Анализ железнодорожной инфраструктуры с параллельными ходами направления Знаменка-Одесса

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 656. 212: 681. 3
Р. В. ВЕРНИГОРА, О. Ю. ПАПАХОВ, Н. О. ЛОГВ1НОВА (ДПТ)
АНАЛ1З ЗАЛ1ЗНИЧНО1 1НФРАСТРУКТУРИ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ ХОДАМИ НАПРЯМКУ ЗНАМ'-ЯНКА-ОДЕСА
Вступ: Обгрунтування оптимiзацil nepeBi3Hoi'- роботи на напрямку Знам'-янка-Одеса пов'-язане з розподь лом процесу перевезень по паралельним ходам та впровадженням технологш енергозбереження. Амалiз ди-намжи 3MiH вантажопотокш та моТздомотошв на адресу пор^в Одеського perioHy: Аналiз основних но-менклатурних вантаж1 В, яш вiдпpавляються з поpтiв Одеського регюну на експорт. Оpганiзацiя вагонопото-шв у вантажнi по! зда визначае piвень завантаження технiчних засобiв транспорту, розподш сортувально! та маневрово! роботи мiж станцiями i пунктами ввдправлення. Оpганiзацiя пропуску вагонопоток1 В характери-зуеться неpiвномipним спiввiдношенням пpобiгу поpожнiх вагонiв до загального вантажного руху. Аналiз густоти вагонопоток1 В. Амалiз залiзмичмоT iмфраструктурi на мамрямку з паралельним ходам Знам'-янка-Одеса: 1нфраструктура залiзничного напрямку Знам'-янка-Одеса дозволяе оргашзовувати рух поддав сумюно по дiлянцi Знам'-янка-Помiчна з подальшим pоздiленням на два паралельних напрямках: Помiчна-Колосiвка-Одеса-Соpтувальна та Помiчна-Котовськ-Роздiльна-Одеса-Застава-1. Проведений аналiз розмь piв руху пасажирських та вантажних по1здв по паралельним ходам напрямку за перюд з 2000 по 2011 роки. Висновок: Виявлена необхiднiсть пеpеpозподiлу пойдопотошв з основного напрямку на допомiжний, що дозволить видiлити резерв пропускно! спроможносп для оргашзаци руху швидк1сних пасажирських по1здв
Ключовi слова: перевезення, пропускна спpоможнiсть, pозмipи руху по1здв
Встум
Основними завданнями зал1знищ на напрямку Знам'-янка-Одеса е своечасне i яюсне здш-снення перевезень пасажир1 В, вантаж1 В, ванта-жобагажу та пошти, а також надання послуг з користування спорудами та пристроями для за-безпечення потреб у перевезенш вантаж1 В та пасажир1 В, оргашзащя та забезпечення руху по-1зд1 В за графшом при безумовному забезпечен-ш безпеки i здоров'-я громадян, яю користують-ся послугами затзничного транспорту, охорони пращ пращвниюв та охорони навколишнього природного середовища вщ забруднення та ш-ших шкщливих вплив1 В, розвиток та розширен-ня сфери транспортних послуг споживачам, без обмеження за ознаками форм власносп та вид1 В д1яльносп, забезпечення ч1тко! взаемоди вс1х шдроздшв та ланок, що беруть участь в перев& gt- зному процесс
Необхщнють посилення пропускнох'- спро-можност дшьнищ Знам'-янка-Пом1чна-Коло-с1вка-Одеса наведено в [10]. Техшко-еконо-м1чне обгрунтування оптим1заци пеpевiзноl роботи на напрямку Знам'-янка-Одеса, пов'-язане з розподшом процесу перевезень по паралельним ходам та впровадженням технологш енергозбереження [5].
В умовах економ1чного зростання краши найбшьш актуальним е розвиток пропускно! та пров1зно! спроможносп зал1зничних лшш [6] з паралельними ходами з забезпеченням реат-зацп максимальноl пров1зно! спроможносп на-
прямку Знам'-янка — Одеса при рацюнальному сшввщношенш маси i швидкосп вантажних по-1зд1 В в умовах швидюсного руху пасажирських по! ЗД1 В.
Зал1зничний напрямок Знам'-янка-Одеса мае два паралельних хода, мають р1зною шфра-структурою:
— Знам'-янка-Пом1чна-Колос1вка-Одеса-
— Знам'-янка-Пом1чна-Котовськ-Одеса.
Анал1з динамжи зм1н вантажомотонав та моТздомотокав на адресу морт1 В Одеського регюну
Украша е державою, яка експортуе свою продукщю через морсью торпвельш порти. На експорт з порпв вщвантажуеться метал, зерно, вугшля, мшеральш та х1м1чш добрива, зал1зна руда та концентрат, який добуваеться та пере-робляеться в схщному та центральному регю-нах Украши.
В Одеському регюш розташоваш шють ста-нцш, яю працюють з морськими портами. Д1а-грама основних номенклатурних вантажiв, яю вщправляються з порт1 В Одеського регюну, наведено на рис. 1.
Робота станцш з портами оргашзована на основ1 единих Технолопчних процешв роботи (ЕТП) порту i станци.
Норма вивантаження на кожну добу встано-влюеться змшно-добовим планом, у випадку коли середньодобовий план завозу перевищуе максимальну переробну спроможшсть, норма
© Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов, Н. О. Логанова, 2012
вивантаження дорiвнюe середньодобовому плану завозу з дати його встановлення [9].
400'- 350 300 250
О
2 200
п-(К
== 150 100 50 0
2007
2008
2009
ДДОЬрива & quot-Зпрруда
2010 2011 вуплля
Рис. 1. Ддаграма експорту вантаж1 В на адресу
порпв Одеського регюну за 2007−2011 роки
Об'-еми i структура перевезень на розрахун-ковий перiод визначеш, виходячи iз планiв роз-витку порпв, а також запланованого будiвниц-тва нових перевантажувальних комплексiв до 2015 року. Порти Одеського регюну спещат-зуються на переробцi основних генеральних вантажiв: металу, вугiлля, руди, зерна та хiмiч-них добрив, однак в ринкових умовах, могутш промисловi пiдприeмства для експорту ванта-жiв приймають порти, що мають глибини у причалiв вiд 8 до 12 метрiв, що дозволяе заван-тажувати судна вiд 60 до 100 тис. тонн, як мають нижчу вартють фрахту перевезення у Китай та схщну Азiю.
Порядок направлення i оргашзацп вагоно-потокiв е важливою технологiчною задачею експлуатацшно1 роботи затзничного транспорту [8]. Органiзацiя вагонопотоюв у вантажнi по! зда визначае рiвень завантаження технiчних засобiв транспорту, розподш сортувально! та маневрово! роботи мiж станцiями i пунктами вiдправлення, а також призначення вантажних поlздiв [9]. З щею метою порядок направлення вагонопотоюв i органiзацiя! х в вантажш по! зда орiентуеться на:
— зниження витрат залiзницi, пов'-язаних з шдводом порожнiх вагонiв в пункти наванта-ження, переробкою i простоями вагошв на ста-нцiях, виконання технiчних i вантажних опера-цш, пропуск поlздiв по дiльницям, утримання техшчно1 iнфраструктури та штату-
— тдвищення доходiв за рахунок зниження штрафних виплат за несвоечасну доставку ван-ташв, не подачу порожнiх вагошв та не збере-женi перевезення.
Оргашзащя пропуску вагонопотокiв на на-прямку Знам'-янка-Одеса характеризуеться не-рiвномiрним спiввiдношенням пробiгу порож-нiх вагошв до загального вантажного руху [11]. В непарному напрямку перевезення завантаже-них вагошв складають 95% проти 5% порож-шх, в парному напрямку перевезення порожшх вагонiв складае — 92… 93% проти 7…8% зава-нтажених вагонiв. Дуже важливо визначити густоту вантажопотоюв, необхiдних для ощнки потужностей вагонопотокiв, !х розподiлення за напрямками слiдування, а також визначення за-ходiв щодо задоволення попиту в перевезет вантагав. Густота вантажопотоюв дозволяе визначити якiсть використання вагонного парку по статичному та динамiчному навантаженню. Спiввiдношення густоти вантажопотоку по д& gt- лянкам напрямку Знам'-янка-Одеса наведено на рис. 2, 3.
В 25
0
В 20
ч
Я. 15
И
1 10 е
8 5
1 0
т
] Брутто? Нетто
Рис. 2. Густота руху вантажопотоку на 1 км/млн тонн, на адресу морських порлв Одеського регюну для парного напрямку
= 70
| 60
Э 50 40
1 30
§ 20
| 10
I 0
Рис. 3. Густота руху вантажопотоку на 1 км/млн. тонн, на адресу морських порт1 В Одеського регюну для непарного напрямку
Як видно з наведених на рис. 2 та 3 дiаграм, найбшьш вiдрiзняеться сшввщношення пропу-щеного вантажу в парному-непарному напрям-ках на дшьнищ Помiчна-Чорноморська в 3,12
21,9
рази, Колосiвка-Помiчна в 2,91 рази, Чорно-морська-Колосiвка в 2,81 рази.
Аналiз залiзничноl iнфраструктурi на на-прямку
з паралельним ходам Знам'-янка-Одеса
1нфраструктура залiзничного напрямку Знам'-янка — Одеса дозволяе органiзовувати рух поlздiв сумюно по дiлянцi Знам'-янка-Помiчна з подальшим роздiленням на два паралельних напрямках: Помiчна-Колосiвка-Одеса-Сорту-вальна та Помiчна-Котовськ-Роздiльна-Одеса-Застава-1.
Загальна довжина дiльницi Знам'-янка-Помiчна-Колосiвка-Одеса-Сортувальна стано-вить 385 км. Залiзничнi перевезення на дiлянцi Знам'-янка — Помiчна довжиною 136,1 км здшс-нюються по двоколiйнiй лшп з одноколшними дiлянками, на дiлянцi Помiчна-Колосiвка по двоколiйнiй лшп з одноколшними донками довжиною 142,7 км, на дшянщ Колошвка-Оде-са двоколiйнiй лшп довжиною 106,2 км.
Даграма середньодобових розмiрiв руху па-сажирських поЬздв напрямку наведено на рис. 4.
Рис. 4. Середньодобов1 розм1ри руху
пасажирських по! зд1 В на дшянках Знам'-янка-Пом1чна-Колоавка-Одеса
Аналiзуючи динамiку змiни пасажирських по! здопотоюв, робимо висновок про те, що з 2000 по 2011 рш суттево не змiнилась динамiка пасажирських перевезень на дшьнищ Знам'-ян-ка-Помiчна 15 пар (+2 пари до 2000−2002 року), збшьшилась кшьюсть пар пасажирських поlздiв на дшьнищ Помiчна-Колосiвка 17 пар (+9 пар до 2000 року), на дшьнищ Колоавка-Одеса 17 пар (+5 пар до 2000 року).
Середньодобову дiаграму розмiрiв руху ван-тажних поlздiв непарного напрямку наведено на рис. 5.
Анатзуючи динамiку по дшянках непарних вантажних по! здопотоюв вiдзначаемо:
— збшьшення кiлькостi пар пропущених по-lздiв на добу на дшьнищ Знам'-янка-Помiчна: 41 пара в 2008 рощ проти 26 пари в 2000 рощ (+5 пар на добу) —
— збшьшення кшькост пар пропущених по-]дщв на добу на дшьнищ Помiчна-Колосiвка: 39 пар в 2008 рощ проти 23 пар в 2000 рощ (+16 пар на добу) —
— збшьшення кшькост пар пропущених по-]дщв на добу на дшьнищ Колосiвка-Одеса: 41 пари в 2011 рощ проти 23 пар в 2000 рощ (+18 пар на добу).
40 35
оэ
н 30
1 25
* 20
^
к 15
& amp-
'-3 10
I 5 0
? Знам'-янка — Пом1чна? Пом1чна- Колос1вка? Колос1вка- Одеса
Рис. 5. Середньодобов1 розм1ри руху непарних вантажних по! зд1 В на д1лянках Знам'-янка-Пом1чна-Колоавка-Одеса
Середньодобову дiаграму розмiрiв руху вантажних поlздiв непарного напрямку наведено на рис. 6.
? Знам'-янка — Пом1чна? Пом1чна — Колос1вка? Колос1вка — Одеса
Рис. 6. Середньодобов1 розм1ри руху парних вантажних по! зд1 В на д1лянках Знам'-янка-Пом1чна-Колос1вка-Одеса
Аналiзуючи динамшу по дiлянках парних вантажних по! здопотоюв на напрямку Знам'-ян-ка-Помiчна-Колосiвка-Одеса вщзначаемо:
— збiльшення кiлькостi пар пропущених по-]дщв на добу на дшьнищ Знам'-янка-Помiчна: 14 пар в 2008 рощ проти 35 пар в 2000 рощ (+24 пара на добу) —
— збшьшення кшькост пар пропущених по-]дщв на добу на дшьнищ Помiчна — Колошвка: 40 пар в 2008 рощ проти 18 пар в 2000 рощ (+22 пари на добу) —
— збшьшення кшькост пар пропущених по-]дщв на добу на дшьнищ Колосiвка-Одеса: 40
mp в 20 i i pоцi пpоти i 9 mp в 2000 pоцi (+2 i mpa на до6у).
Загальна довжина дшьнищ Знам'-янка-Пом& gt- чнa-Kотовcьк-Gдeca-Зacтaвa-i cтaновить
459,3 км. Затзничш пepeвeзeння на дшянщ Знaм'-янкa-Помiчнa довжиною i36,1 км здш^ нюютьcя по двоколiйнiй лiнii з одноколшними дiлянкaми, на дiлянцi Помiчнa-Kотовcьк по од-ноколiйнiй лiнii з двоколшними вcтaвкaми довжиною i 49,2 км, на дшянщ ^тов^к-Fоздiльнa по двоколiйнiй лiнii довжиною i i 0, б км, на дшянщ Fоздiльнa-Gдeca-Зacтaвa-i по двоколiйнiй лiнii довжиною б3,4 км.
На зaлiзничнiй iнфpacтpyктypi нaпpямкy Знaм'-янкa-Помiчнa-Kотовcьк-Fоздiльнa-Oдe-ca cyмicно вико^ет^я пacaжиpcький та ван-тажний pyx.
Дiaгpaмa cepeдньодобовиx pозмipiв pyxy па-caжиpcькиx поiздiв нaпpямкy нaвeдeно на p?. 7.
40 30 20 1O 0
2000 2002 2004 200б
? Пом1чна — Пiдгоpодня? Пiдгоpодня — Kотовcьк
? Kотовcьк — Роздшьна? Роздшьна — Oдeca
— збiльшeння кiлькоcтi пap пpопyщeниx по-iздiв на до6у на дшьнищ Помiчнa-Пiдгоpодня: i6 пap в 200S pоцi пpоти S rap в 2000 pоцi (+i6 mp на добу) —
— збiльшeння кiлькоcтi пap пpопyщeниx по-iздiв на добу на дшьнищ Пiдгоpодня-Kотовcьк: Is пap в 2007 pоцiоти i3 пap в 2000 pоцi (+i0 пap на добу) —
— збiльшeння кiлькоcтi пap пpопyщeниx по-iздiв на добу на дшьнищ ^тов^к-Розд^ьна: 20 пap в 2007 pоцi пpоти i3 пap в 2000 pоцi (+7 пap на добу).
— збiльшeння кiлькоcтi mp пpопyщeниx по-iздiв на добу на дшьнищ Роздiльнa-Oдeca-Зacтaвa-i: i 8 mp в 20 i i pоцiоти i0 пap в 2000 pоцi (+8 пap на добу).
2O i5 iO 5 0
2OOO 2OO2 2OO4 2OO6 2OOS
? Пом1чна — Пiдгоpодня? Пiдгоpодня — ^тов^к
? Kотовcьк — Роздшьна? Роздiльнa — Одаеа
Риа 7. Cepeдньодобовi pозмipи pyxy пacaжиpcькиx поiздiв на нaпpямкy Помiчнa-Пiдгоpодня-Kотовcьк-Роздiльнa-Gдeca
Aнaлiзyючи динaмiкy змiни пacaжиpcькиx поiздопотокiв, pобимо виcновок пpо тe, що з 2000 по 20 ii prn cyттeво нe змiнилacь динaмiкa пacaжиpcькиx пepeвeзeнь на дiльницi Помiчнa-Пiдгоpодня та Пiдгоpодня-Kотовcьк — 2 nap^ кiлькicть пap пacaжиpcькиx поiздiв на дшьнищ ^тов^к-Розд^ьна та Fоздiльнa-Gдeca 33 па-pи пacaжиpcькиx поiздiв.
Дшянки Помiчнa-Пiдгоpодня та Пiдгоpод-ня-Kотовcьк затзничного нaпpямкy Знам'-ян-кa-Помiчнa-Kотовcьк-Gдeca мають вщповщно 3 та 2 пapи пacaжиpcькиx поiздiв на добу, таким чином можливо зpобити виcновоко тe, що цi дiлянки умовно можливо pозглядaти як вaнтaжнi з пapaлeльним гpaфiком pyxy поiздiв.
Дiaгpaмy cepeдньодобовиx pозмipiв pyxy вaнтaжниx поiздiв нeпapного нaпpямкy нaвeдe-но на pro. 8.
Aнaлiзyючи динaмiкy змши pозмipiв pyxy по дiлянкax нeпapниx вaнтaжниx поiздопотокiв на нaпpямкy Знaм'-янкa-Kотовcьк-Роздiльнa-Gдeca-Зacтaвa, вiдзнaчaeмо:
Риc. S. Cepeдньодобовi pозмipи pyxy нeпapниx вaнтaжниx поiздiв на нaпpямкy Помiчнa-Пiдгоpодня-Kотовcьк-Роздiльнa-Gдeca-Зacтaвa i
Cepeдньодобовy дiaгpaмy pозмipiв pyxy ван-тaжниx поiздiв пapного нaпpямкy нaвeдeно на pиc. 9.
lllll
I
I
2000 2002 2004 2006 2008 20i0
? Помiчнa — Пiдгоpодня
? Kотовcьк — Роздоьна
? Пiдгоpодня — Kотовcьк
? Роздоьна — Gдeca
Рие. 9. Розмipи pyxy napnnx вaнтaжниx тлздш в cepe-дньому за добу на натяжку: Помiчнa-Пiдгоpодня-Kотовcьк-Роздiльнa-Gдeca-Зacтaвa-i
Aнaлiзyючи динaмiкy по дiлянкax нeпapниx вaнтaжниx поiздопотокiв на нaпpямкy Знам '-янкa-Помiчнa-Kолоciвкa-Oдeca, вщзна-чаемо:
— збiльшeння кiлькоcтi mp пpопyщeниx по-iздiв на добу на дшьнищ Знaм'-янкa-Помiчнa: 4i mpa в 2008 pоцi пpоти 26 пapи в 2000 pоцi (+5 mp на добу) —
2010
2010
20
S 5
0
— збшьшення кшькост пар пропущених по-]дщв на добу на дшьнищ Помiчна-Колосiвка: 39 пар в 2008 рощ проти 23 пар в 2000 рощ (+16 пар на добу) —
— збшьшення кшькост пар пропущених по-]дщв на добу на дшьнищ Колосiвка-Одеса: 41 пари в 2011 рощ проти 23 пар в 2000 рощ (+18 пар на добу).
Висновок
Обсяги руху пасажирських поlздiв на протя-зi останшх п'-яти роюв на вшх дшянках напрямку Знам'-янка-Одеса залишаються без змiн.
Вагонопотоки, яю слiдують на адресу мор-ських портiв мають значнi коливання [3].
У вантажному рус обсяги перевезення за останнi сiм рокiв по дшянках також залишаються без змш, за винятком перюду з 2008 по 2009 роки, шд час якого була всесв^ня еконо-мiчна криза.
Одноколiйна дiлянка з двохколшними вставками Помiчна-Колосiвка щодобово пропускае до 40 пар вантажних поlздiв та мае завантажен-ня 95.. 98%, тому необхiдно вводити жорсткий графш руху вантажних поlздiв [2].
Одноколiйнi дiлянки з двохколшними вставками Помiчна-Пiдгородня та Щцгородня-Котовськ залiзничного напрямку Знам'-янка-Помiчна-Котовськ-Одеса щодобово пропускае вiд 7 до 9 пар вантажних поlздiв та мае заван-таження 15… 25%. Перерозподш по1здопотоюв з основного напрямку на допомiжний дозволить зменшити завантаження основного напря-мку та видшити резерв пропускно! спроможно-ст для оргашзацп руху швидкiсних пасажирських поlздiв [4].
Крiм того слщ вiдмiтити, що паралельний напрямок Помiчна-Котовськ-Одеса мае легкий повздовжнiй профшь нiж основний напрямок Помiчна-Колосiвка-Одеса, що знижуе витрати електроенергп на пересування поlздiв [7]. Ви-конанi у дослщженнях тяговi розрахунки довели, що просування одного вантажного вагону по допомiжному напрямку зменшуе витрати за-лiзницi на 118,64 грн.
Також слщ враховувати маршрути дотри-мання призначення поlздiв по напрямках слщу-вання в порти та години роботи локомотивних бригади [1]. При слiдуваннi по1здв по основному ходу виникае необхщнють змiнювати ло-комотивну бригаду по станцп Одеса-Сорту-вальна.
Б1БЛ1ОГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК
1. Батурин, А. П. Организация вагонопотоков в одногруппные поезда [Текст] / А. П. Батурин, А. Ф. Бородин, В. В. Панин // Мир транспорта.
— 2010. — № 5.- С. 72−77.
2. Бутько, Т. В. Формування лопстично1 технологи просування вантажопотошв за жорсткими нитками графжа руху по1зд1 В [Текст] / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, А. В. Прохорчен-ко, К. О. Олшник // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ. -2009. — Вип. 111. — С. 23−31.
3. Буянова, В. К. Система организации вагонопо-токов [Текст] / В. К. Буянова, А. И. Сметанин, Е. В. Архангельский. — М.: Транспорт, 1988. -224 с.
4. Державна щльова програма впровадження на зал1зницях швидшсного руху пасажирських пойд1 В на 2005−2015 роки [Текст] / Розп. Кабшету Мшютр1 В Украши № 979-р ввд 31. 12. 2004 р.
5. Державна цшьова програма реформування зал1зничного транспорту на 2010−2019 роки [Текст]/ Затверджено пост. Кабшету Мш1стр1 В Укра1ни ввд 16. 12. 2009 р. N 1390 (в редакцп постанови Кабшету Мш1стр1 В Укра1ни ввд 26. 10. 2011 р. N 1106).
6. 1нструкщя з розрахунку наявно1 пропускно1 спроможносп зал1зниць Укра1ни: ЦД-0036 [Текст]. — К.: Транспорт Укра1ни, 2002. — 36 с.
7. Логвшова, Н. О. Методика розподшення ван-тажних перевезень паралельними ходами на електриф1кованих д1лянках [Текст] / Н. О. Логвшова // Вюник Дншропетр. нац. ун-ту зал1зн. трансп. 1 м. акад. В. Лазаряна. — 2011. — Вип. 40.
— Д.: Вид-во ДПТу, 2011. — С. 57−59.
8. Ломотько, Д. В. Удосконалення системи упра-влшня парком вантажних вагошв на зал1зницях Укра1ни в нових умовах [Текст] / Д. В. Ломотько, В. М. Запара, В .В. Кулешов, А. В. Кулешов // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ. — 2010. — Вип. 119. -С. 28−35.
9. Практичш рекомендацп з технолого-економь чного управлшня експлуатацшною роботою зал1зниць [Текст] / № 412-Ц ЦД-0068. — Затв. наказом Укрзал1зниц1 ввд 10. 11. 2006.
10. Про схвалення Стратеги розвитку зал1зничного транспорту на перюд до 2020 року [Текст] / Пост. Кабшету Мшютр1 В Украши № 1555-р ввд 16. 12. 2009 р.
11. Поттгофф, Г. Учение о транспортных потоках [Текст] / Г. Поттгофф: [пер. с нем.]. — М.: Транспорт, 1975. — С. 344.
Надшшла до редколегп 17. 02. 2012.
Прийнята до друку 29. 02. 2012.
Статтю рекомендовано до друку д-ром техн. наук, проф. В. I. Бобровським
Р. В. ВЕРНИГОРА, А. Ю. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА
АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ХОДАМИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗНАМЕНКА-ОДЕССА
Введение: Обоснование оптимизации перевозочной работы на направлении Знаменка — Одесса связано с распределением процесса перевозок по параллельным ходам и внедрением технологии энергосбережения. Анализ динамики изменений грузопотоков и моездомотоков в адрес портов Одесского региона: Анализ основных номенклатурных грузов, которые отправляются из портов Одесского региона на экспорт. Организация вагонопотоков в грузовых поездах определяет уровень загрузки технических средств транспорта, распределение сортировальной и маневровой работы между станцией и пунктами отправления. Организация пропуска вагонопотоков характеризуется неравномерным соотношением пробега порожних вагонов к общему грузовому пробегу. Анализ густоты вагонопотоков. Анализ железнодорожной инфраструктуры на направлении с параллельным ходом Знаменка-Одесса: Инфраструктура железнодорожного направления Знаменка-Одесса позволяет организовывать движение поездов совместно по участку Знаменка-Помошная с последующим разделением на два параллельных направления: Помошная-Колосовка-Одесса-Сортировочная и Помошная-Котовск-Раздельная-Одесса-Застава-1. Проведен анализ размеров движения пассажирских и грузовых поездов по параллельным ходам направления за период с 2000 по 2011 годы. Вывод: Обоснована необходимость перераспределения поездопотоков из основного направления на вспомогательное, что позволит выделить резерв пропускной способности для организации движения скоростных пассажирских поездов.
Ключевые слова: перевозки, пропускная способность, размеры движения поездов
R. V. VERNYHORA, O. Yu. PAPAKHOV, N. O. LOGVINOVA
ANALYSIS OF RAILWAY INFRASTRUCTURE WITH PARALLEL COURSES FOR DIRECTION ZNAMYANKA-ODESSA
Introduction. A ground for optimization of vehicular work on direction Znamyanka-Odessa is related to distributing the transportation process over parallel courses and introducing the energy saving technology. Analysis of dynamics of changes in flows of goods and trains directed to ports of the Odessa region: Analysis of basic toplevel loads which leave ports of the Odessa region for export. Organization of car traffic volumes in freight trains determined by the level of load of transport technical means, distributing the sorting and marshalling work among the station and points of departure. Organization of passing the car traffic volumes is characterized by uneven correlation of run of empty cars to the general freight run. Analysis of density of car traffic volumes. Analysis of railway infrastructure on direction with parallel courses Znamyanka-Odessa: Infrastructure of railway direction Zna-mya-Odessa allows organizing the traffic of trains jointly on the track section Znamyanka-Pomoshnaya with the subsequent dividing into two parallel directions: Pomoshnaya-Kolosovka-Odessa-sorting and Pomoshnaya-Kotovsk-Razdelnaya-Odessa-Zastava-1. The analysis of traffic amounts of passenger and freight trains is conducted on parallel courses of direction for period 2000−2011. Conclusion: The necessity of redistribution of train traffic volumes from the basic direction to auxiliary one is grounded that will allow selecting the reserve of carrying capacity for organization of motion of high-speed passenger trains.
Keywords: transportation, carrying capacity, train traffic amounts

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой