Музыкально-ритмическая подготовка будущих учителей физической культуры: опыт и современность

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МУЗИЧНО-РИТМІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОСВІД
ТА СУЧАСНІСТЬ
Кравчук Т. М., Санжарова Н. М., Г оленковаЮ.В.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація. У даній статті розкрито особливості музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури Проаналізовано її еволюцію та сучасний стан на факультетах фізичної культури в умовах кредитно-модульної системи навчання. Витоки музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури сягають у 20-ті рр. ХХ ст. У 1923р було вперше уведено ритмічну гімнастику як один з компонентів підготовки майбутніх педагогів. Ритмічна гімнастика під назвою «Музично-ритмічне виховання» входить до навчальних планів факультетів фізичної культуривищих педагогічних закладів. Ключові слова: ритмічна гімнастика, фізична культура майбутні вчителі, музично-ритмічна підготовка Аннотация. Кравчук Т. М., Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В. Музыкально-ритмическая подготовка будущих учителей физической культуры опыт и современность. В данной статье раскрыты особенности музыкально-ритмической подготовки будущих учителей физической культуры Проанализирована ее эволюция и современное состояние на факультетах физической культурыв условиях кредитно-модульного обучения Истоки музыкально-ритмической подготовки будущих учителей физической культурыуходят в 20-е гг. ХХ ст. В 1923р была впервые введена ритмическая гимнастика как один из компонентов подготовки будущих педагогов Ритмическая гимнастика под названием «Музыкально-ритмическое воспитание» входит в учебные планы факультетов физической культуры высших педагогических закладов.
Ключевые слова: ритмическая гимнастика, физическая культура будущие учителя, музыкальноритмическая подготовка.
Annotation. Kravchuk T.M., Sanzharova N.M., Golenkova Y.V. Musical — rhythmical preparation of the future teachers of physical training: experience and the modernity. In article reveal open particularities music-rhythmic preparing the future teachers of the physical culture. Analyzed its evolution and modern condition will on faculty of the physical culture in condition credit-module education. Sources of musical — rhythmical preparation of the future teachers of physical training leave in 20th. XX item. In 1923 р the rhythmical gymnastics as one of builders of preparation of the future teachers for the first time has been entered. The rhythmical gymnastics under a title «Musical — rhythmical education «is included into curricula of faculties of physical training of the maximum pedagogical deposits.
Keywords: rhythmic athletics, physical culture, future teacher, music-rhythmic preparation.
Вступ.
Сьогодення вимагає від вищих навчальних закладів підготовки спеціалістів, здатних на високому рівні виконувати професійні функції, конкурентоспроможниху складних ринкових відносинах. Саме тому система вищої педагогічної освіти України потребує адаптації до вимог Болонського процесу та вимагає пошуку нових педагогічно доцільних форм і методів підготовки майбутніх учителів. Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує підготовка учителів фізичної культурі, які мають стати носіями ідей здорового способу життя, першими помічниками у формуванні міцного тіла та духу школярів
Аналіз сучасних навчальних планів факультетів фізичної культури показує, що серед спеціально-методичних дисциплін важливе місце займає викладання «Ритміки і хореографії»), дисципліни, спрямованої на виховання естетики рухів майбутнього педагога та підготовку його до різних видів навчально-виховної роботи в школі.
Дослідженню особливостей проведення занять з ритміки та хореографії присвячено праці Т.С. Лисицької М. Ю. Ростовцевой Є. А. Ширковець (1985) [3], В. В. Матова (1985) [4], Т. Т. Роттерс (1984) [6] та інших. Але дослідники не ставили завдання проаналізувати динаміку розвитку змісту, форм і методів музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів фізичної культуривід минулого до сучасності
Робота виконана згідно з планом НДР Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження — проаналізувати досвід та сучасний стан музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
Завдання дослідження Розкрити історичні передумови використання музично-ритмічного виховання як одного із засобів спеціально-методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури Проаналізувати зміст, форми та методи музично-ритмічної підготовки студентів факультетів фізичної культури в рамках Болонської системи. Для вирішення поставлених завдань було використано наступні методи: аналіз наукової та навчально-методичної літератури, опитування та анкетування Результати дослідження:
Вивчення широкого кола джерел показує, що музично-ритмічні вправи почали застосовуватися при підготовці майбутніх учителів досить давно і посіли гідне місце в навчальних планах різних вищих закладів освіти. Так, ще починаючи з 20-х рр. ХХ ст., ритмічна гімнастика з метою формування всебічно розвиненої особистості, поступово впроваджувалася в навчально-виховну роботу різних освітніх установ. У зверненні Державної комісії з питань освіти, надрукованому 16 квітня 1918р. в «Известиях Всероссийского
Центрального исполнительного комитета», наголошувалося що масова ритмічна гімнастика є одним із важливих факторів фізичного розвитку дітей [4, С. 10]. Це сприяло уведенню ритмічної гімнастики до навчальних планів і програм середніх та вищих освітніх закладів і викликало потребу в підготовці спеціальних викладацьких кадрів, ознайомлених з основами цього виду фізичного виховання
Першим педагогічним закладом такого типу стала «Студія пластичного руху' під керівництвом
З. Д. Вербової, відкрита у 1923р., в Москві з ініціативи А. В. Луначарського Студія готувала вчителів фізичної культуридля різних установ соціальної освіти. До навчального плану студії було включено ряд спеціально-методичних дисциплін: ритмічна гімнастика і сольфеджіо за Ж. Далькрозом, пластика, акробатика, елементи класичного й історико-побутовоготанцю, композиція та складання довільних вправ. У цьому навчальному закладі вперше здійснювалася теоретико-методична підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до викладання ритмічної гімнастики у школах [5, С. 6].
Ритмічна гімнастика у обсязі 20 год входила й до навчальних планів короткотермінових курсів фізичної культури відкритих у середині 20-х рр. у Харкові, Києві, Одесі та Чернігові, а також Всеукраїнських курсів у Харкові. Основні компоненти ритмічної гімнастики — музика, ритміка та пластика були також одними із засобів спеціально-методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культурина спеціальних відділах фізичної культури заснованих у 1929 р. при Харківському і Київському інститутах народної освіти та однорічних курсах при Одеському ІНО й Артемівському педтехнікумі а також інституті фізичної культури відкритому в 1930 р у Харкові. Так, на трьохрічному відділі фізичної культури при Київському ІНО на ритмічну гімнастику відводилось 132 год, на однорічних курсах фізкультури при Одеському ІНО та Артемівському педтехнікумі- 72 год, в інституті - 90 год [7, арк. 6].
Вивчення та аналіз навчальних планів факультетів фізичного виховання, відкритих у др. пол. 40-х рр., показує, що майбутні вчителі вивчали «Музично-ритмічне вихованні' (90 год), яке включало танці та елементи ритмопластики. Студенти ознайомлювалися з теоретичними основами музичної грамоти та практично вивчали народні й класичні танці, а також одержували вміння та навички з техніки поєднання різних рухів з музикою.
У др. пол. ХХ ст. спостерігалось зниження інтересу до ритмічної гімнастики як однієї з форм фізичного виховання молоді. Це було викликано стрімким розвитком спортивної та художньоїгімнастики, а також фігурного катання, в яких використовувалась значна кількість елементів ритмічної гімнастики. У зв’язку з цим спостерігалося зниження уваги і до музично-ритмічної підготовки вчительських кадрів з фізичного виховання [4, С. 9]. Так, навчальним планом для факультетів фізичного виховання, затвердженим у 1959 р. на дисципліну «Музично-ритмічне виховання' було відведено лише 48 год, що на 42 год. менше ніж у 1947 р.
Але, як свідчать архівні матеріали, вже у 1963 р. кількість навчальних годин, що відводилися на музично-ритмічну підготовку майбутніх фахівців з збільшилася до 82 год У цьому ж році на факультеті фізичного виховання Харківського педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди була заснована перша в країні кафедра музично-ритмічного виховання.
Викладачі кафедри працювали над удосконаленням теоретичного курсу лекцій, та практичними заняттями з методики музично-ритмічного виховання школярів Протягом першого та другого років навчання, майбутні вчителі фізичного виховання в процесі лекцій здобували теоретичні знання з основ музичної грамоти, методики використання засобів музичної виразності рухів та впливу ритмічної гімнастики на рухові, психічні і особистісні якості учнів. Під час практичних занять, студенти оволодівали технікою виконання фізичних вправ під музику та методикою використання технічних засобів навчання.
Багатий практичний досвід та теоретичні розробки кафедри музично-ритмічного виховання факультетуфізичної культуриХарківського вищого педагогічного закладу, накопичені протягом багатьох десятиліть, збереглися і сьогодні, та конструктивно переглянуті згідно вимог Болонської системи. Так, за новим навчальним планом факультету фізичної культури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди розробленим з урахуванням кредитно-модульної системи навчання, дисципліна «Ритміка і хореографія» викладається на першому курсі у обсязі 108 год З них на лекції (теоретичну підготовку) відведено 6 год, практичні заняття — 48 год., самостійну роботу — 36 год, індивідуальну роботу (індивідуальні навчально-дослідні завдання) — 18 год
Програма навчальної дисципліни «Ритміка і хореографія» складена відповідно до навчального плану зі спеціальності 6. 10 103 — педагогіка і методика середньої освіти, фізична культурай відповідає основним завданням модернізації освіти України на шляху до входження її у європейський загальний освітній простір. «Ритміка і хореографія» є самостійною навчальною дисципліною, яка серед інших дисциплін забезпечує багатокомпонентнуструктурудіяльності вчителя фізичної культурив середній загальноосвітній школі
Мета навчальної дисциплін «Ритміка і хореографія» — удосконалення музичної та рухової культури студентів всебічний гармонійний розвиток їхньої особистості, формування знань, умінь і навичок з музично-ритмічного виховання і основ хореографії, необхідних майбутньому вчителю фізичної культури Г оловними завданнями навчальної дисципліни є:
— озброїти студентів елементарними знаннями з музичної грамоти, необхідними для кваліфікованого проведення різноманітних форм роботи з фізичного виховання у школі з використанням музичного супроводу,
— навчити майбутніх учителів фізичної культурисприймати музику, передавати в рухах її зміст,
— сформувати у студентів професійно-педагогічні вміння та навички зі складання та проведення комплексів фізичних вправ відповідно до змісту музичних творів-
— навчити студентів елементам бальних, народних та сучасних естрадних танців, ритмічної гімнастики (танцювальної аеробіки).
Розподіл годин за темами представлено в табл. 1.
Таблиця 1.
Структура залікового кредиту курсу
Тема Кількість годин, відведених на:
Ле Г Ч ^ нй Г § О ІЗ & amp- -а? § 3 ?у
Змістовий модуль І. Елементарні основи музичної грамоти
Тема 1. Місце і значення музично-ритмічного виховання в системі підготовки вчителя фізичної культури 2 2 Індивідуальні навчальні завдання 6
Тема 2. Зв’язок фізичних вправ з мелодією, ритмом і розміром музичного супроводу 2 4 4
Тема 3. Темп і динамічні відтінки музики. Характер та особливості побудови музичного твору. 2 4 4
Змістовий модуль ІІ. Загальна ха рактеристика вправ ритміки і хореографії
Тема 4. Основні вправи класичної хореографії 6 2 Індивідуальні навчальні завдання 6
Тема 5. Характеристика підготовчих та базових танцювальних рухів і кроків 4 2
Тема 6. Вправи ритмічної гімнастики (танцювальної аеробіки) і методика їх викладання 4 4
Тема 7. Особливості добору музичного супроводу для занять ритмікою та аеробікою. 2 4
Змістовий модуль НІ. Бальні та сучасні естрадні танці
Тема 8. Латиноамериканські танці 4 2 Індивідуальні навчальні завдання 3
Т ема 9. Європейські танці 6 2
Тема 10. Сучасні естрадні танці 4 2
Змістовий модуль ІУ. Народні танці
Т ема 11. Іспанський танець 2 2 Індивідуальні навчальні завдання 3
Тема 12. Г рецький танець 2 2
Тема 13. Український танець 6 4
Всього годин 6 48 36 18
Як показує досвід, студенти під час вивчення дисципліни «Ритміка і хореографія» здобувають систему знань, умінь та навичок, необхідних для успішного проведення уроків фізичної культурив школі, а також позакласних та позашкільних заходів. Вони також беруть активну участь у творчому житті факультету, виступають з танцювальними композиціями, вивченими у ході занять на святкових заходах загальноуніверситетського міського та обласного масштабу.
Висновки.
Таким чином, витоки музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів фізичної культурисягають у 20-ті рр. ХХ ст. Саме у 1923р до «Студії пластичного руху' З.Д. Вербової - педагогічного закладу, що готував вчительські кадри з фізичного виховання було вперше уведено ритмічну гімнастику як один з компонентів підготовки майбутніх педагогів. У 40рр. ХХ ст., ритмічну гімнастику починають викладати в Центральному інституті фізичної культурив Москві, а у 60-х рр. ХХст. ця дисципліна під назвою «Музично-ритмічне виховання» міцно входить до навчальних планів факультетів фізичної культури вищих педагогічних закладів. Доцільність музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів беззаперечна і сьогодні, про що свідчить наявність дисципліни «Ритміка і хореографія» в нових навчальних планах факультетів фізичної культурі, розроблених за вимогами сучасної системи навчання.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
Література
1. ДАХО. Ф-Р-4293. Оп. 3, од. зб. 63, 30 арк.
2. ДАХО. Ф-Р-4293. Оп. 3, од. зб. 124, 19 арк.
3. Лисицкая Т. С., Ростовцева М. Ю., Ширковец Е. А. Ритмическая гимнастика, методика и
физиологическое обоснование // Гимнастика: Сб. ст.М., 1985. — Вып. 1. — С. 24−29.
4. Матов В. В. Ритмическая гимнастика// Физкультураи спорт. -1985. -№ 1.
5. Найпак В. Д Страницы истории// Г имнастика-1985. -№ 1. -С. 57−61.
6. Роттерс Т. Т. Музыкально-ритмическое воспитание в профессиональной подготовке учителя физической культуры Автореф. дис… канд. пед. наук — М., 1984. — 24 с.
7. ЦДАВОВУ Фонд 166, Оп. 6, од. зб. 10 885, 164 арк.
Надійшла до редакції 28. 10. 2008р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой