Морфометрична характеристика стінки клубової кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616. 342 — 002.2 + 618. 36 — 001. 18 — 089. 843] - 092. 9
МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТ1НКИ КЛУБОВО1 КИШКИ ПРИ ВВЕДЕНН1 КР1ОКОНСЕРВОВАНО1 ПЛАЦЕНТИ НА ТЛ1 ГОСТРОГО АСЕПТИЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ЧЕРЕВНО1 ПОРОЖНИНИ У ЩУР1В
Проведено експериментальне дослiдження на 60 статевозрiлих щурах-самцях. Показана динамiка змiн морфометричних параметрiв загально'-! товщини стшки, товщини слизово!, тдслизово'-!, м'-язово! та серозно! оболонок клубово'-! кишки. Морфометричнi показники стшки клубово'-! кишки достовiрно не рiзняться мiж показниками штактно'-! та контрольно! (внутршньоочеревенне введення 1мл фiзiологiчного розчину з подальшим розрiзом шкiри та послщуючим ушиванням рани) груп тварин. Одноразове тдшюрне введення крюконсервовано! плаценти на тлi гострого асептичного запалення викликае змiни дослiджених морфометричних показниюв (загально! товщини стiнки, товщини слизово!, тдслизово'-!, м'-язово! оболонок) достовiрного збшьшення! х максимально на 5-у добу, з частковим вщновленням на 7-у добу та повним вщновленням цих параметрiв на 10-у добу експерименту до значень штактно'-! групи. Товщина серозно! оболонки була не суттево збшьшена протягом експерименту як при порiвняннi мiж термiнами та показниками I та III груп.
Ключов! слова: клубова кишка, слизова оболонка, крюконсервована плацента, асептичне запалення.
Робота е фрагментом НДР «Експериментально-морфологiчне вивчення дн трансплантатiв ^оконсервовано'-1 плаценти та тших екзогенних чиннитв на морфофункщональний стан ряду внутрштх оргатв» № держреестраци 1013и6 185.
Кишювник можна вважати основною складовою життед1яльност1 людського оргашзму, якщо врахувати, що головною функщею тонко! кишки е остаточне перетравлення компоненпв х1мусу, що надходить з шлунку, за рахунок внутршньо порожнинного, пристшкового 1 внутршньокттинного травлення, всмоктування необхщних макро 1 мшроелеменпв, електролтв, води, при цьому забезпечуеться нормальний обмш речовин [2, 4].
У д! агностищ та лшуванш р1зних уражень оргашв шлунково-кишкового тракту нерщко виникають певш труднощь У першу чергу це вщноситься до уражень порожньо! 1 клубово! кишки. Значною м1рою це зумовлено вщносно великою довжиною тонко! кишки, наявшстю !! численних вигишв [5, 5, 7].
Розглядаючи нов! тш технолопчш досягнення в медицин!, викликае великий штерес застосування тканинна терап!!. Тканинна терап! я е одним! з перспективних направлень комплексного лшування гострих та хрон! чних захворювань [1].
Отримаш позитивн! кл! н!чн! дан! про використання тканинно! терап! з застосуванням кр! оконсервовано! плацентарно! тканини в лшуванш багатьох захворювань показують на вщсутшсть достатн! х експериментальних наукових обгрунтувань доц! льност! застосування !! при корекцп запальних процес! в, що ! явились основою для проведення даного дослщження [6].
Метою роботи було встановлення зм! н морфометричних параметр! в стшки клубово! кишки у щур! в при введенш кр! оконсервовано! плаценти на тт гострого асептичного запалення черевно! порожнини у щур! в.
Матерiал i методи дослщження. Об'-ектом експериментального досл! дження була спнка клубово! кишки, котра вилучена в! д 60 статевозр! лих щур! в-самц!в лм! & quot-Вютар"-. Експеримент був проведений зпдно з & quot-Правилами використання лабораторних експериментальних тварин& quot- (2006, додаток 4) ! Гельсшською декларац! ею про гуманне вщношення до тварин.
Тварини були роздшеш на три групи: I група — !нтактни! тварини (5) — II група — контрольна, тварини, яким вводився внутр! шньоочеревенно 1мл ф! з!олог!чного розчину ! був зроблений та ушитий розр! з на зовн! шн!й поверхн! стегна (10) — III група — 45 тварин, яким на тл гострого асептичного запалення черевно! порожнини, викликаного внутршньоочеревенним введенням-карагенену, одноразово тдшюрно була введена кр! оконсервована плацента (медичний !муноб!олог!чний препарат & quot-Платекс-плацентарний"-, сертиф! кат про державну реестрац! ю № 73 408−30 020 000 вщ 09 липня 2008 року)
Тварин виводили з експерименту зг! дно встановлених терм! н!в (1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 30 доби експерименту) шляхом передозування тюпенталового наркозу. Фрагмента клубово! кишки ущшьнювали в парафш та епоксидну смолу, за загальноприйнятими методиками, та виготовляли з них г! столог!чн! зр! зи як! фарбували гематоксил! н-еозином та метиленовим ситм.
© Шеттько К. В., 2014
Визначали загальну товщину спнки, товщину слизово!, тдслизово!, м'-язово! та серозно! оболонок спнки клубово! кишки щур1 В. Використовували м1кроскоп з цифровою мшрофотонасадкою БЮКЕХ 3 (сер1йний номер 5604). Достов1рнють р1знищ мiж статистичними характеристиками двох експериментальних сукупностей даних визначали за коефщентом Стьюдента, а в1ропдними вважали зм1ни при р1вт значущосп р& lt-0,05.
Результати дослщження та! х обговорення. Анал1з морфометричних параметр1в: загально! товщини спнки, товщини слизово!, тдслизово!, м'-язово! та серозно! оболонок клубово! кишки у щур1 В контрольно! групи (II група) показав, що показники спнки протягом вах термшв дослщження зм1нюються м1ж собою. Загальна товщина спнки збшьшуеться на 1−2-у доби вщ аналопчного показника в штактнш грут (рис. 1). Але це зб1льшення в1ропдно не в1др1зняеться вщ штактно! групи при р& gt-0,05. Кр1м того пор1вняння морфометричного параметру загально! товщини спнки в II грут мiж термшами дослщження також не виявляв в1рогщно! р1знищ (р& gt-0,05). Цей факт дозволяе в подальшому проводити пор1вняння дослщжуваних морфометричних показниюв у грут тварин яким було проведене введення крюконсервовано! плаценти на тт гострого асептичного запалення черевно! порожнини (III група) лише з аналопчними показниками штактно! групи, без урахування даних контрольно! групи (II група).
Анал1з середнього показника загально! товщини спнки клубово! кишки в III грут тварин показав, що протягом експерименту вш зм1нювався не однаково.
Введення крюконсервовано! плаценти на та гострого асептичного запалення черевно! порожнини м1ж термшами дослщження викликае зб1льшення загально! товщини спнки кишки яке проявляеться з 1-! по 3-у доби експерименту з максимальним значенням на 3-у добу, але достов1ртсть р1знищ м1ж ними не виявлено р& gt-0,05. З 5-! до 30-! доби загальна товщина спнки кишки зменшилась, але достов1ртсть р1знищ м1ж ними була не суттевою.
Проводячи анал1з показниюв загально! товщини слизово! оболонки мiж I та III групами нами виявлен наступн змши. Починаючи з першо! доби показник зрю, але суттево! достов1рносп мiж групами не виявлено. З 2-! по 5-у доби ще суттеве зростання даного параметру р& lt-0,05. З 7-! доби виявлено зниження цього параметру але в пор1внянт з групою штактних тварин достов1рно! р1знищ м1ж ними не виявлено, з 10-! по 30-у добу цей параметр знизився { находився в межах? нтактно! групи.
Статистичнш анал1з товщини слизово! оболонки м1ж термшами дослщження показав, що протягом експерименту вона зм1нювалась. Так з 1-! по 3-у доби вш зб1льшився. На 5-у добу цей параметр був максимально високим, але пор1внюючи його з попередшми термшами статистично р1знищ м1ж ними не виявлено. Починаючи з 7-! по 14-у доби товщини слизово! оболонки зменшилась, це зменшення було не суттевим в пор1внянт з попередтм термшом при р& gt-0,05. Починаючи з 21-! до 30-! доби нами виявлено не суттеве зменшення цього параметру.
1550
1500
м
к 1450 м
1400
1350
1 доба 2доба Здоба 5доба 7доба Мдоба 14доба 21 доба ЗОдоба терплши досл1дження ЗАП1ПЛ -1НТАКТ
Рис. 1. Товщина стшки клубово! кишки при введенш крюконсервовано! плаценти на тл гострого асептичного запалення черевно! порожнини.
Рис. 2. Товщина м'-язово! оболонки клубово! кишки при введенш крюконсервовано! плаценти на тт гострого асептичного запалення черевно! порожнини.
Проводячи анал1з показниюв товщини слизово! оболонки мж групами, нами виявлена наступна динамша, на 1-у добу показник зрю але достов1рно! р1знищ м1ж групами пор1вняння не виявлено. З 2-! { до 5! доби дослщження виявлялось достов1рне збшьшення показника при пор1внянт його з групою штактних тварин (р& lt-0,05). Починаючи з 7 { до 30-! доби показник знизився, суттево! р1знищ м1ж III { !нтактною групами пор1вняння не виявлено р& gt-0,05.
Aнaлiзyючи cтaтиcтичнi дгнн1 товщини mдcлизoвoi oбoлoнки мш теpмiнaми дocлiдження виявлен1 нacтyпнi змiни. Збшьшення пapaметpy вже нa 1-y дoбy дocлiдження з пoдaльшим зpocтaнням дo 5-i дoби де вш нaбpaв мaкcимyмy, aле cyireboi'- piзницi мiж теpмiнaми дocлiдження не виявлеш p& gt-0,05.
Пoчинaючи з 7-i пo 14-y дoбy виявленo зменшення товщини mдcлизoвoi oбoлoнки, aле це зменшення бyлo не cyттeве (p& gt-0,05). Ha 21 — 30-y дoбy пoкaзник пpoдoвжyвaв знижyвaтиcя aле дocтoвipнoi piзницi мiж теpмiнaми дocлiдження не виявлеш.
Пpoвoдячи aнaлiз пoкaзникiв товщини mдcлизoвoi oбoлoнки мiж I тa III гpyпaми, нaми виявленa нacтyпнa динaмiкa, нa 1-y дoбy пoкaзник зpic aле дocтoвipнoi piзницi мiж гpyпaми не виявленo. З 2-i i дo 5-i дoби дocлiдження iде дocтoвipне збiльшення пoкaзникa пpи пopiвняннi йoгo з iнтaктнoю ipynoK) (p& lt-0,05). Пoчинaючи з 7 i дo 30-i дoби пoкaзник III гpyпи знизивcя, aле cyттeвoi piзницi мш гpyпoю екcпеpиментaльниx твapин яким oднopaзoвo ввели кpioкoнcеpвoвaнy плaцентy нa тлi гocтpoгo acептичнoгo зaпaлення i гpyпoю iнтaктниx твapин не виявленo p& gt-0,05.
Мopфoметpичний aнaлiз тoвщини м'-язoвoi oбoлoнки мiж repi^^ai^ дocлiдження пoкaзaв, щo мaкcимaльне дocтoвipне збiльшення u^oro пapaметpy виявленo m 5-y дoбy (pиc. 2). Пoчинaючи з 7-i пo 14-y дoбy тoвщинa м'-язoвoi oбoлoнки зменшyвaлacь, це зменшення бyлo не cyттeвим пpи p& gt-0,05. Ha 21−30-y дoбy цей пoкaзник пpoдoвжyвaв знижyвaтиcь, дocтoвipнoi piзницi мiж теpмiнaми дocлiдження не виявлеш.
Aнaлiзyючи пoкaзники мiж I тa III гpyпaми виявленi нacтyпнi змши.читючи з 1-i дo 3-i дoби цей пoкaзник yтpимyвaвcя в межax iнтaктнoi гpyпи пpи p& gt-0,05. Ha 5-y дoбy вiн зpic i дocяг мaкcимyмy, з 7-i дoби пoкaзник дещo знизивcя, aле дocтoвipнicть piзниць бyлa cyттeвa p& lt-0,05 пo вiднoшенню дo iнтaктнoi фупи. Poзглядaючи нacтyпнi теpмiни дocлiдження нaми виявленo зниження пapaметpy нa 10-y дoбy, a нa 30-y дoбy цей пoкaзник зpiвнявcя з пoкaзникaми iнтaктнoю гpyпoю лpи p& gt-0,05.
Сеpoзнa oбoлoнкa клyбoвoi кишки тaкoж pеaгyвaлa нa введення кpioкoнcеpвoвaнoi ллaценти m rai гocтpoгo acептичнoгo зaлaлення чеpевнoi пopoжнини. Стaтиcтичний aнaлiз мiж теpмiнaми дocлiдження пoкaзaв, щo нa 1−3-y дoби пoкaзник ii тoвщини не cym^o збiльшилacь (p& gt-0,05). Пoчинaючи з 5-i no 30-y дoби пoкaзник тoвщини cеpoзнoi oбoлoнки зменшивcя, cym:^ piзницi мш теpмiнaми дocлiдження не виявлеш.
Bивчaючи пoкaзники cеpoзнoi oбoлoнки мш гpynaми нaми не виявлеш cyrreEHx змiн нa npoтязi y^oro xoдy екcпеpиментy npи p& gt-0,05.
Taким чинoм, oднopaзoве niдшкipне введення кpioкoнcеpвoвaнoi nлaценти (iмyнoбioлoгiчний npепapaт мПлaтекc-nлaцентapнийм) m rai гocтpoгo acеnтичнoгo зanaлення чеpевнoi пopoжнини викликae змiни метpичниx пoкaзникiв тa вnливae пoзитивнo нa pегенеpaтopнi npoцеcи y клyбoвiй кишцi, зa paxyнoк вивiльнення великoi кiлькocтi бioлoгiчнo aктивниx pечoвин.
1. Мopфoметpичнi пoкaзники cтiнки клyбoвoi кишки дocтoвipнo не piзнятьcя мiж пoкaзникaми iнтaктнoi тa кoнтpoльнoi (внyтpiшньooчеpевенне введення 1мл фiзioлoгiчнoгo poзчинy з пoдaльшим poзpiзoм ш^и тa пocлiдyючим yшивaнням paни)yn твapин.
2. Oднopaзoве пiдшкipне введення кpioкoнcеpвoвaнoi плaценти нa тлi roCTporo acептичнoгo зaпaлення викликae змiни дocлiджениx мopфoметpичниx пoкaзникiв (зaгaльнoi тoвщини стшки, товщини cлизoвoi, пiдcлизoвoi, м'-язoвoi oбoлoнoк) дocтoвipнoгo збiльшення ix мaкcимaльнo m 5-y дoбy, з чacткoвим вщшвленням нa 7-y дoбy тa швним вiднoвленням циx пapaметpiв нa 10-y дoбy екcпеpиментy дo знaчень iнтaктнoi гpyпи.
3. Toвщинa cеpoзнoi oбoлoнки бyлa не cyттeвo збiльшенa npoтягoм екcпеpиментy як npи пopiвняннi мiж теpмiнaми тa пoкaзникaми I тa III гpyп.
1. Грищенко В. И. Трансплантация продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса. От понимания механизма действия к повышению эффективности применения / В. И. Грищенко А.Н. Гольцев // Ж. Проблемы криобиологии. — 2002, № 1. — С. 54−84.
2. Заболевания кишечника / Под ред.: Ф. Э. Дорофеев., Т. Д. Звягинцева, Н. В. Харченко. — Горловка: ПП «Видавництво Шхтар». — 2010. — 532 с.
3. Златкина А. Р. Современные подходы к диагностике и лечению хронических энтеропатий / А. Р. Златкина // Медицинский вестник. — 2007. — Вып. № (395).
4. Харченко Н. В. Клиническая гастроэнтерология / Н. В. Харченко. — Кшв: Здоров'-я. — 2000. — 446 с.
5. Циммерман Я. С. Гастроэнтерология: руководство / Я. С. Циммерман — М.: ГОЭТАР Медиа. — 2012. — 800 с.
6. Шеттько В.1. Структурно-функщональш показники крюконсервовано!'- плаценти i вплив ii трансплантацп на морфофункщональнш стан ряду внутршшх оргашв / В.1. Шеттько // Автореф. дис. докт. мед. н., Харюв, 2004. — 40 с.
7. Dignass A. Second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management / A. Dignass // Journal of Crohn'-s and Colitis. — 2012. — 99 p.
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕНКИ
ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ ПРИ ВВЕДЕНИИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ ПЛАЦЕНТЫ НА ФОНЕ ОСТРОГО АСЕПТИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У КРЫС Шепитько К. В.
Проведено экспериментальное исследование на 60 половозрелых самцах крыс. Представлена динамика изменений морфометрических параметров общей толщины стенки, толщины слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочек подвздошной кишки. Морфометрические показатели стенки подвздошной кишки достоверно не отличаются между показателями в интактной и контрольной (внутрибрюшинное введение 1 мл физиологического раствора с последующим разрезом кожи и ушиванием раны) групп животных. Однократное подкожное введение криоконсервированной плаценты на фоне острого асептического воспаления вызывает изменения исследованных морфометрических показателей (общей толщины стенки, толщины слизистой, подслизистой, мышечной оболочек) с достоверным увеличением их максимально на 5-е сутки, с частичным восстановлением на 7-е сутки и полным восстановлением данных параметров на 10-сутки эксперимента до значений интактной группы. Толщина серозной оболочки не была существенно увеличена на протяжении эксперимента при сравнении между сроками и показателями I и III групп.
Ключевые слова: повздошная кишка, слизистая оболочка, криоконсервированная плацента, асептическое воспаление.
Стаття надшшла 1. 06. 2014 р.
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF RAT TWISTED INTESTINE WALL IN ADMINISTRATION OF CRYOPRESERVED PLACENTA AGAINST THE BACKGROUND OF ACUTE ASEPTIC INFLAMMATION OF ABDOMINAL CAVITY Shepitko K.V.
The experimental study has been carried out on 60 senior male rats. Dynamics of changes of morphometric parameters of total wall thickness, thickness of mucosa, submucosa, muscular and serous coats of twisted intestine has been shown. Morphometric indices of twisted intestine wall do not significantly differ between indices in the intact and control (intraperitoneal introduction of 1 ml saline with further skin incision and wound closure) groups of rodents. Single subcutaneous introduction of cryopreserved placenta against the background of acute aseptic inflammation causes changes of studied morphometric parameters (total wall thickness, thickness of mucosa, submucosa, muscular coats) with their reliable ultimate increase on the 5th day, with partial recovery on the 7th day and full recovery of the parameters on the 10th day of the experiment to the values of intact group. The thickness of serous coat was not significantly thickened during the experiment while comparing between the terms and indices of Group I and Group III.
Key words: twisted intestine, mucosa, cryopreserved placenta, aceptic inflammation.
Pe^roeHT CTapneHKO I.I.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой