Показатели соревновательной деятельности байдарочниц на олимпийской дистанции

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Показники змагальної діяльності веслувальниць на байдарках на олімпійській дистанції
Чичкан О. А. 1, Чехонюк О. 2
Львівський державний університет внутрішніх справ1 Луцький педагогічний університет імені Лесі Українки2
Анотації:
Розглянуто структуру змагальної діяльності веслувальниць на байдарках різної спортивної кваліфікації на дистанції 500 м. Було обстежено 20 спортсменок різної спортивної кваліфікації. Під час змагань фіксувались: число гребків та час проходження дистанції. Показано розбіжності у рівні змагальної діяльності. Змагальну діяльність доцільно оцінювати за показниками часу проходження дистанції, кількості гребків на дистанції, шляху човна за 1 гребок, середньої швидкості човна, середнього темпу, середньої тривалості гребка, середньої швидкості човна в циклі гребка та коефіцієнту техніки.
Ключові слова:
змагальний, байдарка, контроль,
Чичкан О. А., Чехонюк О. Показатели соревновательной деятельности бай-дарочниц на олимпийской дистанции.
Рассмотрена структура соревновательной деятельности спортсменок на байдарках разной спортивной квалификации на дистанции 500 метров. Было обследовано 20 спортсменок разной спортивной квалификации. Во время соревнований фиксировались: число гребков и время прохождения дистанции. Показано расхождения в уровне соревновательной деятельности. Соревновательную деятельность целесообразно оценивать по показателям времени прохождения дистанции, количеству гребков на дистанции, пути лодки за 1 гребок, средней скорости лодки, среднего темпа, средней продолжительности гребка, средней скорости лодки в цикле гребка, коэффициенту техники.
соревновательный, байдарка, контроль, техника.
Chychkan O.A., Chehonyuk O. Indicators of competitive activity of the oarswomen on kayaks at the Olympic distance. The frame of competitive activity of sportsmen on kayaks different sports qualification on a distance of 500 meters is construed. 20 sportsmen of different sports qualification have been inspected. During competitions were fixed: number paddle boat and a road clearance time of a distance. It is exhibited variances in a level of competitive activity. Competitive activity expediently to value on parameters of a road clearance time of a distance, an amount paddle boat on a distance, roads of a boat for 1 paddle boat, an average velocity of a boat, average rate, average duration paddle boat, an average velocity of a boat in a cycle paddle boat, to factor mechanics.
competitive, kayaks, the surveillance, the mechanic.
Вступ.
Бурхливий розвиток спорту у світі, зростання конкуренції на міжнародній спортивній арені ставить перед спортивною практикою та наукою нагальну потребу активного пошуку ефективних засобів, методів та організаційних форм підготовки спортсменів. Також необхідно врахувати, що у веслувальному спорті використовують новий удосконалений інвентар, зокрема човни меншої ширини. Це призвело до зниження лобового опору водного середовища при русі човна, що зумовило зміни в техніці веслування: зростання темпу гребків і середньої швидкості човна [3]. Удосконалення інвентарю та техніки веслування сприяло значному зростанню спортивних результатів. Так, результат олімпійського чемпіона у 1980-му році становив 1. 57,00 хв, а в 2008-му році - 1. 37,00 хв., що вимагає ретельного вивчення змісту змагальної діяльності веслярів. Зміна структури змагальної діяльності призвела також до змін вкладу факторів забезпечення її ефективності, оскільки коротші дистанції вимагають більшої участі анаеробних джерел енергії.
Отже, для удосконалення тренувального процесу виникає потреба в інформації, що характеризує різні аспекти змагальної діяльності веслувальників на байдарках і каное, оскільки спортивні змагання є сутністю спорту, визначають мету, напрямок розвитку і виховання спортсмена [6, 9]. Порівняння індивідуальних даних веслувальниць або команди з модельними дозволяє визначити спрямованість подальшого вдосконалення, вносити корективи до тренувальних планів [6, 7 та інші].
На даному етапі розвитку веслувального спорту змагальна діяльність веслувальника розглядається через призму складних, для сприйняття тренером та спортсменом, тестів для визначення функціональної,
© Чичкан О. А., Чехонюк О., 2010
фізичної, технічної, тактичної та психічної підготовленості [1, 2, 5]. Адже, аналіз літературних джерел [9, 11 та інші] свідчить про важливість врахування особливостей структури змагальної діяльності спортсменів у процесі побудови тренувального процесу на усіх етапах багаторічної підготовки, але це можливе лише при наявності розгорнутих уявлень про чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності, що виражається у досягненні найкращого спортивного результату. Доведено [9], що врахування віку та рівня фізичної підготовленості спортсменів при побудові тренувального процесу дозволить оптимізувати структуру і зміст їхньої змагальної діяльності. Проте у спеціальній літературі [8, 10 та інші] відсутні дані про структуру змагальної діяльності веслувальниць на байдарках різної спортивної кваліфікації, що і визначило актуальність нашого дослідження. До того ж більшість робіт стосуються проблем вдосконалення функціональної та технічної підготовленості переважно дорослих спортсменів.
На даний час проаналізувавши літературні джерела можна сказати, що в сучасній теорії спорту одне з важливих місць посідає проблема управління тренувальним процесом, а аналіз змагальної діяльності, який допомагає досягти високих спортивних результатів, не є самостійним завданням, хоч і слугує основою для здійснення перспективної програми підготовки спортсменів.
Вирішення зазначеного питання, на нашу думку, сприятиме вдосконаленню змагальної діяльності веслувальниць різної спортивної кваліфікації і створенню передумов для подальшого зростання їхньої спортивної майстерності.
Робота виконана за планом НДР Львівського державного університету внутрішніх справ.
проблеми фізичного виховання і спорту № 8 / 2010
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні
розбіжностей у рівні змагальної діяльності веслуваль-ниць різної спортивної кваліфікації на дистанції 500 м.
Завдання дослідження: вивчити структуру
змагальної діяльності веслувальниць на байдарках різної спортивної кваліфікації на дистанції 500 м.
В роботі застосовувались такі методи:
• Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури та емпіричних матеріалів наукового дослідження.
• Педагогічне спостереження.
• Методи статистичної обробки.
Організація дослідження. Було обстежено 20 веслувальниць різної спортивної кваліфікації. Обстежені були поділені на дві групи по 10 осіб за спортивною кваліфікацією. До 1-ої групи увійшли веслувальниці - ІІІ - І спортивних розрядів, до 2-ої групи -кваліфіковані веслувальниці.
Під час змагань фіксувались: число гребків на дистанції 500 м, а також час проходження веслуваль-ницями дистанції 500 м.
Знаючи число гребків та час проходження дистанції, ми вираховували за формулами, що запропоновані В. Б. Іссуріним та Ю. А. Дольником, наступні параметри змагальної діяльності:
Шлях човна за один гребок
S = дистанція ^) / кількість гребків- Середня швидкість човна
V ср = дистанція / час-
Середній темп Тср = (60 х число гребків) / час на дистанції- Середня тривалість циклу У = 60 с / Т
А, А циклу ср. -
Середня швидкість в циклі гребка V = S / Y —
цикл циклу
Коефіцієнт техніки
КТ = час © / шлях човна за один гребок. Результати дослідження та їх обговорення.
Як видно з таблиці, за 4-ма із 8-ми показниками змагальної діяльності веслувальниці кваліфікованих розрядів достовірно переважають веслувальниць ІІІ -І дорослих розрядів. Це — час проходження змагальної дистанції, середня швидкість, швидкість в циклі греб-
ка та коефіцієнт техніки. Результати двох показників (кількість гребків на дистанції 500 м та шлях човна за один гребок) є наближеними до значущих. А результати середнього темпу та середньої тривалості гребка є не значущими і не відображають міжкваліфікаційні відмінності.
Найбільші міжкваліфікаційні розбіжності (21,1%) спостерігаються за показником коефіцієнту техніки (рисунок), який відображає можливість спортсмена подолати відстань при найменшій кількості гребків, тим самим показавши найкращий час на дистанції.
Велика різниця спостерігається за трьома із 8-ми показниками. Це — час проходження дистанції (12,6%), середня швидкість човна на дистанції 500 м (11,2%) та середня швидкість човна в циклі гребка (11,1%). Це підтверджує дані фахівців, що швидкість човна є системоутворюючим фактором у структурній організації техніки рухових дій [5], а середня швидкість човна є основним інтегральним показником якості рухових дій веслувальників [3, 6].
Помірна різниця серед показників змагальної діяльності між досліджуваними кваліфікаційними групами веслувальниць спостерігається за кількістю гребків на дистанції 500 м (7,7%).
Не відображали міжкваліфікаційні розбіжності два із восьми показники змагальної діяльності, а саме: середня тривалість гребка (4,1%) та середній темп на дистанції (4,0%). Отже, можна вважати, що ці два показники не мають суттєвого впливу на кінцевий результат при подоланні веслувальницями від ІІІ - І спортивних розрядів до КМС — МС дистанції 500 м.
При розгляді і аналізі цих даних у процесі тренувальних занять тренер звертає увагу на покращення якості техніки: збільшення або зменшення темпу веслування, збільшення прокату човна і інших показників, зрівнюючи їх з модельними. Орієнтація на модельні характеристики змагальної діяльності дозволяє проаналізувати стан тренованості і виявити недоліки в рівні підготовленості спортсмена, внести корективи до планів тренування з урахуванням індивідуальних особливостей спортсмена, прогнозувати можливі його досягнення на змаганнях, підвищити ефективність відбору і комплектування збірних команд з числа
Таблиця.
Показники змагальної діяльності веслувальниць різної спортивної кваліфікації у підготовчому періоді
№ з/п Показники З Д КМС, МС | ІІІ - І розряд Т — критерій Вілкоксона
Х ± ст сер. Х ± ст сер.
1. Кількість гребків 231,6±8,71 249,4±4,12 10,5
2. Час проходження дистанції, с 169,7±3,32 191,1±4,27 3,0
3. Шлях човна за 1 гребок, м 2,18±0,08 2,01±0,03 11,0
4. Середня швидкість човна, м/с 2,96±0,06 2,63±0,06 3,0
5. Середній темп 81,9±2,84 78,6±2,05 18,0
6. Середній тривалість гребка, с 0,74±0,03 0,77±0,02 20,5
7. Середня швидкість човна в циклі гребка, м/с 2,96±0,06 2,63±0,06 3,0
8. Коефіцієнт техніки, ум. од. 78,7±3,72 95,3±2,90 3,0
Примітка: достовірність розбіжностей р& lt-0,05 при t=10, р& lt-0,01 при 1=3.
1-кількість гребків на дистанції-
2-час проходження дистанції-
3-шлях човна за один гребок-
4-середня швидкість-
5-середній темп-
6-середня тривалість циклу-
7-швидкість в циклі гребка-
8-коефіцієнт техніки.
— Кваліфіковані веслувальниці Веслувальниці І-ІІІ розряду
Рис. Результати експерименту.
найбільш перспективних атлетів [9]. Отже, враховуючи те, що існує достовірна розбіжність за більшістю показників змагальної діяльності між веслувальни-цями різних кваліфікаційних груп, їх можна вважати профільними і застосовувати для корекції тренувального процесу спортсменок.
Використання запропонованої системи контролю змагальної діяльності веслувальниць на байдарках дозволяє тренерам в їх роботі зі спортсменами програмувати і контролювати технічну підготовку до змагань, підвищувати ефективність тренувального процесу. Покращання коефіцієнту техніки і підвищення результату подолання змагальної дистанції в процесі підготовки показує правильно обрану систему підготовки веслувальниць.
Висновки.
1. Доведено, що чотири із восьми рекомендованих фахівцями компонентів змагальної діяльності достовірно відображають міжкваліфікаційні розбіжності веслувальниць на байдарках масових розрядів та кваліфікованих веслувальниць: коефіцієнт техніки, час подолання дистанції, середня швидкість човна та середня швидкість човна у циклі гребка.
2. За кількістю гребків на дистанції 500 м та шляхом човна за один гребок міжкваліфікаційні розбіжності близькі до значущих.
3. Визначені показники змагальної діяльності вес-лувальниць на байдарках доцільно розглядати як модельні і враховувати їх при побудові підготовки веслувальниць масових спортивних розрядів.
4. Показники середньої тривалості гребка та середнього темпу на дистанції мають низьку інформативність щодо ефективності змагальної діяльності веслувальниць на байдарках на дистанції 500 м.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні взаємозв'язків між показниками змагальної
діяльності та показниками фізичної підготовленості веслувальниць на байдарках різної спортивної кваліфікації та дистанціях 500 та 1000 м.
Література:
1. Богуславська В. Ю. Вдосконалення функціональної та фізичної підготовленості веслувальників різними режимами тренувань на етапі попередньої базової підготовки / В. Ю. Богуславська, Ю. М. Фурман // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 13: У 4-х т. -Львів: НВФ «Українські технології», 2009. — Т. 1. — С. 31−36.
2. Бундз Р. Методика аналізу техніки веслування на каное / Роман Бундз // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 11. — Львів, 2007. — Т.3.
— С. 60−66.
3. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В. Волков. — К.: Олимпийская литература, 2002.- 294с.
4. Гацунаев А. Н. Биомеханический анализ техники гребли чемпионов мира по гребле на каное / А. Н. Гацунаев // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: VII Междунар. науч. конгр.: материлы конф., 24 — 27 мая 2003 г. — М., 2003. — Т. 2.
— С. 239 — 241.
5. Жирнов О. Удосконалення техніки веслування кваліфікованих байдарочників / Олександр Жирнов // Теорія і методика фізичного виховання. — 2008. — № 2. — С. 102−105.
6. Земляков В. Е. Физическая подготовка гребцов на байдарках и каноэ / В. Е. Земляков // Учебное пособие. — X: Олди-плюс, 2000. — 206с.
7. Иссурин В. Б. Наиболее существенные компоненты техники гребли на байдарках и каноэ / В. Б. Иссурин, Е. А. Краснов, Х. А. Саносян // Гребной спорт, Ежегодник. — М.: Физкультура и спорт, 1981. — С. 32−35.
8. Крячко А. В. Методика формирования техники движений у юных гребцов 13-ти лет в учебно-тренировочных группах: ав-тореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: спец. 13. 00. 04 / А. В. Крячко — К.: 1990.- 22 с.
9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. — К.: Олимпийская литература, 2004. — 808 с.
10. Середина А. А. Быстрые байдарки / А. А. Середина. — М.: Физкультура и спорт, 1982.- 80с.
11. Яценко З. Р Управление тренировочным процессом байдарочниц на основе использования вариативности модельных характеристик специальной подготовленности: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: спец. 13. 00. 04 / З. Р. Яценко. — Киев, 1985. -24 с.
Надійшла до редакції 01. 08. 2010р.
Чичкан Оксана Анатолиевна Чехонюк Ольга o_chychkan@ukr. net

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой