Антропометрические показатели студентов отделения настольного тенниса НТУУ «КПИ»

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ НТУУ «КПІ»
Афанасьєв В.В., Г ришко Л.Г., Пелипейко О. П., Щербаченко В. К.
Національний технічний університет У країни «Київський політехнічний інститут»
Анотація. Заняття з фізичного виховання під час навчання у вищому учбовому закладі дозволяють впливати на різні показники стану здоров'-я студентів Студенти відвідують заняття з фізичного виховання у навчальних відділеннях з видів спорту впродовж декількох курсів навчання, при цьому, систематична рухова діяльність впливає на функціонування різних систем організму. Метод антропометрії є простим і доступним методом, що дозволяє за допомогою простих вимірів і розрахункових формул оцінити статуру студента (що доцільно використовувати під час відбору до навчального відділення) й динаміку її зміни під впливом занять. У статті представлено данні виміру обхватів частин тіла студентів відділення настільного тенісу в 11 точках Ключові слова: антропометрія, вимір, заняття, данні, настільний теніс, окружність, студент
Аннотация. Афанасьев В. В., Г ришко Л.Г., Пелипейко О. П., Щербаченко В. К. Антропометрические
показатели студентов отделения настольного тенниса НТУУ «КПИ». Занятия по физическому воспитанию в течение обучения в высшем учебном заведении позволяют влиять на различные показатели состояния здоровья студентов Студенты посещают занятия по физическому воспитанию в учебных отделениях по видам спорта на протяжении нескольких курсов обучения, при этом, систематическая двигательная деятельность влияет на функционирование различных систем организма. Метод антропометрии является простым и доступным методом, который позволяет с помощью простых измерений и расчетных формул оценить телосложение студента (что целесообразно использовать во время отбора в учебное отделение) и динамику его изменения под влиянием занятий. В статье представлены данные измерения окружностей частей тела студентов отделение настольного тенниса в 11 точках.
Ключевые слова: антропометрия, данные, занятие, измерение, настольный теннис, окружность, студент Annotation. Afanasyev V.V., Grishko L.G., Pelipejko O.P., Scherbachenko V. K Anthropometric parameters of students of abjointing of table tennis. The physical education lessons during education in Higher educational institution allow to influence on various parameters of students'- health condition. The students attend the physical education lessons in educational units on kinds of sports during several courses of education, thus the regular impellent activity influences on functioning of various systems of organism. The method of anthropometria is a simple and accessible method, which allows to estimate constitution of a student (what expediently to use during selection in educational unit) and dynamics of its changing under influence of trainings with the help of simple measurements and settlement formulas. The measurements of body parts'- circles of tabletennis unit students in 11 points are submitted in the clause.
Key words: anthropometria, circle, data, lesson, measurement, student, tabletennis.
Вступ.
Розмір і форма тіла людини характеризуються різними ознаками, деякі людина може вимірити, інші тільки висловити словами — вони не піддаються безпосередньому виміру й визначаються візуально, шляхом звірення із встановленими зразками (особливості розвитку мускулатури розподіл жирового шару й т.п.). Ознаки, які піддаються виміру (зріст людини стоячи й сидячи, вага тіла, розміри різних частин тіла — голови, кінцівок, об'-єм грудної клітки та ін.) визначаються за так званими антропометричними точками, що представляють собою певні ділянки тіла.
Антропометрія (від грец. anthropos — людина й metron — міра) є така наука, що займається вимірами людського тіла і його частин, й має практичне застосування у різних галузях життя.
Антропометрія широко використовується й у галузі фізичної культури і спорту, зокрема у фізичному вихованні учнівської молоді - антропометричні показники є одним з основних критеріїв, що характеризують рівень фізичного розвитку й здоров'-я людини. Постійний контроль за антропометричними показниками дозволяє вчасно помітити зміни й за допомогою спеціальних методів скорегувати виявлені відхилення. Головним завданням використання методу антропометрії у вищому навчальному закладі є установлення деяких показників фізичного розвитку студентів
Фізичний розвиток людини є поняттям комплексним, тому й признаки, що характеризують фізичний розвиток є різноманітними. Однак, основними ознаками фізичного розвитку людини (в незалежності від віку чи статі) є такі данні, як вимір довжини й маси тіла, обхвати різних частин тіла — всі ці ознаки необхідні для характеристики маси, щільності й форми тіла. Істотне значення при визначенні фізичного розвитку мають також поверхня й склад тіла, ЖЄЛ, м'-язова сила, обхватні поперечні й поздовжні розміри концівок й тулубу? За данними проведення дослідження фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів, особливо технічної й гуманітарної спрямованості, викладач може не тільки визначити форми, розміри й пропорції тіла студента, а також деякі функціональні можливості його організму.
Дослідження виконувалось за планом науково-дослідної роботи Кафедри фізичного виховання Міжуніверситетського медико-інженерного факультетуНТУУ «КПІ».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
© Афанасьєв В.В., Гришко Л. Г., Пелипейко О. П., Щербаченко В. К., 2009
Мета дослідження — результати виміру обхвату частин тіла студентів навчального відділення настільного тенісу НТУУ «КПІ».
Результати дослідження.
Дослідження показників обхватів деяких частин тіла виконувалось у студентів навчального відділення настільного тенісу НТУУ «КПІ». У дослідженні приймало участь 353 студентів (266 юнаків й 87 дівчат).
Під час проведення аналізу дослідження юнаки і дівчата були розподілені в групи у відповідності зі своїм
віком:
• юнаки: група «17 років» — 88 студентів, група «18 років» — 99 студентів, група «19 років» — 57 студентів й група «20 років» — 22 студента-
• дівчата: група «17 років» — 25 студенток- група «18 років» — 32 студенток, група «19 років» — 21 студентокй група «20 років» — 9 студенток:
У студентів замірювалися обхвати наступних частин тіла:
• зап'-ясток, передпліччя, біцепс (в напруженомустані) —
• шия, плечі, грудна клітина, талія-
• стегна, стегно, гомілка й щиколотка
Для заміру обхватів використовувалась сантиметрова стрічка, обхвати вимірювались, відповідно, в сантиметрах. Впродовж статистичної обробки отриманих результатів використовувались такі параметри, як середнє арифметичне (Х) й стандартне відхилення від середнього арифметичного (Бх).
Оброблені дані юнаків і дівчат представлено у вигляді таблиці 1. На рисунках 1−11 відображено зміна показників обхватів частин тіла студентів — динаміка зміни показників наведено окремо для виміру кожної частини тіла.
Рис. 2. Обхват: передпліччя (см)
Рис. 5. Обхват: плечі (см)
¦ Ю наки Дівчата
Рис. 8. Обхват: стегна (см)
Рис. 9. Обхват: стегно (см)
¦ Ю наки Дівчата
Рис. 10. Обхват: гомілка (см)
Рис. 11. Обхват: щиколотка (см)
Згідно з вищенаведеними даними ми можемо зафіксувати, що юнаки з групи «18 років» мали найнижчі результати серед чотирьох вікових груп. У той же час, юнаки з групи «19 років» мали найвищі результати серед всіх груп- в групі юнаків «20 років» зафіксовано значне погіршення результатів за всіма показниками. У дівчат результати змінювались в усіх чотирьох вікових групах, при цьому фіксується поступовий спад в показниках у групах дівчат «18 років» й «19 років», але вже у групі дівчат «20 років» у деяких вимірах відмічається збільшення результату
Таблиця 1
Результати антропометричних показників (обхватів частин тіла), см (X ± Бх)
Юнаки (п=266)
Дівчата (п=87)
Частина тіла 17 років (п=88) 18 років (п=99) 19 років (п=57) 20 років (п=22) 17 років (п=25) 18 років (п=32) 19 років (п=21) 20 років (п=9)
Зап'-ясток 16,74 ±1,14 16,55 ±1,10 16,60 ±1,24 16,30 ±0,95 15,46 ±0,95 14,98 ±1 15,12 ±0,95 15,06 ±1,1
Передпліччя 24,99 ±1,83 24,83 ±1,75 25,59 ±1,86 24,86 ±1,54 23,04 ±1,67 22,42 ±1,57 22,24 ±1,23 23,06 ±1,01
Біцепс 29,05 ±2,62 29,05 ±2,70 30,66 ±2,67 28,80 ±1,88 26,62 ±1,88 26,03 ±2,17 25,86 ±2,28 25,72 ±1,52
Шия 36,54 ±2,73 37,05 ±2,95 37,39 ±2,55 36,04 ±2,38 32,34 ±1,86 31,88 ±1,85 31,83 ±2,03 34,23 ±2,07
Плечі 105,75 ±5,47 104,98 ±5,19 108,34 ±5,47 107,27 ±5,01 95,56 ±4,14 93,94 ±4,2 94,36 ±4,45 93,17 ±2,15
Груднаклітина 88,78 ±5,86 88,22 ±5,53 90,89 ±5,26 89,27 ±4,73 84,24 ±5,05 85 ±5,01 83 ±3,19 81,56 ±2,92
Талія 74,44 ±5,34 74,41 ±6,04 77,27 ±5,77 74,23 ±5,09 67,24 ±4 67 ±5,84 66,83 ±4,24 66,89 ±3,76
Стегна 95,23 ±4,47 94,78 ±5,47 97,20 ±4,71 93,77 ±3,79 95,22 ±5,65 92,72 ±6,45 93,31 ±4,83 92,44 ±4,48
Стегно 50,81 ±4,48 51,16 ±6,09 52,15 ±3,92 48,84 ±4,01 53,08 ±5,37 52,45 ±4,35 54,1 ±4,03 52,61 ±1,65
Г омілка 36,13 ±2,47 36,02 ±2,41 36,89 ±3,38 35,32 ±2,71 36,46 ±4,15 34,47 ±2,71 34,76 ±1,68 35,61 ±1,76
Щиколотка 23,65 ±1,68 23,49 ±1,85 23,77 ±1,84 22,64 ±1,98 22,38 ±0,97 22,14 ±1,73 22,24 ±1,3 22,33 ±1,58
Висновки.
1. Погіршення результатів юнаків і дівчат відбувається поступово, починаючи з груп студентів вікової групи «18 років».
2. Антропометричні дослідження у вищому навчальному закладі доцільно проводити систематично, що дозволяє спостерігати за впливом фізичних вправ, які використовуютьсявикладачем впродовж навчального семестру або року, на формування морфологічних й функціональних параметрів студентів Дослідження рекомендується проводити з використанням таких методів як антропометрія (соматометрія), або соматоскопія (частина морфології, що вивчає статуру людини).
3. Пропонується проводити систематичні дослідження антропометричних показників студентів вищих навчальних закладів. Вимір й обробка таких результатів особливо має сенс у силових видах спорту, де впродовж навчального семестру фіксується поступове візуальне збільшення м'-язового об'-єму — важка атлетика, пауерліфтінг, бодібілдінг.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем антропометричні
показники студентів відділення настільного тенісу НТУУ «КПІ».
Література
1. Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1990. — 191 с.
2. Ашмарин Б. А. Т еория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. — М.: Физкультура и спорт, 1978. — 224 с.
3. Головин В. А. и др. Физическое воспитание: Учебник / Под ред. В. А. Головина, В. А. Маслякова, А. В. Коробкова и др. — М.: Высшая школа, 1983. — 391 с.
4. Дубровский В. И. Спортивная медицина: Учебник для студентов вузов — М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 480 с.
5. Дубровский В. И. Спортивная медицина: учеб. для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям / В. И. Дубровский. — 3-е изд., доп. — М.: Г уманит изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 528 с.
6. Коробейников Н. К., Михеев А. А., Николенко И. Г. Физическое воспитание: Учеб. Пособие для сред. спец. учеб. заведений. — М.: Высш. шк., 1989.
7. КуколевскийГ. М. Физическое совершенствование — М.: «Медицина», 1977.
8. Оздоровительная физическая культура Учебник для студентов вузов / А. Г. Фурманов М.Б. Юспа. — Мн., Тесей, 2003. — 528 с.
9. Энциклопедический словарь медицинских терминов — М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1984. — Т. 3, изд. 1-е. — 512 с.
Надійшла до редакції 03. 03. 2009р.
unit. research@yahoo. com

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой