Научное обоснование термина эксплуатации пассажирских вагонов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 629. 45. 014. 66
Л. М. ЛОБОЙКО (Укрзашзниця), С. В. МЯМЛИ, А. Л. ПУЛАР1Я (Д11Т)
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРМ1НУ ЕКСПЛУАТАЦП ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОН1В
Для пасажирських вагошв розроблеш науков1 основи з обгрунтування термшу експлуатацп з урахуван-ням ix техшчного стану та роздшення м1жремонтних циктв для вагошв з р1зними об'-емами ремонту.
Для пассажирских вагонов разработаны научные основы по обоснованию срока эксплуатации с учетом их технического состояния и разделению межремонтных циклов для вагонов с разными объемами ремонта.
For passenger coaches the scientific bases on substantiation of the operation time with the account of their technical conditions and separation of the inter-repair cycles for coaches with different repair amounts are developed.
Актуальним для залiзничного транспорту Украши е ращональне використання рухомого складу, насамперед це стосуеться пасажирських вагошв. Оновлення парку пасажирських вагошв здшснюеться за рахунок придбання нових вагошв, але основний резерв в забезпеченш пасажирських перевезень пов'-язаний з оптималь-ним використанням юнуючих вагошв, в тому чи^ з урахуванням заходiв з подовження термшу експлуатацп пасажирських вагошв.
Забезпечення пасажирських перевезень ру-хомим складом, який вщповщае сучасним ви-могам комфортного перевезення пасажирiв та багажу, в умовах недостатньо! кшькосп нових пасажирських вагошв на залiзницях Украши потребуе розробки системи ремонту, яка б максимально забезпечувала шдтримання рухомого складу у працездатному сташ.
Важливим у цьому питанш е розробка цшо! низки заходiв, пов'-язаних з ремонтом, подов-женням термшу служби та виключенням з ш-вентарного парку вагонiв. Планування житте-вого циклу для кожного типу пасажирських ва-гонiв дозволить з максимальною ефективнютю спланувати витрати коштiв на ремонт пасажирських вагошв з урахуванням 1х реального техшчного стану та умов подальшо! експлуатацп.
Дуже важливим при побудовi життевого циклу е правильне планування мiжремонтних ци-клiв, а саме, перюдичност планових видiв ремонту: деповського — ДР, каштальних, першого об'-ему — КР-1, та другого об'-ему — КР-2, крiм того каштально-вщновлювального ремонту -КВР, або каштального ремонту з подовженням термiну служби — КРП. Для оцшки стану пасажирських вагонiв шсля закiнчення термiну служби (25 роюв вагони-ресторани, 28 рокiв iншi типи пасажирських вагошв) проводиться техшчне дiагностування (ТД). Технiчне дiагно-
стування включае в себе комплекс робщ пов'-язаний з визначенням техшчного стану вагошв та шдготовкою матер1ал1 В i рекомендацп для можливого подовження термiну служби.
Проведення теxнiчного дiагностування з по-дальшим подовженням термiну служби може бути неодноразовим i залежить вiд теxнiчного стану рухомого складу та року його побудови.
Для подовження термшу служби пасажирських вагошв пропонуються 20 варiантiв мож-ливих життевих циклiв (рис. 1 — 4). Кшьюсть варiантiв може бути значно бшьшою, оскiльки кожний новий варiант е трансформацiею попе-реднього.
Далi розглянемо бiльш ретельно кожний з можливих варiантiв подовження термiну служби пасажирських вагошв.
У першому варiантi показано юнуючу систему подовження термiну служби пасажирських вагошв на 5, 10 або 13 роюв шсля 28 роюв роботи та техшчного дiагностування. Перюди-чнiсть теxнiчного дiагностування — не бiльше 5 роюв. Загальний термiн подовження термiну служби — 13 роюв. Деповськi ремонти ДР про-водяться через 2 роки шсля каштальних та де-повських ремонтiв, капiтальнi ремонти першого об'-ему КР-1 — через 5 роюв. Недолгом цього варiанту е те, що мiж ДР та ДР та мiж ДР та КР-1 мiжремонтний перiод не однаковий.
За другим варiантом, враховуючи поганий стан вагонного парку та необхщнють шдтримання його в працездатному сташ, ДР для вагошв, старших 28 роюв без виконання КВР, КРП, доцшьно проводити щорiчно, КР1 — через п'-ять роюв. Ця перiодичнiсть ремонту була врахована при розробщ та затвердженш новоi редакци наказу «Про впровадження системи теxнiчного обслуговування та ремонту пасажирських вагошв». За цим варiантом можна
планувати ремонт вагошв, яю мають шдвищеш об'-еми ремонту, наприклад вiдкритого типу.
Третш варiант повторюе перiодичнiсть ремонту за другим варiантом, але пiсля 13 рокiв експлуатаци передбачено проведення техшчно-го дiагностування ТД та подовження термiну служби. За цим варiантом можна планувати ремонт вагошв, яю мають шдвищеш об'-еми ремонту, наприклад вщкритого типу.
За четвертим варiантом пропонуеться подовження термiну служби вагошв на загальний термiн 5 _ 19 роюв пiсля 28 рокiв роботи та техшчного дiагностування. Перiодичнiсть мiж КР-1 та технiчним дiагностуванням спочатку 5 роюв, а потiм 4,5 роюв. Перший деповський ремонт проводиться через два роки, наступш -через швтора роки. Використання дано! систе-ми ремонту доцiльно для вагошв з добрим техшчним станом, якi не мають значних пошко-джень, якi впливають на несучу здатнють рами та кузова, наприклад вагони купейного типу, СВ та ш. Цей варiант можна рекомендувати та-кож для вагонiв, яю не використовуються у па-сажирських перевезеннях (наприклад, вагони-дефектоскопи, колiевимiрювальнi вагони).
За п'-ятим варiантом розглядаеться подовження термшу служби пасажирських вагонiв згiдно юнуючо! технологи. Цей варiант перед-бачае виконання КРП шсля 28 рокiв, перший деповський ремонт через 2 роки шсля КРП, ш-шi деповськi ремонти (ДР) через 1 рш шсля ка-пiтальних ремонтiв та ДР, каштальний ремонт першого об'-ему (КР-1) через 6 роюв пiсля КРП та другий КР-1 через 5 роюв. Строк служби вагошв шсля 28 роюв збшьшуеться на 13 роюв. Цей варiант передбачае значш матерiальнi ви-трати.
У шостому варiантi показано подовження термiну служби пасажирських вагонiв згiдно юнуючо! технологи за календарними строками. Цей варiант передбачае виконання КРП шсля 28 роюв ДР через 2 роки шсля каштальних ре-монпв, КР-1 через 6 рокiв шсля КРП та 5 роюв шсля КР-1. Строк служби вагошв шсля 28 роюв збшьшуеться на 13 роюв.
За сьомим варiантом пропонуеться подовження термшу служби пасажирських вагошв на 15 роюв шсля 28 роюв роботи та КРП за фак-тичним пробiгом. Особливютю цього варiанту е те, що мiж деповськими ремонтами та мiж ка-пiтальним та деповським ремонтами термш складае 1,5 року. Перший КР-1 проводиться через 6 роюв, другий — через 4,5 роки. За цим ва-рiантом можна планувати ремонт вагошв, яю
мають шдвищеш об'-еми ремонту, наприклад вщкритого типу.
За восьмим варiантом пропонуеться подовження термшу служби пасажирських вагошв на 16 роюв шсля 28 роюв роботи та КРП. Каштальний ремонт КР-1 виконуеться через 6 роюв. Деповський ремонт виконуеться через 2 роки шсля попереднього. Використання дано! сис-теми ремонту доцшьно для вагошв з добрим техшчним станом, яю не мають значних по-шкоджень, що впливають на несучу здатнють рами та кузова, наприклад вагони купейного типу, СВ та ш. Цей варiант можна рекомендувати також для вагошв, яю не використовуються у пасажирських перевезеннях (наприклад, вагони-дефектоскопи, колiевимiрювальнi ваго-ни).
За дев'-ятим варiантом пропонуеться подовження термшу служби пасажирських вагошв на
15 роюв шсля 28 роюв роботи та КРП. Кашта-льш ремонти проводяться через 5 роюв, депов-ськi ремонти — через 2 роки шсля каштальних. Iншi мiжремонтнi iнтервали становлять 1,5 роки.
За десятим варiантом пропонуеться подовження термшу служби пасажирських вагошв на
16 роюв шсля 28 роюв роботи та КРП. Цей ва-рiант вiдрiзняеться вiд варiанту 8 тим, що перший КР-1 проводиться через 6 роюв шсля КРП, а наступш — через 4 роки. Деповсью ремонти проводяться з пею ж перюдичнютю — 2 роки.
За одинадцятим варiантом пропонуеться подовження термшу служби пасажирських вагошв на 18 роюв шсля 28 роюв роботи та КРП. Цей варiант вiдрiзняеться вiд варiанту 8 додат-ковим деповським ремонтом, пiсля якого термш служби збшьшуеться до 18 роюв.
За дванадцятим варiантом пропонуеться подовження термiну служби вагошв на загальний термш 16… 20 роюв пiсля 28 рокiв роботи, КРП та техшчного дiагностування ТД i додатковим подовженням термiну служби. Цей варiант до 13 роюв повторюе варiант № 8, а далi вагон експлуатуеться за варiантом 4.
За тринадцятим варiантом пропонуеться подовження термiну служби вагошв на загальний термш 15. 20 роюв шсля 28 роюв роботи та техшчним дiагностуванням ТД i додатковим подовженням термшу служби на термш до 1 року шсля техшчного дiагностування. Цей варiант до 15 роюв повторюе варiант № 7, а да-лi вагон експлуатуеться за варiантом 4.
За чотирнадцятим варiантом пропонуеться подовження термiну служби вагошв на загальний термш 18. 23 роюв шсля 28 роюв роботи
та техшчним дiагностуванням ТД i додатковим подовженням термшу служби на термш до 1 року пiсля техшчного дiагностування. Цей варiант до 18 роюв повторюе варiант № 11, а д^ вагон експлуатуеться за варiантом 4.
За п'-ятнадцятим варiантом пропонуеться подовження термiну служби вагошв на 23 роки пiсля 28 роюв роботи та каштально-вщновлю-вального ремонту КВР зпдно юнуючо! технологи за календарними строками. КР-1 проводиться через 6 роюв пiсля КВР, а далi через 5 роюв. ДР — через 2 роки тсля КВР, КР-1 та ДР.
За шютнадцятим варiантом пропонуеться подовження термiну служби вагошв на 23 роки
тсля 28 роюв роботи та КВР за фактичним пробшом. За цим варiантом перший КР-1 проводиться через 6,5 роюв пiсля КВР, наступш -через 4,5 роки. Перший Д Р проводиться через 2 роки тсля КВР, наступш — через 1,5 роки.
За шмнадцятим варiантом пропонуеться подовження термiну служби вагошв на 23 роки тсля 28 роюв роботи та каштально-вщновлювального ремонту КВР. Перший КР-1 проводиться через 6 роюв тсля КВР, а наступ-ш — через 4 роки. Деповсью ремонти прово-дяться з перiодичнiстю 2 роки.
С С С Списання
ТД ТД ТД ТД
КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
«III» — 5 рокiв -^- 5 рош -^ 3 роки-^ Роки
Варiант 1. Продовження термiну служби вагоыв на 5−13 рокiв пюля 28 роюв роботи (iснуюча технолопя подовження термiну служби вагонiв у депо)
С С С Списання
ТД ТД ТД ТД
КР1 ДР ДР ДР ДР КР1 ДР ДР ДР ДР КР1 ДР ДР

28 рош 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
«III» — 5 роюв -^ - 5 рош -р ¦4−3 роки-р Роки
Варiант 2. Продовження термiну служби вагоыв на 5−13 рокiв пюля 28 рош роботи зпдно з планованим наказом
С С С С С С С С
ТД ТД ТД ТД ТД ТД ТД ТД
КР1 ДР ДР ДР ДР КР1 ДР ДР ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР ДР

28 рош 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
«III» 5 рою в -> 5 рою в -> рок и-> в залеж ност щ стан у Ро & gt-ки
Варiант З. Продовження термЫу служби вагонiв на 5−17 роюв пiсля 28 рокiв роботи зпдно з планованим наказом (при пропонованих Д11Том мiжремонтних строках)
С С С С С С С С
ТД ТД ТД ТД ТД ТД ТД ТД
КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР ДР

28 рош 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
«III» 5 рою в -> ¦4- 4,5 роки -> 4,5 роки -> в за- ежнос л вщ тану Ро & gt-ки
Варiант 4. Продовження термiну служби вагонiв на 5−18 роюв пiсля 28 рокiв роботи (при пропонованих Д11Том мiжремонтних строках)
КРП Списання

ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
«III»- 5 роюв -^- 5 роюв -р 3 роки-р Роки
Варiант 5. Продовження термiну служби вагоыв на 13 рокiв пiсля 28 роюв роботи та КРП зпдно з планованим наказом
Рис. 1. Вар1анти подовження термшу служби пасажирських вагошв тсля 28 рошв роботи
КРП Списання

ДР ДР ДР ДР ДР КР1

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
«1 1 1 «- 6 рокв -> - 5 рокв -^ 4 2 роки) Роки
BapiaHT б. Продовження TepMiHy служби BaroHiB на 13 poKiB пiсля 28 poKiB роботи та КРП (iснyючa технолопя подовження TepMiHy служби вагонв за календарними строками в роках)
КРП Списання

ДР ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
«1 1 1 «- 6 рокв -> - 4,5 роки -^ - 4,5 роки -^ Роки
BapiaHT 7. Продовження термЫу служби вaгoнiв на 15 рокв пiсля 28 роюв роботи та КРП при пропонованих Д11Том мiжpeмoнтних строках
КРП Списання

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
«1 1 1 «- 6 рокв -> - 6 роюв -> - 4 роки -^ Роки
Bapiaнт 8. Продовження тepмiнy служби вaгoнiв на 16 рокв пiсля 28 poкiв роботи та КРП при пропонованих Д11Том мiжpeмoнтних строках
КРП Списання

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
«1 1 1 «- 5 рою в -^ - 5 poкiв -^ - 5 рокв -^ Роки
Bapiaнт 9. Продовження термЫу служби вaгoнiв на 15 рокв пiсля 28 poкiв роботи та КРП при пропонованих Д11Том мiжpeмoнтних строках
КРП Списання

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
«1 1 1 «- 6 рокв -> - 4 роки -^ M- 4 роки -^ 42 роки Ъ Роки
Bapiaнт 10. Продовження тepмiнy служби вагонв на 16 poкiв пюля 28 poкiв роботи та КРП
при пропонованих Д11Том мiжpeмoнтних строках
Рис. 2. BapiaHra подовження TepMiHy служби пасажирських вагошв шсля 28 рошв роботи з виконанням КРП в умовах депо та на заводах (KpiM ДВРБ)
КРП С С С С С
ТД ТД ТД ТД ТД
ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР КР1 ДР ДР ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
— 6 роюв -> - 6 роюв -> - 4 роки — в залежносл вщ стану Роки
BapiaHT 12. Продовження TepMiHy служби купейного вагона на 16−20poKiB пiсля 28 роюв роботи та КРП (при пропонованих Д11Том мiжpемонтних строках)
КРП С С С С С
ТД ТД ТД ТД ТД
ДР ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР ДР

28 роюв 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
— 6 роюв -^ ¦щ- 4,5 роки -^ & lt-4- 4,5 роки -^ в залежносл вщ стану Роки
Bapiaнт 13. Продовження теpмiну служби плацкартного вагона на 15−20роюв пiсля 28 pокiв роботи та КРП (при пропонованих Д11Том мiжpемонтних строках)
КРП С С С С С
ТД ТД ТД ТД ТД
ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
— 6 роюв -> - 6 роюв -> - 6 роюв -> в залежносл вщ стану Роки
Bapiaнт 14. Продовження термшу служби купейного вагона на 18−23 роки пюля 28 роюв роботи та КРП (пропонована Д11Том технолопя подовження термшу служби вагоыв в депо та на заводО
Рис. 3. Bapiaffrn подовження TepMiHy служби пасажирських вагошв тсля 28 рошв роботи
За вю1мнадцятим вар1антом пропонуеться подовження терм1ну служби вагошв на 23 роки тсля 28 роюв роботи та каштально-вщно-влювального ремонту. КР-1 проводиться через кожн 6 роюв. Деповсью ремонти проводяться з перюдичшстю 2 роки, тсля останнього КР-1 перюдичшсть ДР спочатку — 2 роки, а пот1м -1,5 року.
За дев'-ятнадцятим вар1антом пропонуеться подовження терм1ну служби вагошв на 23… 27 роюв тсля 20 роюв роботи та КВР.
Цей вар1ант до 23 роюв тсля КВР повторюе вар1ант № 18, а дат тсля 23 роюв експлуатацп проводиться техшчне д1агностування ТД та подовження терм1ну служби з перюдичшстю 1 рш на термш до 4 роюв.
За двадцятим вар1антом пропонуеться подовження термшу служби вагошв на 23. 27 роюв тсля 20 роюв роботи та КВР за фактич-ним пробшом. Цей вар1ант до 23 роюв тсля КВР повторюе вар1ант № 17, а дат тсля 23 роюв експлуатацп проводиться техшчне д1агнос-тування ТД та подовження терм1ну служби з перюдичшстю 1 рш на термш до 4 роюв. В результат^ за вар1антами 3, 4, 12 — 14 можна до-датково подовжити термш служби пасажирських вагошв тсля техшчного д1агностування ще вщ 1-го до 4-х роюв з перюдичшстю 1 рш.
Проведет дослщження системи ремонту та м1жремонтних циктв дозволяють зробити ви-сновки:
— доцшьно роздшити м1жремонтн1 цикли для вагошв з р1зними об'-емами ремонту, наприклад вщкритого типу та купейного типу, СВ та ш. -
— для вагошв з р1зними об'-емами ремонту запровадити р1зн вар1анти подовження терм1ну служби з р1зними м1жремонтними циклами-
— списання вагошв проводити тшьки тсля техшчного д1агностування. Це дозволить зали-шити в експлуатацп вагони, яю можуть в пода-льшому використовуватися у обмеженому об'-ем1 (наприклад не для перевезення пасажи-р1в).
Таким чином, розроблеш науков1 основи з обгрунтування термшу експлуатацп пасажирських вагошв з урахуванням ix техшчного стану та роздшення м1жремонтних цикл1 В для вагошв з р1зними об'-емами ремонту.
Б1БЛ1ОГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК
1. Аксенов, И. М. Эффективность пассажирских железнодорожных перевозок [Текст]: монография / И. М. Аксенов. — К.: Транспорт Украины, 2004. — 284 с.
2. Наказ Укpзaлiзницi № 550-Ц вщ 29 жовтня 2002 р. «Про впровадження системи техшчного обслуговування та ремонту пасажирських вагошв» [Текст].
3. Марко, В. В. Обновление пассажирского вагонного парка путем капитально-восстановительного ремонта [Текст] / В. В. Марко, И. В. Мари-ненко, О. М. Савчук // Зaлiзн. трансп. Украни. -К., 2000. — № 3. — С. 14−17.
КВР Списання

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- 6 рокiв ->- 5 рокiв -^ - 5 рокв -^- 5 рокв -^ 42 роки& gt- Роки
Варiант 15. Продовження термiну служби вагонiв на 23 роки тсля 28 роКв роботи та КВР (при юнуючих мiжремонтних строках)
КВР Списання

ДР ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР

28 рокiв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
-6,5 роюв- -4,5 роки-^ -4,5 роки- > ч |-4,5 роки-^ роки-> Роки
Варiант 16. Продовження термЫу служби вагонiв на 23 роки тсля 28 рокiв роботи та КВР (при пропонованих УЗ мiжремонтних строках)
КВР Списання

ДР ДР КР1 ДР КР1 ДР КР1 ДР КР1 ДР ДР

28 рокiв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- 6 рокiв -> - 4 роки -^ - 4 роки -^ - 4 роки -^- 5 рокв -^ Роки
Варiант 17. Продовження термiну служби вагонв на 23 роки тсля 28 рокiв роботи та КВР (при пропонованих Д11Том мiжремонтних строках)
КВР Списання

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР

28 роюв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
— 6 роюв -> - 6 роюв -> - 6 рокiв -> - 5 рокiв -^ Роки
Варiант 18. Продовження термiну служби вагонв на 23 роки пiсля 28 роюв роботи та КВР (при пропонованих Д11Том мiжремонтних строках)
КВР С С С С
ТД ТД ТД ТД
ДР ДР КР1 ДР КР1 ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР

20 рокiв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11−14 15−18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
- 6 роюв -> - 4 роки -^ 4 роки 4 роки- 5 рокв -^ в залежносп вщ стану Роки
Варiант 19. Продовження термiну служби купейного вагона на 23−27 роки тсля 20 рокв роботи
та КВР (при пропонованих Д11Том мiжремонтних строках)
Рис. 4. Варiанти подовження термiну служби пасажирських вагонiв пiсля 20 та 28 рошв роботи та виконання КВР
Надшшла до редколегп 24. 09. 2008.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой