Иммунобиологическое действие экстрактов и средств, полученных из высших грибов Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis и Leucoagaricus macrorhizus

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

БІОЛОГІЯ
© P. С. Довгий, В. В. Позур, В. М. Святецька, М. М. Сухомлин, О. П. Лівійська, О. М. Макаренко УДК 612. 017: 582. 284: 579. 2
P. С. Дoвгий, В. В. Пoзyp, В. М. СвятєцьRa, М. М. Cyxoмлин,
О. П. Лівінсь^, О. М. Maкapєнкo
ІМУНОБІОЛОГІЧНА ДІЯ ЕКСТРАКТІВ ТА ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ ІЗ ВИЩИХ ГРИБІВ Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis ТА Leucoagaricus macrorhizus
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології» (м. Київ)
Дана робота є фрагментом НДР «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій», шифр 11БФ036−01.
Вступ. Представники аскоміцетових та базиді-оміцетових грибів здавна відомі своїми лікувальними властивостями та авторитетно себе зарекомендували у східній медицині. Зокрема представники родів Ganoderma (Ling Zhi) та Cordyceps є відомими медицині вже більш як 2000 років на території Китаю, Кореї та Японії. Відомо, що тканини даних грибів містять більш як 400 різних біоактивних компонентів, що включають в себе тритерпеноїди, полісахариди, стероли, стероїди, жирні кислоти, пеп-тидні елементи, що володіють великим переліком фармакологічної дії, включаючи імуномодуляцію, антисклеротичну, протизапальну, знеболюючу, ан-тиканцерогенну, антиоксидантну та протимікробну [5,6,8]. На сьогодні препарати на основі даних грибів є рекомендованими в якості альтернативних та допоміжних засобів для лікування лейкемій, гепатитів, діабету, тощо [4].
Мета дослідження. Дослідження впливу на окремі показники імунної системи та протимікробної активності засобів, отриманих із вищих грибів Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis та Leucoagaricus macrorhizus.
Об'єкт і методи дослідження. Представлені у роботі дані одержані на експериментальному матеріалі. Для експериментів використовували водні екстракти міцелію та культуральну рідину штаму ЧЗ-1 Ganoderma lucidum та штаму ТТ-1 Leucoagaricus macrorhizus з колекції чистих культур базидіоміцетів кафедри ботаніки ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для дослідів використовували 1% водний екстракт міцелію та 0,5%, 1% і концентрований розчини куль-туральної рідини. Також в експериментах використовували готовий засіб «Хеюань» (ТОВ Мерро Інтер-нешнл, Китай), до складу якого входять: полісахарид міцелія та кислота Cordyceps sinensis, полісахарид гриба Рейши (G. lucidum), флавон хризантеми.
Bизнaчєння кисєнь-зaлєжнoгo мєтaбoлiзмy фaгoцитyючиx клітин. З метою отримання пери-тонеальних макрофагів мишей, тваринам у черевну порожнину вводили по 5 мл середовища Xeнкca та проводили масаж передньої стінки черевної порожнини. Потім відбирали суспензію клітин, що утворилася, та відмивали клітини (1500 об/хв, 10 хв). Осад ресуспендували у 1 мл середовища Xeнкca та доводили кінцеву концентрацію клітин до 1×106 клітин/мл.
Функціональну активність визначали по відновленню нітросинього тетразолію (НСТ). НСТ-тест проводили згідно методики Передерій В. Г та ін. ї В дослідах використовували препарат «Xeюaнь» та культуральну рідину гриба L. macrorhizus у трьох концентраціях: 50 мкг/мл, 100 мкг/мл та 200 мкг/мл. В дослідні лунки вносили по 20 мкл розчину. Оптичну густину диформазану визначали на мікроплейтфо-тометрі типу «Reader» (Лаботек, Латвия) при довжині хвилі 630 нм.
Bизнaчєння цитoтoксичнoї aктивнoстi moho-нyклєapниx сплєнoцитiв y МТТ-тєсті. В якості клі-тин-ефекторів використовували лімфоїдні клітини селезінки мишей, яким вводили засіб «Xeюaнь» та екстракт гриба Leucoagaricus macrorhizus. Монону-клеари селезінки виділяли методом центрифугування (1500 об/хв. протягом 30 хв) в градієнті густини фікол-верографіну (Mercs, Німеччина) клітинної суспензії, отриманої в результаті гомогенізації органа в гомогенізаторі Поттера). їх життєздатність після виділення складала не менше 95%, що було показано суправітальним фарбуванням трипановим синім.
В якості клітин-мішеней використовували клітини алогенної пухлини раку Ерліха. Клітини відмивали повним середовищем RPMI-1640 та доводили цим середовищем до концентрації 2×105 кл/мл. Кпітини-мішені змішували з клітинами-ефекторами у співвідношенні 1: 50 в лунках 96-лункових плоскодонних пластикових планшетах (Медполімер, Росія) в загальному об'ємі 200 мкл. Контрольні лунки включали контроль середовища, контроль клітин-мішеней та контроль ефекторів. Величину оптичного поглинання розчину вимірювали за допомогою мі-кроплейтфотометра типу «Reader» (МП «Лаботек»,
Латвия) при довжині хвилі 545 нм. Кожну пробу ставили в 3-ох паралелях. Специфічну загибель клітин-мішеней розраховували за формулою:
ц = (1 —) х 100%,
Ьм — Ес
де Ц — відсоток вбитих клітин-мішеней, Ед -оптична густина в дослідних лунках, Ее — оптична густина в контрольних лунках (клітини-ефектори без клітин-мішеней), Ем — оптична густина в контрольних лунках (клітини-мішені без клітин-ефекторів), Ес — оптична густина контролю середовища.
Оцінка реакції лімфоїдних органів. Дослідження проведені на нелінійних мишах та мишах лінії Balb/c. Миші були віком від 2-х до 3-х місяців, середньої ваги 18−20 г розведення віварію ННЦ «Інституту біології» КНУ імені Тараса Шевченка. Усі дослідження на тваринах здійснювали згідно із нормами, встановленими законом України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» і норм, прийнятих в Європейській конвенції із захисту хребетних тварин, яких використовують для експериментальних і наукових цілей від 20. 09. 1985 [2].
Реакцію органів імунної системи мишей: регіо-нарних (по відношенню до місця введення досліджуваних речовин) пахових лімфовузлів, селезінок та тимусів оцінювали за відносною масою органу (ваговим індексом), що розраховували за формулою: маса органу/загальна маса тварини, а також за відносною клітинністю органу (питомим вмістом моно-нуклеарних лейкоцитів), який визначали за формулою: абсолютна клітинність/маса органу [7].
Статистичну обробку отриманих результатів проводили загальноприйнятими методами варіаційної статистики з розрахунком середнього значення (М), середнього квадратичного відхилення (ст) та середньої квадратичної похибки (m). Для визначення вірогідності відмінності показників між дослідом та контролем використовували t-критерій Стьюдента [1].
Визначення протимікробної активності засобу «Хеюань». Протимікробну активність препаратів вивчали по відношенню до восьми штамів патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica var. Abony, Candida albicans, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, а також по відношенню до двох штамів лактобацил, як представників резидентної мікробіо-ти кишківника людини — Lactobacillus acidophilus та Lactobacillus casei.
Штами мікроорганізмів були отримані з музею кафедри мікробіології та загальної імунології ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У роботі використовували агаризоване середовище MRS для культур лактобацил, та середовище МПА для культур умовно-патогенних штамів.
Визначення мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК) дозволяє виявити найменшу дозу речовини,
яка повністю пригнічує ріст бактерій. Дослідження проводили двома способами — на рідкому та на ага-ризованих середовищах. Для цього готували середовища із різними концентраціями обох препаратів -5 мг/мл, 250 мкг/мл, 12,5 мкг/мл (у перерахунку на дозу діючих речовин — екстракти грибів Согбусерз і йапобегта відповідно по 2,5 мг/мл, 125 мкг/мл і 6,25 мкг/мл). На агаризоване середовище здійснювали посів методом штриха, на рідке середовище вносили інокулят у об'ємі 1% від загального об'єму. Інкубацію проводили протягом 24 години при температурі 37 °C. Після цього визначали кількість біомаси бактерій за оптичною густиною, вимірюючи проби на фотоелектроколориметрі (ФЕК) при Х=540 нм проти незасіяного середовища.
Результати досліджень та їх обговорення. Досліджувані компоненти грибів впливали на кисень-залежний метаболізм досліджуваних субпопуляцій фагоцитів. Засіб «Хеюань» виявився більш ефективним у стимуляції кисень-залежного метаболізму.
Додавання культуральної рідини гриба і. тасго-гіпігиз у всіх концентраціях призводило до підвищення киснезалежного метаболізму перитонеальних макрофагів мишей, але найактивнішою виявилася концентрація 100 мкг/мл, яка підвищувала ки-сень-залежний метаболізм у 2,7 разів у порівнянні з контролем (рис. 1).
При застосуванні екстракту міцелію гриба і. тас-гогНігиз не спостерігалося достовірних змін кисень-залежного метаболізму перитонеальних макрофагів мишей. Це може свідчити про те, що імуномодулю-ючу дію здійснюють компоненти, які екзогенно синтезуються грибом.
Усі концентрації засобу «Хеюань» призводили до стимуляції киснезалежного метаболізму перитонеальних макрофагів мишей. Найбільший вплив здійснював засіб у концентрації 100 мкг/мл, яка
Рис. 1. Вплив культуральної рідини гриба ієисоадагі-сиэ тасгогЬ'-чиэ на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей.
1 — контроль- 2 — додавання культуральної рідини гриба Ьвисоадагюиэ тасгогЬ'-чиэ у концентрації 50 мкг/мл- 3 — додавання культуральної рідини гриба Ьвисоадапсиэ тасгогЬ'-чиэ у концентрації 100 мкг/мл- 4 — додавання культуральної рідини гриба Ьвисоадапсиэ тасгогЬ'-чиэ у концентрації 200 мкг/мл.
12 3 4
Варіанти досліду
Рис. 2. Вплив засобу «Хеюань» на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей.
1 — контроль- 2 — додавання препарату «Хеюань» у концентрації 50 мкг/мл- 3 — додавання препарату «Хеюань» у концентрації 100 мкг/мл- 4 — додавання препарату «Хеюань» у концентрації 200 мкг/мл.
викликала підвищення киснезалежного метаболізму у 19 разів у порівнянні з контролем (рис. 2).
Застосування екстракту міцелію гриба і. тасгогЫгиэ та засобу «Хеюань» призводило до підвищення цитотоксичності мононуклеарів селезінки мишей. Введення інтактним тваринам гриба і. тасгогЫгиэ призводило до підвищення цитотоксичної активності мононуклеарів мишей на 9,5% у порівнянні з контролем. Засіб «Хеюань» підвищував цито-токсичність мононуклеарів селезінки мишей на 11% (рис. 3).
Екстракти грибів і. тасгогЫгиэ та й. lucidum впливали на показники відносної маси та клітинності лімфатичних вузлів, селезінки та тимусу нелінійних мишей. Цікавим виявився той факт, що і. тасгогЫгиэ мав більший вплив на масу та клітинність лімфовузлів порівняно з й. lucidum. Найбільш впливовими виявились введення 1% розчину (підвищення відносної клітинності) та концентрату культуральної рідини гриба (підвищення відносної клітинності майже вдвічі у порівнянні з контролем). Більш виразними на введення даних концентрацій були реакції тимусу
12 3 4
Варіанти досліду
Рис. 3. Вплив ведення препарату «Хеюань» і екстракту міцелію гриба L. macrorhizus in vivo на цитотоксичну активність мононуклеарних спленоцитів мишей.
1 — тварини, яким вводили екстракт міцелію гриба L. macrorhizus-
2 — тварини, яким вводили препарат «Хеюань».
та лімфовузлів. При застосуванні 1% розчину культуральної рідини даного гриба спостерігалося підвищення відносної маси та клітинності тимусів вдвічі у порівнянні з контролем (табл. 1).
Оскільки збільшення відносної маси і клітинності цих органів може бути свідченням активації клітинної (Т-клітинної) ланки імунітету, яка є ключовою в розвитку протипухлинних реакцій, даний вид може бути продуцентом біологічно активних речовин з імуностимуляторною дією.
Відносна вага селезінки мишей достовірно не змінювалася у порівнянні з інтактним контролем при введенні екстракту міцелію та усіх концентрацій культуральної рідини і. тасгогЬігив. Найбільший вплив на відносну клітинність (зменшення вдвічі у порівнянні з контролем) мало введення екстракту міцелію цього гриба.
Вага лімфовузлів в групах тварин, яким вводили культуральну рідину та водний екстракт й. lucidum достовірно не відрізнялась в порівнянні з інтактним контролем. Найбільший ефект на відносну клітинність здійснювало введення водного екстракту міцелію гриба, при якому спостерігалося підвищення відносної клітинності відвічі у порівнянні з інтактним контролем.
Як відносна вага, так і клітинність тимусу при імунізації тварин 0,5% культуральною рідиною гриба й. lucidum були вдвічі більшими в порівнянні з інтактним контролем.
Введення й. lucidum характеризувалося більш вираженим впливом на селезінки мишей, який виражався у зниженні їхньої відносної маси та клітинності у порівнняні з інтактним контролем. Найбільший вплив на відносну масу здійснювали 0,5% та 1% розчини культуральної рідини, на клітинність — 1% та концентрат культуральної рідини (табл. 1).
Відносна маса лімфовузлів мишей, яким вводили екстракт міцелію і. тасгогЫгиэ, достовірно не відрізнялася від інтактного контролю. Введення препарату «Хеюань» також не призводило до достовірних змін відносної маси лімфовузлів. Відносна клітинність лімфовузлів при введенні екстракту міцелію і. тасгогЫгиэ зменшувалася у 1,8 разів у порівнянні з контролем. Введення препарату «Хеюань» призводило до зменшення відносної клітинності у 6,4 разів у порівнянні з контролем.
Введення екстракту міцелію і. тасгогЫгиэ призводило до підвищення відносної маси селезінок у 1,8 разів у порівнянні з інтактним контролем, в той час як «Хеюань» зумовлював незначне підвищення відносної маси селезінок. Відносна клітинність селезінки у тварин, яким вводили як «Хеюань», так і і. тасгогЫгиэ, достовірно не змінювалася у порівнянні з контролем.
Відносна маса тимусів тварин, яким вводили препарат «Хеюань», зменшувалася на 27% у порівнянні з контролем. Введення екстракту міцелію і. тасгогЫгиэ не призводило до достовірних змін відносної маси тимусів у порівнянні з інтактним контролем. Відносна клітинність при введенні як препарату
Таблиця 1
Реакція лімфоїдних органів мишей на введення культуральної рідини та екстрактів міцелію грибів Ganoderma lucidum та І-еисоадагісив тасгогЬігив
Групи тварин Лімфовузли Селезінки Тимуси
Ваговий індекс х10−4 Відносна кпі-тинність х107 Ваговий індекс х10−3 Відносна кпі-тинність х107 Ваговий індекс х10−3 Відносна кпі-тинність х107
Контрольні тварини 3±1 3,4±1 12±3 18,7+0,07 1,65+0,07 2,8+0,3
Leucoagaricus macrorhizus
Вводили 0,5% розчин культуральної рідини 5±1* 4,6±2,1 11±0,1 18,4±5,4 3,18+1* 3+0,8
Вводили 1% розчин культуральної рідини 5±1* 7,1±0,5* 9±3 13,6+2,3* 3,35+1* 5,7+0,1*
Вводили концентрат культуральної рідини 5±1* 6,2±0,5* 12±0,5 15,4+0,5* 3+0,1* 4,1+0,3*
Вводили 1% водний екстракт міцелію 3±0,7 7,5±0,2* 9±4 8,7+2,6* 3+0,7* 2,9+0,6
Ganoderma lucidum
Вводили 0,5% розчин культуральної рідини 4±1 4,3±1,7 5±0,2* 5,8+1,5* 3,26+0,4* 5,1+0,3*
Вводили концентрат культуральної рідини 4±1 5,8±0,5* 5±0,8* 3,8+0,6* 2,16+0,2* 3,1+0,9
Вводили 1% водний екстракт міцелію 4±1 7±1,4* 11±1 4+1* 2,55+0,4* 3,7+0,3*
Примітка: * - P& lt-0,05 — достовірно у порівнянні з інтактними тваринами.
Таблиця 2
Реакція лімфоїдних органів мишей лінії БаіЬ/с на введення препарату «Хеюань» та екстракту міцелію івисоадагісив тасгогЬігив
Групи тварин Лімфовузли Селезінки Тимуси
Ваговий індекс х10−2 Відносна клі-тинність х108 Ваговий індекс х10−2 Відносна кпі-тинність х108 Ваговий індекс х10−2 Відносна кпі-тинність х108
Контрольні тварини 0,05+0,01 10,9+1,1 0,4+0,02 2,7+1,7 0,1+0,01 36,4+3,9
Тварини, яким вводили екстракт міцелію і. тасюгінив 0,06+0,01 5,9 + 1,8* 0,7+0,1* 2,8+0,4 0,2+0,04 30,3+5
Тварини, яким вводили засіб «Хеюань» 0,05+0,01 1,7+0,5* 0,4+0,02* 3 + 1,7 0,1+0,01* 31,7+2,2
Примітка: * - P& lt-0,05 — достовірно у порівнянні з інтактними тваринами.
«Хеюань» так і екстракту міцелію гриба L. macrorhi-zus достовірно не змінювалася (табл. 2).
Дослідження протимікробної активності засобу «Хеюань» показали відсутність антимікробної активності по відношенню до усіх тест-культур мікроорганізмів (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica var. Abony, Candida albicans, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei (табл. 3). Таким чином, компоненти вищих грибів не гальмують ріст патогенних (Salmonella enterica, Shigella flexneri, Shigella sonnei), умовно-патогенних (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) бактерій, умовно-патогенних грибків (Candida albicans) та представників нормофлори шлунково — киш ко во го-тракту (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei). Попередні наші роботи свідчать про виражений вплив на імунну систему організму,
таким чином можна припустити можливість імуноо-посередкованої протимікробної дії вищих грибів на умовно-патогенну і патогенну мікрофлору.
Дослідження інших авторів показують також відсутність протимікробної дії по відношенню до резидентної мікробіоти, але водночас — виражену антибактеріальну дію по відношенню до умовно-патогенних мікроорганізмів, зокрема Escherichia coli,
Таблиця 3
Визначення мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК) для засобу «Хеюань»
Культура E. coli St. aureus S. enterica C. albicans Sh. flexneri Sh. sonnei P. aeruginosa K. pneumoniae L. acidophilus L. casei
MIK, мг/мл & gt-1 & gt-1 & gt-1 & gt-1 & gt-1 & gt-1 & gt-1 & gt-1 & gt-1 & gt-1
Staphylococcus aureus та Candida albicans екстрактів грибів роду Ganoderma у дозах 1. 0−2. 0 мг/мл [9], Clostridium paraputrificum, Clostridium perfrin-gens при концентрації 10 мкг/диск [3] та до інших представників патогенної флори при концентрації діючої речовини 0. 75 мг/мл [10]. Відмінність отриманих нами даних від літературних з приводу відсутності антибактеріального ефекту по відношенню до умовно патогенних мікроорганізмів може бути обумовлена вибором недостатньо широкого спектру штамів, використовуваних у роботі. З іншого боку, відсутність впливу засобу «Xeюань» на мікробіоту в цілому дає можливість їх використання без ризику порушення мікробного гомеостазу та зосередити ефект лише на імунній системі пацієнта.
Висновки. Таким чином, екстракти та засоби із вищих грибів володіють вираженою імуномодулюю-чою дією. Серед порівнюваних екстрактів засіб «Xe-юань» найбільше підвищував показники кисень-за-лежного метаболізму перитонеальних макрофагів.
Література
1. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных / О. Ю. Реброва. — Москва: МедиаСфера, 2002. — 312 с.
2. Резников О. Проблеми етики при проведенні експериментальних медичних і біологічних досліджень на тваринах / О. Резников // Вісн. НАН України. — 2001. — № 1. — С. 5−7.
3. Ahn Y J. Cordycepin: selective growth inhibitor derived from liquid culture of Cordyceps militaris against Clostridium spp. / Y J. Ahn, S. J. Park, S. G. Lee [et al.] // J. Agric. Food Chem. — 2000. — Vol. 48(7). — P. 2744 — 2748.
4. Chang S. T. The role of culinary-medicinal mushrooms on human welfare with a pyramid model for human health / S. T. Chang, S. P. Wasser // Int. J. Med. Mushrooms. — 2012. — Vol. 14(2). — P. 95 — 134.
5. Hsu H. -Y Extract of Reishi polysaccharides induces cytokine expression via TLR4-modulated protein kinase signaling pathways / H. -Y Hsu, K. -F. Hua, C. -C. Lin [et al.] // J. Immunol. — 2004. — Vol. 173(10). — P. 5989 — 5999.
6. Karaman M. Medicinal and edible lignicolous fungi as natural sources of antioxidative and antibacterial agents / M. Karaman,
E. Jovin, R. Malbasa [et al.] // Phytother. Res. — 2010. — 2010. — Vol. 24(10). — P. 1473 — 1481.
7. Kozlowska E. Sensitivity of mouse lymphoid and nonlymphoid organs to Silesian air pollutants / E. Kozlowska, J. Kopec-
Szlezak, N. Drela// Ecotoxicol. Environ. Saf. — 1997. — № 37. — № 1. — P. 10−16.
8. Sanodiya B. S. Ganoderma lucidum: a potent pharmacological macrofungus / B. S. Sanodiya, G. S. Thakur, R. K. Baghel [et al.] // Curr. Pharm. Biotechnol. — 2009. — Vol. 10(8). — P. 717 — 742.
9. Smania Junior A. Derivization does not influence antimicrobial and antifungal activities of applanoxidic acids and sterols from Ganoderma spp. / A. Smania Junior, E. F. Smania, F. Della Monache [et al.] // Z. Naturforsch C. — 2006. — Vol. 61 (1−2). -P. 31−34.
10. Yoon S. Y Antimicrobial activity of Ganoderma lucidum extract alone and in combination with some antibiotics / S. Y Yoon, S. K. Eo, Y S. Kim [et al.] // Arch. Pharm Res. — 1994. — Vol. 17(6). — P. 438−442.
УДК 612. 017: 582. 284: 579. 2
ІМУНОБІОЛОГІЧНА ДІЯ ЕКСТРАКТІВ ТА ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ ІЗ ВИЩИХ ГРИБІВ Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis ТА Leucoagaricus macrorhizus
Довгий Р. С., Позур В. В., Святецька В. М., Сухомлин М. М., Лівійська О. П., Макаренко О. М.
Резюме. В статті описується вплив екстрактів вищих грибів Ganoderma lucidum, Leucoagaricus macrorhizus та засобу «Xeюань» на показники імунної системи, такі як метаболічна активність макрофагів та монону-клеарних лейкоцитів селезінки мишей, відносна маса та клітинність лімфоїдних органів. Продемонстровано підвищення вищевказаних показників у порівнянні з контролем. Найбільший вплив здійснював засіб & lt-^10-ань". Показано відсутність протимікробної дії засобу «Xeюань» проти ряду бактерій.
Ключові слова: Ganoderma lucidum, Leucoagaricus macrorhizus, «Xeюань», імунна система, протимікробна дія.
Екстракти і. тасгогЬігив та О. іисібит, в свою чергу, володіли вищою активністю по відношенню до відносної маси та клітинності лімфоїдних органів. Особливістю дії екстракту О. lucidum було зниження показників відносної маси та клітинності селезінок, що може бути свідченням як пригнічення гуморальної імунної відповіді, так і токсичної дії на селезінку. Наявність імуномодулюючої та відсутність протимікробної дії свідчать про специфічність впливу засобу «Хеюань» на лімфоїдні клітини.
Відсутність антибактеріальної дії даного препарату на мікроорганізми свідчить про можливість його застосування без ризику впливу на мікробний ценоз кишківника.
Перспективи подальших досліджень. В подальшому планується пошук діючих речовин досліджуваних засобів, а також дослідження іму-нобіологічних властивостей різних комбінацій використовуваних засобів.
УДК 612. 017: 582. 284: 579. 2
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТОВ И СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ВЫСШИХ ГРИБОВ Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis И Leucoagaricus macrorhizus
Довгий Р. С., Позур В. В., Святецкая В. Н., Сухомлин М. Н., Ливинская Е. П. Макаренко А. Н.
Резюме. В статье описывается влияние экстрактов высших грибов Ganoderma lucidum, Leucoagaricus macrorhizus и средства & lt-^юань" на показатели иммунной системы, такие как метаболическая активность макрофагов и мононуклеарных лейкоцитов селезенки мышей, относительная масса и клеточность лимфоидных органов. Продемонстрировано повышение вышеуказанных показателей по сравнению с контролем. Наибольшее влияние осуществляло средство & lt-^юань". Показано отсутствие противомикробного действия средства & lt-^юань" против ряда бактерий.
Ключевые слова: Ganoderma lucidum, Leucoagaricus macrorhizus, & lt-^юань", иммунная система, проти-вомикробное действие.
UDC 612. 017: 582. 284: 579. 2
Immunobiologic Action of Extracts and Medicines, Obtained from Mushrooms Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis and Leucoagaricus macrorhizus
Dovgiy R. S., Pozur V. V., Svyatetska V. N., Suhomlyn M. N., Livinska O. P., Makarenko A. N.
Summary. Specimens of ascomicota and basidiomicota are known for their medical properties for a long time. Particularly specimens of genus Ganoderma and Cordyceps are known in Chinese, Korean and Japanese medicine for more than 2QQQ years. It’s known that tissues of these mushrooms contain more than 4QQ different bioactive compounds with wide specter of pharmacological activity.
This article shows the results of our experiments focused on the immunomodulating and antimicrobial properties of some medicines and extracts obtained from higher fungi. We used extracts of mycelium and culture medium of Leucoagaricus macrorhizus and Ganoderma lucidum and medicine «Heuwan», containing polysaccharides of mushrooms Cordyceps sinensis and Ganoderma lucidum. We analysed oxygen-dependent metabolism of peritoneal macrophages, relative weight and cellularity of lymphoid organs, conducted MTT assay and determined minimal inhibitory concentrations of our medicines.
Addition of 1QQ mkg/ml of L. macrorhizus culture medium increased oxygen-dependent metabolism in 2,7 times compared to control. Application of medicine «Heuwan» in concentration of 1QQ mkg/ml increased oxygen-dependent metabolism in 19 times compared to control. Application of L. macrorhizus to intact mice resulted in the increase of mononuclear leukocytes cytotoxic activity on 9,5% compared to control. The medicine «Heuwan» increased cytotoxicity of mononuclear leukocytes of intact mice on 11%.
L. macrorhizus and G. lucidum extracts affected on indexes of relative weight and cellularity of lymph nodes, spleens and thymuses of mice. The effective were application of 1% solution and concentrate of culture medium of L. macrorhizus. These concentrations affected more powerfully on thymuses and lymph nodes. Relative weight of mice spleen didn’t change reliably compared to control at application of mycelium extract and all concentrations of culture medium of L. macrorhizus. Mycelium extract of this mushroom affected the most on relative cellularity of spleens.
Relative weight of lymph nodes hadn’t reliable changes in groups of mice, which got culture medium and water extract of G. lucidum. The most effect on relative cellularity caused application of mycelium water extract of this mushroom. This index increased twice compared to control.
Both relative weight and cellularity of thymuses increased twice compared to control at application of G. lucidum 0,5% solution of culture medium. Application of G. lucidum affected more powerfully at mice spleens. Its represented in decrease of their relative weight and cellularity compared to control. The most effect on relative weight caused 0,5% and 1% solutions of culture medium, on cellularity — 1% solution and concentrate of culture medium.
Relative weight of lymph nodes of mice didn’t change reliably compared to control at application of both L. macrorhizus and medicine «Heuwan». Relative cellularity at application of L. macrorhizus decreased in 1,8 times compared to control. Application of medicine «Heuwan» decreased relative cellularity in 6,4 times compared to control. Application of L. macrorhizus mycelium extract caused the increase of relative weight of spleens in 1,8 times compared to control, while «Heuwan «caused less increase of relative weight of spleens. Relative cellularity of spleens didn’t change reliably in both experimental groups. Relative weight of thymuses decreased on 27% at application of medicine «Heuwan». L. macrorhizus hadn’t effect on this parameter. Relative cellularity of thymuses didn’t change in both groups compared to control.
Research of antimicrobial activity of medicine «Heuwan» showed absence of it on all cultures of microorganisms. Thus, compounds of higher fungi didn’t inhibit growth of pathogenic, conditionally pathogenic and non pathogenic bacteria.
Thus, extracts and medicines obtained from higher fungi have immunomodulating properties. Absence of antimicrobial activity allows to use these medicines without the risk of disorder of microbial homeostasis and to concentrate effect only on immune system of the patient.
Key words: Ganoderma lucidum, Leucoagaricus macrorhizus, «Heuwan», immune system, antimicrobial action.
Рецензент — проф. Лобань Г. А.
Стаття надійшла б. 06. 2013 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой