Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Организация и управление


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Наслщки глобал1зацп товарних ринюв для нацюнально!
економжи Укра1ни
1ващенко Марина BiKTopiBHa
Харювський навчально-науковий тститут Державного вищого навчального закладу «Утверситет бантвськог справи», доцент кафедри економiчно? теори, кандидат
економiчних наук, доцент, Укра'-ша
Анотащя. В статтг розглянуто характеры риси глобальних товарних ринюв. Метою статт е виявлення джерел та нaслiдкiв глобалгзацп товарних pинкiв, що спoстеpiгaeться у свгтовому гoспoдapствi та poзpoбцi рекомендацгй щодо державного та корпоративного управлгння в умовах глобально'-'- конкуренцп. Придглено увагу тpaнснaцioнaльним кopпopaцiям, що становлять найсуттевгшу конкуренцгю на глобальних товарних ринках. Дослгджено вплив транснацгонального бгзнесу на товарнг ринки, який, з одного боку, е породженням глобалгзацп, з гншого боку, сам стае каталгзатором глобалгзацгйних процесгв. Простежено мгсце Укра'-ни в глобальних рейтингах.
Доведено, що серед можливих варгантгв поводження укра'-нських пгдприемств на глобальних товарних ринках найбгльш ефективним е шлях гнновацгйного розвитку. Не зважаючи на зниження регулятивно'-'- ролг держави в глобальнгй економгцг, рекомендовано прийняття дгевих управлгнських ргшень щодо пгдтримки нацгонального виробника, але не на шкоду здоровгй глобальнгй конкуренцп.
Ключовi слова: глобальнг товарнг ринки, лгбералгзацгя свгтово'-'- торггвлг, транснацгональнг компанп, 1ндекс глобалгзацп KOF, Глобальний гндекс конкурентоспроможностг.
Вступ
В ХХ1 столгттг, умовах епохи гнформацгйних технологгй, спостерггають-ся якгснг змгни в областг глобалгзацп ринкгв г конкуренцп'-, що мають тенден-цгю до прискорення. Тг галузг та компангй, що не здатнг вгдповгдати на ви-клики глобалгзацп, не мають маркетингових можливостей для глобально'-'- дгяльностг, вибувають з гри. Уряди багатьох кра'-н усвгдомили, що протекцго-нгстськг заходи з захисту внутргшнгх виробникгв г ринкгв вгд гноземних кон-курентгв не тгльки не дають бажаних результатгв, а й ведуть до росту гнфля-цп, уповгльненню темпгв економгчного зростання, зниженню економгчно'-'- ефективностг вгтчизняних компангй, вгдсутностг в них необхгдних для мгж-народно'-'- конкурентно'-'- боротьби пгдприемницьких навичок.
Укра'-на, маючи достатньо високий ргвень глобалгзацп (42 мгсце з 207 кра'-н свгту за KOF Index of Globalization) [1], бере активну участь г в дгяльностг глобальних товарних ринках. Усвгдомлення сутг даного процесу сприятиме ефективнгшому включенню Укра'-ни до систему мгжнародних економгчних вгдносин. Питання формування та функцгонування свгтових товарних ринкгв активно вивчаються такими дослгдниками як А. I. Ханунов, I. В. Юр'-ева, I. В. Трифонова, М. Ф. Гончаренко, В. I. Охота та гн. Окрема увага придгляеться процесам, що вгдбуваються на свгтових товарних ринках.
Метою статт е виявлення джерел та наслщгав глобалГзацп товарних рингав, що спостерiгаеться у свГтовому господарствi та розробцi рекоменда-цiй щодо державного та корпоративного управлшня в умовах глобально'- конкуренцп. Крiм того, в статтi придГлено увагу транснацiональним корпо-ращям, що становлять найсуттевшу конкуренцiю на глобальних товарних ринках.
Результати дослщженння
Дiяльнiсть мiжнародних органiзацiй, таких, як СвГтова органiзацiя тор-гiвлi, призвела до зниження торговельних бар'-ерiв мiж кра'-нами й вiдкриттю доступу до мiжнародних ринкiв, про що свiдчить звГт World Tariff Profiles 2015 [2]. До числа шших стимулiв до глобалГзацп ринкiв i конкуренцп став-ляться прискорення й здешевлення транспортних перевезень i безперервне вдосконалювання телекомунжацш та шформацшного простору, що зробило глобальнг контакти дешевими i ефективним. Кргм того, розвиток гнформацгйного простору суттево спростив участь компанш у всесвГтнГй торгГвлГ, скажГмо, через вгдкриття Гнтернет — магазину, створення сайту компанп з основною шформащею та контактами. Це дозволило виникнення термшу «ме-режева економжа» (networked economy), що засновуеться на технолопчному укладГ, в якому домшуючГ позицп займають комп'-ютернГ та шформацшш технологи, а глобальна шформацшна мережа стае необхГдною умовою Гснуван-ня. Мережева економГка дозволяе пщприемствам забезпечувати конкурентнГ переваги за рахунок виявлення нових каналГв постачання та збуту, залучен-ня нових споживачГв, покращення якостГ обслуговування клГентГв, розши-рення сфери дГяльностГ, скорочення витрат, покращення якостГ управлшсь-ких ршень, збГльшення ГнвестицГй тощо [3, с. 19].
Що стосуеться використання переваг глобалГзацп, то в першу чергу можливосл глобалГзацп товарних рингав використовують транснащональш компанп. Тх ланцюжки поставок рГвною мГрою глобальнГ, матерГали й ком-плектуючГ поступають з найбГльш дешевих джерел, склади й лопстика орга-нГзованГ у найбГльш випдш з погляду витрат регГонах, а дослщження й роз-робки сконцентроваш там, де необхГднГ для цього знання найбГльш доступнГ ТНК внаслщок свое!'- економГчно'-, фшансово'-, управлшсько'-, науково-техшчно'-, кадрово'- мГцностГ здатнГ розробляти Г здшснювати найбГльш дос-коналГ мГжнароднГ маркетинговГ технологи, якГ, з огляду на масштаби цих компанш, дають значнГ прибутки Г забезпечують високу свГтову конкуренто-спроможнГсть як '-х самих, так Г створюваних ними продуктГв. Транснащона-льнГ корпорацп перетворюють свГтову економГку в глобальну, забезпечуючи прискорення науково-технГчного прогресу у всГх його напрямках — техшчний рГвень Г якГсть продукцп, ефектившсть виробництва, вдосконалення форм менеджменту, управлшня шдприемствами [4].
У переважнГй бГльшосл галузей нащонально'- економГки невеликГ фГр-ми, що орГентованГ на внутршнш ринок, не здатнГ скористатися ефектом ма-
сштабу, що дозволило б '-'-м пщвищити конкурентоспроможшсть в довгостро-ковш перспективГ. Транснащональш ж компанп можуть не лише отримувати ефект економп на масштабах, а й випереджати невелик шдприемства на ос-новГ ГнновацГй та прискореного технологГчного розвитку. УспГх транснацГо-нальних компанГй заснований на тГм, що вони можуть дозволити собГ напра-вити значш кошти на шновацшш дослГдження й розробку, просування тор-говельних марок, розвиток шформацшних та маркетингових технологГй. Ви-значивши новГ можливостГ, вони видГляють ресурси, необхГднГ для завою-вання ринкГв Г отримання прибутку. За останнГми даними у свт дГють бГльш 80 тис. транснащональний корпорацГй (ТНК) та 800 тис. '-х фГлГалГв, зГ 100 найбГльших економГк свГту — 52 ТНК- на ТНК приходиться 52% свГтово'-'- тор-гГвлГ, 67% зовшшньо'-'- торгГвлГ- '-'-м належить близько 80% патентГв та лГцен-зГй. Враховуючи масштаби дГяльностГ ТНК та акумульований капГтал, можна стверджувати, що вони обумовлюють стан глобально'- конкуренцп'- на свГто-вому ринку, а також впливають на фГнансово-економГчну стабГльнГсть в свГтГ [5, с. 217].
ФГрми в умовах глобалГзацп не можуть не враховувати функщонування мГжнародних ринкГв. Потреби у змшГ пГдходу до свого бГзнесу поступово ви-никли у компанГй у зв'-язку з поступовою лГбералГзащею правил зовшшньо'- торгГвлГ, зростаючою взаемозалежшстю кра'-н усього свГту при виробництвГ товарГв Г послуг. Це зумовило гостру необхщшсть формування стратегГ'- роз-витку компанГй з урахуванням глобального аспекту товарних ринкГв, приз-вело до усвщомлення компанГями того факту, що глобалГзащя вже не дозво-ляе працювати по-старому, орГентуючись лише на врахування внутрГшнього ринку та змусило змшювати звичнГ рутини. Глобальш ринки важливГ, тому що майбутне багатьох фГрм залежить вГд можливостей розширення вироб-ництва. З одного боку, фГрми повиннГ шукати новГ можливостГ на ринках за-кордонних кра'-н, тому що '-хнГ внутрГшнГ ринки вже насиченГ. З Гншого боку, мГжнародна торпвля стае усе бГльше лГберально'-, тому компанп'- зштовху-ються з жорстокою конкуренщею з боку Гноземних виробниюв Г на сво'-х вну-трГшнГх ринках. Вони повиннГ навчитися гГдно конкурувати з Гноземними пГ-дприемствами на своему внутрГшньому ринку або ж використовувати мож-ливосл, що вГдкриваються на зовнГшнГх ринках. А, враховуючи 1ндекс глобально'- конкурентоспроможностГ за версГею ВсесвГтнього економГчного форуму (The Global Competitiveness Index, 79 мГсце зГ 140 кра'-н свГту), Укра'-ш пот-рГбно ще багато працювати над створенням реальних переваг як вГтчизня-них пГдприемств, так Г нацГонально'- економГки в цГлому.
До того ж глобалГзащя товарних ринкГв передбачае глобалГзащю як ринкГв готово'- продукцп, так Г сировинних ринкГв. Якщо казати про взаемо-залежнГсть кра'-н в глобальнГй економГцГ, то це можна чГтко простежити, ска-жГмо, за останнГми подГями на свГтовому ринку нафти.
З появою нових засобГв зв'-язку, транспорту й фшансових розрахунюв час Г вГдстанГ стають усе менш помГтними. ПродукцГя, зроблена в однГй кра'-нГ, цГлком сприймаеться в шших кра'-нах У цей час фГрми, що працюють у глоба-
bHin ra^y3I, 3MymeHI He TiflbKH eKcnopTyBaTH TOBapH, a^e n nparHyra CTaTH r^ooa^bHHMH.
3 rflo6a. fli3a^ero TOBapHHx phhkib ticho noB'-«3aHe TaKe noH"TT», «k r^o-oa^bHa ra^y3b, ochobhhmh pucaMH „koi e Te,o Ha KOHKypeHTHi no3^ii $ipM Ha gaHOMy reorpa^IHHOMy a6o Ha^OHa. flbHOMy pHHKax Bn^HBae ixh“ 3ara^bHa no3^i» Ha CBiTOBOMy pHHKy b. AOMy. TaKHM hhhom, r^o6a^bHaipMa, пpaцro-mhh b geKiflbKOx KpaiHax, goMaraeTbc" TaKHx nepeBar y HayKOBHx gocmg^eH-H"x, bhpo6h^tbi, MapKeTHHry nIHaHcax, «ki HegocTynHI ixhim KOHKypeHTaM Ha BHyTpimHbOMy puHKy, npH цbомy po3rfl"garonH yBecb cbit „k egHHHn phhok. BoHa 3BoguTb go MiHiMyMy 3HaHHMICTb Ha^OHa. flbHHx rpaH^b i BK^agae Kani-Ta^, 3go6yBae BHxigHI MaTepia^H n KOMnoHeHTH, po6HTb i npogae cboi TOBapH Ha puHKy 6ygb-„KOi KpaIHH, ge цe MO^e npHHecTH npu6yTOK.
^^epe^a nno6a. m3a^i TOBapHHx phhkib 6a3yroTbc“ Ha Mi^HapogHin chc-TeMi nogi^y пpaцi Ta $yHK^OHa. flbHHx oco6^hboct"x thx hh IHmux ra^y3en y CBiTOBin CHCTeMi rocnogapcTBa. B „kocti ochobhhx npHHHH rflo6a. rn3a^i TOBap-HHX phhkib MO^Ha BHgi^HTH HacTynHi [7]:
1. Heo6xigHicTb nocTInHoro 3HH^eHH“ BHTpaT g. A“ nigBH^eHH» piBH" K0HKypeHT0cnp0M0^H0CTi,o BHMarae nomyKy KpaIH 3 6i^bm gemeBHMH yMO-BaMH BHpo6HH^rBa.
2. Heo6xigHicTb BpaxyBaHH" HeraTHBHHx yMOB rocnogaproBaHH", 3pocTaH-H" piBH" pH3HKy y B^acHin gep^aBI i MO^^HBicTb OTpHMaHH" niflbroBHx yMOB onogaTKyBaHH" b IHmux gep^aBax, npH 6i^bm bhcokhx goxogax Big K0p0TK0-CTpoKOBHX опepaцin HaIHaHCOBHx pHHKax. OiHaHCOBi ^ phhkh, b cbom Hepry, MaroTb HanBH^y CTyniHb rflo6a. m3a^i y nopiBH"HHi 3 IHmHMH pHHKaMH,o o6y-MOB^eHe спeцн$iкоro ix ^yHK^OHyBaHH" [8].
3. Heo6xigHicTb 36epe^eHH" KOHKypeHTHHx nepeBar y BepTHKa^bHin IHTe-rpa^'-i,o BHMarae nogi^y i po3Mi^, eHH" OKpeMHx c^ep gi"^bHOCTi b IHmux peri-OHax hh KpaiHax.
4. TexHO^oriMHi npo6^eMH po3BHTKy gpi6Horo 6i3Hecy «k IH^pacTpyKTypH TayHgaMeHTy Be^HKoro 6i3Hecy, „ki ra^bMyroTb po3bhtok Be^HKHx nignpH-eMcTB.
5. 36i^bmeHH“ IHBecT^in b c^epy BHpo6H^TBa i c^epy noc^yr,o po3-BHBaroTbc».
6. 3HH^eHH" BHyTpimHboro Ha^OHa^bHoro nonHTy npH3BogHTb go Heo6-xigHOCTi nigBH^eHH" CTyneH" BIgKpHTOCTI eKOHOMIKH Ta Hapo^yBaHH" eKcnop-thoi CK^agoBoi'-, «ki 3a^e^aTb Big piBH» p03BHHeH0CTI KpaIHH, yMOB i gocBIgy ^o-pMyBaHH" eKcnopTHoi 6a3H (kboth) npoMHC^OBOCTI Ta MHce^bHOCTI Hace^eHH" KpaIHH.
Bhchobkh
OT^e, b yMOBax г^о6a^iзaцii нaцiонa^bнi nignpueMCTBa BIgnyBaroTb 3aro-CTpeHH" конкypeнцii 3 BHpo6HHKaMH BCboro CBITy. Ha pHHKax TOBapIB MacoBoro внpо6ннцтвa нaцiонa^bнa IHgycTpi" 3MymeHa ko h KypyB aTH 3 Hane^eKTHBHI-
шим виробником свГту, яга продають свою масову стандартизовану продук-цГю дешевше всГх. В цьому випадку е два можливих варГанти, що дозволять не випасти нащональним компашям не випасти з глобальних ринкГв: або по-силити експлуатащю внутрГшшх факторГв виробництва — робочо'- сили Г при-родних ресурсГв- або перейти на шлях шновацшного розвитку. ЦГ два варГан-ти можуть використовуватись одночасно, але ефектившшим е упор на дру-гий варГант, який вже довГв свою ефективнГсть у досвГдГ цГло'- низки як роз-винених кра'-н, так Г нових шдустрГальних кра'-н.
ГлобалГзащя в цГлому вимагае вГд держави дГевих управлГнських рь шень щодо шдтримки нацГонального виробника, хоча Г регулятивна роль держави Гз поглибленням глобалГзацп зменшуеться. ТакГ захиснГ заходи з одного боку, вГдповГдають вимогам економГчно'- безпеки держави, але ж Гншого боку, посилення конкуренцп, що неминуче привноситься глобальним сере-довищем, змушуе нащональш пГдприемства покращувати ягасть та ефектив-нГсть свое'- роботи Г ставати бГльш прозорими. Входження великих зарубГж-них мережевих структур на споживчГ ринки — невГд'-емний наслГдок глобалГ-зацГ'-.
Поглиблення глобалГзащйних процесГв як на всГх свГтових ринках в цГлому, так, зокрема, Г на товарному ринку, е об'-ективним процесом. Незважа-ючи на аргументащю антиглобалГспв, процес глобалГзацп уповГльнити чи зупинити не можливо, оскГльки глобалГзацГя е основою логжи подальшого розвитку свГтового господарства. Безумовно, цей процес несе для нащональ-них економж не лише новГ можливостГ та перспективи, а й загрози. Але мшь мГзацГя '-х впливу на економГку е завданням як управлшщв пГдприемств, так Г вищого менеджменту кра'-ни. ТранснацГональний бГзнес, який, з одного боку, е породженням глобалГзацп, з Гншого боку, сам стае каталГзатором глобалГза-цшних процесГв.
Перелiк використаних джерел
1. KOF Index of Globalization [about] [Electronic resource] // KOF Index of Globalization. — Available from: http: //goo. gl/CShdPX. — Viewed 01. 02. 2016. — Title from screen.
2. World Tariff Profiles 2015 [Electronic resource] // The World Trade Organization. — Available from: https: //goo. gl/EEcYxa. — Viewed 01. 02. 2016. — Title from screen.
3. Ханунов А. И. Глобальные товарные рынки в условиях сетевой экономики / А. И. Ханунов, И. В. Юрьева // Вестник Самарского финансово-экономического института. — 2013. — № 3 (19). — С. 18−23.
4. Трифонова И. В. Роль транснациональных корпораций в глобализации мировой экономики / И. В. Трифонова // Молодой ученый. — 2013. — № 9. — С. 243−245.
5. Охота В. I. 1нновацп як основа конкурентоспроможносл ТНК / В. I. Охота // Сталий розвиток економжи. — 2013. — № 5 — С. 216−224.
6. The Global Competitiveness Index 2015−2016 [Electronic resource] // World Economic Forum. — Available from: http: //goo. gl/nYq6VQ. — Viewed 01. 02. 2016. — Title from screen.
7. Гончаренко М. Ф. Причины глобализации товарных рынков [Электронный ресурс] / М. Ф. Гончаренко // Forseti: [бизнес-журнал]. — Режим доступа: http: //forseti. dp. ua/pritchin-globalizatsii-tovarnh-rnkov. html. — По состоянию на 14. 05. 2013. — Загл. с экрана.
8. Шкодша I. В. Вплив полГтики гальгасного пом'-якшення на розвиток свГтового фондового ринку в умовах глобально'- невизначеносл / I. В. Шкодша, I. В. Карпова, М. В. 1ващенко // ЕкономГчний часопис-ХХ1. — 2015. — №½. — С. 4−7.
© М. В. ?ващенко
The consequences of product markets globalization for Ukraine'-s national economy
Ivashchenko Maryna
Kharkiv Educational and Scientific Institute of State Higher Educational Institution & quot-Banking University& quot-, Associated Professor of Department of Economic Theory, PhD in Economics, Associated
Professor, Ukraine
Abstract. The features of global commodity markets have been considered in the article. The purpose of the article is to identify the sources and consequences of commodity markets globalization observable in the world economy and to develop the recommendations as for the state and corporate governance in the context of global competition. The author'-s attention is paid to transnational corporations that make up the most significant competition in the global commodity markets. The influence of transnational business on product markets has been investigated. The last is defined as a product of globalization on the one hand, and becomes a catalyst of globalization processes on the other hand. Also the place of Ukraine in global ratings has been traced.
It has been proved that the most effective way of behavior of Ukrainian enterprises on the global commodity markets among all the possible variants is the way of innovation development. Despite the reduction of the government regulatory role in the global economy it has been recommended the adoption of effective management decisions to support of the domestic producers but not at the expense of a healthy global competition.
Keywords: global commodity markets, liberalization of the world trade, multinational companies, the KOF Index of globalization, Global competitiveness index.
© M. Ivashchenko

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой