Перспективы развития железнодорожного туризма Украины на узкоколейных линиях Закарпатья

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
УДК 625. 31:656. 224. 072. 44
B. Г. КУЗНЕЦОВ1, П. О. ПШ1НЬКО2, I. В. КЛИМЕНКО3, А. В. ГУМЕНЮК4*,
C. М. ЗАГОРУЛЬКО5
1Каф. «Електропостачання з^зниць», Днiпропетровський нацюнальний ун1верситет залiзничного транспорту iменi академжа В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дншропетровськ, Украша, 49 010, тел. + 38 (056) 373 15 25, ел. пошта укш@1иа, ОЯСГО 0000−0003−4165−1056
2Каф. «Буд1вельне виробництво та геодез1я», Дншропетровський нацюнальний уншерситет залiзничного транспорту iменi академiка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дншропетровськ, Укра1на, 49 010, тел. +38 (056) 776 83 10, ел. пошта mostoproekt@yandex. ua, ОЯСГО 0000−0003−4187−5340
3СПКТБЗТ «1нфратранспроект-Д11Т», Днiпропетровський нацюнальний утверситет залiзничного транспорту iменi академжа В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дншропетровськ, Украша, 49 010, тел. +38 (056) 776 83 10, ел. пошта klimenkoigor0212@gmail. com, ОЯСГО 0000−0003−1194−4755
4*СПКТБЗТ «1нфратранспроект-Д11Т», Дншропетровський нацiональний унiверситет затзничного транспорту iменi академiка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дншропетровськ, Украша, 49 010, тел. +38 (056) 776 83 10, ел. пошта angumenyuk@ya. ru, ОЯСГО 0000−0002−5717−5106
5СПКТБЗТ «1нфратранспроект-Д11Т», Дншропетровський нацюнальний уншерситет залiзничного транспорту iменi академiка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дншропетровськ, Украша, 49 010, тел. +38 (056) 776 83 10, ел. пошта zaga1010@mail. ru, ОЯСГО 0000−0001−8064−484Х
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛ1ЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ УКРА1НИ НА ВУЗЬКОКОЛ1ЙНИХ Л1Н1ЯХ ЗАКАРПАТТЯ
Мета. Наукова робота мае за мету: 1) визначення перспектив розвитку залiзничного туризму Укра! ни на вузькоколiйних лiнiях Закарпаття- 2) аналiз технiчного стану Боржавсько! вузькоколшно! залiзницi для реалiзацi! проекту ввдновлення ефективного функцiонування гiрських залiзниць шириною коли 750 мм в Карпатському регiонi з подальшою можливютю! х приеднання до розгалужено! мiжнародно! туристично! мереж1- 3) дослiдження сучасного стану та тенденцш розвитку туристично! галузi Укра! ни та пасажирського господарства впчизняних залiзниць- 4) висвiтлення ролi та мiсця залiзничного туризму в системi перевезень. Методика. Експертною групою виконувались вийн огляди та натурш дослiдження об'-ектiв колiйного господарства та пасажирсько! iнфраструктури, рухомого складу й допомiжних виробництв, що задiянi у функ-цiонуваннi вузькоколшно! залiзницi. Було оцiнено загальний технiчний стан залiзнично! коли та штучних споруд дмнки вузькоколшно! залiзницi в Карпатському регюш. Результата. У рамках ви! зних оглядiв експертною групою встановлено, що об'-екти колiйного господарства, пасажирсько! шфраструктури, рухомого складу та допом1жних виробництв, задiяних у функцiонуваннi вузькоколшно! залiзницi, знаходяться в зане-дбаному станi та потребують значних оновлень i капiтального ремонту. Але маршрути проходження паса-жирських по! здiв залишаються придатними для участi в проекп розвитку залiзничного туризму Укра! ни. Наукова новизна. Вперше зроблено аналiз стану вузькоколшно! залiзницi для подальшо! реалiзацi! проекту з розвитку залiзничного туризму в Укра! ш. Виконано аналiз заруб1жного досввду органiзацi! залiзничного туризму. Дослщжено сучасний стан i тенденцi! розвитку туристично! галузi Укра! ни, визначено та система-тизовано фактори конкурентоспроможностi залiзничного транспорту для забезпечення туристичних перевезень в Укра! ш. Практична значимкть. Вiдновлення та ефективне функцiонування прських залiзниць шириною 750 мм у Карпатському регюш дасть поштовх розвитку туризму, машинобудуванню, будiвництву та енергетики. В той же час дан дi! дозволять нарештi здшснити науково обгрунтованi ефективнi протипавод-ковi заходи, як1 захистять населення вщ стихiйних екологiчних лих.
Ключовi слова: вузькоколшна залiзниця- туризм- iнфраструктура- колiя- штучнi споруди- ввдновлення- капiтальнiй ремонт
Вступ
Загальновщомо, що туризм — один з напря-мюв ефективного розвитку економши, тдтри-мки територ1альних громад, створення нових робочих мюць та поповнення мюцевого бю-
doi 10. 15 802/STP2015/49 196
джету [10]. Найяскравшим прикладом, що шд-тверджуе вищезазначену думку, е «економ1чне чудо» Об'-еднаних Арабських Ем1рат1 В (ОАЕ), адже лише 30 роюв тому 73% ВВП ОАЕ забез-печувались доходами вщ видобутку та продажу нафти. Але ефективш та далекоглядш ршення
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
найвищого керiвництва EMipaTiB вже сьогоднi забезпечують можливють зниження зaлежностi 1х економiки вщ нафтовидобувно! гaлузi та сут-тево дивеpсифiкують напрямки надходжень до бюджету. Одним i3 нaпpямкiв диверсифшаци е туристична галузь. Вiдповiдно до загально-розповсюджених у свiтових ЗМ1 даних доходи вiд туризму, що складали у 2013 р. 14% ВВП ОАЕ, бшьш нiж у два рази перевищили вщпо-вщш доходи вiд продажу нафти, що у 2013 р. складали 5% ВВП.
Враховуючи величезну кшькють пам'-ятних iстоpичних мiсць, особливостi культури та по-буту етносу, ушкальш гipськi та piвниннi мю-цевосп, пpиpоднi заказники, узбережжя Чорно-го та Азовського моpiв, Укра! на, безумовно, мае шанси стати «туристичною Меккою» як у европейському, так i св^овому масштабах. I першим поштовхом для цього мае бути розви-ток сучасно! европейсько! транспортно! шфра-структури: будiвництво та ремонт авто- та зат-зничних доpiг, доведення якост обслуговуван-ня пaсaжиpiв до найвищих свiтових стaндapтiв. В Сврош накопичено великий досвiд щодо ор-гашзацп туристських перевезень, якi оргашзо-вуються екскуpсiйними по! здами. Нaйбiльш розвинено затзничний туризм в Нiмеччинi, Швецл, Швейцари, США, 1ндп. Фipмa Wagon Lit е нaйпотужнiшим европейським туроператором, що оргашзовуе подорож на швидкюних та супеpшвидкiсних експресах. На американсь-кому континентi функцiонують маршрути Транс-Канада, Транс-Америка, Транс-Атлантика [11]. Зaлiзничний туризм зручний для людей у бшьшост кра! н i мае тaкi переваги, як бшьш спокшний спосiб пеpемiщення, можливють насолоджуватися краевидами, шдвище-ний комфорт [16].
Для ефективного розвитку зaлiзничного туризму його необхщно вивчати на теоретичному piвнi, дослiджувaти його особливосп поpiвняно з iншими видами туризму, планувати етапи його pеaлiзaцil в Укра1ш [7]. В [8] висв^люються перспективи впровадження в Укра1ш подiевого зaлiзничного туризму. Подiевий туризм — це piзновид туризму, основна мета якого присвя-чена якш-небудь iстоpичнiй поди. Нaйбiльш поширеш — фестивальний i гaстpономiчний pi-зновиди подiевого туризму.
Враховуючи широку pозгaлуженiсть зaлiз-
ничних колш Укра1ни, роль зал1зничного транспорту на ринку туристичних перевезень мае вс шанси на звання — головного. Адже зал1зни-чний транспорт е безпечним, економ1чним, еколопчним та найбшьш зручним для переве-зення до пункпв призначення велико! кшькосп пасажир1 В, саме тому i було виршено розгля-нути перспективу його застосування для пере-мiщення вггчизняних i зарубiжних екскурсан-тiв.
Аналiз европейського досвiду впровадження та реалiзацil програм залiзничного туризму вка-зуе на можливють суттевого пiдвищення рiвня життя мiсцевих громад, внаслiдок функцюну-вання гiрських вузькоколiйних залiзниць як туристичних об'-екпв. Розвиток вузькоколiйок як туристичних об'-екпв дае суттевий поштовх для створення вщповщно! туристично! шфра-структури: будiвництва готелiв, баз вщпочинку, що, безумовно, призведе до створення нових робочих мiсць, вливань кошпв приватних шве-сторiв у розвиток туристичного бiзнесу регiону.
Як один iз прикладiв, можливостi застосу-вання залiзничного транспорту в туристичнiй галузi е частково збережена до сьогодш мережа дiючих вузькоколiйних залiзниць (з шириною коли в 750 мм), побудоваш за чашв Австро-Угорщини у Карпатському регюш Укра1ни. На початку ХХ столотя тiльки по Закарпаттю проходило бiльше тисячi кiлометрiв вузькоколiйок рiзного господарського призначення. В основному 1х прокладали у гори — для перевезення лiсоматерiалiв.
Мета
Метою роботи е визначення перспектив розвитку залiзничного туризму Украши на ву-зькоколiйних лiнiях Закарпаття та аналiз техш-чного стану об'-екпв колiйного господарства, пасажирсько! шфраструктури, рухомого складу i допомiжних виробництв, задiяних у функцю-нуваннi Боржавсько! вузькоколшно! залiзницi вiдповiдно до нормативних документiв [2−6], виконання робiт з економiчного, соцiального i технiчного обгрунтування можливостi вклю-чення ще! вузькоколшки в сукупнiсть туристичних напрямюв Укра1ш.
Реалiзацiя проекту вiдновлення ефективного функцюнування гiрських залiзниць шириною коли 750 мм в Закарпатп дасть можливють
Наука та npo^ec тpaнcпopтy. Вкник Днiпpoпeтpoвcькoгo нaцioнaльнoгo yнiвepcитeтy зaлiзничнoгo тpaнcпopтy, 2015, № 4 (58)
приеднати ix дo poзгaлyжeнol мiжнapoднol ту-pиcтичнoi мepeжi. Йoгo впpoвaджeння дacть пoштoвx poзвиткy тypиcтичнoi iнфpacтpyктypи peгioнy, машигобудуванню, бyдiвництвy та eнepгeтицi, cтвopeнню нoвиx poбoчиx мicць. Цe дoзвoлить тepитopiaльним гpoмaдaм гipcькиx paйoнiв наблизити дo кoжнoгo будинку вci принади цившзаци i, як нacлiдoк, зупинити мпращйш пpoцecи, викликaнi бeзpoбiттям.
Методика
Heщoдaвнo cвiй cтoлiтнiй ювiлeй вiдзнaчилa Бopжaвcькa вyзькoкoлiйкa, яка з'-eднye рай-цeнтp !ршаву iз ceлoм Хмiльник, мicтoм Виго-гpaдiв та мicтoм Бepeгoвe (в нapoдi ii називають «Кушницька Анця»). Biд кoлишньoi зaлiзницi, дoвжинoю гонад 100 км, яка закшчувала^ у мaльoвничiй мicцeвocтi Укpaiнcькиx Карпат, зaлишилocь пpиблизнo 62 км. Цим трагогортом щoдня у cвoix cпpaвax Издять близькo пiвтиcячi мicцeвиx житeлiв. За cлoвaми зaлiзничникiв, щo ii eкcплyaтyють, ця зaлiзниця e збиткoвoю. Xo-ча aвтopи cтaттi мали нагоду ocoбиcтo ropera-нaтиcь у туристичнш пpивaбливocтi цьoгo oб'-eктa iнфpacтpyктypи та турист^^го пoтeн-цiaлy йoгo oтoчyючoi мicцeвocтi.
Miж тим, в €вpoпi вyзькoкoлiйки — цe o6^-ти для ocoбливoгo виду туризму. У cyci^rn Угopщинi зараз бeззбиткoвo дготь два дecятки вyзькoкoлiйoк. А в Пoльщi гipcькa Бeщaдcькa дopoгa пpoтяжнicтю вcьoгo 35 км щopiчнo го-peвoзить 40 тиcяч тypиcтiв i oтpимye 100 тиc. eвpo прибутку.
В paмкax cпiвпpaцi з «€вpoпeйcьким тою-зoм тpaнcпopтникiв Укpaiни», aктивoвaнa pea-лiзaцiя пpoeктy вiднoвлeння eфeктивнoгo фун-кцioнyвaння гipcькиx зaлiзниць ширигою кoлii 750 мм в Закарпатп з пoдaльшoю мoжливicтю ix пржднання дo poзгaлyжeнoi мiжнapoднoi тypиcтичнoi мepeжi.
Пpoeкт пepeдбaчae, зoкpeмa, дocлiджeння cyчacнoгo cтaнy та тeндeнцiй poзвиткy турго-тичнoi гaлyзi Укpaiни та пacaжиpcькoгo rocro-дapcтвa вiтчизняниx зaлiзниць, а татож poль i мicцe зaлiзничнoгo туризму в cиcтeмi пepeвe-зeнь, aнaлiз зaкopдoннoгo дocвiдy opгaнiзaцii зaлiзничнoгo туризму, визнaчeння та ^OT^a-тизащю фaктopiв кoнкypeнтocпpoмoжнocтi за-лiзничнoгo трагогорту для зaбeзпeчeння турго-тичниx пepeвeзeнь в Укpaiнi тoщo.
Упpaвлiння таким вeликим пpoeктoм, як пpoeкт з вiднoвлeння фyнкцioнyвaння гipcькиx зaлiзниць, дoцiльнo здiйcнювaти вiдпoвiднo дo cyчacниx принцишв. Згiднo зi cтaндapтoм ANSI PMI PMBOOK (Project Management Body of Knowledge) юнують тaкi фази впpoдoвж житте-вoгo циклу пpoeктy:
— фаза шщаци — пocтaнoвкa цiлeй, збip вимoг, poзpoбкa кoнцeпцii пpoeктy-
— фаза poзpoбки — планування ^oe^ry-
— фаза peaлiзaцii — пoeтaпний пpoцec ви-кoнaння пpoeктy-
— фаза зaвepшeння — пpoцec виxoдy зo-eктy.
Жиrтeвий цикл ^oe^y з вiднoвлeння фун-кцюнування гipcькиx вyзькoкoлiйниx зaлiзниць мoжe бути год^ний на тaкi фази:
— дocлiджeння тexнiчнoгo cтaнy гipcькиx вyзькoкoлiйниx зaлiзниць-
— пpиклaднi та дocлiднo-кoнcтpyктopcькi poзpoбки-
— випpoбyвaння тypиcтcькиx маршру^в-
— зaпycк тypиcтcькиx зaлiзничниx маршру^в-
— пpocyвaння i peaлiзaцiя.
Eфeктивнe викoнaння пpoцeciв пpoeктy ви-мaгae вiд мeнeджepa пpoeктy знань в такж га-лyзяx:
— управлшня людcькими pecypcaми (Project Human Resource Management) —
— управлшня витратами (Project Cost Manage-ment) —
— управлшня змютом (Project Scope Manage-ment) —
— управлшня тepмiнaми (Project Time Manage-ment).
— управлшня якютю (Project Quality Manage-ment) —
— управлшня томушкащями (Project Commu-nication Management).
— управлшня ризиками (Project Risk Manage-ment) —
— управлшня гостачаннями iтрактами (Project Procurement And Contracts Management).
Heщoдaвнo poзпoчaлa poбoтy вiдпoвiднa e^ cпepтнa група. Дo ii cклaдy yвiйшли гoлoвa Гpoмaдcькoi ради при Зaкapпaтcькiй ОДА Фe-дip Харута, нayкoвцi Днiпpoпeтpoвcькoгo нащ-oнaльнoгo yнiвepcитeтy зaлiзничнoгo трагогор-
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
ту iM. академша В. Лазаряна (ДНУЗТ) та пред-ставники ДТГО ^bBiB^ra залiзниця".
Експертна група виконала вшзш огляди об'--eктiв колiйного господарства та шфраструкту-ри, що задiянi у функщонуванш вузькоколшно! залiзницi протяжнiстю майже 50 км. В рамках огляду було ощнено стан штучних споруд i за-лiзничноl коли на лши Берегове — Хмiльник, Хмшьник — Виноградiв, Хмiльник — 1ршава.
Натурнi дослiдження комюи показали, що загальний стан коли ще! затзнищ може харак-теризуватись як незадовшьний. Колiя укладена на дерев'-яних шпалах (деяю залiзобетоннi, ме-нше 5% вщ загально! кiлькостi, шдивщуально-го проектування). Майже на всш довжинi коли вiдсутнiй щебеневий баласт, наявнi дефекти шпал. Щодо ж техшчного стану рухомого складу — вш потребуе суттевого оновлення, на час обстеження експлуатувався лише один по-1зд (рис. 1), що складався з тепловоза та двох пасажирських вагонiв. Але мусимо зазначити, що мальовничi краевиди за вiкном цього по! зда (рис. 2) змушують повшстю забути про техшч-ний стан вузькоколшки. Адже навiть дiюча д& gt- лянка коли пролягае iз мальовничого передгiр'-я Карпат до Закарпатських рiвнин, минаючи пр-ськi струмки, рiчки, лiси та цiлину, де мешка-ють дикi тварини i птахи.
Боржавську вузькоколшку можна роздiлити на три дшянки, а саме: ст. Берегове — ст. Хмшьник- ст. Виноградiв — ст. Хмшьник- ст. Хмшьник — ст. 1ршава, техшчний стан яких було про-аналiзовано окремо.
На дшянщ Берегове — Хмiльник розташованi 96 водопропускних труб та 5 малих залiзобе-тонних мостiв. Загальний техшчний стан штучних споруд на цш дшянщ — задовшьний. Водо-пропускнi труби потребують розчищення вхщ-ного та вихiдного русел водотоюв, на мостах необхiдне вiдновлення експлуатацшних облаш-тувань (перильна огорожа, тротуарний настил), розчищення пiдмостового русла.
На вузькоколшш дiлянцi Виноградiв — Хм& gt- льник розташованi такi штучнi споруди:
— водопропускш труби — 37 шт-
— металевi мости — 2 шт-
— затзобетонш мости — 7 шт.
Колiя укладена на дерев'-яних шпалах (деяю затзобетонш, iндивiдуального проектування). Водопропускнi труби знаходяться в задовшь-
ному станi, але, як i на попереднiй дшянщ, потребують розчищення входного та вихщного русел водотокiв. На дшянщ знаходяться два металевих мости. Перший — середнш мiст за схемою 19,80+52,00+19,20 на ПК 191+1,4 був побудований у 1884 рощ (рис. 3 i 4).
PHC. 1. PyxoMHH CKiag Bop^aBCbKoI By3bK0K0mHKH
Fig. 1. The rolling stock of Borzhava narrow gauge railway
PHC. 2. Mic^BicTb HaBKono By3bK0K0mHKH Fig. 2. The area around the narrow gauge railway
Рис. 3. Загальний вигляд мосту на ПК 191+1,4 Fig. 4. General view of bridge on PC 191+1,4
Наука та прогрес транспорту. Вкник Днiпропетровського нацiонального унiверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
затзобетонш, шдивщуального проектування). Загальний вигляд затзнично! коли зображено на рис. 9.
Рис. 4. Загальний вигляд мостового полотна Fig. 4. вепега1 view of Ше bridge road
Другий середнш мют за схемою 2? 10,00 м на ПК 183+94,1 (рис. 5 1 6) мае металев1 прогонов! будови — балочш з суцшьною стшкою! з !здою по верху.
Рис. 6. Загальний вигляд мостового полотна на ПК 183+94,1.
Fig. 6. Generav view of Ше bridge оп РС 183+94,1
Рис. 5. Загальний вигляд мосту на ПК 183+94,1 Fig. 5. Generav view of Ше bridge оп РС 183+94,1
Загальний техшчний стан обох моспв — за-довшьний. Необхщне вщновлення експлуата-цшних облаштувань (перильна огорожа, троту-арний настил), розчищення шдмостового русла.
Загальний техшчний стан затзобетонних моспв на лши — задовшьний. Необхщне вщно-влення баластно! призми на прогонових будо-вах (рис. 7), вщновлення експлуатацшних облаштувань (перильна огорожа, тротуарний настил), усунення незначних дефекпв бетону (рис. 8).
Загальний техшчний стан коли на лши 1р-шава — Хмшьник — незадовшьний. Вщсутнш щебеневий баласт, наявнють дефекпв шпал. Кол1я укладена на дерев'-яних шпалах (деяю
Рис. 7. Загальний вигляд мосту на ПК 86+04,5. Fig. 7. Genera1 view of Ше bridge on РС 86+04,5
Рис. 8. Загальний вигляд мостового полотна Fig. 8. Genera1 view of Ше bridge road
Наука та прогрес транспорту. Вюник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
Рис. 9. Загальний вигляд зал1знично1 коли Fig. 9. General view of a railway track
На дшянщ 1ршава — Хмшьник розташоваш так1 штучш споруди:
— водопропускш труби — 46 шт-
— металев1 мости — 1 шт-
— зал1зобетонш мости — 15 шт. Водопропускш труби знаходяться в задовь
льному сташ, але потребують розчищення вхь дного та вих1дного русел водотошв.
Зал1зобетонний мют на ПК 429+04,9 знахо-диться в аваршному сташ — в1дсутня пром1жна опора (рис. 10 i 11), через що змшена статична схема роботи мосту.
Рис. 10. Загальний вигляд мосту на ПК 429+04,9 Fig. 10. General view of the bridge on PC 429+04,9
Рис. 11. Загальний вигляд мостового полотна Fig. 11. General view of the bridge road
1нш1 зал1зобетонш мости на лшп знаходяться в задовшьному сташ. Потребують в1днов-лення баластно! призми на прогонових будовах, в1дновлення експлуатацшних облаштувань (пе-рильна огорожа, тротуарний настил), усунення незначних дефекта бетону та розчищення тд-мостового русла.
Результати
Експертною групою виконан! ви! зн1 огляди об'-ектв колшного господарства, пасажирсько! шфраструктури, рухомого складу 1 допом1жних виробництв, зад1яних у функцюнуванн! вузькоколшно! зал1знищ протяжшстю майже 50 км, що дозволить визначити обсяги робгт для в1д-новлення зал1зничних колш шириною 750 мм та супутньо! 1нфраструктури.
В результат1 огляду встановлено, що шфра-структура вузькокол1йно! зал1знищ знаходиться в занедбаному стан1 1 потребуе значних онов-лень 1 каттального ремонту з причини фшан-сування ц1е! дороги протягом бшьше н1ж 20 рок1 В за залишковим принципом. Але маршрута проходження пасажирських по! зд1 В зали-шаються придатними для участ1 в проект1 роз-витку зал1зничного туризму Укра! ни.
Наукова новизна та практична значимкть
Для подальшо! реал1зацИ проекту з розвитку зал1зничного туризму в Укра! н1 вперше було зроблено анал1з стану вузькоколшно! зал1знищ.
Практична значим1сть цього проекту дуже значна, адже передбачае, зокрема, досл1дження сучасного стану та тенденцш розвитку турис-тично! галуз1 Укра! ни та пасажирського господарства в1тчизняних зал1зниць, а також роль 1 м1сце зал1зничного туризму в систем! переве-зень, анал! з заруб! жного досв! ду орган! зац! зал! зничного туризму, визначення та система-тизац!ю фактор! в конкурентоспроможност! за-л!зничного транспорту для забезпечення турис-тичних перевезень в Укра! н! тощо.
Кр! м того, в! дновлення та ефективне функ-ц!онування г! рських зал! зниць шириною 750 мм в Закарпатському регюш — проект не т! льки реальний, а й економ! чно необх! дний. Його впровадження дасть поштовх розвитку машинобудування, буд! вництва ! енергетики ! дозволить нарешт! зд! йснити науково обгрун-
Наука та прогрес транспорту. Вкник Днiпропетровського нацiонального унiверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
товаш ефективш протипаводков! заходи, яю убезпечать населення вщ стихшних та еколоп-чних лих.
На сьогодш багаи природно-рекреацшш ре-сурси Закарпатського регюну — лшувальш м& gt- неральш води, люов!, ландшафтш, гщролопчш 1 спелеолопчш ресурси { об'-екти природного заповщного фонду — використовуються далеко не повною м1рою. У тому числ1 1 через слабку комушкацшну доступнють перспективних для освоення в туристично-рекреацшних щлях те-риторш та незадовшьний стан транспортно! шфраструктури туристично-рекреацшного комплексу в прських районах. Тому одним з голо-вних завдань ефективного використання конку-рентних переваг туристично! галуз! Карпатсь-кого регюну е забезпечення доступносп мереж спещатзованих об'-екпв профшьно! шфрастру-ктури. У тому числ1 1 вузькоколшною зал1зни-цею, якою одночасно можуть скористатися ве-лию групи туриспв.
Висновки
1. Виконаш ви! зш огляди об'-екпв колш-ного господарства, пасажирсько! шфраструкту-ри, рухомого складу 1 допом1жних виробництв, защяних у функцюнуванш вузькоколшно! зат-знищ протяжнютю майже 50 км, дозволяють визначити обсяги робгг для ремонту зал1знич-них колш шириною 750 мм та супутньо! шфра-структури. Це дае змогу почати роботи з еко-ном1чного, сощального 1 техшчного обгрунту-вання можливосп включення ще! вузькоколш-ки до сукупносп туристичних напрямюв Укра! ни. Доцшьно виконати аналопчш роботи на вс1х д1лянках вузькоколшних зал1зниць За-карпаття й шших областей регюну для подаль-шо! пщготовки вихщних даних щодо визначен-ня обсягу робгг { знаходження швестицш для вщновлення й ремонту затзничних колш шириною 750 мм { супутньо! шфраструктури.
2. В рамках огляду встановлено, що ш-фраструктура вузькоколшно! затзнищ, з причини фшансування ще! дороги протягом бшьше 20 роюв за залишковим принципом, знаходить-ся в занедбаному сташ й потребуе значних оно-влень { каттального ремонту. Але маршрути проходження пасажирських по! зд1 В залишають-ся придатними для учасп в проект розвитку затзничного туризму Укра! ни. Сьогодш затз-
doi 10. 15 802/8ТР2015/49 196
ниця використовуеться для пасажирського спо-лучення м1ж населеними пунктами д1лянки Ви-ногращв-Хмшьник-[ршава 1 вщ! грае важливу роль у суспшьному житп регюну.
3. Дослщження юнуючого стану мереж прських вузькоколшних зал1зниць, що залише-т у спадок Укра! ш з чаав Австро-Угорсько! 1мперп, показали, що даш затзнищ можуть ви-кликати велику защкавленють з-пом1ж вггчиз-няних та закордонних туриспв як окрем! тури-стичш об'-екти, так { як об'-екти туристично! ш-фраструктури, виконуючи роль карпатсько! туристично! транспортно! мереж!, що може стати ще одн! ею туристичною родзинкою Закарпатського рег! ону. Тому, досить актуальною задачею е залучення кошт! в держави та приватних! нвестор!в для ремонту! снуючих, вщновлення роз! браних та буд! вництва нових д! лянок цих зал! зниць.
4. Проект з вщновлення та ефективного функцюнування прських зашзниць шириною 750 мм в Закарпатському регюш мае економ! ч-ну та соц! альну важлив! сть. Його впровадження дасть поштовх розвитку машинобудування, бу-д!вництва ! енергетики ! дозволить нарешт! здш-снити науково обгрунтоваш ефективн! протипа-водков! заходи, як! убезпечать населення вщ стих! йних та еколопчних лих.
5. П! сля виконання техн! чного обстеження вузькокол! йних зал! зниць Закарпаття й! нших областей рег! ону автори планують розробити методи орган! зац! туристичних перевезень заш-зничним транспортом по всш Укра! н! Адже наша кра! на займае одне з провщних м! сць в Свро-п! за р! внем забезпеченост! ц! нними природними та культурними ресурсами. Зокрема, ми маемо так! об'-екти Всесвггньо! спадщини ЮНЕСКО, як собор Свято! Соф! та прилет монастирсью споруди, Киево-Печерська лавра, ансамбль юто-ричного центру Львова, пункти геодезично! дуги Струве, дерев'-ян! церкви Карпатського регюну, бюсферний заповщник «Аскашя-Нова» та! нш! Саме тому створення системних ! комплексних умов для поширення туризму та змщнення ку-рорт!в мають стати одним! з пр! оритет!в забезпечення сталого розвитку як окремих рег! он!в, так ! держави в ц! лому.
Наука та nporpec тpaнcпopтy. Вкник Днiпpoпeтpoвcькoгo нaцioнaльнoгo yнiвepcитeтy зaлiзничнoгo тpaнcпopтy, 2015, № 4 (58)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Балака, ?. I. Оргатзащйний аспект ввдродження та розвитку залiзничного туризму на основi кластерiзацil / ?. I. Балака, Г. О. Оваконева // Технолог. аудит и резервы пр-ва. — 2014. -№ 1 (2). — С. 41−44.
2. ДБН В.1. 2−14−2009. Загальш принципи забезпе-чення надшносп та конструктивно! безпеки будiвель, споруд, будавельних конструкцiй та основ. — Чинш ввд 2009−12−01. — Ки! в: Мiнiрегiонбуд Укра! ни, 2009. — 36 с.
3. ДБН В.2. 3−26:2010. Мости i труби. Сталевi конструкци. Правила проектування. — Чиннi ввд 2011−10−01. — Ки! в: Мш-во регiонального розвитку та буд-ва Укра! ни, 2011. — 195 с.
4. ДБН В.2. 3−14:2006. Мости та труби. Правила проектування. — Чинш ввд 2007−02−01. — Ки! в: Мш-во буд-ва, архiтектури та житл. -ком. госп-ва, 2006. — 367 с.
5. ДБН В.2. 3−19−2008. Споруди транспорту. Залiз-ницi колi! 1520 мм. Норми проектування. -Чинш ввд 2008−01−26. — Ки! в: Мшрегюнбуд Укра! ни, 2009. — 126 с.
6. ДБН В.2. 3−6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження i випробовування. — Чиннi ввд 2010−03−01. — Ки! в: Мшрегюнбуд Укра! ни, 2009. — 63 с.
7. Дергоусова, А. О. Позицюнування залiз-ничного транспорту на ринку туристичних по-слуг / А. О. Дергоусова // Економша. Фшанси. Право. — 2013. — № 12. — С. 4−7.
8. Познякова, О. В. Подiевий туристський потен-цiал Укра! ни як напрям розвитку залiзничного туризму / О. В. Познякова // Економша i управ-лiння: зб. наук. пр. / Держ. економшо-технол. ун-т трансп. — Ки! в, 2012. — № 21−22 (1). -С. 290−294.
9. Пдлщук, Д. О. Оцшювання стану толстого гocпoдapcтвa Укpзaлiзницi I Д. О. Шлшук II Вicн. Днiпpoпeтp. нац. ун-ту зaлiзн. тpaнcп. iм. акад. В. Лазаряна. — Днiпpoпeтpoвcьк, 2012. -Вип. 4 — С. 203−211.
10. П^ньто, О. Пepcпeктиви poзвиткy зaлiзничнo-гo туризму в Укрш'-ш I О. П^ньто, Р. Вepнигo-ра, Р. Kopoбйoвa II Укр. зaлiзницi. — 2014. -№ 12. — С. 38−42.
11. Grpme^, В. I. Оргашзащя зaлiзничнoгo туризму в Укрш'-ш як чинник пiдвищeння пpибyткoвocтi гaлyзi I В. I. Стpiлeць, О. Ф. Ялбуган II Пpoбл. eкoнoмiки тpaнcп.: зб. наук. пр. ДНУЗТ. -Днiпpoпeтpoвcьк, 2011. — Вип. 1. — С. 114−117.
12. Сугонева, В. П. Рoзвитoк зaлiзничнoгo туризму Укра! ни та yтвopeння нoвoгo пiдpoздiлy з управ-лiння зaлiзничним тypизмoм I В. П. Сушнева II Вicн. eкoнoмiки транст. i пpoм-тi: зб. наук. -практ. cтaт. I Укр. дepж. акад. зaлiзн. тpaнcп. -Xap^, 2009. — Вип. 25. — С. 137−140.
13. Blancheton, B. The three systems of rail tourism: French case I B. Blancheton II Tourism Management Perspective. — 2013. — № 5. — P. 31−40. doi: 10. 1016Ij. tmp. 2012. 09. 008.
14. Bramwell, B. Tourism collaboration and partnerships: Politics, practice and sustainability I
B. Bramwell, B. Lane. — Clevedon: Channel View Publications, 2000. — 343 p.
15. Hannam, K. Developments and key issues in tourism nobilities I K. Hannam, G. Butler, C. Paris II Annals of Tourism Research. — 2014. — № 44. -P. 171−185. doi: 10. 1016Ij. annals. 2013. 09. 010.
16. Hsu, Y. L. Global travel trend in rail tourism development I Y. L. Hsu, Y. S. Ting, K. Y. Chen II Актуальш пpoбл. eкoнoмiки. — 2013. — № 11. -
C. 536−541.
B. Г. КУЗЖЦОВ1, П. А. ПШИНЬКО2, И. В. KЛИMEHKO3, А. В. ГУMEHЮK4*,
C. M. ЗАГОРУЛЬКО5
'-Каф. «Элeктpocнaбжeннe жeлeзныx дopoг», Днeнpoнeтpoвcкий национальный yнивepcитeт жeлeзнoдopoжнoгo тpaнcнopтa HMeHH aкaдeмикa В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днeпpoпeтpoвcк, Украина, 49 010, тeл. + 38 (056) 373 15 25, эл. мчта vkuz@i. ua, ORCID 0000−0003−4165−1056
2Каф. «Стpoитeльнoe нpoизвoдcтвo и гeoдeзня», Днeнpoнeтpoвcкий национальный yнивepcитeт жeлeзнoдopoжнoгo тpaнcнopтa имeни aкaдeмикa В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днeпpoпeтpoвcк, Украина, 49 010, тeл. +38 (056) 776 83 10, эл. мчта mostoproekt@yandex. ua, ORCID 0000−0003−4187−5340
3СПКТБЖТ «Инфpaтpaнcпpoeкт-ДИИТ», Днeнpoнeтpoвcкий HaHHoHaraHbrn yнивepcитeт жeлeзнoдopoжнoгo тpaнcнopтa имeни aкaдeмикa В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днeпpoпeтpoвcк, Украина, 49 010, тeл. +38 (056) 776 83 10, эл. нoчтa klimenkoigor0212@gmail. com, ORCID 0000−0003−1194−4755
4*СПКТБЖТ «Инфpaтpaнcнpoeкт-ДИИТ», Днeнpoнeтpoвcкий национальный yнивepcитeт жeлeзнoдopoж: нoгo тpaнcнopтa HMeHH aкaдeмикa В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днeпpoпeтpoвcк, Украина, 49 010, тeл. +38 (056) 776 83 10, эл. мчта angumenyuk@ya. ru, ORCID 0000−0002−5717−5106
5СПКТБЖТ «Инфpaтpaнcнpoeкт-ДИИТ», Днeнpoнeтpoвcкий HaHHoHaraHbrn yнивepcитeт жeлeзнoдopoжнoгo тpaнcнopтa имeни aкaдeмикa В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днeпpoпeтpoвcк, Украина, 49 010, тeл. +38 (056) 776 83 10, эл. шчта zaga1010@mail. ru, ORCID 0000−0001−8064−484X
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРИЗМА УКРАИНЫ НА УЗКОКОЛЕЙНЫХ ЛИНИЯХ ЗАКАРПАТЬЯ
Цель. Научная работа своей целью имеет: 1) определение перспектив развития железнодорожного туризма Украины на узкоколейных линиях Закарпатья- 2) анализ технического состояния Боржавской узкоколейки для реализации проекта восстановления эффективного функционирования горных железных дорог шириной пути 750 мм в Карпатском регионе с последующей возможностью их присоединения к распределённой туристической сети- 3) исследование современного состояния и тенденций развития туристической отрасли Украины и пассажирского хозяйства отечественных железных дорог- 4) выяснение роли и места железнодорожного туризма в системе перевозок. Методика. Экспертной группой выполнялись выездные осмотры и натурные исследования объектов путевого хозяйства и пассажирской инфраструктуры, подвижного состава и вспомогательных производств, задействованных в функционировании узкоколейной железной дороги. Было оценено общее техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений участка узкоколейной железной дороги в Карпатском регионе. Результаты. В рамках выездных осмотров экспертной группой установлено, что объекты путевого хозяйства, пассажирской инфраструктуры, подвижного состава и вспомогательных производств, задействованных в функционировании узкоколейной железной дороги, находятся в запущенном состоянии и требуют значительных обновлений и капитального ремонта. Но маршруты следования пассажирских поездов остаются пригодными для участия в проекте развития железнодорожного туризма Украины. Научная новизна. Впервые выполнен анализ состояния узкоколейной железной дороги для последующей реализации проекта по развитию железнодорожного туризма в Украине. Выполнен анализ зарубежного опыта организации железнодорожного туризма. Исследовано современное состояние и тенденции развития туристической отрасли Украины, определены и систематизированы факторы конкурентоспособности железнодорожного транспорта для обеспечения туристических перевозок в Украине. Практическая значимость. Восстановление и эффективное функционирование горных железных дорог шириной 750 мм в Карпатском регионе даст толчок развитию туризма, машиностроения, строительства и энергетики. В то же время данные действия позволят наконец осуществить научно обоснованные эффективные противопаводковые мероприятия, которые обезопасят население от стихийных экологических бедствий.
Ключевые слова: узкоколейная железная дорога- туризм- инфраструктура- путь- искусственные сооружения- восстановление- капитальный ремонт
V. G. KUZNETSOV1, P. O. PSHINKO2, I. V. KLIMENKO3, A. V. GUMENYUK4*, S. M. ZAHORULKO5
'-Dep. «Power Supply of the Railways», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. + 38 (056) 373 15 25, e-mail vkuz@i. ua, ORCID 0000−0003−4165−1056
2Dep. «Construction Production and Geodesy», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. +38 (056) 776 83 10, e-mail mostoproekt@yandex. ua, ORCID 0000−0003−4187−5340
3SPCTBRT «Infratransproyekt-DIIT», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. +38 (056) 776 83 10, e-mail klimenkoigor0212@gmail. com, (ORCID 0000−0003−1194−4755
4*SPCTBRT «Infratransproyekt-DIIT», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. +38 (056) 776 83 10, e-mail angumenyuk@ya. ru, ORCID 0000−0002−5717−5106
5SPCTBRT «Infratransproyekt-DIIT», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. +38 (056) 776 83 10, e-mail zaga1010@mail. ru, ORCID 0000−0001−8064−484Х
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
PERSPECTIVES OF UKRAINIAN RAILWAY TOURISM DEVELOPMENT ON NARROW-GAUGE LINES OF ZAKARPATTIA
Purpose. The purpose of the paper is: (1) the definition of perspectives development of Ukrainian railway tourism on the narrow gauge lines of Zakarpattia- 2) technical condition analysis of Borzhava narrow gauge railway for the project to restore the effective functioning of mountain railways track, width 750 mm in the Carpathian region, with the possibility of their accession to the distributed travel network- 3) the study of the modern state and tendencies of development of tourist industry of Ukraine and the passenger economy of national railways- 4) clarification of the role and place of the railway tourism in the transportation system. Methodology. The expert group has carried out field inspections and field investigations of facilities track facilities and passenger infrastructure, rolling stock and ancillary industries involved in the functioning narrow-gauge railway. It was estimated the overall technical condition of the railway track and engineering structures section of narrow-gauge Railways in the Carpathian region. Findings. In the framework of on-site examinations of the expert group found that the objects of tracks, passenger and freight infrastructure, rolling stock and ancillary industries involved in the operation of narrow-gauge Railways are in poor condition and require significant updates and major repairs. But the routes of passenger trains remain fit for participation in the project of development of railway tourism of Ukraine Originality. For the first time the state of the narrow-gauge railway for further implementation of the project on the development of rail tourism in Ukraine was realized. The analysis of foreign experience of organization of railway tourism has been carried out. The modern state and tendencies of development of tourist industry of Ukraine was studied, the factors of competitiveness of rail transport for providing tourist transport in Ukraine were identified and systematized. Practical value. The recovery and effective functioning of mountain railways with a width of 750 mm in the Carpathian region will give an impetus to the tourism development, engineering, construction and energy. At the same time, these actions will allow us to finally implement a scientifically-based effective flood control measures that will protect the population from natural environmental disasters.
Keywords: narrow-gage railway- tourism- infrastructure- track- artificial constructions- restoration- overhaul
REFERENCES
1. Balaka Ye.I., Sivakoneva H.O. Orhanizatsiinyi aspekt vidrodzhennia ta rozvytku zaliznychnoho turyzmu na osnovi klasterizatsii [The organizational aspect of the revival and development of railway tourism-based on clustering]. Tekhnologicheskiy audit i rezervy proizvodstva — Technology Audit and Production Reserves, 2014, no. 1 (2), pp. 41−44.
2. DBN V.1. 2−14−2009. Zahalni pryntsypy zabezpechennia nadiinosti ta konstruktyvnoi bezpeky budivel, sporud, budivelnykh konstruktsii ta osnov [State standart 1. 2−14−2009. General principles of reliability and structural
safety of buildings, construction of structures and foundations]. Kyiv, Minirehionbud Ukrainy Publ., 2009. 36 p.
3. DBN V.2. 3−26:2010. Mosty i truby. Stalevi konstruktsii. Pravylaproektuvannia [State standart V. 2. 3−26:2010. Bridges and pipes. Steel construction. Design rules]. Kyiv, Ministerstvo rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy Publ., 2011. 195 p.
4. DBN V.2. 3−14:2006. Mosty ta truby. Pravyla proektuvannia [State standart V. 2. 3−14:2006. Bridges and pipes. Design rules]. Kyiv, Ministerstvovo budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Publ., 2006. 367 p.
5. DBN V.2. 3−19−2008. Sporudy transportu. Zaliznytsi kolii 1520 mm. Normy proektuvannia [State standart V. 2. 3−19−2008. Transport Facilities. Railways of 1520 mm. Design Standards]. Kyiv, Minirehionbud Ukrainy Publ., 2009. 126 p.
6. DBN V.2. 3−6:2009. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Obstezhennia i vyprobovuvannia [State standard V. 2. 3−6:2009. Construction of transport. Bridges and pipes. Inspection and testing]. Kyiv, Minirehionbud Ukrainy Publ, 2009. 63 p.
7. Derhousova A.O. Pozytsionuvannia zaliznychnoho transportu na rynku turystychnykh posluh [Positioning of rail transport in the market of tourist services]. Ekonomika. Finansy. Pravo — Economy. Finance. Right, 2013, no. 12, pp. 4−7.
8. Pozniakova O.V. Podiievyi turystskyi potentsial Ukrainy yak napriam rozvytku zaliznychnoho turyzmu [Event tourism potential of Ukraine as the development of railway tourism]. Ekonomika i upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu [Economy and Manage-
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2015, № 4 (58)
ment: Proc. of the State Economic and Technological University of Transport], 2012, no. 21−22 (1), pp. 290 294.
9. Polishchuk D.O. Otsiniuvannia stanu koliinoho hospodarstva Ukrzaliznytsi [Evaluation of Ukrainian railway equipment condition]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 41, pp. 203−211.
10. Pshinko O., Vernyhora R., Korobiova R. Perspektyvy rozvytku zaliznychnoho turyzmu v Ukraini [Prospects of Ukrainian Railway Tourism Development]. Ukrainski zaliznytsi — Ukrainian Railways, 2014, no. 12, pp. 38−42.
11. Strilets V.I., Yalbuhan O.F. Orhanizatsiia zaliznychnoho turyzmu v Ukraini yak chynnyk pidvyshchennia prybutkovosti haluzi [Organization of Ukrainian railway tourism as a factor in increasing the profitability of the industry]. Problemy ekonomiky transportu: zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana. [Problems of the Transport Economics: Proc. of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. ], 2011, issue 1, pp. 114−117.
12. Suponieva V.P. Rozvytok zaliznychnoho turyzmu Ukrainy ta utvorennia novoho pidrozdilu z upravlinnia zaliznychnym turyzmom [Development of Ukrainian railway tourism and the formation of a new unit for railway tourism]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: Zbirnyk naukovo-praktychnykh statei Ukrainskoi derzhavnoi akademii zaliznychnoho transportu [Bulletin of Transport and Industry Economics: Proc. of the Ukrainian Stae Academy of Railway Transport], 2009, issue 25, pp. 137−140.
13. Blancheton B. The three systems of rail tourism: French case. Tourism Management Perspective, 2013, no. 5, pp. 31−40.
14. Bramwell B., Lane B. Tourism collaboration and partnerships: Politics, practice and sustainability. Clevedon: Channel View Publications, 2000. 343 p.
15. Hannam, K., Butler G., Paris C. Developments and key issues in tourism nobilities. Annals of Tourism Research, 2014, no. 44, pp. 171−185.
16. Hsu Y.L., Ting Y.S., Chen K.Y. Global travel trend in rail tourism development. Aktualni problemy ekonomiky — Actual Problems of Economy, 2013, no. 11, pp. 536−541.
Стаття рекомендована до друку д.т.н., проф. Д. М. Козаченком (Украгна) — к.т.н. А. Бялонь
(Польща)
Надшшла до редакцп: 28. 05. 2015
Прийнята до друку: 13. 07. 2015

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой