ПіДВИЩЕННЯ ЯКОСТі ЛОГіСТИЧНОГО СЕРВіСУ ВАНТАЖНОГО ТЕРМіНАЛУ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Література
1. Отле П., Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики. — М., 2004.
2. Митяев К. Г., О методологии класификации и экспертизы документов // Тр. / МГИАИ. — М., 1967. — Т. 25. Вопросы методо-
логи исторической науки, — С. 118 — 138.
3. Сокова А. Н., К вопросу о документной систематике // Сов. Архивы. — 1976. — № 4. — С. 29 — 38.
4. Сокова А. Н., Общие принципы построения систем документации // Развитие советского документоведения (1917 — 1981).
Сб. научн. тр. / ВНИИДАД. — М., 1983. — С. 27 — 40.
5. Кулешов С. Г., Документознавство: історія, теоретичні основи / УДНДІАСД, ДАККіМ. — К., 2000. — 161с.
6. Сокова А. Н., Современные системы документации в аспекте документоведения // Сб. научн. тр. / АН СССР. — М., 1979. — С. 3 — 23.
7. Кулешов С. Г., Документознавство: історія, теоретичні основи / УДНДІАСД, ДАККіМ. — К., 2000. — 161с.
8. Бездрабко В. В., Управлінське документознавство. К. 2006. — 174с.
9. Безпянська Г., Класифікація документів // Секретарь-референт, 2007-Січень. — С. 20 — 21.
------------------? ?----------------------
Розглянуто сучасні вимоги до термінальної системи доставки вантажів. Визначено комплекс послуг та обґрунтовано доцільність їх надання на вантажному терміналі з метою підвищення якості логістичного сервісу
Ключові слова: вантажний термінал, комплекс послуг, доставка
?-----------------------------------?
Рассмотрены современные требования к терминальной системе доставки грузов. Определен комплекс услуг и обоснована целесообразность их предоставления на грузовом терминале с целью повышения качества логистического сервиса
Ключевые слова: грузовой терминал, комплекс услуг, доставка
?-----------------------------------?
Consider the modern requirements to the terminal system of delivery. Detected range of services and the expediency of providing them to the cargo terminal to improve the quality of logistic service
Keywords: cargo terminal, complex of services, delivery ------------------? ?----------------------
УДК 656. 212. 5
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ ВАНТАЖНОГО ТЕРМІНАЛУ
Н.Ю. Шраменко
Кандидат технічних наук, доцент Кафедра транспортних технологій Харківський національний автомобільно-дорожний
університет
вул. Петровського, 25, м. Харків, Україна, 61 002 Контактный тел.: 067−785−71−89, (057) 707−37−20 Е-mail: nshramenko@gmail. com
1. Вступ
Сучасне поняття транспортування вантажів у нашій країні істотно змінилося з розвитком ринкових відносин у всіх галузях. Для споживача транспортний сервіс повинен забезпечувати доставку вантажу належної якості в зручне для нього місце й час із
мінімальними витратами. Тому споживачі транспортних послуг вибирають такі види транспорту й способи транспортування, які забезпечували б найкращу якість логістичного сервісу.
Отже, перспективним напрямком для України є створення транспортної логістичної системи усередині країни, що являє собою складний комплекс ін-
фраструктури, транспортних засобів і організацій. У зв’язку із цим значення такого способу транспортування як термінальні перевезення в сучасних мікро- і макрологістичних системах надзвичайно зросло.
2. Розширення традиційних функцій терміналу
В умовах розвитку ринкових відносин, збільшення товарообміну й розширення господарських зв’язків змінюється традиційно сформоване в Україні уявлення про термінал як про склад з мінімумом функцій, пов’язаних з переробкою й накопиченням вантажів. Воно заміняється поняттям багатофункціонального термінального комплексу як великого транспортно-розподільного логістичного центра із широким спектром надаваних послуг, що представляє собою комплекс інженерно-технічних споруд із сучасним технологічним обладнанням.
Для удосконалення технології функціонування терміналів та дослідження питань повноти задоволення споживачів транспортних послуг при термінальній системі доставки вантажів виникає необхідність визначення комплексу послуг, що надаються вантажними терміналами.
3. Аналіз досліджень та публікацій
Надане визначення вантажного терміналу підкреслює основні його функції, пов’язані з обслуговуванням вантажоодержувачів, перевізників і інших логістич-них посередників в уні-, мульти-, інтермодальних і інших перевезеннях [1].
Сьогодні термінали є не тільки пунктами накопичення дрібних відправок, але й відіграють роль великих вантажорозподільчих центрів і баз постачання, перетворюючись в усе більш важливі ланки логістич-них ланцюгів виробників [2, 3]. Як правило, застосування термінальних систем спрямоване на міжнародні перевезення, що значно підвищує їхню ефективність. Тому потрібне виділення всього комплексу послуг вантажних терміналів з урахуванням міжнародних функцій та дотриманням відповідного рівня якості логістичного сервісу.
4. Визначення та обґрунтування доцільності надання комплексу послуг на вантажному терміналі
Термінальні підприємства є самостійним господарчим суб'єктом, створеним для надання складських і транспортно-експедиційних послуг з метою задоволення громадських потреб у них.
Основні завдання терміналів полягають у забезпеченні координації транспортного процесу, ван-тажопереробки і складування на короткий час, при передачі вантажів з магістрально-транспортного, автотранспортного, підвозу-розвозу вантажів та інших перевезень. Діяльність терміналів заснована на договірних умовах. Свої послуги вони реалізують за договірними цінами і тарифами.
Послуги, які надають працівники терміналів, крім транспортно-складських, дуже різноманітні і не по-
ступаються послугам, які надають логістичні посередницькі організації інших видів, а саме:
— узгодження часу прибуття і відправки вантажів при перевалці з одного виду транспорту на інші-
— митні, вантажні операції-
— прийняття вантажу на відповідальне збереження-
— підсортування, підкомплектування, укрупнення і розукрупнення партій вантажу-
— переадресування вантажів, тарно-пакувальні операції-
— оформлення документів-
— різні види експедиційних і транспортних послуг-
— інформаційні послуги, в тому числі і місце знаходження вантажу.
Всі ці операції можуть виконуватись комплексно або частково, залежно від спеціалізації терміналів.
Термінали розподіляються на універсальні та спеціалізовані з урахуванням характеру послуг, що надаються. Вони можуть виконувати операції з вантажопе-реробки, складування, транспортно — експедиційного обслуговування та інші.
На сучасному етапі відбувається розвиток універсальних терміналів, які займаються транспортно
— складськими роботами, збереженням вантажу та іншими логістичними послугами. Універсальні термінали являють собою групу складських комплексів з дистриб’юційним центром. Функцією цих терміналів є збір, завіз, розвіз, вантажопереробка в основному дрібних відправлень, збереження вантажу та інші ло-гістичні послуги.
Як правило, ці термінали мають власні залізничні під'їзні колії.
Основними операціями універсальних терміналів є:
— вивчення ринку транспортно — експедиційних послуг-
— оформлення угод з клієнтами і обробка замовлень-
— складування, збереження, комплектування вантажів-
— організація доставки вантажів-
— надання інформаційних послуг-
— надання послуг в оформленні документів і розрахунках з перевезень-
— митні послуги.
Спеціалізовані термінали виконують операції з надання різних видів послуг для визначеного виду вантажів. Через спеціалізацію терміналів можна краще враховувати вимоги клієнтів з перевезення, збереження і переробки вантажів, підвищити ефективність логістичного управління і якість сервісу, знизити логістичні витрати. Робота на терміналі пов’язана з відносно постійною номенклатурою вантажу, який постачають з визначеною періодичністю і невеликим терміном збереження, що і дає змогу автоматизувати обробку вантажу або більше механізувати виконувані операції.
Загалом термінальні комплекси нового покоління для виконання всього комплексу послуг повинні мати у своєму складі:
— спеціалізовані автоматизовані складські приміщення для зберігання й переробки вантажів-
3
— контейнерні термінали-
— площадки для відстою рухомого складу-
— приміщення для виконання митних функцій органами Державної митної служби й супутні служби-
— філії банків і центри сертифікації-
— транспортно-експедиційні й брокерські фірми-
— страхові компанії-
— центри оптово-роздрібної торгівлі та бізнесцен-три-
— адміністративні приміщення й офіси клієнтів, включаючи інофірми, торговельні представництва-
— служби охорони й безпеки-
— пошту, телеграф і інші види комунікацій-
— обчислювальні й інформаційно-логістичні центри-
— центри технічного обслуговування рухомого складу автотранспорту-
— кімнати відпочинку й готелю-
— пункти харчування-
— магазини оптово-роздрібної торгівлі й демонстраційні зали-
— аналітичні дослідницькі центри-
— реабілітаційно-оздоровчі комплекси.
Отже велике значення для підвищення ефективності функціонування термінальної системи має можливість надання повного комплексу послуг, що дасть змогу вантажовідправнику скоротити не тільки час доставки вантажу, а й вартість доставки, а також зменшити деякі ризики, які виникають в процесі доставки вантажу.
5. Висновки та перспективи подальших досліджень
Визначено комплекс послуг та обґрунтовано доцільність їх надання на вантажному терміналі з огляду на необхідність забезпечення наступних його функцій:
— з розробки декількох порівняльних транспортних схем для доставки вантажів, зв’язуючи в один транспортний ланцюг різні види транспортних засобів, що дозволяє клієнтам провести аналіз транспортної скла-
дової торговельних контрактів і знизити вартість доставки вантажів-
— забезпечення чіткого контролю в місцях передачі вантажів з одного виду транспорту на іншій і взаємодія роботи всіх структур, що беруть участь у процесі транспортування вантажу-
— проводить відповідне оформлення документів для швидкого проходження вантажів по всьому маршруті прямування-
— з організації перевезення й експедирування вантажів будь-яким видом транспорту з доставкою до дверей на територіях іноземних держав за допомогою використання розгалуженої мережі агентських компаній.
Успішне використання комплексу послуг потребує не тільки високої організації всієї системи, а й раціонального налагодження технологічного процесу, що є напрямком подальших досліджень.
Література
1. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем [Текст]: учеб. / под ред. А. В. Кириченко. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2004.
— 506 с. — ISBN 5−94 723−783−0.
2. Нагорний Є.В. Критерії ефективності функціонування термінальних систем / Нагорний Є.В., Самойленко А. С. // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. — 2005. — Вып. 15. — С. 66−69.
3. Нефьодов В. М. Підвищення ефективності автомобільних перевезень партійних вантажів з використанням розподільчих центрів: автореф. дис. канд. техн. наук: 05. 22. 01/ В.М. Нефьодов- [Харьк. нац. автомоб. -дорожн. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с.
Е

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой