
 • LOWER BACK PAIN,
 • ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕНСИТИЗАЦИЯ,
 • ВЕРТЕБРОГЕННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ,
 • ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ,
 • ХРОНИЧЕСКИЙ АДНЕКСИТ,
 • КЛИНИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ

Аннотация
научной статьи
по медицине и здравоохранению, автор научной работы & mdash- БЕЛЬСКАЯ И.В., ГОЛОВЧЕНКО Ю.И.

Статья посвящена изучению патогенетических особенностей взаимосвязи между развитием хронического аднексита, формированием поражения периферического отдела нервной системы и развитием астенодепрессивных расстройств в дополнение к дифференциальной диагностике клинических проявлений боли в нижнем отделе спины. Предметом исследования были клинические проявления, особенности течения, патофизиологические механизмы, структурные изменения межпозвоночных дисков при пояснично-крестцовой боли с изменениями психоэмоциональной сферы у женщин фертильного возраста с сопутствующей патологией органов малого таза. Полученные результаты позволяют сформировать диагностически-лечебный алгоритм.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой