Можливості немедикаментозної корекції порушених функцій у пацієнтів із перенесеним геморагічним інсультом у відновному періоді

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

MATEPiAAM (ТЕЗИ) НАУКОВО-ПРАКТИЧНО! КОНФЕРЕНЦП
3 MiXHAPOAHOra УЧАСТЮ «СУЧАСН АСПЕКТИ КАУЧНОТ НЕВРОАОГП» (12−13 березня 2015 року, м. iвaнo-Фpaнкiвcьк)
Продовження. Початок в «Мгжнародному неврологгчному журналг» № 3(73), 2015
ш
М1ЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГ1ЧНИЙ ЖУРНАЛ
INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ МАТЕР1АЛИ КОНФЕРЕНЦП /PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE/
УДК 616−08+616. 831−005.1 АНДРЮКЛМАГУЛКА I.
Льв'-тський нацональний медичний унверситет
iMeHi Данила Галицького,
Е-mail: kafreab. meduniv. lviv@windowslive. com
МОЖАИВОСТ НЕМЕАИКАМЕНТОЗНО! КОРЕКЦП ПОРУШЕНИХ ФУНКЦМ У ПAЦieHTiВ i3 ПЕРЕНЕСЕНИМ ГЕМОРАПЧНИМ iHCУAЬTOM У ВiAHOВHOMУ ПEPiOAi
Актуaльнiсть. Судиннi захворювання головного мозку надат залишаються основною проблемою сучас-ного сусптьства та завдають соцiальних та економiчних збиткiв. Зважаючи на щорiчне зростання кiлькостi пацieнтiв i3 наслщками перенесеного iнсульту, виникае потреба удосконалення та оптимiзацii вiдновного лшу-вання. Зпдно з останнiми даними шсульти все частiше виникають у пащентав працездатного вiку, i вiдсутнiсть своечасного виновного лiкування веде до розвитку стш-ких функцiональних та анатомiчних змiн, порушення психоемоцiйного стану людини. Тому необхiдним е по-шук нових шляхiв оптимiзацii реабiлiтацiйного процесу пащентав iз даною патологieю.
Метою роботи е дослщження ефективностi неме-дикаментозних засобiв реабiлiтацii'- (рефлексотерапii'-, ат-, гiрудо- та мануально! терапи) щодо вiдновлення функцiй пацieнтiв iз наслщками порушення мозкового кровообiгу у виновному перiодi.
Матерiали та методи дослщження. У дослiдженнi брали участь 116 пащентав. Середнiй вiк становив 46,4 ± ± 10,4 року- серед них 67 чоловiкiв та 49 жшок. Пацieнтiв було подiлено на двi групи: перша група (n = 66) — хворi, яы отримували вiдновне лiкування з використанням немедикаментозних засобiв (рефлексотерапи, гiрудо-, аш- та мануально! терапи). Немедикаментозне лшу-вання призначалося додатково до основного лшування
(фiзична, фiзiотерапевтична, психологiчна реабштацгя). Реабiлiтацiйний процес у пацieнтiв дано! групи був роз-дiлений на етапи.
Прудотерашя проводилась на адаптацшному етапi (II), ставили 2−4 п'-явки на проекцiю сосцевидних вщрос-тив скронево! кiстки, по заднiй волосистш лшй голови, у проекцй куприково! кустки, 8−10 сеансiв, пiд неоднора-зовим контролем коагулограми. Апiтерапiю призначали на контрольно-корекцiйному етапi (IV). Пюля дворазово! негативно! проби на аттоксин ставили 2−6 бдж1л на БАТ та паравертебральш точки. Голкорефлексотерапiю призначали на адаптацшному (II) та стабшзацшному етапах (IV). Використовували точки як на ураженш кiнцiвцi, так i на здоровiй сторонi за гальмiвною та тонiзуючою методикою, 10−12 сеаншв. Мануальна терапiя передбачала використання м'-яких технiк iз метою релаксаци м'-язiв та призначалася дворазовим курсом на дiагностичному (I) та контрольно-корекцшному етапах (IV).
Пацieнти друго! групи (п = 50) отримували кла-сичну вiдновну терапiю (медикаментозну, фiзичну, фiзiотерапiю).
Для оцiнки ефективносл вщновного лiкування використовували функцюнальш шкали (шкала Ренк1на, iндекс Бартел), шкали оцшки неврологiчних розладiв (№Н88) та когнiтивних функцiй (ММБЕ), оцшки психоемоцш-ного стану пацieнтiв, що застосовували тричi: на початку лiкування, пiсля першого та третього мюяця реабштаци.
Результати дослщження. П1сля проведено! реабштаци у вс1х пацieнтiв вщм1чалося покращення показникiв функцiонування органiзму. Шсля 3 м1сяц1 В проведено-го комплексного виновного лiкування 1з додатковим застосуванням рефлексотерапи, гiрудотерапi!, апi- та мануально! терапи показники функцiонування пацieн-т1 В основно! групи за даними шкали Ренина в1рог1дно покращилися на 29%, шдекс активностi в щоденному житт1 (Бартел) зр1с на 20% (р & lt- 0,05) пор! вняно 1з станом при надходженнi. У пацieнтiв контрольно! групи данi показники зросли на 23 та 11% вщповщно (р & lt- 0,05).
118
М! жнародний невролопчний журнал, ISSN 2224−0713
№ 4(74), 2015
fiNJj
Пiсля проведення курсу комплексно! реабштащ! в пацieнтiв, якi перенесли геморапчний iнсульт, спосте-рiгали покращення показниыв когнiтивних функцiй на 19% порiвняно з початковим станом та на 12% - у груш контролю. Про ефективнють призначення немедикаментозного виновного лшування св! дчить також вiрогiдне зменшення показник1 В тяжкост депрес! на 44% за шкалою Монтгомерi — Асберг та на 40% за шкалою депрес! Бека порiвняно iз станом пащенпв при надходженнi. У пащентав контрольно! групи даний показник змшився на 40 та 37% в! дпов!дно (р & lt- 0,05).
Невролопчний статус за даними шкали №Н88 по-кращився на 8 та 6% у контрольнш груш порiвняно iз станом при надходженн! Пiсля проведено! реабiлiтацi! спостерiгали зменшення спастичност за модифшэва-ною шкалою Ашворта на 12% в основнш групi та на 6% у груш порiвняння.
Висновок. Шсля включення в комплекс реабштащ! хворих, яы перенесли геморагiчний шсульт, немедика-ментозних натуропатичних методiв л^вання вiдмiтили вiрогiдну позитивну динамiку показниыв загального стану та якостi життя пацieнтiв порiвняно з пацieнтами, яы отримували класичну вiдновну терапiю. Спостерь гали також помiрне покращення когштивних функцiй, зменшення спастичностi м'-язiв, що дае можливiсть ре-комендувати включати данi методики для вiдновлення пащентав пiсля перенесених крововиливiв у мозок.
УДК 616. 857−08+615. 847. 8
Беляев а.о., сон а.с.
Одеський нашональний медичний унверситет В^ховський пров., 2, Одеса, 65 082 E-mail: galen77@ukr. net
ЛкУВАННЯ MirPEHi 3 АУРОЮ МЕТОДОМ TPAHCKPAHiAAbHOI МАГЫТНОТ СТИМУЛЯЦП
Вiдомо, що MirpeHb шдвищуе ризик розвитку церебрального шсульту в 16 разiв. За даними ВООЗ, бшьше нiж 350 мтьйошв людей у всьому свт страждають вiд депрес!!. Транскрашальна магнiтна стимулящя — метод впливу на нервову систему, що базуеться на закош електромагштно! iндукцi!, здатний пригшчувати або збуджувати активнiсть кори головного мозку.
Мета дослщження: вивчити лшувальний ефект по-вторювано! транскранiально! магштно! стимуляци при мiгренi з аурою.
Методи дослщження: клштэ-невролопчний, МРТ головного мозку, шкали визначення депрес! Гамтьтона i Бека.
Результати. У дослщженш взяли участь 11 осiб iз мiгренню з аурою, iз них 8 жшок i 3 чоловши вiком 22−52 роки. Усi пащенти скаржилися на головний бiль, що можна класифшувати як мiгрень з аурою, зпдно з Мiжнародною класифшащею головного болю II пере-
1Чатер1али конференип /Proceedings of the Conference/
гляду. Наявнiсть депресивного розладу дослщжували за шкалами Гамiльтона та Бека. Магштна стимуляцiя проводилася апаратом НЕЙРО-МС/Д компани «Ней-рософт». Проводилася високочастотна стимулящя дорсолатерально! префронтально! кори домшантно! пiвкулi кожного дня, упродовж 10 дшв.
У 8 хворих шсля курсу лшування транскранiальною магнiтною стимулящею зменшилася частота нападiв мiгренi з аурою на 1−3 на мюяць. За даними нашого дослщження вщзначаеться зниження симптомiв депрес!!: за шкалою Гамтьтона — на 2−6 балiв, за шкалою Бека — на 1−6 балiв у вс! х пащенпв.
Висновки. Транскранiальна магнiтна стимулящя справляе значний лiкувальний ефект у хворих на мирень з аурою, що супроводжуеться депресивним розладом, у виглядi зменшення частоти нападiв та штенсивносп про-явiв депрес!!.
УДК 616. 831−005. 1−004. 6−078:57. 08'-125 ГЕЛЕТКА А.А.
Харьковский национальный медицинский университет
Харьков, пр. Ленина, 4, 61 022 E-mail: Geletka1977@mail. ru
ЛИПИДВЫСВОБОЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ КАК ПРИЗНАК АКТИВНОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ
Введение. Условия, предрасполагающие к развитию ишемического инсульта, можно разделить на локальные и системные. К наиболее значимым локальным факторам относится атеротромбоз. Особый интерес представляют исследования, направленные на изучение роли белых клеток крови в обмене липидов. И. М. Раскиным была показана повышенная способность нейтрофилов больных ишемической болезнью сердца (ИБС) к накоплению холестерина. В последнее время опубликованы данные о повышенной способности нейтрофилов венозной крови больных ИБС к высвобождению белково-липидных комплексов в условиях культивирования. Этот показатель функции лейкоцитов — липидвысвобождающая способность нейтрофилов в сочетании с плазменными показателями липидного обмена коррелирует с некоторыми клиническими проявлениями ИБС и рассматривается как один из маркеров активности атеросклеротического процесса при кардиальной и церебральной сосудистой патологии.
Цель: определение значений липидного спектра крови, среднего гистохимического коэффициента (СГК) и степени выхода липидных комплексов из нейтрофилов у больных в раннем восстановительном периоде каро-тидного ишемического инсульта.
№ 4(74), 2015
www. mif-ua. com
119

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой