Инъикоси симои зан дар «Б?стон»-и Саъдии Шероз?

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 82/821.0 ББК 83.3 Тадж
ИНЪИКОСИ СИМОИ ЗАН ДАР «Б?СТОН"-И САЪДИИ ШЕРОЗ?
ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В МЕСНЕВИ СААДИ ШЕРОЗИ «БУСТОН»
REFLECTION OF WOMAN S IMAGE IN MESNEVI «BUSTON» BY SAADI SHEROZI
Ключевые слова: творчество Саади, характеристика образа женщины, достоинства женщины, женщина-мать, потенциал женщины, поэтические средства
Автор дает характеристику образа женщины в творчестве Саади Шерози. Поэт показывает не только достоинства женщины: стойкость, терпение, зрелость и красоту, но и её испорченность. Саади отмечает ее красноречие, примерное поведение, стыдливость. Поэт показывает заботливую, красивую, достойную женщину, которая является хранительницей семейного очага. Саади уделяет большое внимание образу женщины-матери. Также он даёт и отрицательную оценку поведения женщин. Женщина может быть хитрой, коварной, непостоянной в своих чувствах и эгоистичной. Поэт призывает женщину быть чистой, красивой, преданной, наставлять мужчин на истинный путь. Создавая образ женщины, отражая её внешний облик и духовный мир, воспевая достоинства неповторимой женской натуры, Саади считал своим творческим долгом раскрыть весь сосредоточенный в женщине потенциал. Саади Шерози находит поэтические художественные средства для раскрытия образов своих героинь.
Key words: characteristics of woman S image, woman'-s dignity, woman-mother, sa'-di creations, woman'-s potential, poetic means.
The author of the article characterizes women'-s images in Saadi Sherozi '-s creation. The poet points out not only woman'- dignities such as: stoicism, patience, maturity and beauty, but her depravity either. Saadi marks their eloquence, good behavior, bashfulness. The poet depicts a careful, lovely and worthy woman who is a guardian offamily'-s hearth. Particular attention is paid to the image of woman-mother. He gives a negative assessment of women'-s behaviour as well. Women can be sly, crafty, inconstant in their feelings and egoistic. The poet invokes a woman to be pure, beautiful, devoted- to admonish men from bad roads. Creating a woman'-s
А? ророва Гулче? ра Усмоновна,
н.и.ф., дотсент, муовини директор оид ба кор? ои тарбиявии ДИС ДДТТ (То?икистон, Хуцанд)
Ахророва Гульчехра Усмоновна,
к.ф.н., доцент, заместитель директора по воспитательной работе Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции (Таджикистан, Худжанд)
Ahrorova Gulchehra Usmonovna,
candidate of philological sciences, Associate Professor, deputy director on upbringing work of the Institute of Economy and Trade under the Tajik State University of Commerce (Tajikistan Khudjand)
E-MAIL: akhrorava@mail. ru
93
Ahrorova G. U. Reflection of Woman'-s Image in Mesnevi «Buston» by Saadi Sherozi
image, reflecting her outward appearance and inner world, praising the dignities of unique woman'-s nature Saadi keeps to the opinion that a disclosure of all potential concentrated in woman is considered as his creation duty. Saadi Sherozi finds poetic imaginative means for revelation of presentation of his heroine'-s images.
Ом? зиш ва та?? и?у баррасии сайри чандасраи таърихи адабиёти форсу то? ик аз он гуво? меди? ад, ки тимсоли зан дар осори адабии мардуми форсизабон реша? ои ?адим? дорад ва зу? ури он дар манобеи адабии давраи ку? ан ба назар мерасад. Дар асотир, ривоёт ва достон? ои ?амосавии бостон? че? раи занон бо хусусият? ои мумтозе инъикос ёфтаанд. Донишмандону суханварони адабиёти форс? дар? арн?ои мухталиф бар он муваффа? шудаанд, ки гановати маънав?, зо? иру ботин ва хислату сифоти занонро дар осори бадеии хеш ба тасвир оваранд ва дар ин мавз? ъ силсилаи симо? ои ?овидонае биофаранд.
Саъдии Шероз? аз бузургтарин адиби форсу то? ик аст, ки дорои осори гаронба? ое чун «Б?стон» ва «Гулистон» мебошад. Ин осори пурму? тавои адабиёти форсу то? ик нишонди? андаи ро? и дурусти зиндаг? ва? идоятгари одобу ахло? и ?асана гардидаанд.
«Б?стон» асари гаронба? ои тарбияв? буда, фарогири да? боб оид ба адлу тадбир, э? сону каромат, ризову? аноат, шукр бар офият ва олами тарбият аст. Суханг? и бузурги Шероз дар осори беназири хеш перомуни манзалату матонат, тамкину та? аммул, камолу? амол ва? атто табо? кории занон андеша? ои ?олиб баён намудааст. «Дар ин дунёе, ки Саъд? дар «Б?стон"-и хеш на? ши онро рехтааст, ?е? чиз беравна? тару бе? илватар аз бадиву зишт? нест. Саъд? мек? шад, ки? ар чиро зиштиву бадист, аз арсаи ин? а?он бизудояд ва дар? амаи ?а?он ?уз некиву зебо? чизе бо? нагузорад» [2, с. 188]. Дар ин осори м?? ташам зан ма? оми хеле воло дошта, тасвири бузургиву ша? омат, одобу фазилат, тавоноиву зебоии? исмониву р?? онии? аз масоили умдаву мубрам ба шумор меравад. Саъд? бе? тарин хислати занонро дар хушбаёниву суханвар?, хирадмандиву ориф? ва ахло? и поку шарму озарм дарёфтааст. Зан дар? икоя?о бештари маврид ситоиш карда шудааст. Шинохти ма? оми зан ва ар? и волои шахсияти? яке аз ормон? ои му? ими ?акими Шероз буда, дар асар зан голибан чун маз? ари зебо?, му? ассанот, тимсоли некиву пок? ва офарандаи инсони комил тасвир шудааст. Саъд? дар боби? афтум, ки «Дар олами тарбият» унвон дорад, ба таври муфассал дар мавриди хислати зани хубу фармонбар, гамгусору бохирад ну? таи назари хешро баён мекунад. Саъд? зани хуб ва ахло? и ?амидаи ?ро ормони худ донистааст:
Зани хуби фармонбари порсо Кунад марди дарвешро подшо.
Бирав, пан? навбат бизан бар дарат,
Чу ёре мувофи? бувад дар барат.
?ама р? з, агар гам х? р?, гам мадор,
Чу шаб гамгусорат бувад дар канор.
Киро хона ободу? амхоба д? ст,
Худоро ба ра? мат назар с? и ?ст [7, с. 232−233].
Шоир дар тасвири симои зан ниго? и хоса дорад.? симои зан ва андешаву а? ида?ои доир ба зан доштаи худро бо овардани? икоёти ало? ида дар бораи вазъ ва р?? ияи занон дар оила ва дар муносибати байни марду зан иброз доштааст, ки ин низ яке аз ро?? ои ифодаёбии фикр ва пеш гирифтани майлони тозае дар офариниши ин
94
А? ророва Г. У. Инъикоси симои зан дар «Бустон"-и Саъдии Шерози
тимсол мебошад. Зан д? сти наздик, рафи? и хуб, равшангари хонаву макон, бунёдгари р? згори осуда ва дар иш? вафодор аст.
Чу мастур бошад зани хубр? й,
Ба дидори? дар бщишт аст ш? й [7, с. 233].
Зан садо? ат ва вафодориро дар шахсияти худ бо сифат? ои мардонаг? ва далериву шу? оат пайвастааст. Ба ибораи донишманди шинохтаи то? ик ?онон Бобокалонова «Саъд? зани хушгуфтор ва хушмуомиларо бе? тарин инсон дониста ва мардро ба он даъват мекунад, ки иззати нафси занро нако? онад ва бо вай хушмуомила ва некрафтор бошад» [1, с. 94]. Зан аз ниго? и шоир о? илу доно, наси? атгару донишманд аст ва бо сухани пандомезу? акимонаи худ инсонро ба ро? и рост? идоят карда метавонад. Саъд? дар мавриди зане сухан мег? яд, ки тавонистааст? амсари худро аз рафтори зишту ношоиста ва бад? а?ливу х? и бад ниго? дорад. Зан? одир аст, мардро панду андарз ди? ад ва? ро ба кори нек? идоят намояд. Дар? икояти боби шашум овардааст:
Ба де?? они нодон ч? хуш гуфт зан,
Ба дониш сухан г? й, ё дам мазан…
Ч? нек? задаст ин масал бархаман:
«Бувад хурмати? ар кас аз хештан» [7, с. 218].
Ё дар? икояти дигар овардааст:
Зане гуфт бозикунон ш? йро:
«Асал талх бошад турушр? йро».
Ба д? зах барад мардро х? и зишт,
Ки ахло? и нек омадааст аз бщишт [7, с. 232].
Аз? амъи ин абёт маълум мегардад, ки зан метавонад мардро аз кори бад, рафтори ношоиста, х? и зишт ниго? дорад. Ба гуфти А? мади Ран? бар: «…зане, ки чораандеш асту гире? кушой, зане, ки роздор асту ройзан ва зане, ки олим асту донишманд, наметавон байни? ва мардаш тафовуте? оил шуд, ки? ст гире? кушои мушкилоти мардон» (4, с. 179).
Шоир ончунон гар? и ?одисоту олам аст, ки метавонад бо тафсилоту? узъиёте, ки тахайюли парвозиаш пеши назар меоварад, са? ифа?ои зиёдро пур кунад ва дар айни замон ин амалро бо шефтагии тамом ан? ом биди? ад. Тан? о шефтагии худи? унармандон аст, ки ба? унари? ?озибаи нотакрор мебахшад ва ин шефтагиро хонанда аз даруни матн ба хуб? э? сос мекунад. Саъд? чун аз хислати хоси занон сухан меронад, калимаву ибороти тоза ва тавсифоти? олиб ба кор мебарад. Ширинии лафз ва нозукии хаёли Саъд? аз? ар мисраи осори? аён мегардад. Дар ашъори шоир кам санъати лафз? ва маънавие ву? уд дорад, ки ба кор гирифта нашуда бошад. Шоир дар тар? резии а? оиду афкори хеш? унари на? иби сухангустар? намоиш дода, тасвироти хуби шоиронаро корбаст намудааст. Чунончи, ибораву тавсифоти «зани хушманиш, некхо?, хушсухан, дилнишин, хуштабъ, порсо, л? ъбати хуби ман, хушх? и ороста, париче? ра» мисоли ин иддаоянд:
Агар порсо бошаду хушсухан,
Нига? дар нак? ию зишт? макун.
Зани хушманиш дилнишинтар, ки хуб,
Ки омезгор? бип? шад уюб [7, с. 233].
Ё дар? икояти дигар шоир гуфтааст:
Паричехрае буд ма? буби ман,
Бад-? гуфтам: «Эй л? ъбати хуби ман» [7, с. 236].
95
Ahrorova G. U. Reflection of Woman'-s Image in Mesnevi «Buston» by Saadi Sherozi
?амъи абёту ашъори дар ин тад? и?от и? тибосшуда бар он гуво? анд, ки Саъдй аз? ама навъ? ои гуногуни ма? оз, ташбе? у истиора, тазоду му? обала, кинояву муболига, талме? у сифатчиниро дар иртибот бо симои зан ба кор бурдааст.
Дар адабиёти форсу то? ик, чи манзуму чи мансур, мутава?? е? мешавем, ки нависандагону шоирон аз зан-модар ба некй ёд намудаанд. Волидайн, бахусус, модарро э? тиром кардан талаби Худованд буда, нофармон? ба он? о гуно? ест афвнопазир. Саъд? ба модар ва э? тирому поси? ди?? ати махсус меди? ад. Дар асари хеш шоир модарро чун сарчашмаи? аст? ситоиш мекунад ва аз фарзандон хо? иш дорад, то э? тиромашро ба? о оранд:
Канору бари модари дилпазир,
Би? ишт асту пистон дар? ц? и шир [7, с. 248].
Шоир модарро ба дарахте шабо? ат меди? ад, ки меваи ширини он фарзанд аст: Дарахтест болои цонпарвараш,
Валад меваи нозанин дар бараш.
На раг? ои пистон даруни дил аст?
Пас, ар бингарй, шир хуни дил аст [7, с. 248].
?аким Фирдавс? низ модарро ба дарахте монанд кардааст, ки аз он меваи шо??, яъне шо? и фаррух Фаридун ба дунё омадааст:
Зане буд, ороиши р? згор,
Дарахте, к-аз? фарри шо? ба бор [5, с. 230].
Саъд?, махсусан, ба суханон ва наси? ати волидайн г? ш андохтану озор надодани дили он? оро таъкид кардааст:
?авоне сар аз ройи модар битофт,
Дили дардмандаш ба озар битофт [7, с. 249].
Шоир ба иродаи муста? ками модарон ва умуман инсон? ои со? ибхирад ишора карда, ташаккули шахсияти инсонро дар омезиши а? лу хирад ва ма? орату истеъдод таъкид месозад. Модарони офаридаи? шахсони мушфи? у ме? рубон ?астанд, ки аз нокоми? ои фарзандон мес? занд, нисбати та? дири фарзанди худ бетараф нестанд. Аз са? ифа?ои э? оди шоир пай бурдан мумкин аст, ки Саъд? вассофи борикбин, э? соскунандаи нозуки? ои хислати зан, ??янда ва ёбандаи усул? ои тоза дар бахши офариниши тимсоли зан аст. Шоир дар? усту???ои па? лу?ои нав ва нодири хислат, хул? у атвор, табиати занон? е? го? махдуд ва тангназар набуд. Ма? орати шоиронаи Саъд?, ?идду ?а?ди вай дар офариниши че? раи зан бурди э? одии? дар тасвироти? а??онии инсони комил имконият? ои фаровони нигориши мушаххас ва образнокро ба? ам созгор овардааст.
Вале, бо ин? ама зебоиву му? ассанот, хушрафториву хушгуфтор? зиштиву носоз-гории зан низ аз назари шоир дур нест. ?атто дар? иссаву ривоёти? удамо ин ну? та равшан ба назар мерасад. Чунончи, дар? иссаи «Мушкдона ва Шо? изанон», ки дар охири а? ди Сосониён арзи? аст? карда, миёни мардум маш? ур буд, М? бадон чун ба назди Хусрави Парвиз ворид мешуд, ?амвора ?ро бо суханони «Шо?о! Дар зиндагон? саодатманд ва бар душманонат пир? з бош, хайру сахо кун ва аз тоати занон и? тиноб варз!» шодбош мегуфт. Ин тоати зан? амон доми фиреб аст, ки мард, бегумон, го? е ба он меафтад. Дар таъкиди ин? азия метавон аз достони «Синдбоднома"-и Зиёуддин Нахшаб? ёдовар шуд [3, с. 232]. Ба ин маън? Саъд? дар «Б?стон» овардааст:
Дилором бошад зани некхо?,
Валекин зани бад, Худоё, пано?!
Чу т? т? калогаш бувад? амнафас,
?анимат шуморад халос аз? афас [7, с. 233].
96
А? ророва Г. У. Инъикоси симои зан дар «Бустон"-и Саъдии Шерози
Аз ниго? и Саъд? ?амзист? бо зани ношоиста ва бадрафтор гайри? обили та? аммул аст ва шоир зани бадро калоге медонад, ки? е? т? т? то? ати зиндаг? намуданро бо? надорад.
Ё дар? ои дигар мег? яд:
Зани хуштабъ ган? асту ёр,
Ра? о кун зани зишти носозгор [7, с. 234].
Дар «Гулистон» низ? амин нукта го?-го? ба назар мерасад. Дар? икояти боби пан? ум оид ба симои зани пире сухан меравад, ки мард аз дидани? меран? ад ва? ро ба хор ташбе? додааст:
Гул ба торо? рафту хор бимонд,
Ган? бардоштанду мор бимонд [6, с. 180].
Вале, бо ин? ама ифода? ову сарзаниш? о нисбати зан, э? тирому д? стдории шоир дар асар бештар ба назар мерасад. Орзуву ормони Саъд? ин аст, ки зан? амеша ободкунандаву чароги равшани хонадон бимонад ва мардро низ ба покии ахло? ва сабру та? аммул ?идоят намояд.»… Зан дигар мавриди сарзаниш? арор намегирад, балки мардро андарз меди? ад ва? ро ба с? и кори бартару бе? тар даъват мекунад» (8, с. 93). Ба ин маън? Саъд? гуфтааст:
Харобат кунад шо? иди хонакан,
Бирав, хона обод гардон ба зан! (7, с. 234).
Лозим ба таъкид аст, ки Саъдии Шероз?, ро? еъ ба зан ва ма? оми? дар? амъияти он замон дар доираи ахло? у одоб ва фалсафаи? уруни вусто му? окима меронад ва из? ори муло? иза менамояд. Бино бар ин, ин? амеша назари Шайх Саъд? ро? еъ ба ин масъала? обили ?абули имр? зиён шуда метавонад. Ин нуктаро? ан?з аллома Шиблии Н? ъмон? таъкид карда буд:
?ойи басе таассуф аст, ки рутбаву дара? аи зан дар замони Шайх нисбат ба мард таназзул ёфта ва занро аз мард пасттар мешумурданд ва, лизо, касоне, ки ба занонашон зиёд му? аббат ва ало? а доштанд, он? оро занпараст мехонданд ва мардум ба он? о таъна мезаданд. Шайх, агарчи аз тарафи ин ашхос маъзарат хоста, мег? яд: Касеро, ки бин? гирифтори зан,
Макун, Саъдиё, таъна бар вай мазан.
Ту? ам ?авр биниву бораш каш?,
Агар як шабе дар канораш каш?.
Занон ш? ху фармонде? у саркашанд,
Валекин бидидам, ки дар бар хушанд.
Лекин афс? с, ки мардум гаразу гояти ин пайкари? удсро фа? ат нафспарастиву шав? атрон? фа? мида ва надонистанд, ки ин? инси латиф обу ранги че? раи коинот мебошад.
Шайх ро? еъ ба зан? идояти дигаре дода, ки аз он собит мешавад дара? а ва пояи ахло? дар он замон то ч? ?адар паст шуда будааст:
Зани нав кун, эй д? ст, дар? ар ба? ор,
Ки та? вими порина н-ояд ба кор.
Вале агар зан? ам бихо? ад ?амин фалсафаро ба кор бандад, шумо ч? ?авоб хо? ед гуфт? (8, с. 55−56).
Бо ву? уди ин, тасвири бадеии симои зан ва андешаву афкори Саъдии Шероз? ро? еъ ба ма? ому мартабаи? некбинонаву хайрхо? она сурат гирифта, устоди инсон-шинос маъни? ои ?олибро оид ба? инси латиф бо ранги тоза ва таровати дилпазир баён доштааст. Дар ин асар ду? анбаи чигунагии сирати зан ба мушо? ида мерасад. Аз як? ониб, хислати зан аз ниго? и башард? стона ба таъкид омада бошад, аз? ониби
97
Ahrorova G. U. Reflection of Woman'-s Image in Mesnevi «Buston» by Saadi Sherozi
дигар зиштиву носозгории вай дар раванди зиндаг? ба равшан? бозг? й шудааст. Мо бар ин боварем, ки ин маън? аз чигунагии дунёи ботинии зан сар мезанад. Аз а? ида?ои ихтилофангези сада? ои миёна аст, ки барои зан баробари ар? гузор? марз? ое э? од карда буд. Аммо к? шиш?ои суханварони пешин дар мавриди бозг? йи чигунагии сиришти зан бо он? ама бартариву сифоти зишташ хеле? олибанд ва ибтикороти эшон аз? а?и?ати айнии офаринишгарии он? о дар мавриди зан дарак меди? ад. Зан дар «Б?стон» бисёр ар? манд ва гаронсанг муарриф? шудааст. Шоир дар осори гаронба? ои хеш аз сифат? ои неки занон ёдовар шуда, эшонро чун маз? ари зебоиву му? ассанот ва шоистаи ситоиш муарриф? кардааст. Пас, баёни фазилат? ои зани хубу порсоро дар ашъори Шайх Саъд? дар нукта? ои зер метавон хулоса кард:
— тарбияи фарзанди солим-
— нак? кор? ва некманиш?-
— шу? оату диловар?:
— вафодор? ва? усни шав? ардор?-
— фармонраво? ва адлу дод-
— доштани шарму озарм-
— хушбаён? ва хушсухан?-
— хирадмандиву ориф?.
Калидвожа? о: тавсифи тимсоли зан, шаъну шарафи зан, зан-модар, ба? ои манф?, щтидори зан, васоити тасвир
Пайнавишт:
1. Бобокалонова, ?онон. Зан ва замон. — Душанбе: Адиб, 2002. — 271 с.
2. Зарринк? б, Абдул? усайн. Бо корвони? улла. -Душанбе: Пайванд, 2004. — 332 с.
3. Нахшаб?, Зиёуддин. Т? тинома. Интишороти Донишго? и Те? рон, 1372. — 340 с.
4. Ран? бар, А? мад. ?озиба?ои фикрии Фирдавс?. -Те?рон: Муассисаи интишороти Амири Кабир, 1379. — 464 с.
5. Фирдавс?, Абул? осим. Шо? нома. Дар 9? илд. -Душанбе: Адиб, 1987−1991. — ?. 4.
6. Шероз?, Саъд?. Куллиёт. Дар 4? илд. — Душанбе: Адиб, 1990. — ?.3. — 365 с.
7. Шероз?, Саъд?. Куллиёт. Дар 4? илд. — Душанбе: Адиб, 1990. — ?.4. — 303 с.
8. Шиблии Н? ъмон?. Шеър-ул-А?ам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. ?.2. -Те?рон: Дунёи китоб, 1367. — 264 с.
Reference Literature:
1. Bobokalonova, Djonon. Woman and Time. — Dushanbe: Men-of-Letters, 2002. — 271 pp.
2. Zarrinkub, Abdulhusayn. With the Caravan of Khulla. — Dushanbe: Unision, 2004. — 332pp.
3. Nakhshabi, Ziyouddin. Tutinama. — Tehran: Tehran University publishing-House, 1372 hijra. -340 pp.
4. Ranjbar Akhmad. Attraction of Firdawsi'-s Ideas. — Tehran: The Great Emir, 1379 hijra — 464
pp.
5. Firdawsi, Abdulkasym. Shakhname. In 9 volumes. — Dushanbe: Men-of-Letters, 1987. — 1991. -V.4.
6. Sherozi, Saadi. Collection of Compositions. In 4 volumes. — Dushanbe, Men-of-Letters, 1990. -V.3. — 365 pp.
7. Sherozi, Saadi. Collection of Compositions. In 4 volumes. — Dushanbe, Men-of-Letters, 1990. -V.4. — 303 pp.
8. Shiblii Nu'-moni. She'-r-ul-Ajam or the History of Poets and Iran Literature. V.2. — Tehran: The World of Book, 1367 hijra. — 264 pp.
98

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой