Анализ эффективности метода тестирования в учебном процессе по спортивно-ориентированным дисциплинам

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Аналіз ефективності методу тестування у навчальному процесі зі спортивно-орієнтованих дисциплін
Лошицька Т.І.
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського
Анотації:
Розглянуто ефективність тестування як методу контролю знань у процесі вивчення дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання». У дослідженні прийняли участь 12 студентів. Наведено результати тривалого використання тестів у навчальному процесі. Показано вплив такого контролю знань на стан розвитку професійного мовлення майбутнього фахівця з фізичної реабілітації. Показано відмінності традиційного опитування знань та експериментального. Представлено динаміку розумової працездатності на занятті для кожного випадку.
Ключові слова:
знання, рівень, тестування, лексика, студенти, фізична реабілітація, розумова працездатність.
Лошицкая Т. И. Анализ эффективности метода тестирования в учебном процессе по спортивно-ориентированным дисциплинам. Рассмотрена эффективность тестирования как метода контроля знаний в процессе изучения дисциплины «Теория и методика физического воспитания». В исследовании приняли участие 12 студентов. Приведены результаты продолжительного использования тестов в учебном процессе. Показано влияние такого контроля знаний на состояние развития профессиональной речи будущего специалиста по физической реабилитации. Показаны отличия традиционной проверки знаний и экспериментальной. Представлено динамику умственной работоспособности на занятии для каждого случая.
знание, уровень, тестирование, лексика, студенты, физическая реабилитация, умственная работоспособность.
Loshytska T.I. The analysis of efficiency of a method of testing in educational process on sports-oriented to disciplines. Efficiency of testing as quality monitoring of knowledge is construed during study of discipline «Theory and a technique of physical training «. 12 students have taken part in research. Results of duration use of tests in educational process are reduced. Influence of such surveillance of knowledge on a condition of development of professional speech of the future expert on a physical rehabilitation is exhibited. Differences of traditional examination and experimental are exhibited. It is presented dynamic of mental serviceability on exercises for each case.
knowledge, level, testing, lexicon, students, physical rehabilitation, mental serviceability.
Вступ.
Введення незалежного зовнішнього тестування і орієнтація на європейську модель освіти передбачає широке використання тестів для оцінювання знань не лише випускників шкіл, а й студентів. Тести зараз фігурують у всіх робочих та навчальних програмах, вони є не лише бажаними, а й обов’язковими.
Скажімо, навчальна програма з теорії та методики фізичного виховання (ТМФВ) (базової дисципліни у підготовці вчителів фізкультури та тренерів з виду спорту), запропонована до використання у вищих навчальних закладах відповідного профілю групою високоавторитетних авторів (проф. Круцевич Т Ю., Шиян Б. М., Давиденко О. В. та ін.) передбачає тестування знань після кожного модуля. Такий підхід забезпечує своєчасне та швидке інформування викладача та студента про рівень знань та конкретно (буквально) вказує на ті розділи та питання, які потребують повторної уваги з боку викладача та студента [1, 4].
Але власний досвід викладацької роботи свідчить про те, що, можливо, у процесі підготовки майбутніх учителів цей метод слід використовувати дозовано і не зловживати загальними тенденціями. Мова йде про той прошарок фахівців, які, перш за все, у професійній діяльності мають володіти «даром тлумачення» — вміти доступно, цікаво та професійно висловлювати думки, трактувати теоретичні положення, робити практичні зауваження тощо [1, 4, 5].
На думку Т.Ю. Вахрушевої [2]: «В сучасних умовах викладачі повинні використовувати активні методи навчання, щоб студенти стали справжніми суб'єктами навчання». Необхідно зазначити, що тестування у «чистому» вигляді не завжди і не для всіх студентів є активним методом навчання, а його повсякденне використання у процесі підготовки педагогів та тренерів ще потребує належного обґрунтування [1, 2, 5].
© Лошицька ТІ., 2010
Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри «Фізичної реабілітації та здоров’я людини» на 2008 -2009 н.р.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи — аналіз ефективності методу тестування у навчальному процесі зі спортивно-орієнтованих дисциплін.
Предметом нашого дослідження став рівень знань (якість) з дисципліни ТМФВ.
Об'єктом дослідження стали методи та форми опитування для виявлення рівня знань студентів з профілюючої дисципліни.
Організація та методи дослідження. Дослідження було проведено на базі відкритого міжнародного університету розвитку людини України (ВМУРоЛ) (Кременчуцька філія). У дослідженні прийняли участь студенти 3 курсу денної форми навчання за спрямуванням «Фізична реабілітація» у кількості 12 чоловік. Методи дослідження:
• вивчення літературних джерел-
• бесіди та опитування викладачів і студентів-
• вивчення успішності студентів за журналом академ-групи-
• коректурна проба Анфімова-
• методи математичної статистики.
Завдання дослідження.
Провести оцінку знань студентів за усним опитуванням, письмовим опитуванням, традиційними тестами та за комплексними завданнями.
• Порівняти отримані результати.
• Проаналізувати переваги та вади кожного підходу.
Результати дослідження та їх обговорення. Першу половину семестру для контролю на семінарських заняттях ми використовували традиційні за формою та змістом тести, запропоновані нашими колегами із НУФВСУ (кафедра ТМФВРіОФК). Заняття планувалося так, як представлено в табл. 1).
Структура та зміст досліджуваного семінарського заняття
Таблиця 1
Вид роботи Тривалість роботи, хв
Вступна частина
Заповнення журналу, перевірка відвідуваності, самостійний повтор пройденого матеріалу за конспектом 10
Основна частина
Ознайомлення студентів із структурою тестів та порядком заповнення картки тестування 2 — 3
Робота з тестами — 12 тестів (по 1 балу за кожну правильну відповідь) 20 — 25
Колективна перевірка результатів 10 — 15
Письмова робота над помилками 10
Підрахунок балів 1 — 2
Повторне усне опитування 10 — 15
Заключна частина
Підведення підсумків заняття, д/з 5 — 7
Усього хвилин 75 — 80
Використовувані тести традиційно передбачали вибір правильної відповіді із 4-х вже сформульованих та запропонованих варіантів.
Середній бал групи складав від 8,3 до 8,8 бала за 12-бальною шкалою. Оцінки «незадовільно» були відсутні. Робота з тестами продовжувалась.
Однак, по закінченню першого модуля комісією із базового ВНЗ було проведено перевірку знань. Контрольна робота з цією метою була складена не за тестами, як ми звикли, а традиційно: із 3 запитань, на які студенти мали самостійно сформулювати відповідь та навести приклад із практики ФВ. Наприклад: «Дайте визначення… «, «Сформулюйте при-
клад освітніх задач уроку…» тощо. Тобто, студенти мали самостійно від першого до останнього слова сформулювати відповідь на запитання». Перевірка робіт виявила наступний рівень знань: у групі були присутні бали від 3 до 8. Таким чином, середній бал групи становив 5,8.
Очевидно, що порівняння оцінок вийшло не на користь викладача та студентів. Аналіз ситуації проводився шляхом власних логічних висновків та опитуванням колег-викладачів. Спільна думка, яку висловили 100% викладачів-респондентів, була наступною: анкетування як метод опитування «гальмує» розвиток професійного мовлення, не сприяє збагаченню лексичного запасу майбутнього фахівця [1, 5], тому сформулювати відповідь самостійно, а не вибрати із списку, як в тестуванні, студентам стало не під силу.
Далі було запропоновано методику, яка б задовольняла і вимоги предметної комісії щодо якості знань, і була цікава студентам, стимулювала розумову працездатність, сприяла засвоєнню навчального матеріалу, враховувала та ліквідувала виявлені недоліки. З урахуванням названих вимог було розроблено експериментальні картки до семінарських занять, які містять і блок тестів, за темою, що вивчається та вивчалась на попередньому занятті, і завдання, які передбачають розвиток лексики та зв’язного творчого викладення вивченого матеріалу, і завдання із співставленням понять для виявлення спільного та
відмінного між ними. При складанні карток ми використовували тести, що запропоновані та апробовані кафедрою ТМФВРіОФК (НУФВСУ м. Київ) та сучасні посібники-практикуми з ТМФВ українських (Л. Сергієнка) та російських авторів (Ж. Холодова та В. Кузнєцова). До картки було включено завдання із вимогою закінчити речення, підібрати визначення до запропонованого терміна, і 1 — 2 завдання, де потрібно самостійно сформулювати визначення (додаток А). Такий підхід, на нашу думку мав ліквідувати виявлені недоліки із розвитку мовлення.
Наступний «зріз» знань продемонстрував що: середній бал групи за результатами 5 семінарських занять залишився майже незмінним 8,7 бала, однак цього разу він практично співпав із балом, отриманим за контрольну роботу з модуля, яку запропонувала комісія — 8,4 бала. Динаміка за останньою склала близько 2,6 бала, що дозволило групі піднятися на один рівень вверх до відмітки «добре».
На підставі вищесказаного можна вважати такий підхід більш ефективним і прийнятним для використання у практичній роботі викладача. Однак, «. наука починається там, де починається статистика», тобто свою позицію слід обґрунтувати з наукової точки зору. Тому і було проведено експеримент, метою якого було вивчення динаміки розумової працездатності протягом семінарських занять, організованих за різними підходами:
• традиційним (усне та письмове опитування)
• та експериментальним, запропонованим нами (із використанням карток).
Суть робочої гіпотези полягала у наступному: було зроблено припущення, що експериментальний підхід призводить до більшої концентрації уваги, вимагає самостійності у формулюванні визначень, характеризується підвищеною емоційністю, прагненням набрати якомога більше правильних відповідей і, тому сприяє підвищенню розумової працездатності та її підтриманню протягом заняття. Для вирішення поставлених задач було використано коректурну пробу Анфімова (табл. 2).
№ запитання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 К-сть балів
№ відповіді
Додаток А
Карта контролю знань (модуль № …) з дисципліни ТМФВ
студента (студентки) групи ______ П.І.Б. ___________________________
Дата тестування_________________________________________Початок о
Завдання № 1
До блоку тестів входить 12 запитань, до кожного з яких пропонується по 4 варіанти відповіді. Виберіть правильну відповідь та внесіть її до таблиці 1.
1. Вид виховання, специфічним змістом якого є навчання руховим діям, виховання фізичних якостей, оволодіння спеціальними фізкультурними знаннями і формування свідомої потреби у фізкультурних заняттях, називається:
Фізичною культурою Фізичною підготовкою Фізичним вихованням Фізичною освітою і т.д.
Таблиця 1
Карта відповідей
Завдання № 2
У другій колонці таблиці 2 подано основні поняття ТМФВ, в третій — їх визначення у довільному порядку. Необхідно дати (знайти у 3-й колонці) правильне визначення кожному терміну і записати номер відповіді у першу графу (тобто, 1 чи 2 і т.д.).
Таблиця 2
Номер
відповіді
Термін (поняття) Фізична освіта
Визначення
І. Історично зумовлений ідеал фізичного розвитку і фізичної підготовленості, що оптимально відповідає вимогам життя
Виховання фізичних якостей
2. Ироцес становлення, формування і подальшої зміни протягом життя морфофункціональних показників організму і основаних на них фізичних здібностей.
3. Власне змагальна діяльність, спеціальна підготовка до неї, а також між людські стосунки і норми, їй притаманні
Фізична
підготовка
Фізичний
розвиток
Фізична
досконалість
Спорт
4. Ироцес формування у людини рухових умінь та навичок, а також передача спеціальних фізкультурних знань
5. Ироцес виховання фізичних якостей і оволодіння життєво важливими рухами
6. Цілеспрямований вплив на розвиток фізичних якостей людини нормованими функціональними навантаженнями.
К-сть правильних відповідей
Усього балів
Завдання № 3
Дайте визначення наступних понять.
Основа техніки рухів — це________________________
Завдання № 4
Запитання для повторення вивченого матеріалу:
. і т.д.
Фізичне виховання — це та ін…
К-сть правильних відповідей Усього балів
Заповніть таблицю 3. Таблиця 3
Оздоровче значення фізичних вправ Освітня роль фізичних вправ Вплив фізичних вправ на особистість

К-сть правильних відповідей Усього балів
Роботу закінчив (закінчила) о
Підпис студента_
Таблиця 2
Результати коректурної проби Анфімова
Методика Частина заняття Точність Продуктивність
Традиційна Початок 0,96 998,1
кінець 0,97 977,4
Експериментальна початок 0,97 994,3
кінець 0,97 1072,0
Динаміка традиц. X, — X, 0,01 (1,03%) -20,7 (-2,1%)
Динаміка експер. у, — у, 0,0 (0%) 77,7 (7,81%)
За цією таблицею спостерігається наступне: при майже однаковому рівні точності роботи у обох випадках спостерігається втома і зниження працездатності (на 2,1% при р& lt-0,05) на традиційному семінарі, тоді як експериментальна методика сприяє збільшенню продуктивності праці на 8%.
Висновки.
Широке використання тестів призводить до обмеження мовного спілкування між учасниками роботи (викладачем і студентом), неспроможності студента самостійно формулювати думки, робить проблематичним розвиток професійного мовлення.
Застосування традиційного підходу до організації контролю знань на семінарах (усні та письмові відповіді на поставлені запитання) знижують емоційність занять та інтерес до них з боку студентів, які 100% прагнуть до використання тестів.
Поліпшенню ситуації з урахуванням недоліків попередньої роботи та побажань студентів можуть сприяти розроблені експериментальні картки занять. У наших дослідженнях використання карток сприяло підвищенню якості знань (на 2,6 бала), стимулюючи розумову працездатність (на 8%).
Подальші дослідження планується спрямувати на розробку комплексних карток контролю знань для інших навчальних спортивно-орієнтованих дисциплін та їх апробацію в умовах навчального процесу у ВНЗ.
Література:
1. Бойчук Т В. Значення і особливості контролю якості знань у підготовці фахівців фізичної реабілітації / ТВ. Бойчук, М. Г Голубєва, О. С. Левандовський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. — № 3. — С. 29 — 32.
2. Вахрушева Т Ю. Теоретичні аспекти активних методів навчання / ТЮ. Вахрушева // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. — № 3. — С. 46 — 49.
3. Воронова В.І. Психологія спорту / Валентина Іванівна Воронова. — Київ: Олімпійська література, 2007. — С. 15 — 22.
4. Єдинак Г. Виховання інтересу до занять ФК з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей моторики юнаків 1517 років / Г. Єдинак // Наук. -метод. журнал ФК в школі. — 2001. -№ 4. — С. 30 — 32.
5. Лошицька Т. І. Застосування методу тестування у навчальному процесі зі спортивно-орієнтованих та деяких гуманітарних дисциплін / ТІ. Лошицька, С.В. Олефіренко // Матеріали ІІІ-ої Всеукр. наук.- практ. конф. ["Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології], (Кременчук, 27 — 28 травня 2010 р.) / М-во освіти і науки, Крем. держ. політехн. ун-т. -Кременчук: КДУ, 2010.- С. 417 — 422.
Надійшла до редакції 03. 10. 2010р.
Лошицкая Тамара Ивановна fiz_vosp@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой