Анализ уровня физической и технической подготовленности юных баскетболисток 16 17 лет

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

массаж. -2003. -№ 5. -С. 14−16.
6. Worth D.R. Moving in on occupational injury. — Oxford- Boston: Butterworth-Heinemann- Physiotherapy Research Foundation- Australian Physiotherapy Association, 2000. — 373 p.
7. Хаисам Мансур. Основы медицинской и физической реабилитации, Сирия: Дамаск, 2005.- 281с.
2005 ^ jjj j
8. Заидан Мухаммед Аль Хамад. Основы физической терапии в неврологии.- Сирия: Дамаск, 2002−2003. — 288 с.
. 2003 2002 ^Ьь*і
Поступила в редакцию 30. 01. 2007 г.
АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ
БАСКЕТБОЛІСТОК 16−17 РОКІВ
Романчук І. В.
Львівський державний університет фізичної культури
Анотація. У статті висвітлено результати дослідження показників спеціальної фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток груп спортивного вдосконалення — зроблено порівняльний аналіз отриманих результатів та нормативних вимог, пропонованих навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності.
Ключові слова: баскетбол, аналіз, тестові випробування, показники, фізична і технічна підготовленість. Аннотация. Романчук И. В. Анализ уровня физической и технической подготовленности юных баскетболисток 16 — 17 лет. В статье отражены результаты исследования показателей специальной физической и технической подготовленности юных баскетболисток групп спортивного совершенствования — сделан сравнительный анализ полученных результатов и нормативных требований, предлагаемых учебной программой для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства.
Ключевые слова: баскетбол, анализ, тестовые испытания, показатели, физическая и техническая подготовленность.
Annotation. Romanchuk I.V. Analysis of level of physical and technical preparedness of young basketball-players 16
— 17 years. In the article are reflected the results of research of indexes of the special physical and technical preparedness of young basketball-players of groups of sporting perfection- the comparative analysis of the got results and normative requirements, offered an on-line tutorial for a child — youth sporting schools, specialized child — youth schools of olympic reserve and schools of higher sporting trade is done. Keywords: basket-ball, analysis, tests, indexes, physical and technical preparedness.
Вступ.
Вдосконалення системи підготовки юних баскетболісток — предмет постійної уваги тренерів і науковців. Сучасний баскетбол характеризується підвищенням класу більшості команд, граничними фізичними та психічними навантаженнями на організм спортсменок під час змагальної діяльності. Це потребує оптимізації процесу підготовки баскетболісток і спортивних команд за рахунок раціонального планування навчально-тренувальних наванта-
жень, методично грамотного застосування фізичних вправ, об'єму та інтенсивності навчально-тренувальних навантажень [4,6]. Необхідною передумовою для досягнення високої спортивної майстерності є систематичне і поступове зростання технічної підготовленості та фізичної працездатності юних баскетболісток. Проте об'єктивна оцінка спортивної майстерності можлива при умові визначення структури техніко-тактичних дій та критеріїв ефективності ігрових дій [5]. При побудові тренування юних баскетболісток у певному періоді (підготовчому, змагальному) важливого значення набуває питання про вибір критеріїв, за допомогою яких можна оцінити хід тренування у відношенні до зміни технічної і фізичної підготовленості спортсменів. Але часто тренувальний процес проходить без достатнього тренувального контролю за темпом зростання різних сторін технічної підготовленості та фізичних якостей на кожному етапі підготовки. Тренери часто покладаються на свій досвід та інтуїцію і нехтують можливістю отримати точну кількісну оцінку технічної і фізичної підготовленості своїх учнів. Відсутність точних даних про рівень розвитку фізичних якостей і вдосконалення прийомів техніки гри утруднює ведення науково обґрунтованого тренувального процесу юних баскетболісток і пошуку найбільш раціонального шляху при побудові тренувального процесу [1].
У нашому дослідженні зроблено спробу на підставі вивчення показників фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток виявити деякі причини низького рівня майстерності і дефіцит гравців високого класу в західному регіоні України.
Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри спортивних і рухливих ігор Львівського державного університету фізичної культури по темі «Оцінка рухової активності юних спортсменів залежно від особливостей змагальної діяльності в спортивних іграх», номер державної реєстрації 0102и2 648. Напрям дослідження відповідає тематиці Зведеного плану НДР державного комітету з питань фізичної культури і спорту на 2001−2005 роки «Оптимізація учбово-тренувального процесу спортсменів різного віку і кваліфікації в спортивних іграх», номер державної реєстрації 010Ш6 471.
Формулювання цілей роботи.
Метою роботи було дослідити рівень фізичної і технічної підготовленості у юних баскетболісток і порівняти отримані дані з нормативними вимогами для груп спортивного вдосконалення, пропонованими Навчальною програмою для ДЮСШ, СДЮСШОР і ШВСМ [8]. Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи: аналіз літературних джерел- педагогічні спостереження- ергометричні тести- статистичні методи. Дослідження з оцінки рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток проводилися в 2005 році. У дослідженнях брали участь юні баскетболістки ДЮСШ міст Львова, Сокаля, Самбора,
Показники рівня фізичної і технічної підготовленості баскетболісток 1988−1989 р.н.
№ п/п Тести Команда Кидки з Штрафні точок, кидки, 40 кидків 30 кидків Біг 20 м, с Стрибок в довжину з місця, см Стрибок вгору з місця, см Човниковий біг (2×40с), с
X ± о- X ±о- V V X ±о- V X ± о- V X ±о- V X ±о- V
1. 2. 3. Сокаль Нововолинськ Дрогобич 19,5±2,32 17,8±1,6 11,9 8,99 19,6±1,03 20,7±1,97 5. 25 9,52 12,8±1,26 15,4±2,15 9,84 14,0 3,71±0. 08 2,26 3,69±0,11 2,98 3,69±0,16 4,34 193±4,0 2,07 210±5,0 2,38 193±5,0 2,59 28,8± 1,67 5,8 37,6± 1,49 3. 96 29,0± 1,44 4. 97 354±5,27 1,49 366±4,88 1,33 339±4,92 1,45
4. 5. Бердичів Львів 18,8±1,55 21,8±1,27 8,24 5,83 21,3±0,86 22,7±0,55 4,04 2,42 3,93±0,06 1,53 3,40±0,05 1,47 184±6,0 3,26 207±4,0 1,93 32,1± 1,53 4,77 32,8±2,08 6,34 354±3,57 1,01 354±4,03 1,14
6. Самбір 21, 8±0. 91 23,2±0,85 4,17 3,66 3, 7 0± 0,11 2,97 193±2,0 1,04 29,8±2,4 8,05 344±4,03 1,17
7. Нормат. вимоги програми цля групи СВ 1 -го року навчання ДЮСШ 23,06± 22,2±1,2 1,08 3,3±0,1 219±5 53,6±1,5 368± 1,5
Со каль
Дрогобич
Львів
Програмні нормативи
¦ Кидкизточок ^Штрафні кидки нСтрибокв довжину о Стрибоквгору и Човниковий біг
Рис. 1. Порівняльний аналіз показників рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток
(у %).
100
80
60
ю
20
0
Дрогобича, Нововолинська, Бердичева. Всього в дослідженнях брали участь 90 спортсменок.
Результати дослідження.
Результати досліджень технічної і фізичної підготовленості юних баскетболісток представлені в таблиці 1. Аналіз результатів показав, що тестове випробування 40 кидків з різних точок найкраще виконали баскетболістки м. Львова (X =21,3±0,86) та
м. Самбора (X =21,8±0,91), а найгірше — баскетболістки м. Дрогобича (X =12,8±1,26). Разом з тим, порівняльний аналіз результатів з програмними вимогами (X =23,06±1,08) засвідчив недостатній рівень кидкової підготовленості усіх дівчат- відставання у влучності кидків сягає від 3.5 до 26%.
У штрафних кидках спортсменки м. Сам-
бора (X =23,2±0,85) та м. Львова (X =22,7±0,55) показали результат, вищий за нормативні показники (X =22,2±1,2). Проте, тестовий результат гравців
команд м. Сокаля (17. 8±1,6) та м. Дрогобича (15,4±2,15) істотно нижчий від норм, рекомендованих Програмою для ДЮСШ.
Кращий результат в бігу на 20 м показали баскетболістки м. Львова — в середньому 3,40±0,05с, що близький до вимог Програми (3,3±0,1с). Результати інших спортсменок значно нижчі (від 3,69±0,16с до 3,93±0,06с).
Результати тестових випробувань в стрибках засвідчили значне відставання спеціальної фізичної підготовленості досліджуваних спортсменок.
Кращий результат (X =210±5,0с) у стрибках в довжину, показаний баскетболістками м. Нововолинсь-ка відстає від нормативного на 9 см. Показники решти спортсменок істотно нижчі. Що стосується стрибка вгору з місця, то тут результати коливаються від X =37,6±1,49 см у гравців м. Нововолинська
до X =28,8±1,67 см у дівчат м. Сокаля. Для порівняння, нормативний показник у даному тестовому випробуванні складає 53,6±1,5 см.
У човниковому бігу (2×40 с) кращий результат показали баскетболістки м. Нововолинська (X =366±4,88 м), який практично не відрізняється від нормативних вимог (367,5±1,5 м). Результати
спортсменок інших команд (від X =339±4,92 м до =354±5,27 м), наближаються до показників Програми.
Отримані значення коефіцієнта варіації (V) свідчать про більше розсіювання результатів у кид-кових тестах в порівнянні з тестами спеціальної фізичної підготовленості. Це вказує на неоднорідне засвоєння техніки виконання кидків юними баскетболістками.
Висновки.
Аналіз отриманих даних рівня підготовки баскетболісток команд 1988−1989 року народження показав, що спортсмени на ранніх стадіях підготовки не отримали різностороннього фізичного розвитку, не засвоїли в достатній мірі раціональної техніки. Багато баскетболісток зазнавали труднощів при виконанні ведення «слабкою» рукою, долаючи опір умовного супротивника, і кидка в кошик на максимальній швидкості
Проведені дослідження показують, що юні баскетболістки 16−17 років мають неоднакові показники рівня розвитку технічної і фізичної підготовленості. Баскетболістки одного віку, але різних ДЮСШ, мають по ряду показників значні відмінності. Це свідчить про різні шляхи відбору дітей в ДЮСШ і різні системи тренування.
В середньому показники тестування баскетболісток всіх без винятку команд відстають від нор-
мативів програмних вимог, що вказує на недостатній рівень фізичної і технічної підготовленості юних спортсменок.
Контроль за рівнем фізичної і технічної підготовленості у юних баскетболісток за даними педагогічного тестування дозволяє оптимізувати процес підготовки команди до відповідальних змагань, відбирати гравців в збірні команди за об'єктивними показниками.
Перспективи подальших досліджень базуються на необхідності вивчення впливу певних варіантів тренування на різні аспекти фізичної підготовки, обґрунтування методики педагогічного контролю і побудови тренувального процесу юних баскетболісток.
Література.
1. Айрапетьянц Л. Г Педагогические основы планирования и контроля учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в спортивных играх: Автореф. дисс. … доктора пед. наук. — М.: 1992, 41 с.
2. Булкин В. А., Ершова Е. Н., Медведев В. Н. Структура и содержание комплексного контроля. // Комплексный контроль в процессе спортивной тренировки. — Ленинград: ЛНИФК, 1984. — С. 19- 24.
3. Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. — М.: Физкультура и спорт, 1980. — 136 с.
4. Дорошенко Е. Ю., Цапенко В. О., Кириченко Р. О., Хабарова М. О. Взаємозв'язок показників навчально — тренувальної та змагальної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико — біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Збірник науко -вих праць. — Харків. — 2005. — № 17. — С. 12 — 20.
5. Дорошенко Е. Ю., Кириченко Р. О. Аналіз техніко-тактич-ної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Збірник наукових праць. — Харків
— Донецьк. — 2004. — № 1. — С. 269−276.
6. Корягин В. М. Система контроля в подготовке баскетболистов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Збірник наукових праць під загальною редакцією Єрмакова С.С. — Харків, ХХПІ. — 2002. -№ 27. — С. 92 — 97.
7. Платонов В. Н., Суслов Ф. П. Структура мезо- и микроциклов подготовки // Современная система подготовки спортсмена. — М.: СААМ, 1995. — С. 407−426.
8. Поплавський Л. Ю., Окіпняк В. Г Баскетбол: Навчальна програма для дитячо — юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності (навчально-тренувальні групи та групи спортивного удосконалення). — К., 1999. — 125 с.
Надійшла до редакції 12. 02. 2007р.
ВЛИЯНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ТРЕНАЖЕЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕНОСТЬ И ФУНКЦОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КУРСАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВВУЗов Романчук В. Н., Романчук С .В.
Житомирский военный институт радиоэлектроники им. С.П. Королева
Аннотация. Введение новой формы физической подготовки — ежедневных тренажей, позволило улучшить психологическую и функциональную готовность курсантов технических ВВУЗов в процессе обучения и формирования профессиональных качеств. Результаты

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой