АНАЛіЗ УРАЖЕНОСТі КАРієСОМ ДіТЕЙ ТА ПіДЛіТКіВ М. ПОЛТАВА

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616. 314−002. 4−053. 4/.5 Полiщук Т.В.
АНАЛ1З УРАЖЕНОСТ1 КАР16СОМ Д1ТЕЙ ТА П1ДЛ1ТК1 В М. ПОЛТАВА
ВДНЗ Укра'-Гни «УкраГнська медична стоматолопчна академiя», м. Полтава
Вивчено стоматолог'-нну захворювансть дтей в дошкльних закладах та школах в м. Полтава. Поширенють кар1есу постшних зуб'-т у дтей 12 рок'-т р'-зко зростае у пор! внянн!'- ?з 6-рЫними / складае 63%±4,7, а його? нтенсивнють — 1,5±0,14 зуба на одного обстеженого. За визначеними нами показниками згдно рекомендац1ям ВООЗ, 1989, така ураженють в1дпов1дае низькому р'-тню захворюваност/ кар'-юсом. У п1дл1тюв 15 рок1 В нами визначено достов'-рне зростання поширеност1 каресу зубв до 81±3,8% та його? нтенсивност'-1 — до 2,8±0,25 зуба на одного обстеженого (р& lt-0,05). Проведене нами обстеження д/'-тей 6-ти, 12-ти, 15-ти рок1 В м. Полтава св'-дчить про зростання р'-тня ураженост/ кар1есом, що в'-дбулося за останн 20 роюв, а збльшення клькост/ д/'-тей, що потребують санаци, вимагае застосування активних профлактичних заход '-т та посилення саштарно-осв'-тньо)'- роботи? з батьками та дтьми.
Ключов1 слова: д1ти, поширенють кар1есу, ?нтенсивнють кар1есу.
Ураженють карieсом дитячого населення залежить вщ комплексу факторiв: рiвня оргашзаци первинноГ'- профтактики, якост харчування, зокрема, вщ культури споживання вуглеводiв, еколопчних та бiохiмiчних особливостей навколишнього середовища, соцiально-економiчного рiвня життя населення [1,2,3]. Негативн змши еколопчних та соцiально-економiчних умов, в яких вщбуваеться формування дитячого оргашзму, призводить до збтьшення кшькосп стоматолопчних захворювань.
Саме тому перюдичы стоматологiчнi обстеження надають основу для оцшки юнуючого стану захворюваностi та змiн, що вщбуваються за певний перiод, а також потреби у стоматолопчнш допомозi на найближчий час. Проведенi в попередн роки обстеження характеризують ураженють карieсом зубiв дiтей м. Полтава як таку, що вщповщае дуже низькому рiвню захворюваностi за критерiями ВООЗ, 1989[4]. Тому оцiнка змш показникiв карieсу тимчасових та постшних зубiв у дiтей, що вщбулися за останнi роки, надасть можливють внести корекцiю у програми профтактичних заходiв.
Мета дослiдження
Вивчити показники карieсу зубiв у дiтей та пщл™в м. Полтава, оцiнити Г'-х рiвень у порiвняннi iз попередыми роками та визначити потребу в санаци.
Матерiали та методи дослщження
Нами було проведене стоматологiчне обстеження дiтей дитячого садка № 83, спецiалiзованоГ'- школи № 3, загальноосв^ньоГ'- школи № 19 м. Полтава. Обстеження проводили за методикою ВООЗ, 1989, результати фксували в картах обстеження. У вах обстежених визначали наступи показники: поширенють карieсу тимчасових та постшних зубiв, iнтенсивнiсть карieсу за iндексами кп, КПВ+кп, КПВ, ступшь активностi карieсу, потребу в санаци. Отримаш при стоматологiчному обстеженш данi були спiвставленi iз даними щодо поширеносл та iнтенсивностi карieсу в дiтей м. Полтава за 1994−1995 рр. [4]. Для проведення порiвняння iз усього оглянутого контингенту шляхом випадкового вщбору нами було сформовано 3 групи по 105 д^ей 6-ти, 12-ти та 15-ти рiчного вку. Статистичну обробку результат дослiдження здiйснювали за допомогою загальноприйнятних методiв варiацiйноl статистики [5].
Результати до^дження та 1х обговорення
Нами встановлено (табл. 1), що поширенють карieсу тимчасових зубiв у 6-рiчних д^ей склала 60%. Середня його штенсивнють дорiвнювала 2,0±0,22 зуба на одного обстеженого. Поширенють карieсу постiйних зубiв у дiтей 6 рокiв склала 3±1,7%, а iнтенсивнiсть карieсу дорiвнювала 0,05±0,03 зуба.
Таблиця 1
Захворювансть кар1есом тимчасових та пост1йних зуб! в у д1тей м. Полтава
В|к (роюв) Поширенють карiесу, % lнтенсивнiсть карiесу, з уби
кп КПВ+кп КПВ кп КПВ+кп КПВ
6 60,0±4,8 61,0±4,8 3,0±1,7 2,0±0,22 2,0±0,22 0,05±0,03
12 45,0±4,9 79,0±7,8 63,0±4,7 1,0±0,13 2,5±0,21 1,5±0,14
15 — - 81,0±3,8 — - 2,8±0,25
Поширенють карieсу тимчасових зубiв у 12^чних д^ей вiрогiдно знижуеться у порiвняннi iз 6-рiчними i складае 45±4,9%, а iнтенсивнiсть знизилась до 1,0±0,13 зуба на одного обстеженого. Така динамка пов'-язана iз фiзiологiчною змiною карiозних тимчасових молярiв премолярами. Поширенють карiесу постiйних зубiв у д^ей 12 рокiв рiзко зростае у порiвняннi iз 6-рiчними i складае 63±4,7%, а його штенсивнють — 1,5±0,14 на одного обстеженого. За визначеними нами показниками згщно рекоменда^ям ВООЗ, 1989, така ураженють вщповщае низькому рiвню
захворюваност карieсом.
У пiдлiткiв третьо'-'-'- вшовоТ групи (15 рокiв) нами визначено достовiрне зростання поширеностi постiйних карieсу зубiв до 81±3,8% та його штенсивносп — до 2,8±0,25 зуба на одного обстеженого (табл. 1).
Порiвнюючи отриман нами при обстеженнi дiтей 6, 12, та 15 рош дат щодо показниш карieсу тимчасових та постшних зубiв iз даними попередшх рокiв, ми виявили зростання ураженост карieсом постiйних зубiв (табл. 2).
Д^и 6-рiчного вiку, оглянутi нами, та т^ що обстежувалися 20 рош назад, не мали вiрогiдних вщмшностей у показниках поширеностi та штенсивностк
У дiтей 12 рокiв поширенють вiрогiдно зросла з 47,97±4,5% до 63,0±4,7%, а iнтенсивнiсть з 1,09±0,14 до 1,5±0,14 (р& lt-0,05). Порiвняльний аналiз показав, що рiвень ураженостi карieсом постiйних зубiв за 20 рош змiнився з дуже низького до низького за класифка^ею ВООЗ.
Виходячи iз того факту, що рiвень ураженостi у дiтей 6-рiчного вку не змiнився, можемо припустити, що попршення стану карiесрезистентностi вiдбуваеться за рахунок процеав, що впливають на мiнералiзацiю зубiв безпосередньо пiсля прорiзування. На нашу думку, це пов'-язано iз посиленням карiесогенноl ситуацп в порожнин рота за рахунок неконтрольованого вживання бшьшоТ кiлькостi вуглеводiв сучасними школярами.
Таблиця 2
Показники кар1есу у д1тей м. Полтава
В|к (рокiв) КПВ, % р lнтенсивнiсть, КПВ Р
1994 р. 2014 р. 1994 р. 2014 р.
6 2,81±0,25 3,0±1,7 & gt-0,05 0,06±0,003 0,05±0,03 & gt-0,05
12 47,97±4,5 63,0±4,7 & lt-0,05 1,09±0,14 1,5±0,14 & lt-0,05
15 73,02±3,85 81,0±3,8 & lt-0,05 2,47±0,2 2,8±0,25 & gt-0,05
У 15-ти рiчних д^ей нами констатований рют поширеностi з 73,02±3,85% до 81,0±3,8% (р& lt-0,05) та iнтенсивностi iз 2,47±0,2 до 2,8±0,25 зуба на одного обстеженого (р& gt-0,05). Таким чином, ми можемо констатувати рют захворюваност на карiес постiйних зубiв у д^ей м. Полтава, що вщбулися за останнi 20 рокiв.
З вком зростае кiлькiсть дiтей iз високою активнiстю карiесу (табл. 3). Так, у 27 д^ей 6 рокiв (25,7%±4,3) була визначена компенсована форма карiесу (КФК), у 25 (23,8%±4,2) -субкомпенсована форма карiесу (СФК), у 11 (10,5%±3,0) — декомпенсована форма карiесу (ДФК). 1з 105 д^ей 42 особи (40%±4,8) не мали захворювань твердих тканин зуба (карiес та його ускладнення). Згiдно отриманих даних 49 (46,6%±4,9) дiтей потребували санаци.
Таблиця 3
Розподл обстежених дiтей за ступенем активной Kapiecy
вгк Ктькють КФК СФК ДФК Здоровг дгти Потребують санацй'-
Ктькють % Ктькють % Ктькють % Ктькють % Ктькют ь %
6 105 27 25,7±4,3 25 23,8±4,2 11 10,5±3,0 42 40±4,8 49 42±4,8
12 105 35 33±4,6 37 35,57±4,7 8 7,62±2,6 25 23,81±4,2 35 33±4,6
15 105 48 45,7±4,9 23 21,9±4,0 15 14,4±3,4 19 18±3,7 60 57±4,8
р6−12 & gt-0,05 & lt-0,05 & gt-0,05 & lt-0,05 & lt-0,05
р12−15 & lt-0,05 & lt-0,05 & lt-0,05 & gt-0,05 & lt-0,05
р6−15 & lt-0,05 & gt-0,05 & gt-0,05 & lt-0,05 & lt-0,05
У 12-ти ргчних д^ей нами визначений вiрогiдний рют частки д^ей i3 СФК та значне зменшення кiлькостi здорових д^ей (р& lt-0,05).
У пiдлiткiв 15-ргчного BiKy визначене достовiрне зростання частки таких, що мають ДФК — до 14,4±3,4%, та таких, що потребують санацй при одночасному зменшенн кiлькостi здорових дiтей (р& lt-0,05).
Загрозливою ознакою е той факт, що з вгком обстежених зменшуеться ктькють таких, що не мають ураженють карiесом зу6гв: вгд 40±4,8% у 6 рош, до 18±3,7 у 15-ти ргчному вгцг (р& lt-0,05).
Загалом дат обстеження свiдчать про те, що серед 315 д^ей оргашзованих колективiв м. Полтава встановлено, що менша третина (27,3%) були з штактними зубами, а 45,7% шкопяргв потребували санацй.
Висновки
Аналiз даних проведеного нами обстеження д^ей 6, 12 та 15 рош м. Полтава свщчить про зростання ргвня захворюваностi карiесом, що вщбулося за останн 20 рош. Збiльшення з вгком кшькосп дiтей, що потребують санацй'-, вимагае застосування активних профтактичних заходiв та посилення саштарно-осв^ньоТ роботи? з дгтьми та батьками.
Лтература
1. Деньга О. В. Мониторинг стоматологической заболеваемости у детей Украины / О. В. Деньга, В. С. Иванов, В. Н. Горохивский [и др.] // дентальные технологии. — 2003. — № 6 (14). — С. 2−6.
2. Смоляр Н.1. Оцшка визначення ступеню активности карiесy зуб1 В у дп& quot-ей шктьного вку, як одного? з показникiв санацй / Н.1. Смоляр, Н. Л. Чухрай // Вюник стоматологй. — 2012. — № 4. — С. 97−100.
3. Чухрай Н. Л. Вгковг особливост yраженостi карiесом постшних зу6гв у дп& quot-ей шктьного вгку / Н. Л. Чухрай // Укра'-нський стоматологiчний альманах. — 2010. — № 6. — С. 58−60.
4. Шешукова О. В. Ураженють карiесом постшних зу6гв у дп& quot-ей в регiонi? з пщвищеним вмютом фтору в питнш водг / О. В. Шешукова // Актуальш питання теоретично'-'- та кшшчноТ медицини на сучасному ргвнг: Зб. — Полтава, 1996. — С. 457.
5. Славин М. Б. Методы системного анализа в медицинских исследованиях / Славин М. Б. — М.: Медицина, 1989. — 302 с.
Реферат
АНАЛИЗ ПОРАЖЕННОСТИ КАРИЕСОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Г. ПОЛТАВА Полищук Т. В.
Ключевые слова: дети, распространенность кариеса, интенсивность кариеса.
Изучена стоматологическая заболеваемость детей в дошкольных учреждениях и школах в г. Полтава. Распространенность кариеса постоянных зубов у детей 12 лет резко возрастает по сравнению с 6-летними и достигает 63% ± 4,7, а его интенсивность — 1,5 ± 0,14 зуба на одного обследованного. По определенным нами показателями согласно рекомендациям ВОЗ, 1989, такая пораженность соответствует низкому уровню заболеваемости кариесом. У подростков 15 лет нами определено достоверное увеличение распространенности кариеса зубов до 81 ± 3,8% и его интенсивности — до 2,8 ± 0,25 зуба на одного обследованного (р & lt-0,05). Проведеннные нами обследования детей 6-ти, 12-ти, 15-ти лет г. Полтава свидетельствуют о росте уровня пораженности кариесом что произошло за последние 20 лет, а увеличение количества детей, которые нуждаються санации, требует применения активных профилактических мероприятий и усиления санитарно-просветительной работы с родителями и детьми.
Summary
ANALYSIS OF CARIES PREVALENCE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS Polishchuk T.V.
Keywords: children, dental caries, prevalence rate, caries intensity.
This research is aimed to study the prevalence of dental caries in 315 children of 6, 12 and 15 years dwelling in the city of Poltava. The prevalence of dental caries in permanent teeth in children aged 12 increases sharply compared to 6-year-olds and makes up 63% ± 4,7, and its intensity is of 1,5 ± 0,14 tooth per a surveyed person. An index of caries affection (WHO guidelines, 1989) was detected to correspond to a low level of caries prevalence. 15 year adolescents were observed to demonstrate reliable increase in the prevalence of dental caries up to 81 ± 3. 8% and its intensity up to 2.8 ± 0. 25 teeth per a surveyed person. The conducted survey of children aged 6, 12 and 15 years of Poltava indicates an increase in the caries prevalence, which has occurred over the past 20 years, and the elevation in the number of children who need oral sanation. This requires the implementation of effective preventive measures to strengthen health education of parents and children.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой