Аналіз стану зубощелепного комплексу пацієнтів з м'' язовими скронево-нижньощелепними розладами та методів їх лікування

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616. 724−008. 6−02:616. 314. 21а Риберт Ю. О.
АНАЛ1З СТАНУ ЗУБОЩЕЛЕПНОГО КОМПЛЕКСУ ПАЦ16НТ1 В З М'-ЯЗОВИМИ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА МЕТОД1В IX Л1КУВАННЯ
Львiвський нацiональний медичний уыверситет iм. Данила Галицького
За сучасними поглядами досл'-дник'-т вважаеться, що зубощелепн деформаци, аномали, порушення оклюз1'-йних сп'-тв'-дношень та функ^ональноУ оклюзи, парафункцижувальних м'-яз'-в в'-д'-грають роль у патогенез захворювань скронево-нижньощелепних суглобiв (СНЩС). Проведено попереднiй аналiз стану зубощелепного комплексу 44 пацiентiв ттьки з м'-язовими скронево-нижньощелепними роз-ладами та метод'-в Ух лкування. Виявлено, що м'-язов! скронево-нижньощелепн'-! розлади у всх об-стежених пацiентiв були сполучен з р'-зною нозологiчною формою зубощелепноУ патологи, серед яких переважали ортодонтична патологiя (54,5%) та патолог'-чне прорiзування трет'-к молярiв (20,4%) у вiцi в '-д 23 до 30 рок'-т. Iншi види патологи даноУ категор'-УУ хворих були характернi для бльш старшого вку- у 9. 1% пацiентiв виявлена ятрогенна патологiя як насл'-док неадекватноУ стомато-лог'-чно'-У допомоги. Ознаки мюфас^ально'-У патологи були виявлен у жувальних м'-язах у 97,7% об-стежених пацiентiв, у 60,8% м'-язи шиУ / у 15,9% м'-язах плечей, що вказуе на залучення в больовий синдром комплексу м'-яз'-т. Зубощелепна патологiя (оклюз'-1опат'-1я) та м'-язов! розлади '-?з залученням м'-яз'-в зустрiчалися у рiзних сполученнях та комбiнацiях, що вимагае '-?ндив'-дуального комплексного пдходу до д '-агностики та лкування хворих. У хворих застосован рiзнi методи лкування, а саме: оклюзотерапя р1'-зними за типами ди оклюз1'-йних шин, сплнтлайн терапiя оригнальним апаратом одночасноУ ди як оклюзшноУ шини так / ортодонтичного апарата. Псля завершення функцонально-го пероду лкування для пiдтримки досягнутих результат'-?в та в'-дновлення функ^онально'-У оклюзУ псля УУ реконструкци здшснено ортопедичне лкування пацiентiв р1'-зними видами ортопедичних конструк^й, у тому числ/ покривними протезами з фiксацiею на телескоп1'-чних коронках. Кпючов1 слова: м'-язова дисфункц1я СНЩС, патолопя зубощелепного комплексу, методи л1кування.
Дослiдження здiйснено за комплексною темою кафедри терапевтичноУ стоматологи ФПДО ЛНМУ iм. Данила Галицького «Еколо& amp-я та пародонт. Дисфункци'- скронево-нижньощелепового суглоба» (державна реестрац/я № 0114и112) та е фрагментом квалiфiкацiйно'-l роботи автора.
Вступ
Зубощепепн деформаци, аномали, порушення окпюзшних стввщношень та функцюнальноТ'- оклюзп, парафункци жувальних м^в в^грають суттеву роль у патогенезi захворювань скронево-нижньощелепних суглобiв (СНЩС) [5−8, 11, 13].
Значна частина авторiв також вважають пе-редумовою розвитку дисфункцш СНЩС i жувальних м^в наявнють дефек^в зубiв i зубних рядiв та вторинн деформаци зубних рядiв, що виникають через несвоечасне протезування [2, 10] або ятрогенну патопопю [11].
Дисфункци СНЩС i жувальних м'-язiв спосте-р^аються i в па^енпв iз цтюними зубними рядами. На думку авторiв [3, 9], дисфункци СНЩС i жувальних м^в у па^ен^в iз цтюними зубними рядами зумовпен аномалiями, деформа^я-ми зубних рядiв, що призводять до порушення оклюзшно-артикулярноТ рiвноваги та м'-язового балансу, просторового орiентування нижньоТ щелепи вщносно верхньоТ.
У зв'-язку з цим великого значення набувае пра-вильне планування етатв функцюнальноТ дiагнос-тики, що дозволяе оптимiзувати об'-ем, пщвищити ефективнють обстеження па^ен^в, та обрати аде-кватн методи пкування [1, 4, 9−12].
Мета дослщження
Мета дослщження — аналiз стану зубощелепного комплексу па^енлв ттьки з м'-язовими скронево-нижньощелепними розладами та ме-тодiв Тх пiкування.
Об'-ект i методи дослщження
Об'-ектом дослщження було 175 па^ен^в, ям звернулися або були скерован на консупьтацiю i пкування з пiдозрою на скронево-нижньощепепн розлади (СНР), серед яких пюпя кпiнiчного i додаткового обстеження у 121 патента дiагноз пщтвердився.
1з 121 пацiента пiспя детального кпЫчного обстеження (анамнез життя i хвороби, виявлен-ня психосоматичних порушень, експрес-тест, стан зубощелепного комплексу, функцюнальний стан СНЩС) та застосування додаткових мето-дiв обстеження (ортопантомографiя та зоногра-фiя СНЩС, ультрасонографiя жувальних м'-язiв i СНЩС, магштно-резонансна томографiя за по-казаннями) у 44 па^енлв (36,4%) дiагностовано м'-язовi розлади, якi включали жувапьнi м'-язи, м'-язи шиТ, м'-язи плечей.
Лкування пацiентiв з м'-язовими скронево-нижньощелепними розладами здшснено залеж-но вщ стану зубощелепного комплексу зi засто-суванням рiзних ортопедичних конструкцш та Тх комбiнацiй.
Анапiз здшснений за виявпенням стану зубощелепного комплексу у па^ен^в тiпьки з м'-язовими СНР та за методами Тх лкування.
Результати дослщження та 1х обговорення
Серед 44 па^ен^в з поеднанням мюфас^а-льноТ патологи СНЩС та дiагностованими оклю-зiопатiями було 11 чоловтв (25,0%) та 33 жiнки (75,0%), що вказуе на переважання цих патоло-гш серед жiнок у три рази.
Кл^чна та вщсоткова характеристика па^ен- ля+мюфас^альна патологiя) за статтю наведе-тiв з поеднаною патологiею (оклюзюпа- на у таблицi.
Табпиця
Кльксна та вiдсоткова характеристика пацieнтiв iз поеднаною патологieю (окпюзiопатiя + мюфас^апьна патологiя) за
статтю
Оклюзюпа™ Мюфасц^альна патолопя
Стать ортодонтична патолопя патолопчне прорiзуван-ня 3-х молярiв множинш дефекти зубного ряду вторинна деформа^я ятрогенна патолопя Патолопчна стертють Пародонти I та II сту-пеня жувальш м'-язи м'-язи шиТ м'-язи плечей
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ч (11) 7 15,9 2 4,5 2 4,5 — - 1 2,3 — - 3 6,8 10 22,7 6 13,6 2 4,5
ж (33) 17 38,6 7 15,9 2 4,5 6 13,6 3 6,8 2 4,5 1 2,3 33 75,0 21 47,2 5 11,4
I 24 54,5 9 20,4 4 9,0 6 13,6 4 9,1 2 4,5 4 9,1 43 97,7 27 60,8 7 15,9
Бтьше шж у половини (54,5%) обстежених па^енлв з м'-язовими розладами серед оклюзю-патш дiагностована «ортодонтична патолопя». Патолопчне прорiзування 3-iх молярiв виявлено у 20,4%, вторинш деформаци зубних рядiв у 13,6%, причому тiльки у жшок- множиннi дефек-ти зубних рядiв у 9,0%, пародонтит I та II ступе-ня також у 9,0%, патолопчна стертiсть у 4,5%.
Звертае увагу, що у 4 па^енлв (9,1%) вияв-лена ятрогенна патолопя внаслiдок неефектив-ного ортопедичного втручання.
Нами здшснений вковий аналiз дiагностова-ноТ патологи зубощелепного комплексу у обстежених па^етчв за Тх нозологiчними формами.
Так «ортодонтична патолопя» виявлена у па-^енлв чоловiчоТ статi, середнiй вш яких стано-вить 30,1 ±3,0 роки, жшочоТ статi — 23,1 ±1,5 роки.
У па^енлв з «патолопею прорiзування третiх молярiв» для чоловЫв середнiй вiк склав 20,0±3,0 роки, для жiнок — 28,3±2,5 роки.
Для оклюзiопатiТ «ортодонтична патоло-гiя+патологiчне прорiзування третiх молярiв» середнш вiк чоловiкiв склав 20. 0±4.0 роки, для жшок 28. 3±3,5 роки.
Оклюзюпаля «вториннi деформаци» виявленi тiльки у жшок, середнш вш яких склав 41,6±5,9 роки.
Iншi види оклюзюпатш «множиннi дефекти зубних рядiв», «патолопчна стертють», «пародонтит», «ятрогенна патолопя» та Тх комбшаци були характеры для па^енлв у вiковому дiапа-зонi вiд 49 рокiв до 78 рош.
При аналiзi мюфас^альноТ патологи патоло-гiчнi ознаки (бть, напруга, дискомфорт та iншi ознаки, характеры для м'-язовоТ форми СНР) для жувальноТ групи м'-язiв, виявлеш в 97,7% обстежених (одна па^ентка мала скарги тiльки на м'-я-зи шиТ), м'-язiв шиТ у 60,8% та м^в плечей — у 15,9% па^енлв.
Цi ознаки виявлялися у рiзних комбiнацiях з переважанням уражень жувальних м^в i м'-язiв плечей.
Враховуючи сполучний характер як рiзною за формою оклюзшноТ патологiТ, так i мюфас^аль-ноТ патологiТ, лiкування пацiентiв включало оклюзшну терапiю, ортодонтичнi заходи та рiзнi варiанти на завершальному еташ ортопедичного лiкування, спрямованого на шдтримку досягну-тих результатiв.
Загалом у лкуванш 44 пацiентiв проведено оклюзютерашю рiзними типами кап у 34 па^ен-тiв, сплiнтлайн терапiю у 18 па^енлв, здiйснено рацiональне протезування рiзними типами орто-педичних конструкцш 11 пацiентiв.
П'-яти пацiентам, у яких пюля оклюзiотерапiТ необхiдно було вщновити оклюзiйнi сшввщно-шення з Тх реконструк^ею, здiйснено Тх вщнов-лення протезами з фiксацiею на телескошчних коронках.
Оклюзiотерапiя у сполученш зi сплштлайнте-рапiею здiйснена у 15 па^енлв, середнiй вiк яких склав 26,1±4,1 роки. 1з них у одного патента з ортодонтичною патологiею, у двох з вторин-ними деформацiями, у 2-х з ятрогенною патолопею, у одного з пародонтитом 1−11 ступеня.
Оклюзютерашя у сполученш з наступним вщ-новленням оклюзшних сшввщношень протезами на телескошчних коронках здшснена у одного патента 56 рокiв iз множинними дефектами зубних рядiв.
Оклюзiотерапiя, сплiнтлайнтерапiя з наступним рацюнальним протезуванням здiйснена 2-м па^е-нтам, iз них одному 56 роюв з вторинними дефор-мацiями i ятрогенною патологiею та одному па^е-нту 19 рокiв iз ортодонтичною патолопею.
Позитивних результалв лiкування мюфас^а-льноТ патологи тiльки протезними конструк^ями з фiксацiею на телескопiчних коронках з реконс-трукцiею оклюзiйних сшввщношень шд контролем аксюграфи досягнуто у 3-х пацiентiв з множинними дефектами зубних рядiв i пародонтитом 1−11 ступеня.
Оклюзюпаля i «пожиттева» капа застосована у одного пацiента 36 рокiв iз ортодонтичною па-тологiею.
Висновки
1. Виявлено, що м'-язовi скронево-нижньощелепнi розлади у всiх обстежених па^е-нтiв були сполученi з рiзною нозологiчною формою зубощелепноТ патологи, серед яких пере-важали ортодонтична патолопя (54,5%) та патолопчне прорiзування трелх молярiв (20,4%) у вь цi вiд 23 рош до 30 рокiв. Iншi види патологiТ даноТ категори хворих були характерш для бiльш старшого вку.
2. У 9. 1% па^енлв виявлена ятрогенна пато-логiя, як наслщок неадекватноТ стоматологiчноТ допомоги.
3. Ознаками мюфасцГальноТ патологи у обстежених в 97,7% були задiянi жувальш м'-язи, у 60,8% м'-язи шиТ i у 15,9% м'-язи плечей, що вка-зуе на залучення у болюний процес комплексу м'-язГв.
4. Зубощелепна патологiя (оклюзiопатiя) та м'-язовi розлади iз залученням м'-язГв зустрГчали-ся у рiзних сполученнях та комбшацГях, що ви-магае шдивщуального комплексного пiдходу до дiагностики та лiкування хворих.
5. У лшуванш хворих застосованi рiзнi методи лкування, а саме: оклюзiотерапiя рiзними за типами дiТ оклюзшних шин, сплiнтлайн терапiя оригiнальним апаратом одночасноТ дiТ як оклю-зшно'-Т шини так i ортодонтичного апарата. Пюля завершення функцiонального перiоду лкування для пiдтримки досягнутих результатiв та вщнов-лення функцiональноТ оклюзГТ пюля ТТ реконстру-кцiТ здiйснено ортопедичне лкування пацiентiв рГзними видами ортопедичних конструкцш, в тому числГ покривними протезами з фiксацiею на телескошчних коронках.
Перспективи подальших дослiджень
Аналiз та визначення залежностi мГж сугло-бовими скронево-нижньощелепними розладами i зубощелепною патологiею та методiв Тх лку-вання.
Лiтература
1. Антоник М. М. Анализ статической и динамической окклюзии зубных рядов на диагностических моделях / М. М. Антоник, И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнов // Российский стоматологический журнал. — 2011. — № 1. — С. 4−6.
2. Дмитренко I.A. Особливост дiагностики та лкування хворих з дефектами зубних рядГв частковими зшмними протезами з ура-хуванням стану скронево-нижньощелепного суглоба: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук: спец. 14. 01. 22 «Стоматолопя» / I.A. Дмитренко. — K., 2013. — 18 с.
3. Долгалев A.A. Современные методы комплексной диагностики и лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / A.A. Долгалев // Клиническая стоматология. — 2007. — № 2. — С. 58−63.
4. Макеев В. Ф. Особливост диференцГальноТ дiагностики скроне-во-нижньощелепних розладiв за клшГчними i рентгенолопчними ознаками / В. Ф. Макеев, У. Д. Телшевська, Р. В. Кулшченко, М.1. Заверуха // УкраТнський стоматологiчний альманах. — 2011. — № 1 — С. 69−74.
5. Неспрядько В. П. Суглобовий фактор при ортодонтичному лку-ванш: матерiали мГжнар. конф. «Актуальнi проблеми ортодон-тп» / В. П. Неспрядько, М. С. Драгомирецька, Ю.В. КлГтинський. — ЛЬВГВ: ДООО, 2010. — С. 48−50.
6. НовГков В.М. Кореляцiйнi зв'-язки мГж м'-язово-суглобовою дис-функцiею СНЩС та оклюзГйними порушеннями при рГзних видах прикуЫв / В.М. НовГков, Ю. С. Лунькова // Проблеми екологп та медицини. — 2011. — № 15(3−4). — С. 120−122.
7. Смаглюк Л. В. Структура симптомГв дисфункцп скронево-нижньощелепного суглоба в залежностГ вщ морфо-функцГонального стану зубощелепноТ дтянки / Л. В. Смаглюк, Н.М. ТрофГменко // ВГсник стоматологи. — 2005. — № 2. — С. 7577.
8. Чжу Вей Вей. Взаемозв'-язок м'-язово-суглобовоТ дисфункцп та оклюзшних сшввщношень шсля ортодонтичного лГкування у па-цГенлв з патологГею II класу 1-го та 2-го пщклаав за Енглем / Вей Вей Чжу // Новини стоматологи. — 2011. — № 2. — С. 64−66.
9. Шейко А. П. Взаемозв'-язок оклюзшних порушень i синдрому бо-льовоТ дисфункцп / А. П. Шейко // УкраТнський стоматолопчний альманах. — 2012. — № 2. — С. 124.
10. Шибшський В. Я. Вплив оклюзшних порушень на внутршш розлади скронево-нижньощелепних суглобГв та Тх диференцшна дГагностика з допомогою магнггно-резонансноТ томографп: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук: спец. 14. 01. 22 «Стоматолопя» / В. Я. Шибшський. — Л., 2009. -20 с.
11. Яценко И. В. Механизм развития симптома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС при ортодонтическом лечении аномалий прикусе с удалением третих моляров: матерiали II з'-Тзду Укра-ТнськоТ асоцацм черепно-щелепнолицевих хiрургiв / И. В. Яценко, О. В. Рыбалов, О. И. Яценко. — К., 2011. — С. 313−316.
12. Kevilj R. Temporomandibular disorders and bruxism / R. Kevilj, K. Mehulic, A. Dundjer // Minerva Stomatol. — 2007. — Vol. 56, № 7. — P. 393−397.
13. Michelotti A. The role of orthodontics in temporomandibular disordes / A. Michelotti, G. lodice // J. Oral. Rehabil. — 2010. — № 9. -P. 95−97.
14. Okeson J.P. Noctural bruxing ivents in subjects with sleep disordered breathing and'- control subjects / J.P. Okeson, B.A. Phillips, D.T. Deny [et al.] // J. Craniomandibular disord. — 1991. -Vol. 5, № 4. — P. 717−727.
15. Tsukiyama Y. An evidence-based assesment of occlusal adjastment as a treatment, for temporomandibular disorders / Y. Tsukiyama, G.T. Kazuyoshi // J. Prosthet. Dent. — 2001. — Vol. 86, № 1. — P. 57−66.
References
1. Antonik M.M. Analiz staticheskoj i dinamicheskoj okkljuzii zubnyh rjadov na diagnosticheskih modeljah / M.M. Antonik, I. Ju. Lebedenko, S.D. Arutjunov // Rossijskij stomatologicheskij zhurnal. — 2011. — № 1. — S. 4−6.
2. Dmitrenko I.A. Osoblivosti diagnostiki ta likuvannja hvorih z defektami zubnih rjadiv chastkovimi znimnimi protezami z urahuvannjam stanu skronevo-nizhn'-oshhelepnogo sugloba: avtoref. dis. na zdobuttja naukovogo stupenja kand. med. nauk: spec. 14. 01. 22 «Stomatologija» / I.A. Dmitrenko. — K., 2013. — 18 s.
3. Dolgalev A.A. Sovremennye metody kompleksnoj diagnostiki i lechenija disfunkcii visochno-nizhnecheljustnogo sustava / A.A. Dolgalev // Klinicheskaja stomatologija. — 2007. — № 2. — S. 58−63.
4. Makeev V.F. Osoblivosti diferencial'-noT diagnostiki skronevo-nizhn'-oshhelepnih rozladiv za klinichnimi i rentgenologichnimi oznakami / V.F. Makeev, U.D. Telishevs'-ka, R.V. Kulinchenko, M.I. Zaveruha // UkraTns'-kij stomatologichnij al'-manah. — 2011. — № 1 -S. 69−74.
5. Nesprjad'-ko V.P. Suglobovij faktor pri ortodontichnomu likuvanni: materiali mizhnar. konf. «Aktual'-ni problemi ortodontiT» / V.P. Nesprjad'-ko, M.S. Dragomirec'-ka, Ju.V. Klitins'-kij. — L'-viv: DOOO, 2010. — S. 48−50.
6. Novikov V.M. Koreljacijni zv'-jazki mizh m'-jazovo-suglobovoju disfunkcieju SNShhS ta okljuzijnimi porushennjami pri riznih vidah prikusiv / V.M. Novikov, Ju.S. Lun'-kova // Problemi ekologiT ta medicini. — 2011. — № 15(3−4). — S. 120−122.
7. Smagljuk L.V. Struktura simptomiv disfunkciT skronevo-nizhn'-oshhelepnogo sugloba v zalezhnosti vid morfo-funkcional'-nogo stanu zuboshhelepnoT diljanki / L.V. Smagljuk, N.M. Trofimenko // Visnik stomatologic — 2005. — № 2. — S. 75−77.
8. Chzhu Vej Vej. Vzaemozv'-jazok m'-jazovo-suglobovoT disfunkciT ta okljuzijnih spivvidnoshen'- pislja ortodontichnogo likuvannja u pacientiv z patologieju II klasu 1-go ta 2-go pidklasiv za Englem / Vej Vej Chzhu // Novini stomatologic — 2011. — № 2. — S. 64−66.
9. Shejko A.P. Vzaemozv'-jazok okljuzijnih porushen'- i sindromu bol'-ovoT disfunkciT / A.P. Shejko // UkraTns'-kij stomatologichnij al'-manah. — 2012. — № 2. — S. 124.
10. Shibins'-kij V. Ja. Vpliv okljuzijnih porushen'- na vnutrishni rozladi skronevo-nizhn'-oshhelepnih suglobiv ta Th diferencijna diagnostika z dopomogoju magnitno-rezonansnoT tomografiT: avtoref. dis. na zdobuttja naukovogo stupenja kand. med. nauk: spec. 14. 01. 22 «Stomatologija» / V. Ja. Shibins'-kij. — L., 2009. — 20 s.
11. Jacenko I.V. Mehanizm razvitija simptoma myshechno-sustavnoj disfunkcii VNChS pri ortodonticheskom lechenii anomalij prikuse s udaleniem tretih moljarov: materiali II z'-Tzdu UkraTns'-koT asociaciT cherepno-shhelepnolicevih hirurgiv / I.V. Jacenko, O.V. Rybalov, O.I. Jacenko. — K., 2011. — S. 313−316.
12. 12. Kevilj R. Temporomandibular disorders and bruxism / R. Kevilj, K. Mehulic, A. Dundjer // Minerva Stomatol. — 2007. — Vol. 56, № 7. — P. 393−397.
13. Michelotti A. The role of orthodontics in temporomandibular disordes / A. Michelotti, G. lodice // J. Oral. Rehabil. — 2010. — № 9. -P. 95−97.
14. Okeson J.P. Noctural bruxing ivents in subjects with sleep disordered breathing and'- control subjects / J.P. Okeson, B.A. Phillips, D.T. Deny [et al.] // J. Craniomandibular disord. — 1991. -Vol. 5, № 4. — P. 717−727.
15. Tsukiyama Y. An evidence-based assesment of occlusal adjastment as a treatment, for temporomandibular disorders / Y. Tsukiyama, G.T. Kazuyoshi // J. Prosthet. Dent. — 2001. — Vol. 86, № 1.- P. 57−66.
Реферат
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО КОМПЛЕКСА ПАЦИЕНТОВ С МЫШЕЧНЫМИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫМИ РАСТРОЙСТВАМИ И МЕТОДОВ ИХ ЛЕЧЕНИЯ Рыберт Ю. А.
Ключевые слова: мышечно-суставная дисфункция ВНЧС, патология зубочелюстного комплекса, методики излечения.
Согласно современных взглядам считается, что зубочелюстные деформации, аномалии, нарушения оклюзионных соотношений и функциональной окклюзии, парафункции жевательных мышц играют существенную роль в патогенезе заболеваний височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС). Проведен анализ состояния зубочелюстного комплекса 44 пациентов только с мышечными височно-нижнечелюстными расстройствами и методов их лечения. Выявлено, что мышечные височно-нижнечелюстные расстройства у всех обследованных пациентов сочетались с разной нозологической формой зубочелюстной патологии, среди которых преобладали ортодонтическая патология (54,5%) и патологическое прорезывание третих моляров (20,4%) в возрасте от 23 до 30 лет. Другие виды патологии данной категории больных были характерны для более старшего возраста. У 9,1% пациентов выявлена ятрогенная патология, как следствие неадекватного стоматологического лечения.
Симптомы миофасциальной патологии были выявлены в жевательних мышцах обследованных пациентов в 97,7%, в 60,8% мышц шеи и 15,9% мышц плечей, что указывает на вовлечение в болевой синдром комплекса мышц.
У больных применены разные методы лечение, а именно: окклюзиотерапия разными по типу действия окклюзионными шинами, сплинтлайн терапия, оригинальным аппаратом одновременного действия как окклюзионной шины, так и ортодонтического аппарата. После завершения функционального периода лечения для поддержки достигнутых результатов и восстановления функциональной окклюзии, после ее реконструкции проводилось ортопедическое лечение пациентов разными видами ортопедических конструкций, в том числе покрывными протезами с фиксацией на телескопических коронках.
Summary
EVALUATION OF DENTOFACIAL COMPLEX IN PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR MUSCLE DISORDERS AND APPROACHES IN THEIR TREATMENT Rybert Yu. O.
Key words: muscle dysfunction of TMJ, pathology of dentofacial complex, treatment approaches.
Nowadays researchers believe that the dentofacial deformations, abnormalities, deviations in occlusal relations and functional occlusion, parafunctions of masticatory muscles affect the pathogenesis of diseases of temporomandibular joint (TMJ)
Preliminary analysis of the state of dentofacial complex was conducted on 44 patients who had only disorders of temporomandibular muscles. We also considered the methods of their treatment.
It was revealed that disorders of temporomandibular muscles in all examined patients were connected with different clinical entity of dental pathology with the predominance of orthodontic pathology (54. 5%) and abnormal eruption of third molars (20. 4%) at the age of 23 to 30. Other pathologies of these patients were typical for older age and included 9. 1% of patients who had iatrogenic pathology as a result of inappropriate dental care.
Signs of myofascial pathology associated with chewing muscles were found in 97. 7% of the patients, with the neck muscles were detected in 60. 8% and 15. 9% the pathology was associated with the muscles of the shoulders indicating involvement of the complex of muscles in pain syndrome.
Dentofacial pathology (pathological occlusion) and muscle disorders involving different muscles occurred in various combinations require the patient-centred approach to diagnosis and treatment. We tried to apply different treatment approaches in our practice, namely occlusal therapy with occlusal splints of different types of action, splint line therapy using original device acting as both occlusal splint and orthodontic appliance. Orthopaedic therapy of patients with various types of orthopaedic restorations including telescopic crown overdentures were performed upon completion of the functional treatment stage to maintain achieved results and restore functional occlusion after its reconstruction.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой