Морфологічні особливості вентролатеральної групи ядер таламуса проміжного мозку людини

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

© Рихлк С. В.
УДК 611. 814. 7 Рихлiк С. В.
МОРФОЛОГ1ЧН1 ОСОБЛИВОСТ1 ВЕНТРОЛАТЕРАЛЬНОТ ГРУПИ ЯДЕР ТАЛАМУСА ПРОМ1ЖНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ
Харкiвський нацiональний медичний унiверситет (м. Хармв)
Робота е фрагментом НДР кафедри пстологи, цитологИ та ембрюлогп Харк1вського нац1онального медичного ун1верситету «Нейроно-гл1ально-кап1-лярн1 взаемини стовбура головного мозку людини в систем! стереотаксичних координат», № держ. рее-страцП 10 211 001 861.
Вступ. Значний 1нтерес до морфолопчних осо-бливостей мозку людини зумовлений не ттьки потребами в фундаментальних знаннях, але й значною м1рою ктькютю практичних завдань кл1н1чно1 меди-цини [1−5]. Результати оцшки нейроно-гл1ально-ка-п1лярних взаемов1дносин в вентральнм груп1 ядер зорового бугра людини можуть бути використан1 в патологоанатом1чн1й практиц1 для вериф1кацИ д1а-гнозу, в нейрох1рургИ при проведенн1 оперативних втручань на пщюркових структурах.
Наявн1 на сьогодн1шн1й день л1тературн1 дан1 не дають повного уявлення про глибок структури головного мозку людини, про будову окремих ядер таламуса, особливост1 його розвитку в р1зн1 в1ков1 пер1оди, форму й розташування окремих частин [2,3,7].
Таламус е складним комплексом, у якому ви-окремлюють вщ 20 до 100 ядерних утворень. Однак, вщсутнють анатом1чного ор1ентиру, який би дозволив ч1тко виокремити ядра таламуса з його загаль-но! структури, ускладнюе створення едино! морфо-ф1зюлопчно1 класиф1кацИ.
Функц1ональний стан мозку визначаеться актив-н1стю нейрон1 В, станом I ктькютю капшяр1 В, як1 вщ-грають провщну роль у троф1ц1 мозку своечасною доставкою кров1. Також нормальну троф1ку I функ-ц1онування мозку забезпечуе морфофункцюнальна взаемод1я гл1альних кл1тин з нейронами [2−4].
Незважаючи на важливють знання взаемин у систем! нейрон-гл1я-кап1ляр у р1зних в1дд1лах мозку, на сьогодншнм день у л1тератур1 недостат-ньо представлен! дан! про ктькюы стввщношення м! ж нейронами, каптярами та гл! альними клмтина-ми для р! зних зон таламуса. Окр! м того, значний? нтерес представляють знання про вплив в! ку та стат! людини на юльюсы стввщношення у систем! нейрон-гл!я-каптяр.
Мета досл1дження — проанал! зувати особли-вост! гютоархггектонки вентрально! групи ядер таламуса пром! жного мозку людини в р! зних вкових та статевих групах.
Об'-ект I методи досл1дження. Доогмдження проведен! на препаратах таламуса, отриманих вщ 31 особи (3050 препарат! в) обох статей у в1ц1 вщ 30 до 86 роюв, що проживали в м. Харков! та Харюв-сьюй област! Причиною смерт! були захворювання, не пов'-язан! з патолопею центрально! нервово! сис-теми. За вком дослщжуваы препарати було подте-но на ш! сть груп (30−39, 40−49, 50−59, 50−69, 70−79, 80−89 рок! в).
Дослщження проведено з дотриманням осно-вних бюетичних положень Конвенци Ради 6в-ропи про права людини та бюмедицину (вщ 04. 04. 1997 р.), Гельсшсько! деклараци Всесв! тньо! медично! асо^аци про етичн! принципи проведен-ня наукових медичних доотджень за участю людини (1964−2008 рр.), а також наказу МОЗ Укра! ни № 690 вщ 23. 09. 2009 р.
Для одержання препарат! в був використаний метод витягу дтянки головного мозку без твердо! мозково! оболонки з порожнини черепа за допо-могою спещального порожнього цилшдра з заго-стреним краем входу й подальшою фкса^ею ц1е! дтянки безпосередньо в цилшдр!, що дозволяе зберегти просторов! взаемини внутршньомозко-вих структур [8−10]. ЦилЫдр? з вщбраною дтянкою мозку розмщували в 0,5 лггровм емност! з 10% роз-чином формалшу, у якому його фксували протягом 7 дыв. Морфометричн! досл! дження проводилися на сермних зр! зах товщиною 7−10 м! крон, пофарбова-них за Нюслем ! гематоксилЫ-еозином. Для визна-чення р! вня метабол! зму, препарати фарбували за методикою Браше, для дослщження судин — за ван-Пзоном [11].
Для характеристики цитоархггектонки вентрола-терального ядра таламуса, в кожному з пол! в зору м! кроскопу пщраховували ктькють нейроыв, гл! аль-них клггин та перетиыв каптяр! в. За отриманими даними обчислювали наступи показники: щтьнють розташування нейроыв, гл! альних клггин ! каптяр! в за розробленою нами формулою [10].
При проведены морфометричних дослщжень пщраховувалися вс1 нейрони в пол! зору, ядра яких потрапляли в площину зр! зу, вс1 гл! альн! клггини, а також сател! ти нейроыв. При пщрахунку каптяр! в враховувалися вс1 каптяри, як! були розташован бтя нейроыв ! на вщстаы не бтыше 25 мкм.
Статистичне опрацювання результатiв досл^ джень проводили за допомогою пакета програм Statistica-6. 0. Обчислювалися середнi та стандарты помилки середых, коефщенти кореляцiI та детермiнацiI.
Результати дослщжень та '-Гх обговорення. Дослiдження було виконано в декiлька етапiв. На першому етапi дослiдження були визначен межi вентролатерально! групи ядер таламуса людини. Встановлено, що середнi лшмы розмiри вентролатерально! групи ядер склали: ширина — (9,3 ± 1,5) мм, висота — (16,1 ± 1,2) мм, довжина — (14,3 ± 1,1) мм.
На другому етап були проаналiзованi особли-востi гiстоархiтектонiки нейроно-глiально-каптяр-них взаемин залежно вiд статi, боку мозку i довжини iнтеркомiсуральноI лiнiI, вивчен морфологiчнi осо-бливостi судинно! мережу головним чином, II мкро-циркуляторного русла, нейронiв, клiтин глИ. Було визначено штенсивнють бiлково-синтетичних про-цеЫв у шести вiкових групах (вщ 30 до 89 рокiв), а також вiковi змiни в системi нейрон-глiя-капiляр.
На основi аналiзу морфолопчних та морфоме-тричних даних встановлено, що для вентролате-ральних ядер таламуса людини, як i для Ыших вщ-дiлiв мозку, характернi вiковi змiни: прогресивне зменшення щiльностi розподту, кiлькостi й вели-чини нервових клггин, зменшення кiлькостi суб-станцп Нiссля, дистрофiя та дегенерацiя нейроыв, нагромадження в них лiпофусцина, зниження бто-ксинтезуючо! функцiI, збiльшення ктькост глюци-тiв, редукцiя капiлярноI мереж^ полiморфiзм кл^ тин ендотелiю. До пристосувальних механiзмiв, якi сприяють пщтримщ функцiональних можливостей старiючого мозку, можна вщнести змiни в системi нейрон-глiя-капiляр. Зi збiльшенням вiку вiдзначено збтьшення кiлькостi глiоцитiв, якi тiсно контактують iз капiлярами, i кiлькостi контак^в нейрон-глiя. На тлi зниження ктькост та щiльностi нейронiв i капiлярiв з вiком збiльшуеться число капiлярiв, якi припадають на один нейрон. Посилення контакпв глiоцитiв з нейронами та каптярами трохи знижуе радiус дифузiI та сприяе пщтримщ метаболiзму. Нейроно-глiаль-но-капiлярнi спiввiдношення змЫюються поступово вiд однiеI вiковоI групи до Ышо! Рiзкий стрибок вщ-буваеться в останнiй вiковiй груп (80 рокiв i бiльше), коли число нейроыв зменшуеться бiльш, ыж удвiчi (на 56,3%), а васкуляриза^я знижуеться на третину.
У результат аналiзу вiковоI динамiки в кгмтин-ному складi вентрального ядра встановлено, що зi збiльшенням в^ кiлькiсть нейронiв зменшувалася, а ктькють глiальних клiтин у тканинi збтьшувалася. У всiх вiкових групах спостерталися рiзноманiтнi за формою та розмiром нейрони: великi, середнi з вщ-ростками та дрiбнi. У нейронах була чтео виражена базофiльна речовина Нюсля.
Вивчення бiлково-синтетичних процесiв в кл™н-ному складi в рiзних вiкових групах було проведено за допомогою фарбування за Браше. Виявлено, що ктькють РНК знижуеться з вком, починаючи iз четвертое вково! групи. Починаючи iз третьо! вiковоI
групи в капiлярах спостерталися дегенеративнi змiни, iз четверто! вково! групи — визначався пери-васкулярний набряк, що зберiгався й у наступних групах, аж до шосто!
На основi вивчення взаемин в системi нейрон-глiя-капiляр i особливост морфологiI структурних елементiв вентролатерально! групи ядер таламуса встановлено, що немае морфолопчних особливос-тей нейроыв, властивих ттьки однiй зi статей. Се-редня щiльнiсть розташування нейронiв (у вЫх вко-вих групах) у жЫок склала 1,9 ± 0,9 екз. на 1 мм², у чоловшв — 1,8 ± 0,9 екз. на 1 мм². В обох статей зi збтьшенням вку вiдзначенi подiбнi морфолопч-нi змЫи нейронiв: зменшення кiлькостi хроматину в ядр^ хроматолiз, який сполучався з гщротчними змiнами (вакуолiзацiею рiзноI виразност^ округлен-ням контурiв клiтини, збтьшенням !! розмiрiв), по-явою клiтин, що гинуть, клiтинок-тiней, осередкiв спустошення, фагоцитозу, наростання полiморфiз-му кгмтин ендотелiю.
Морфологiчних особливостей глiальних кттин у жодно! зi статей не виявлено. Стввщношення нейрон-глiя розрiзнялося неютотно: у жiнок скла-ло 1: 10,8, у чоловшв — 1: 11,9, що може свщчити про бiльш активы синтетичн процеси в чоловiчому мозку. Також вiдмiчено трохи кращу васкуляриза^ю чоловiчого таламуса.
В обох статевих групах до 80 роюв нейроно-гл^ ально-капiлярнi вiдносини були приблизно одна-ковими, у вiковiй групi старше 80 роюв цi стввщ-ношення вказують на менш сприятливi умови для функцюнування нейронiв у жшок, нiж у чоловiкiв. На тл погiршення васкуляризацiI в препаратах було вщ-значене зниження числа глюци^в, якi припадають на один нейрон, що може привести до збтьшення радiуса дифузп живильних речовин i понизити р^ вень метаболiзму.
При порiвняннi параметрiв таламуса з метою ви-явлення вiдмiнностей у твкулях встановлено, що в морфологiI нейроыв i глiоцитiв рiзних пiвкуль ю-тотних вiдмiнностей не мае. Клггини всiх типiв були представленi на вЫх зрiзах право! й лiвоI пiвкулi приблизно в однакових стввщношеннях. Будова ядра, ядерця, форма й розмiри клiтин не мали особливостей, пов'-язаних з асиметрiею. Функцюнальна активнiсть клiтин, про яку можна судити за станом речовини Нюсля i ядерного хроматину, також не вщ-рiзнялася. Бiлоксинтезуючi процесивень троы-нофiлiI) перебiгали в рiзних пiвкулях паралельно.
Оцiнка щiльностi доотджуваних структурних еле-ментiв у правм i лiвiй половинi мозку з урахуванням в^ показала, що достовiрних вiдмiнностей у показ-никах, як у груп чоловiкiв, так i жiнок не виявлено. Вiкова динамка показниюв у правiй i левм пiвкулях подiбна, як у чоловшв, так i в жiнок. Зi збiльшенням вiку мають мiсце достовiрнi вiдмiнностi в значеннях показникiв для першо! й наступних вiкових груп.
Осктьки щiльнiсть дослiджуваних структурних елемен^в в чоловiкiв та жiнок достовiрно не роз-рiзнялася, дослiдження !! кореляцiI з вiком було проведено без урахування статi. Для кожного з
ГЦшъшсть кштшшс- елеыентш, 1/мм2
20-
15'-
10
г. шя.. нейроны
кагплярн^ '- ¦& quot-
35
45 55 65 75
85 90
Бк. роки
Рис. Залежшсть середньо'-|'-щшьнос& quot-п юнтинних елементчв у вентралатеральшй груш ядер таламуса вщ в1ку.
дослщжених структурних елемент1 В за допомогою кореляцмно-регресмного анал1зу було отримано свое р1вняння, кожне з яких граф1чно зображено на рис.
Виявлено, що м1жщшьнютю нейрошв вком? снуе негативна корелящя, причому залежнють близька до функцюнальноТ, оскшьки коефщ1ент кореляци дор1внюе -0,94. Коефщ1ент детермшаци (показник того, наскшьки змши залежноТ ознаки — щшьност1 нейрошв — пояснюються змшами незалежноТ — вку) становить 88%, тобто зменшення нейронноТ щшь-ност1 в мозку на 88% пояснюеться збшьшенням вку.
Для щшьност1 капшяр1 В в1ку, також, виявлена сильна негативна корелящя. Коефщ1ент кореляци дор1внював -0,87. Коефщ1ент детермшаци склав 76%, що також е значним, тобто зниження щшьнос-т1 капшяр1 В у таламуЫ на 76% може бути пояснено збшьшенням в1ку
Для щшьност1 гтальних кл1тин в1ку коефщ1енти кореляци були позитивними, що вказуе назростання щшьност1 гтальних клп& quot-ин з1 збшьшенням в1ку, скла-дали 0,83 0,87 для право! й л1воТ твкуль вщповщно. Таю значения коефщ1ент1 В характерш для сильного зв'-язку. Коефщ1енти детермшаци склали 69% 76%, тобто збшьшення щшьност1 гли в правм сторош таламуса на 69%, а в л1воТ — на 76% пояснюеться збшьшенням в1ку. Наявнють деяких розходжень у значениях коефщ1ент1 В кореляци й детермшаци мо-жуть свщчити про наявнють незначних розходжень м1ж правим й л1вим боком у вентролатеральшй грут таламуса по дослщжуваному показнику.
На пщстав1 проведених дослщжень можна зро-бити наступш висновки:
1. 31 збшьшенням в1ку людини спостеркаеться прогресивне зменшення щшьност1 розподшу, кшь-кост1 й величини нервових клп& quot-ин, зменшення кшь-кост1 субстанцп Нюсля, дистроф1я й дегенеращя нейрошв, нагромадження в них лтофусцина, зниження бшоксинтезуючоТ функцп, збшьшення кшь-кост1 глюцит1 В, редукщя капшярноТ мереж1, пол1мор-ф1зм кл1тин ендотелш.
2. В обох статей встановлеш однаков1 змши по-казниюв нейроно-гтально-капшярних взаемин у вентролатеральшй грут таламуса з1 збшьшенням вку, розходження полягають у ступеш виразност1 цих змш. У чоловкв показники змшюються бшьшою м1рою, шж у жшок. Також вщсутш статистично до-стов1рш розходження в показниках щшьност1 нейро-н?в, гли та капшяр1 В м1ж правою й л1вою половинами мозку.
3. При вивченш залежностей щшьност1 нейрошв, гли та капшяр1 В у вентролатеральшй грут ядер таламуса вщ вку визначено, що щ залежност1 добре описуються лшмними р1вняннями, яю можуть бути використаш для прогнозування ймов1рного сгпввщ-ношення кшькост1 кл1тинних компоненте в осб р1з-них вкових груп.
Перспективами подальших дослщжень е ви-вчення особливостей змши нейроно-гтально-кат-лярних взаемин у вентролатеральшй грут таламуса людини при патолопчних станах р1зноТ етюлоги.
Лiтература
1. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия: [руководство] / Г. Г. Автандилов. — М.: Медицина, 1990. — 383 с.
2. Бережная Л. А. Нейронная организация вентрального переднего и вентрального латерального ядер таламуса человека / Л. А. Бережная // Морфология. — 2002. — Т. 121, № 1. — С. 38 — 43.
3. Бережная Л. А. Обособленные клеточные скопления в некоторых ядрах переднего таламуса взрослого человека / Л. А. Бережная // Актуальные вопросы экспериментальной и клинической морфологии. — 2002. — № 2. — С. 29 — 30.
4. Блинков С. М. Глиальный индекс и густота расположения глиальных клеток в мозговом стволе человека / С. М. Блинков // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. — 1963. — № 7. — С. 42−47.
5. Блинков С. М. Мозг человека в цифрах и таблицах / С. М. Блинков, И. Н. Глезер. — Л.: Медицина, 1964. — 472 с.
6. Бобришева I. М. Зм^и нейроно-гтальних взаемовщносин пгантокл^инного ядра ретикулярно! формаци довгастого мозку бтих щурiв пщ вливом екзогенно! ппертерми / I. М. Бобришева // Буковинський медичний вюник. — 2001. — Т. 5, № 3−4. — С. 122−123.
7. Боголепова И. Н. Некоторые критерии индивидуальной вариабельности корковых структур нижнетеменной области мозга человека / И. Н. Боголепова, Л. И. Малофеева // Современные проблемы нейробиологии, исследования висцеральных систем и их регуляции в возрастном аспекте: Материалы третьего междунар. симпозиума. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2001. — С. 12.
8. Декларацмний патент на винахщ 49 545А Укра! на, МПК 7 601 141/30. Спосiб пщготовки бюлопчного об'-екта / С. Ю. Масловський, В. Е. Коваленко, С. В. Рихлк- заявник и патентовласник: Харювський державний медичний уыверситет. — № 2 001 129 005- Заявл. 25. 12. 01- Опубл. 16. 09. 02, Бюл. № 9.
9. Коваленко В. Е. Гистоангиологическая характеристика медиального и вентролатерального ядер зрительного бугра человека / В. Е. Коваленко, С. Ю. Масловский, С. В. Рыхлик // Морфологические проблемы гистогенеза и регенерации тканей: материалы научн. конф., Военно-медицинская академия. — Санкт-Петербург, 2001. — С. 107.
10. Коваленко В. Е. Методика определения границ ядерных образований таламуса человека / В. Е. Коваленко, С. В. Рыхлик // Буковинський медичний вюник. — Черн1вц1, 2001. — Т. 5, № 3−4. — С. 51−52.
11. Меркулов Г. А. Методи окраски нервной ткани / Г. А. Меркулов // Курс патогистологической техники. — Л.: Медгиз, 1963. — С. 162−165.
УДК 611. 814. 7
МОРФОЛОГ1ЧН1 ОСОБЛИВОСТ1 ВЕНТРОЛАТЕРАЛЬНОТ ГРУПИ ЯДЕР ТАЛАМУСА ПРОМ1ЖНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ
Рихлш С. В.
Резюме. На niqcTaBi морфолопчних i морфометричних дослщжены доведено, що 3i збтышенням BiKy спостеркаетыся прогресивне зменшення щтыност розподту, ктыкост й розмiрy нервових кгмтин, змен-шення кiлыкостi сyбстанцiI Нiссля, дистрофiя й дегенерацiя нейронiв, нагромадження в них лтофусцину, зниження бiлоксинтезyючоI функцп, збiлышення кiлыкостi глiоцитiв, редyкцiя капiлярноI мережi, полiморфiзм клiтин ендотелiю.
Як у чоловшв, так i в жшок вiдзначаютыся однаковi змiни показниюв нейроно-глiалыно-капiлярних вза-емин у вентролатералынм грyпi ядер таламуса 3i збтышенням вку, при цыому розходження полягаюты у сту-пенi виразностi цих змн
При вивченнi залежностей щтыност нейронiв, mil та капiлярiв у вентролатералынм грyпi ядер таламуса вщ вiкy визначено, що цi залежност добре описуютыся лiнiйними рiвняннями, як можуты бути використан1 для прогнозування ймовiрного спiввiдношення кiлыкостi клiтинних компонен^в в осiб рiзних вiкових груп.
K^40Bi слова: вентролатералына група ядер таламуса людини, нейроно-глiалыно-капiлярнi взаемини.
УДК 611. 814. 7
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНТРОЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЯДЕР ТАЛАМУСА ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Рыхлик С. В.
Резюме. На основании морфологических и морфометрических исследований показано, что с увеличением возраста наблюдается прогрессивное уменышение плотности распределения, количества и величины нервных клеток, уменышение количества субстанции Ниссля, дистрофия и дегенерация нейронов, накопление в них липофусцина, снижение белоксинтезирующей функции, увеличение количества глиоцитов, редукция капиллярной сети, полиморфизм клеток эндотелия.
Как у мужчин, так и у женщин отмечаются одинаковые изменения показателей нейроно-глиалыно-капиллярных взаимоотношений в вентролатералыной группе таламуса с увеличением возраста, различия заключаются в степени выраженности этих изменений.
При изучении зависимостей плотности нейронов, глии и капилляров в вентролатералыной группе ядер таламуса от возраста установлено, что эти зависимости хорошо описываются линейными уравнениями, которые когут баты исполызованы для прогнозирования возможного соотношения количества клеточных компонентов людей разных возрастных групп.
Ключевые слова: вентролатералыные ядра таламуса, нейроно-глиалыно-капиллярные соотношения.
UDC 611. 814. 7
Morphological Characteristics of the Ventrolateral Thalamic Nuclear Group of the Human Diencephalon
Rykhlik S. V.
Abstract. A high demand for human brain morphological characteristics stems not only from the strong need for medical background knowledge but also from great number of practical problems of clinical medicine. Evaluation data for neuron-glia-capillary relationship in the ventrolateral nuclear group of the human thalamus can be applied for verification of diagnosis in the pathological practice as well as in neurosurgery in case of performing of operating procedures on subcortical structures of the brain.
The brain functional status is determined by neuron activity, condition and number of capillaries, which play the prominent role in brain trophism by providing proper blood supply. The normal trophism and functioning of the brain is also provided by morphofunctional interaction of glial cells with neurons.
The aim of the work was to analyze peculiarities of histoarchitectonics in the human ventrolateral thalamic nuclear group in people with different age and gender
The study was performed on thalami obtained from 31 individuals aged 30−87 years (total number of slides — 3050).
At the first step in the research process there were determined the borders of ventrolateral group of thalamic nuclei. It was established that the mean linear dimensions of ventrolateral group of thalamic nuclei were (9,3 ± 1,5) mm in width, (16,1 ± 1,2) mm in height, and (14,3 ± 1,1) mm in length.
At the second step there were analyzed histoarchitectonics peculiarities of neuron-glia-capillary relationship depending on sex, side of the brain, and the length of the intercommissure line, were examined the morphological characteristics of blood vasculature especially its microcirculatory bed as well as neurons, and glial cells. It was estimated the rate of protein synthesis in neurons in six age groups (from 30 till 89 years old), as well as the age-related changes in the neuron-glia-capillary system.
It was revealed that there was a negative correlation between the density of neurons and the age and this interaction was close to functional because the correlation coefficient r was equal to -0,94. As for capillary density and age there was also found out a strong negative correlation, correlation coefficient r was equal to -0,87. For glial cells density and age the correlation coefficient was positive (r was equal to 0, 88) that indicated the increase of glial cells density with growing age.
On the ground of morphological and morphometric data it was revealed the progressive decrease in distribution density, number and size of the neural cells, a reduced amount of Nissl substance, dystrophy and degeneration of neurons, a build-up of lipofuscin in them, a reduced protein synthesis function, increased amount of glial cells, the capillary network reduction, the polymorphism of endothelial cells with growing age.
There were detected the same changes in the parameters of neuron-glia-capillary relationship in ventrolateral group of thalamic nuclei in both sexes with growing age whereas the difference lied in the rate of these changes. The parameters changed greater in men than in women. There were also absent statistically significant differences in density of neural cells, glial cells, and capillaries in relation to the right or left side of the brain.
Studying the interactions of density of neural cells, glial cells, and capillaries in ventrolateral group of thalamic nuclei it was determined that these interactions are well described by linear equations that could be applied in prognostic estimates of possible relation of cellular components in individuals with different age.
Keywords: ventrolateral group of nuclei of thalamus, neuron-glia-capillary relationship.
Рецензент — проф. Костиленко Ю. П.
Стаття надшшла 15. 07. 2014 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой