Наблюдение хирургической стабилизации при неосложненном оскольчатом переломе второго и компрессионном переломе четвертого поясничных позвонков

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

66
Украгнський нейрохгрурггчний журнал, № 2, 2007
УДК 616. 711. 6−001. 5−089
Спостереження х1рурично& quot-1 стабш1зацп за неускладненого уламкового перелому другого та компресшного перелому четвертого поперекових хребщв
Кваснщький М. В., Кваснщький О. М.
Терношльський державний медичний ушверситет 1 м. 1.Я. Горбачевського Х! рург!чна стаб! л!зац!я е стандартним методом л! кування деяких неускладнених пошкод-жень грудо-поперекового в! дд!лу хребта. Представлене спостереження перелом! в LII та LIV хребц! в, що потребувало оперативно'-! !ммоб!л!зацп усього поперекового в! дд!лу хребта.
Ключов1 слова: уламков1 та компресшш переломи хребщв, транспедикулярна фшсащя хребта, оперативна стабш1защя.
Швидкий розвиток метод! в оперативно! стаб! л!-зац! хребта в останн! десятил! ття сприяв значному покращанню результат! в л! кування потерп! лих з травмою грудо-поперекового в! дд!лу хребта, особливо за в! дсутност! невролог! чних ускладнень та з частко-вими невролог! чними порушеннями. Ун! версальним методом оперативно! стаб! л!зац! е транспедикулярна фшсащя [1].
За тяжко! травми грудо-поперекового в! дд!лу хребта без невролог! чних ускладнень та з частко-вими невролог! чними розладами потр! бний особливий п! дх!д. Адже, потерп! л! потенц! йно можуть ! повинн! повернутись до попереднього способу життя. Оперативна стаб! л!зац!я невролог! чно неускладненого пошкодження хребта е стандартним методом л! ку-вання окремих вид! в тако! травми [1]. Оперативна стаб! л!зац!я показана за переломо-вивих!в, деяких уламкових та компрес! йних перелом! в т! л хребц! в, згинально-дистракц!йного пошкодження.
Виявлення потенц! йно нестаб! льного пошкод-ження одразу п! сля травми з подальшим застосу-ванням оперативно! стаб! л!зац! дозволяе уникнути ускладнень у ранньому та п! зньому п! слятравматич-ному пер! од! Такими ускладненнями е госп! тальна пневмон! я, тромботичн! та тромбоембол! чн! усклад-нення, г! потроф!я м'-яз!в (за тривалого л! жкового режиму та використання ортез! в), прогресуюча к! с-ткова деформац! я (в тому числ! в! дстрочена), поява у в! ддаленому пер! од! чи прогресування невролог! чних розлад! в, формування больового синдрому внасл! док механ! чно! нестаб! льност! П! дходи до встановлення нестаб! льност! на р! вн! грудо-поперекового в! дд!лу хребта визначають за класиф! кац!ею пошкодження Е Denis [2], а також критер! ями А.А. White та М.М. Panjabi [3].
Наводимо спостереження л! кування пац! ен-тки з неускладненим уламковим переломом LII та компрес! йним переломом К^ хребц! в. Хвора Г., 50 рок! в, отримала травму п! д час пад! ння з висоти 3 м. Невролог! чн! порушення в! дсутн! За даними рен-тгенолог!чного досл! дження виявлений уламковий перелом К11 хребця з зменшенням його висоти б! льш н! ж на 50% та компрес! йний перелом LIV I ступеня (рис. 1). За даними комп'-ютерно! томограф! хребта виявлений уламок т! ла Ш хребця, зм! щений у хреб-товий канал на 4 мм- уламки задньо! частини т! ла LIV не виявлен!, проте, л! н!я перелому на цьому р! вн! проходить кр! зь усе т! ло хребця. Складн! сть
вибору л! кувально! тактики тако! травми полягала у тому, що за наявност! уламкового перелому т! ла К11 хребця безперечно потр! бна оперативна стаб! л!зац!я. Над! йним способом стаб! л!зац! такого пошкодження е задн! й спондилодез з ф! ксац!ею за допомогою транс-педикулярно! системи. За! зольованого компрес! йного перелому LIV хребця л! кування повинне бути консер-вативним. Проте, за умови оперативно! стаб! л!зац! лише перелому Ш хребця (!ммоб!л!зац!я на р! вн! К1-К111) створюеться п! двищене навантаження на нижньопоперековий в! дд!л хребта, що може спри-чинити прогресування деформац! пошкодженого хребця з в! дпов!дними негативними насл! дками аж до невролог! чних ускладнень. Отже, потр! бна !ммоб!л!зац!я обох пошкоджених хребц! в. А для цього необх! дна ф! ксац!я на р! вн! LI-LV хребц! в. Але за тако! ситуац! постае! нша проблема: рухомими лишаються лише два сегменти — ТХП-Ь1 та LV-SI. Зважаючи на високу загрозу швидко! дегенерац! рухових сегмент! в, сум! жних з спондилодезом, за тако! протяжно! !ммоб!л!зац! дегенерац! я двох сегмент! в, що залишились рухомими, практично неминуча. Вих! д з ц! е! непросто! кл! н!чно! ситуац! запропонований такий. Вир! шено !ммоб!л!зувати
Рис. 1. Рентгенограма Рис. 2. Рентгенограма
хребта у б1чнш проекцп хребта у б1чнш проекцп
до операцп. через 11 м1с тсля опера-
тивного втручання.
Спостереження хгрурггчног стабглгзацИ за неускладненого уламкового перелому другого та компресгйного перелому четвертого поперекових хребцгв
обидва пошкоджеш хребщ за допомогою транспе-дикулярно! системи з встановленням шурушв у LI, LIII та LV хребщ, а спондилодез здшснити лише на р1вш LI-LIII з подальшим видаленням стабШзуючо! системи через 1 рш.
Через 2 тиж шсля травми виконане оперативне втручання: вщкрита реклшащя, заднш м1ждуговий та м1жостистий спондилодез LI-LIII з використанням аутотрансплантата з транспедикулярною фшсащею LI-LIII-LV.
Переб1г шсляоперацшного перюду без усклад-нень. Хвора актив1зована на другу добу шсля операцп (без зовшшнього ортезу), розпочато реабШтацш. Через 10 д1б пащентка повернулась до самостшного життя. Протягом 1 року перебувала шд спостере-женням ортопеда. Згинання, нахили тулуба обме-жеш мехашчно. Шд час тривалого сидшня вщзначае пом1рно виражений бшь у попереково-крижовш далянщ, що, ймов1рно, е початковою ознакою деге-нерацп у сегмент! LV-SI.
За даними контрольного рентгенолопчного дослщження через 11 м1с форма пошкоджених тш хребщв не змшилася пор1вняно з такою шсля опера-цп, висота м! жхребцевих пром! жюв у «ризикованих» сегментах (TXII-LI та LV-SI) збережена (Рис. 2).
Через 12 мш стабШзуюча система видалена. Дозволена будь-яка актившсть. Бшь у хребп, у тому числ1 шд час сидшня i нахил1 В, зник. За даними функцюнально! рентгенографп хребта прогресу-вання юфотично! деформацп немае. Непрям! ознаки дегенерацп м! жхребцевих дисюв на «ризикованих» р! внях не виявлен!
Список лггератури
1. Повреждения позвоночника и спинного мозга (механизмы, клиника, диагностика, лечение) / Под ред. Н. Е. Полищука, Н. А. Коржа, В. Я. Фищенко. — К.: Книга плюс, 2001.
2. Denis F. The three column spine and its significance in the classification of acute thoraco-lumbar spinal injuries // Spine. — 1983. — V.8. — P. 817−831.
3. White A.A., Panjabi M.M. The basic kinematics of the human spine // Spine. — 1978. — V.3. — P. 12−20.
Наблюдение хирургической стабилизации при неосложненном оскольчатом переломе второго и компрессионном переломе четвертого поясничных позвонков Квасницкий М. В., Квасницкий О. М. Хирургическая стабилизация является стандартным методом лечения некоторых неосложненных повреждений грудо-поясничного отдела позвоночника. Представлено наблюдение переломов LII и LIV позвонков, что потребовало оперативной иммобилизации всего поясничного отдела позвоночника.
Observation of surgical stabilization of LII uncomplicated burst fracture and
LIV compressive fracture Kvasnitsky M.V., Kvasnitsky A.M.
Surgical stabilization is a standard procedure for distinct types of vertebral fractures without spinal cord damage. We present the observation of case of burst LII vertebra and compressive LIV vertebra fracture that required surgical immobilization of the whole lumbar spine.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой