АНАЛіЗ РЕЖИМУ РОБОТИ ОБМЕЖУВАЧіВ ПЕРЕНАПРУГ ЗА НАЯВНОСТі ВПЛИВУ НЕСИНУСОїДАЛЬНОї НАПРУГИ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 621. 314
Б01: 10. 15 587/2312−8372. 2015. 46 960
Шевченко с. ю. АНАД13 РЕЖИМУ РОБОТН ОБМЕЖУВАЧ1В
ПЕРЕНАПРУГ ЗА НАЯВНОСТ1 ВПЛИВУ НЕСИНУС01ДАЛЬН01 НАПРУГИ
В статтг розглянуто роботу обмежувача перенапруг нелтшного в режимах квазктацюнарних перенапруг та виявлено, що подгбна робота практично неможлива. Виконанг розрахунки енергп, щорозсте обмежувач перенапруг нелтшний при дп напруги, в складг яког мають мгсце вищ1 гармошки. Розрахунки проведен на базг вольт-амперног характеристики обмежувача перенапруг нелтшного, яка дозволяе визначити значення струмгв за наявностг в мережг напруги з вмгстом гармоншних коливань.
Клпчов1 слова: обмежувач перенапруг нелтшний, вольт-амперна характеристика, тепловг режими, гармоншнг коливання.
1. Вступ
Визначення режиму роботи обмежувачiв перенапруг нелшшних (ОПН) при дп найбшьш допустимо! напруги мережi мае велике значення при виборi цих захисних апарапв. ОПН повинен тдтримувати в такому випадку тепловий баланс на протязi всього строку експлуатацп. Розрахунок енергп, що видшяеться в ОПН при про-тжанш по ньому струму витоку повинен враховувати електричш та фiзичнi властивосп апарату. На перший погляд подiбний розрахунок не викликае складношдв, однак детальний аналiз роботи ОПН в зош струмiв витоку вольт-амперно! характеристики (ВАХ) показуе, що режим роботи ОПН в цш зош визначаеться не тшьки дшчою напругою та струмом, а й конструк-тивними та електрофiзичними властивостями апарату Крiм того наявшсть гармонiйних коливань в мережi суттево спотворюе напругу, яка дiе на ОПН, що може призвести до протжання по ньому струмiв набагато перевищуючих струм витоку, що призводить до росту активно! потужностi, яку розсiюе ОПН та може ви-кликати порушення його теплового режиму.
2. Анал1з публжацм та постановка проблемы
У бiльшостi публiкацiй [1, 2] на тему визначення енергп, що поглинае ОПН в якост впливiв приймають рiзноманiтнi iмпульси напруги в мережi та не врахову-ють, що найбшьш тривалим режимом роботи е дтча напруга мережь В перелiчених роботах енергiя, що дiе на ОПН, визначаеться за допомогою аналiзу форми iмпульсy що прикладуться до нього та не враховують впливи ввд найбiльшоi напруги мережi.
Ус нормативнi документи та методичнi вказiвки виробникiв з вибору ОПН [3, 4] вказують на немож-ливють використання! х у електричних мережах з великим вмютом гармоншних коливань без будь-яких пояснень. Однак слщ зазначити, що подiбна теза потре-буе детальних пояснень. Сьогодш всi спецiалiсти при виборi найбшьшо! допустимо! напруги ОПН виходять з криво! напруга-час, яка наведена виробником ОПН.
Такий тдхщ е дуже спрощеним та може призводити до невiрних ршень при виборi ОПН за наявност спо-творень форми криво! напруги за наявност в мережi джерел виникнення гармонiчних коливань. Статистика аваршносп ОПН показуе, що юнуе достатньо велика кiлькiсть випадюв, близько 20%, коли не можливо визначити що призвело до пошкодження ОПН.
У робот [5] вивчення енергп, що розаюе ОПН проводиться за допомогою розрахунку перехщних процеав, що можливi у розглянутш мережi, однак таких пiдхiд може давати набагато завищеш значення потужносп, що видiляеться в мiсцi встановлення ОПН. Таю значення отримаш, тому що ОПН врахований спрощеною розра-хунковою схемою, що призводить до суттево! похибки при виконанш розрахункiв. Окрiм того в цш роботi виконано аналiз iмпульсних впливiв та нiяк не розглянуто дш найбiльшоi робочо! напруги мережi спотворену гармонiйними коливаннями напруги.
Аналiз розглянутих нормативних докуменпв та ль тературних джерел показав, що юнуе потреба в визна-ченi дii на ОПН несшусо! дально! напруги. Для цього мае бути виконаний аналiз робочих режимiв ОПН при впливах напруг зi вмютом вищих гармонiйних коливань.
3. 06'-ект, мета та завдання дослщження
Об'-ектом дослгдження е робота ОПН при наявност в електричнiй мережi коливань та вищих гармоншних складових напруги
Проведет дослщження ставили за мету розрахунки енергп, яку розаюе ОПН при робот в зош струмiв витоку ВАХ та при квазктацюнарних перенапругах.
Для досягнення поставлено! мети виршувалися на-ступнi завдання:
— розрахунок енергп, що дiе на ОПН у випадку виникнення в мережi квазктацюнарних напруг-
— визначення струмiв, як протiкають скрiзь ОПН при дп гармонiйних коливань рiзних порядкiв-
— розрахунок енергп, що розаюеться у ОПН при впливах гармоншних коливань рiзних порядюв.
— ввизначити чи е вплив гармоншних коливань на значення потужносп, що розсте ОПН.

4. Матер1али та методи визначення величин потужност, що розыюс обмежувач перенапруг нелшмний та впливу на не! вищих гармонж напруги
4.1. Методика визначення величин потужност, що видшясться у обмежувач1 перенапруг нелшшному. Для
аналiзу режимiв роботи ОПН в умовах наявност в елект-рично! мережi вищих гармонiйних складових напруги, використовувався пакет програм MATCAD. При цьому розрахункова модель мае давати змогу ощнити усталений режим роботи ОПН, що надасть можлившть ощнювати енергш, що видшяеться в ньому пiд дiею робочо! напруги.
4.2. Дослiджуванi матер1али та обладнання, що вико-ристовувались в роботт Для проведення аналiзу величин потужностей, що розсше ОПН тд час роботи була використана ВАХ ОПН 110 кВ. Ус розрахунки виконанi в середовищi MATCAD. Граничне значення потужносп, за якого порушуеться тепловий баланс ОПН, отримана з лиературних джерел. Для визначення порядюв та значень вищих гармонiйних складових використано ГОСТ на яюсть електрично! енергii.
5. Визначення величин потужност, що вид^лясться у обмежувачi перенапруг нелшшному
Розглянемо роботу ОПН в мережi з номiнальною напругою 110 кВ за ввдсутносп вищих гармошк напруги. Струм через ОПН у разi синусощно! напруги на його затискачах визначимо за його вольт-амперною характеристикою, наведеною на рис. 1, а, б.
у pa3i виконання умов енерпя, яка видiляeться в ОПН, не перевищуе його eHeproeMHOCTi WonH = 320 кДж.
Р, кДЖ
400
300
200
100
1 1 / ! ,
1 1 /2 /
1
f /
4 а
У _ ^ О / / / ,-И ?: —
о
1
1. 1
1. 2
1. 3
1. 4
U/Uhp
U: KB|
300
200
100
1мА
Рис. 1. Вшшг-амперш характеристики ОПН на напругу 110 кВ виробництва Таврида електрик Украша: а — у зош струмiв витоку- б — у робочш зош
Струм через ОПН i (t) визначимо за миттевими значен-нями напруги на його затискачах u (t) (рис. 1), а енергш, що видшяеться в ОПН (рахуючи процес аддабатичним) за одну секунду, обчислимо за формулою:
Рис. 2. Потужшсть, що видшяЕться в ОПН в залежносп вщ коефщЕнту тимчасово! перенапруги: 1 — за 1 с- 2 — за 20 с- 3 — 60 с- 4 — за 600 с
Як видно з рис. 2 тдвищення робочо! напруги в ме-режi дуже швидко призводить до втрати ОПН теплового балансу та виходу його з ладу Отримаш результати тдтверджують тезу про непридатшсть ОПН для захисту електричних мереж, в яких можливе виникнення квазь стащонарних перенапруг [6]. Для використання ОПН в таких мережах необхщно виконати розрахунки величин можливих перенапруг та перевiрити спроможшсть обраного типу ОПН поглинути. Багато спещалшпв енергетиюв вважають, що ОПН працюе так, як i вен-тильний розрядник. Ця теза е помилковою тому, що ОПН приеднано до мережi напряму, а розрядник через ккровий промiжок. Тому ОПН постiйно знаходиться тд впливом робочо! напруги мережу що обумовлюе додатковi вимоги до його параметрiв при виникненнi в мережi квазiстацiонарних перенапруг.
Виконанi розрахунки енергп, що розсiюе обмежувач перенапруг нель нiйний при дп напруги, в складд яко! мають мкце вищi гармонiки дозво-ляють зробити висновок, що за вщ-повщносп напруги в мережi вимогам ГОСТ на яюсть енергп, ОПН працюе нормально, тдтримуючи тепловий баланс. Однак при робоп в мережах з великим вмктом гармоншних ко-ливань може наступити порушення теплового балансу ОПН, що призведе до виходу його з ладу.
В сучасних електричних мережах досить часто кнують вишд гармонш-ш коливання напруги, якi можуть впливати на тепловi режими роботи ОПН [7, 8]. Коефщент спотворення синусощносп криво! напруги (у вiдсотках) вщповвдно до ГОСТ 13 109 обчислюють за формулою [9]:
1 = J u (t) ¦ i (t)dt.
(1)
На рис. 2 наведено графжи змши теплово! потуж-ностi, що видшяеться в ОПН, в залежност вщ кое-фiцiенту тимчасово! перенапруги. Як видно на рис. 2,
Ku 1 =
40
? U2
Ui
¦100%,
(2)
де Un — дiючe значення n-i гаpмoнiки напруги- U1 — дiючe значення пepшoi гаpмoнiки напруги (oснoвнoi частоти).
а
Для наочностi розглянемо роботу ОПН у разi на-явностi першо! i третьо! гармонiк. Визначимо миттеве значення напруги на ОПН як:
u (t) = Um1 ¦ sin (rn-1) + Um3 ¦ sin (3-rn-1 + j3),
Рис. 3. МиттEвi значення синусо'-щно! напруги i несинусощних напруг + us3 з початковими фазами, що зростають через 36 граду™
Wo =-
J Um1 ¦ sin (rn ¦ t) + Um3 ¦ sin (3 ¦ rn ¦ t + j3)¦ i (u)dt
oTo! •
J Um1 ¦ sin (rn^ t) ¦ i (u)dt
(4)
(3)
де Um1 — амплiтуда першо! гармонiки (основно! частоти) — Um3 — амплiтуда третьо! гармонiки- j3 — початкова фаза третьо! гармонiки•
На рис. 3, 4 наведено змши миттевих значень напруг i струмiв ОПН за рiзних початкових фаз третьо! гармонiки на iнтервалi, що дорiвнюе половинi перiоду основно! частоти. Дшче значення синусо! дно! напруги першо'-! гармошки, прикладено! до ОПН, дорiвнюе 1,1 ¦ Un, а дiюче значення напруги третьо! гармонiки складае 3% вщ першо! гармонiки•
Рис. 5. Змши вщиесне! енерги, ще видшяються в ОПН претягем одного напiвперi? ду, вщ печаткеве! фази напруги третье! гармошки
Як видно на рис. 5, за незмшного дшчого значення несинусо! дно! напруги u (t), прикладено! до ОПН, за-лежно вщ початково! фази третьо! гармонiки за час, що дорiвнюе на твперюду основно! частоти, теплова енергiя, яка видшяеться в ОПН, зростае вщ 70% енергп, що видшяеться в ОПН у разi увiмкнення його на синусо-!дну напругу iз тим самим дiючим значенням, до 150%, а попм знову зменшуеться. Це свiдчить про недостатню iнформативнiсть такого показника, як коефщент спотво-рення синусо! дностi криво! напруги, при виборi ОПН.
Як було зазначено вище, вмiст напруги третьо! гармошки може бути значним. Розглянемо вплив вмюту третьо! гармошки напруги на температурний режим ро-боти ОПН за незмшного дшчого значення несинусо! дно! напруги. До уваги вiзьмемо третю гармошку з почат-ковою фазою j3 = п (рис. 6), за яко! протягом натв-перiоду в ОПН видiляеться найбшьша енергiя (рис. 5). На рис. 7, 8 наведено миттевi значення струмiв ОПН, утворенi несинусо! дними напругами us1 + us3 з початковими фазами j3 =п, та змши вщносно! енергп, що видшяються в ОПН протягом одного натвперюду.
U. KB
100
Рис. 4. МиттEвi значення струм1 В ОПН, утворених синусощною напругою i несинусощними напругами ш1 + из3 з початковими фазами, що зростають через 36 градуав
Як видно на рис. 4, у разi синусо! дно! напруги, прикладено! до ОПН, завдяки нелшшносп варисторiв спостерiгаються характерш для струму третьо! гармошки iмпульси, величина яких залежить вщ початково! фази третьо! гармонiки напруги (залежно вщ початково! фази напруги третьо! гармошки максимальне значення струму через ОПН може як зрости, так i зменшити-ся). Це, в свою чергу, може по^зному вплинути на температурний режим роботи ОПН.
На рис. 5 наведено залежтсть змши вщносно! енергп, що видшяються в ОПН протягом одного натвперюду, ввд початково! фази напруги третьо! гармошки. Цей показник обчислено за формулою:
50
-50

у
r 4

2 4 о с Т, мС
Рис. 6.mBi значення напруги на ОПН у разi зрестання кеефщЕнта спетверення синусещнесп криве! напруги К, — вщ нуля де 36%
1, мА
0. 4
0. 2
-0. 2
Л 1
1 1 1 1
1 1

0 2 4 6 8 Т, мС
Рис. 7. МиттEвi значення струмiв ОПН у разi зрестання к? ефiцiEнта спетверення синусещнесп криве! напруги К, — вiд нуля де 36%
Рис. 8. Змши вщнаснт енергп, що видшяються в ОПН протягом одного натвперюду, в1д каефщЕнта спотворення синусшднат крива!'- напруги
аналiз режиму роботи ОПН 110 за наявносп в мережi вищих гармонiк показав, що з урахуванням виразу (5) при вщповщносп напруги ГОСТ 13 109 тепловий баланс ОПН не порушуеться на протязi довгого часу, що тдтверджуе його працездатшсть в перюд експлуатацii. Однак при робот в мережах з великим вмютом гармо-нiйних коливань може наступити порушення теплового балансу ОПН, що призведе до виходу його з ладу.
На рис. 8 видно, що у pa3i зростання коефщента спотворення синусо! дносп криво! напруги К- вщбуваеть-ся суттеве зростання вщносно! енергп, що видiляються в ОПН протягом одного натвперюду.
На рис. 9 наведено залежност змiни енергп, що видшяються в ОПН протягом одного натвперюду, вщ коефiцiента спотворення синусо! дносп криво! напруги у випадках наявносп у напрузi ОПН вщповщно 2, 3, 5, 7, 11 i 41 гармонiк. Залежностi отримано у такому порядку:
— для кожно! гармошки спершу дослiджено вплив початково! фази вищо! гармонiки на кшьюсть енергп, що видiляеться в ОПН протягом натвперюду-
— за результатами розрахунюв знайдено початкову фазу вищо! гармошки, за яко! в ОПН видшяеться найбшьша кшьюсть енергп-
— рахуючи початкову фазу вищо! гармошки не-змшною, дослiджено змшу енергп, що видiляються в ОПН протягом одного натвперюду, ввд коефь цiента спотворення синусоiдностi криво! напруги вщповщною гармонiкою.
Як видно на рис. 9, iз зростанням порядкового номеру гармошки при тому самому значенш коефщента спотворення синусо! дносп криво! напруги енергiя, що видшяеться в ОПН, зменшуеться (так, наприклад, якщо за наявностi друго! гармошки напруги iз коефщен-том спотворення синусо! дносп криво! напруги 30% протягом натвперюду в ОПН видшяеться 0,014 кДж, то за наявност 11 гармошки пе! ж штенсивносп — у 5,8 разiв менше).
Wi/Ws
0,01 1
¦у /


О 10 20 Кк
Рис. 9. Змши енерги, що видiляються в ОПН пратягам одного нашвпершду, вiд каефщЕнта спотворення синусшднасп крива напруги у випадках наявнасп у напрузi ОПН вщпавщна 2, 3, 5, 7, 11 i 41 гарманш
Вщповщно до рiвностi Парсеваля [10] середне значення теплово! потужностi, що видшяеться в ОПН, дорiвнюе сумi середнiх потужностей окремих гармонiк:
P = 1 Pk.
к=0
(5)
Таким чином, icHye можливiсть ощнювати вплив pi3-них гармошк на тепловий баланс ОПН [11]. Виконаний
6. Висновки
1. Проведет розрахунки показують, що у paзi вщпо-вщност! пiдведеноi до ОПН напруги вимогам ГОСТ 13 109 несинусощшсть напруги не утворюе загрози для роботи ОПН протягом тривалого перюду.
2. Показано, що ОПН не може нормально працю-вати при дп в меpежi квaзicтaцiонapних перенапруг.
3. Розраховаш струми cкpiзь ОПН за piзних по-чаткових фазах гармоншних коливань.
4. Наведена методика дае змогу оцiнити вплив якоcтi напруги на спроможшсть ОПН тдтримувати тепловий баланс в процеа експлуатацп. При вибоpi ОПН необхiдно проводити розрахунки перенапруг у за-дaнiй мережу що дасть можливicть точно врахувати iх вплив на ОПН.
Л1тература
1. СОУ-Н ЕЕ 40. 12−100 227−47:2011. Обмежувач1 перенапруг иел1н1йн1 напругою 110−750 кВ. Настанова щодо вибору та застосування [Текст]: Затв. Наказом № 136 МЕВ Украши 19. 05. 2011- розроб. НТУУ «КП1». — Чинний вщ 2011−08−17. — Кшв: ДП «НЕК» «Укренерго», 2011. — 48 с.
2. СОУ-Н МЕВ 40. 1−100 227−67:2012. Обмежувач1 перенапруг нелшшш напругою 6−35 кВ. Настанова щодо вибору та застосування у розподшьчих установках [Текст]: Затв. Наказом № 515 МПЕ Украши, 13. 07. 2012- розроб. ДП НДВ1ВН Славянськ. — Введ. 11. 10. 2012.
3. Выбор, испытание и применение металлооксидных ограничителей перенапряжений в сетях среднего напряжения. Правила выбора [Текст] / ABB HighVoltage Technologies Ltd. — Швейцария, Ветинген, Май 1994. — 52 с.
4. Металлооксидные ограничители перенапряжений. Выбор ограничителей перенапряжений и их применение в распределительных сетях среднего напряжения [Текст] / Тайко Электроникс Райхем Гмбх. — Киев, 2011. — 18 с.
5. Васюра, Ю. Ф. Оценка величины энергии, рассеиваемой на варисторах ОПН, установленных в сетях собственных нужд электростанций, при замыканиях на землю [Текст]: материалы Международной научно-технической конференции / Ю. Ф. Васюра, А. В. Вильнер, А. В. Вычегжанин // Перенапряжения и надежность эксплуатации электрооборудования. — С-Пб: ПЭИПК, 2001. — Вып. 1. — 156 с.
6. МУ 34−70−163/87. Методические указания пор предотвращению феррорезонанса в распределительных устройствах напряжением 110−750 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения [Текст] / Министерство энергетики и электрификации СССР. — М.: СПО Союзтехэнерго, 1987. — 10 с.
7. Гриб, О. Г. Работа средств защиты от перенапряжения при наличии в электрических сетях высших гармоник [Текст] / О. Г. Гриб, С. Ю. Шевченко, Д. А. Гапон, Т. С. Иеруса-лимова, Р. В. Жданов // Вюник НТУ «ХП1». — Харгав, 2014. — № 41(1084).
8. Жежеленко, И. В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий [Текст] / И. В. Жежеленко. — М.: Энергоатомиздат, 2000. — 331 с.
9. ГОСТ 32 144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения [Текст]. — Введ. 01. 07. 2014. — М.: Стандартин-форм, 2014. — 16 с.
10. Зевеке, Г. В. Основы теории цепей [Текст]: учебник для вузов / Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, С. В. Стахов. — 5-е изд., перераб. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 528 с.
11. Шевченко, С. Ю. Метод визначення спроможност обмежу-вача перенапруг нелшшного поглинати енерпю без втрати теплового балансу [Текст] / С. Ю. Шевченко // Електро-техшка та електромехашка. — Харгав, 2015. — № 4.
АНАЛИЗ РЕЖИМА РАбОТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ВЛИЯНИИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В статье рассмотрена работа ограничителя перенапряжений нелинейного в режимах квазистационарных перенапряжений и выявлено, что подобная работа практически невозможна. Выполненные расчеты энергии, что рассеивает ограничитель перенапряжений нелинейный при воздействии напряжения, в составе которой имеют место высшие гармоники. Расчеты проведены на базе вольт-амперной характеристики ограничителя перенапряжений нелинейного, которая позволяет определить
значения токов при наличии в сети напряжения с содержанием гармонических колебаний.
Ключевые слова: ограничитель перенапряжений нелинейный, вольт-амперная характеристика, тепловые режимы, гармонические колебания.
Шевченко Сергт Юршович, кандидат техтчних наук, доцент, професор кафедри nepeda4i електричноi енергп, Нащональний техтчний утверситет «Хартвськш полтехтчний iнститут», Украта, e-mail: syurik42@rambler. ru.
Шевченко Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры передачи электроэнергии, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина.
Shevchenko Sergey, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine, e-mail: syurik42@rambler. ru
УДК 681. 121:621. 643.8 БШ: 10. 15 587/2312−8372. 2015. 46 985
РОЗРОБКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ ВИМ1РЮВАННЯ ШВИДКОСТ1 ПЛИННИХ СЕРЕДОВИЩ
В статтг проведено короткий аналгз основних ультразвукових методгв I засоб1 В контролю витратргдкихI газоподгбних середовищ. Запропоновано математичну модель поширенняультра-звуковог хвилг в плинному середовищг та ультразвуковий метод вимгрювання швидкостг плинних середовищ на гг основг. Приведена структурна схема ультразвукового вимгрювача швидкостг потоку на основг амплтудно-частотного методу.
Ключов1 слова: витратомгр, контроль витрат, ультразвук, швидк1сть звуку, частота, ближ-ня зона.
Бшинський Й. Й., Гладишевський М. В.
1. Вступ
Акустичш витратомiри засноваш на використанш того чи шшого акустичного ефекту, якому швидюсть поширення плинного середовища змшюе той чи шший параметр звуково! хвил1 Оскшьки, практично уа. акустичш витратомiри працюють в дiапазонi ультразвукових (УЗ) коливань, тому називаються ультразвуковими.
На сьогодш вщомо три основних ультразвукових ме-тоди за рiзницевим принципом роботи та витратомiри на! х основ! До них ввдносяться фазовi витратомiри (вимь рювання рiзницi фазових зсувiв ультразвукових коливань, що направляються по потоку i проти нього) — частотнi витратомiри (вимiрювання рiзницi частот повторення коротких iмпульсiв чи пакетiв ультразвукових коливань, що направляються одночасно по потоку i проти нього) — часово^мпульсш витратомiри (безпосередне вшшрюван-ня рiзницi часу проходження коротких iмпульсiв, що направляються по потоку i проти нього) [1].
Кожен з вищенаведених методiв мають певнi недо-лiки, основними з яких е низька точшсть за рахунок вщсутносп стабiльно! структури та пульсацш потоку, а також неточшстю у реестрацп положення початку iмпульсного сигналу, обумовлена розмиттям фронту
наростання сигналу, залежшсть чутливостi, а отже час-тоти iмпульсного сигналу ввд розмiрiв трубопроводу, складнiсть обробки сигналу у зв'-язку з використанням багатоканально! структури ультразвукового витратомь ра (УЗВ) [2, 3].
Метою роботи е розробка методу вшшрювання витрат, який забезпечуе високу точшсть вимiрювання та оснований на рiзницевому принцип визначення частот поширення ультразвуково! хвил1
2. Анал1з л1тературних даних та постановка проблеми
Ультразвуковi витратомiри використовуються в про-мисловостi для вимiрювання об'-емно! витрати рiдин вже протягом 20 роюв i з недавшх часiв для вимiрювання об'-емно! витрати газiв. Перша пропозицiя щодо засто-сування ультразвуку для вшшрювання об'-емно! витрати наводиться в шмецькому патентi 1928 року [4]. Однак, тшьки з розвитком п'-езоелектричних перетворювачiв за останнi 40 рокiв УЗВ набули неабияко! привабливостi й засноваш на використанш того чи шшого акустичного ефекту, що виникае при проходженш акустичних коливань через потж плинного середовища.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой