Improvement of management a personnel on an enterprise

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 658. 513. 005. 12
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛ1ННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
п1дприемств1
Алексеева Т.1., к.е.н., доцент (ХТЕ1КНТЕУ)
У сmаmmi розглянуто особливостi управлiння персоналом на пiдприeмствi та обтрунтовано необхiднiсть проведення зважено! полiтики щодо формування яюсного та юльюсного складу працiвникiв.
Ключовi слова: ринок пращ, персонал, працевлаштування громадян, оплата пращ, яшсний та кЫьтсний склад пращвнишв.
Постановка проблеми та гг зв'-язки з практичними завданнями. Змют управлшня персоналом полягае в тому, щоб комплексно ощнювати вщносини у трудовому колектив^ пов'-язаш з наймом i пропозищею робочо! сили, !! оплатою, плиншстю кадрiв, тенденцiями розвитку, проблемами та перспективами. Право на працю справедливо вважаеться найактуальшшим правом людини i громадянина, що гарантуеться Конституцiею будь-яко! цившзовано! держави. Незважаючи на позитивш тенденцп в розвитку укра! нсько! економiки, що намiтились останнiм часом, та деяке пом'-якшення у зв'-язку з цим ситуацп на державному та репональному ринках працi, проблема працевлаштування громадян не зникае з порядку денного.
Актуальтсть дано! проблеми полягае в тому, що тдприемства повинш використовувати рiзнi заходи для удосконалення управлiння персоналом на тдприемства
Анал1з останнгх до^джень та видтення невиршених частин загальног проблеми. Проблема управлшня персоналом знаходиться в цент^ уваги науковщв не одне десятирiччя. 1х увага зосереджена на напрямках удосконалення умов та оплати пращ, професшного росту кадрiв. Рiзнi аспекти проблеми управлшня персоналом на тдприемстш висвгглеш в роботах вiдомих укра! нських учених: Лук'-янченко Н.Д., Доронiна О. А., Шр'-ян Т. М., Мазур В. А.,. та iншi [1,2,3,4].
Тому метою статтi е розробка теоретико-методичних пiдходiв i науково-практичних рекомендацiй щодо побудови стратеги розвитку управлшня персоналом.
Виклад основного матерiалу до^дження. Для досягнення зазначено! мети в робот поставлено так1 завдання: дослiдити теоретико-методичнi основи формування управлшня пращвниками та обгрунтувати стратепчний пiдхiд щодо його удосконалення в умовах трансформацп економiки.
Ринок пращ не вичерпуеться вiдносинами по працевлаштуванню безробiтних та заповненню вакансiй, а охоплюе всю сферу наймано! пращ.
Об'-ектом политики ринку працi при цьому повинно виступати широке коло трудових вiдносин мiж економiчно активним населенням кра! ни.
Стабшзацл на ринку робочо! сили сприятиме наступне: розвиток промисловосп Укра! ни, змiна структури зайнятосп, деталiзацiя трудово! мираци, участь населення у пiдготовцi та проведеннi в Укра! ш ?вро-2012, а також посилення вадповадальносп органiв виконавчо! влади й сощальних партнерiв за реалiзацiю державно! политики зайнятостi.
Реалiзацiя урядово! политики мае забезпечити перехiд вiд використання дешево! працi до висококвалiфiковано! з належною оплатою завдяки:
1. Удосконалення законодавства щодо порядку та критерпв визначення мiнiмально! заробiтно! плати та запровадження мiнiмально! погодинно! заробiтно! плати як державного сощального стандарту.
2. Забезпечення захисту прав працiвникiв на своечасне та в повному розмiрi отримання заробiтно! плати, а також погашення заборгованостi.
3 1стотного зменшення питомо! ваги населення, яке перебувае за межею бщносп та змiцнення позицш середнього класу працюючих.
4. Залучення необхiдних iнвестицiй у виробництво та людський капiтал.
5. Усунення диспропорцш у мiжпосадових та мiжгалузевих сшввщношеннях оплати працi працiвникiв бюджетно! сфери, значному тдвищенню !! розмiрiв.
6. Урахування вiдмiнностi регiонiв щодо економiчно! оцiнки землi та природно-клiматичних умов тд час реалiзацi! державно! щново! полiтики та розпод^ бюджетних кошпв, як1 направляються на стимулювання виробництваокремихвидiв продукцi!
7. Врегулюванню податково! системи щодо зменшення навантаження на фонд оплати пращ.
© Алексеева Т.1.
Вкник економ1ки транспорту 1 промисловост1 № 34, 2011
Кожне п1дприемство характеризуеться особливостями даяльносп, ставить перед собою специф1чт цш, а кожен прац1вник мае сво! щнносп й установки. Кр1м того, зовтшне середовище, в якому функц1онують п1дприемства, постшно змшюеться, як 1 показники, що характеризують його персонал. Отже, доц1льним е формування тако! системи управляя персоналом, яка враховувала б особливосп даяльносп конкретного тдприемства.
Р1зноман1ття сучасних систем оплати пращ зумовлюе необхщтсть побудови четко! 1 повно! !х класифшаци, оскшьки юнуюч класифшаци не можна
Систематизована класифкац!
назвати повними. Анал1з систем оплати пращ, що використовуються на ветчизняних п1дприемствах дозволив авторов1 видалити ам основних ознак, за допомогою яких можна охарактеризувати будь-яку систему оплати пращ. Такими класифшащйними ознаками виступають: споаб оц1нки кшькосп пращ- форми виразу 1 оц1нки результапв прац1- к1льк1сть показник1 В, що характеризують результати пращ- характер впливу пращвника на результати прац1- характер розподалу фонду оплати прац1- ц1льове призначення- характер зростання оплати прац1 (див. табл. 1).
Таблиця 1
сучасних систем оплати прац
Класифiкацiйна ознака Система оплати пращ
1. Спосiб оцiнки кiлькостi пращ вщрядна погодинна комбшована
2. Форми виразу i ощнки результатiв працi вдивщуальна колективна
3. Кiлькiсть показнишв, що характеризують результати працi однофакторна (проста) багатофакторна (складна)
4. Характер впливу пращвника на результати пращ пряма непряма
5. Характер розпод^ фонду оплати пращ тарифна безтарифна змшана
6. Цшьове призначення заохочувальна гарантована примусова
7. Характер зростання оплати пращ пропорцшна прогресивна регресивна
Використання запропоновано! класифшаци дозволить грунтовтше п1д1брати систему оплати пращ вщповщно до умов конкретного шдприемства, що стане п1дставою для и усп1шного функц1онування.
Дослщження зарубежного досвщу оплати прац1 показало, що в кранах з розвинутою ринковою економшою накопичено значний досвщ формування систем оплати пращ, спрямованих на щдвищення ефективносп виробництва, проте не можна його мехатчно перенести на украшсьш п1дприемства [5].
Використання стратепчного п1дходу щодо формування системи оплати пращ на щцприемста дозволить розробити таку систему управл1ння персоналом на падприемсга, яка була б сприятливою до змш зовтшнього 1 внутршнього середовища й ефективною для учасниюв соц1ально-трудових вщносин [5].
Таким чином, для розробки ефективно! системи управлшня персоналом необхщними е впровадження наступних заход1 В для стабшзаци та нормального функщонування ринку робочо! сили:
1. Розвиток гнучкого ринку робочо! сили, який необидно спрямувати на роботу центр1 В зайнятосп та удосконалення системи пiцвищення квал1ф1кащ1 робочо! сили.
2. Сприяння пiцнесенню екожмчно! активносп населения шляхом удосконалення iнфраструктури нащонального ринку прац1.
3. Захист нащональних iитересiв Укра! ни шляхом розробки политики регулювання мираци щодо експорту та iмпорту прац1.
4. Забезпечення гнучкосп оплати прац1 на пiцприемствi з дощльтстю застосовування стратегiчного падходу, що полягае в розробц1 стратеги формування системи оплати пращ, тобто напряму дай, спрямованих на забезпечення щдприемства персоналом, його збереження та мотивування вщповщно до стратегiчних завдань i ресурсних можливостей падприемства.
5. Формування ефективно! системи оплати прац1, необхвдтсть застосування зарубшного досвщу з урахуванням особливостей укра! нського ринку прац1.
Вкник економ1ки транспорту 1 промисловост1 № 34, 2011
Висновки. В умовах ринково! економiки необхвдним елементом управлiння персоналом виступае гнучка система управлiния персоналом на щдприемста, яка повинна бути сприятливою до змiн зовнiшнього i внутрiшнього середовища. Це дозволить падприемству сформувати
висококвалiфiковаиий i мотивований трудовий колектив i, як наслщок, отримати конкуреитнi переваги на ринку пращ.
Реалiзацiя цих заход1 В сприятиме подоланню негативних наслiдкiв фшансово-екожмчно! кризи на ринку пращ, що посилить регуляторну роль держави, спрямовану на пгдтримку трудових ресурсiв сусп1льства з метою збереження трудового потенцiалу крани.
СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ
1. Лук'-янченко Н. Д. Управлшня оплатою працi як важливою складовою соцiально-трудових
вiдносин / Н. Д. Лук'-янченко, О. А. — К.: Праця, 2004. — 218 с.
2. Доронин О. А. Совершенствование системы оценки и оплаты труда на промышленном предприятии //Социально-экономические аспекты промышленной политики. — Донецк: НАН Украины. Институт экономики промышленности, 2003. С. 134−141.
3. Шр'-ян Т. М. Проблемш питання реформування системи оплати пращ //Украша: аспекти пращ — 2003, № 2, С. 32−36.
4. Мазур В. А. Порiвняльна характеристика систем оплати пращ та мотивацп за кордоном i на украшських шдприемствах //Вюник ТАНГ — 2001, С. 179−183.
5. Проект МОП & lt-^втстъ жшок i чоловшв у свiтi працi: 2008−2010″ / Конференщя вiльних профспiлок Украши. — Офщшний веб-сайт. — Режим доступу: http: //kvpu. org. ua.
Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления персоналом на предприятии и обоснована необходимость проведения уравновешенной политики по формированию качественного и количественного состава работников.
Ключевые слова: рынок труда, персонал, трудоустройство граждан, оплата труда, качественный и количественный состав работников.
Summary. In the article the features of management a personnel are considered on an enterprise and the necessity of realization of the self-weighted policy is reasonable in relation to forming of quality and quantitative composition of workers.
Keywords: labor market, personnel, employment of nationals, wages, qualitative and quantitative composition of workers.
Рецензент д.е.н., професор УкрДАЗТДвижка О. Г. Експерт редакцшног колегп к.е.н., доцент УкрДАЗТ Зубенко В. О.
УДК 658. 14/. 17
ТЕОРЕТИЧН1 ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ Ф1НАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ П1ДПРИСМСТВА
Андреева Т. С., к.е.н., професор, Терещенко Д. А., к. держ. упр., доцент (ХДТУБА)
Розглянуто систему фтансового менеджменту. Висвiтлено основт функци i завдання управлiння фiнансовими ресурсами тдприемства з позицш системного тдходу. Розкрито сутнкть понять «система фтансового менеджменту& quot-, «механизм фiнансового менеджменту& quot-.
Ключовi слова: фшансовий менеджмент, система фшансового менеджменту, мехатзм фшансового менеджменту.
Постановка проблеми. Сучасш умови процеав глобалiзацii економiки, зростанням господарювання характеризуються посиленням нестабшьносп риншв, новими вимогами до
© Андреева Т. е. ,
Терещенко Д А. Вкник скономжи транспорту 1 промисловост1 № 34, 2011
255

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой