Интеграция сетевого оборудования АСК ВП УЗ и АСК ПП УЗ подключение его к емпд

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 004. 7(066)
Ю. М. 1ВЧЕНКО (ДПТ), В. Г. 1ВЧЕНКО, О. М. ГОНДАР (1ОЦ Приднiпровськоi залiзницi, Дншропетровськ)
1НТЕГРАЦ1Я МЕРЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ АСК ВП УЗ ТА АСК ПП УЗ, П1ДКЛЮЧЕННЯ ЙОГО ДО емпд
У статт запропоновано штеграцш вузл1 В мереж передач1 даних для автоматизованих систем керування вантажними та пасажирськими перевезеннями (АСК ВП та ПП), що дае можливють бшьш ефективно ви-користовувати мережне обладнання та канали зв'-язку.
В статье предложена интеграция узлов сети передачи данных для автоматизированных систем управления грузовыми и пассажирскими перевозками, что дает возможность более эффективно использовать сетевое оборудование и каналы связи.
In the paper the integration of nodes of data transfer network for automated control systems of freight and passenger traffic is proposed. It allows more efficient using the network equipment and communication channels.
З 2004 р. проводиться впровадження воло-конно-оптичних лшш зв'-язку (ВОЛЗ) на При-дншровськш зал1знищ, модершзащя вузл1 В мереж передач! даних (МПД) та шдключення ву-зл1 В дорожнього та магистрального р1вшв до мереж1 ВОЛЗ. Таким чином, здшснюеться ство-рення единоi мереж1 передач1 даних (СМПД) Укрзал1зниц1, яка повинна забезпечити зв'-язок та передання шформаци для вах шформацш-них систем УЗ.
СМПД призначена для забезпечення:
— цшодобового шформацшного обмшу м1ж шдроздшами Укрзал1зниц1, незалежно вщ 1'-х розмщення та оргашзацшного тдпорядкуван-ня-
— цшодобового обм1ну даними в автоматизо-ваних системах АСК ВП УЗ та АСК ПП УЗ, систем1 керування тдприемством, систем1 корпоративного електронного документооб1гу, доступ до централ1зованих шформацшних ресур-с1 В мереж1 1нтернет-
— цiлодобовоi роботи системи оперативного зв'-язку адмiнiстраторiв СМПД та автоматизо-ваних систем-
— шформацшного обмшу мiж внутрiшнiми iнформацiйними системами i зовнiшнiми шфо-рмацiйними системами стороншх органiзацiй, якi не належать Укрзалiзницi-
— передачi голосових потокiв за допомогою СМПД у рамках корпоративноi мережц
— можливостi органiзацii додаткових сервiсiв у рамках корпоративноi мережi (систем в& gt- деоспостереження, вiдеоконференцiй, надання технологiчного зв'-язку для оперативного штату шдроздшв залiзничного транспорту).
y 3B'-a3Ky 3 цнм, BHHHKae noTpe6a b aHani3i Ta 3MiHi органiзацii Mnfl iH^opMa^HHHx chc-TeM,o ^yHK^OHyroTb Ha npugmnpoBCbKm 3a-ni3HH^.
Ha Cborogmmmn geHb icHyroTb gBi OKpeMi CHCTeMH,o 3a6e3nenyroTb ^yH^ioHyBaHHa ch-CTeM 3a^i3HHHHoro TpaHcnopTy yKpaiHu:
1. ABT0MaTH30BaHa cucreMa KepyBaHHa BaH-
Ta^HHMH nepeBe3eHH3MH y3 (ACK Bn y3) —
2. ABT0MaTH30BaHa CHCTeMa KepyBaHHa naca-^upcbKHMH nepeBe3eHH3MH y3 (ACK IIII y3).
P03raaHeM0 goKnagHime oco6nHBocTi oprarn-зaцii Mepe^ nepegani gaHHx,o 3a6e3nenyroTb ^yH^ioHyBaHHa K0^H0i'- 3 цнх cucreM.
Mnfl CHCTeMH ACK Bn y3 CTBopeHa 3 bhko-pHCTaHHaM MapmpyTH3aTopiB ogHoro 3 HaMKpa-^hx BHpo6HHKiB Mepe^Horo o6nagHaHHa — kom-naHii Cisco Systems. nepeBaraMHoro o6nag-HaHHa e:
1. MogynbHe BHKoHaHHa,o go3Bonae 3a6e3-nenHTH By3on Mn^ yciMa Heo6xigHHMH iHTep-^encaMH-
2. HaaBHicTb BenHKoi KinbKocri pi3HoMaHiTHHx MogyniB iHTep^enciB pi3Hoi MicTKocri Ta cepBic-hhx MogyniB,o go3Bonae peani3yBaTH nigKnro-neHHa go 6ygb-aKoro KaHano-yTBopro-ronoro ce-pegoBH^a-
3. Onepa^HHa CHCTeMa npucrporo — IOS (Internetwork Operating System), aKa go3Bonae BHKoHyBaTHaKTHHHo Bci 3axogu, Heo6xigHi gna KepyBaHHa Mnfl-
4. Iffrerpa^a cepBiciB — cyKynHicTb BenHKoi KinbKocTi MogyniB Ta ^yH^ioHanbHHx Mo^nrno-creM onepa^HHoi'- CHCTeMH go3Bonae bhkophcto-ByBaTH ogHH npHCTpiM aK 3aci6,o Mo^e HagaTHaKTHHHo Bci TeneKoMymKa^HHi nocnyru (Tene-
© ibhchko to. m., ibhchko b. r., tohgap o. m., 2009
фошя, передавання вщео, захист шформаци, передавання даних) —
5. Технiчна пiдтримка, що забезпечуе мож-ливiсть швидко вщновлювати працездатнiсть вузлiв у випадках збо! в-
6. Постiйна доробка програмного забезпе-чення та створення нових титв модулiв.
7. Висока надiйнiсть техшчного обладнання.
На сьогоднiшнiй день в якост каналiв
зв'-язку, переважно, використовуються канали ВОЛЗ. Структура ВОЛЗ е ieрархiчною i мае 2 рiвнi:
1. Магiстральний рiвень (STM-16) з максимальною пропускною спроможнютю до 2,5 Шт/с-
2. Дорожнiй рiвень (STM-4) з максимальною пропускною спроможнютю до 622 Мбiт/с.
Пропускна спроможнють каналiв, що вид& gt- ленi для використання у OT^^i передавання
даних АСК ВП УЗ, становить 10 МбЫс.
Крiм того, у вузлах МПД, де немае ВОЛЗ, використовуються видшеш та комутованi канали тонально! частоти, канали мобшьного (GPRS, EDGE) та супутникового зв'-язку. Сере-дня пропускна спроможнiсть цих каналiв скла-дае вiд 19,2 до 56 Кбгг/с.
Також використовуються цифровi канали зв'-язку, що створенi на базi цифрових HDSL трактiв.
МПД мае деревовидну структуру [1], у якш головним вузлом е вузол МПД у головному ш-формацшно-обчислювальному центрi (Г1ОЦ), м. Ки! в, до якого шдключеш вузли МПД залiз-ниць. До вузлiв МПД залiзниць прямими каналами пiдключенi вузли дирекцш та сусiднi вузли магютрального та дорожнього рiвнiв (рис. 1).

Сшфершш)
Рис. 1. Структура основних канал1 В зв'-язку МПД АСК ВП УЗ на Придншровськш зал1знищ
Пщключення iнших станцiй виконуеться за схемою «послщовна лшя». При цьому станщя, або кiнцевий абонент, пiдключаеться до най-ближчого вузла МПД. В разi необхiдностi, для резервування, використовуються додатковi канали для створення «кшець» (рис. 2).
Для шдключення абонентiв через фiзичну пару використовуються G. SHDSL модеми.
МПД системи АСК ПП УЗ була створена з використанням маршрутизаторiв виробництва фiрми «Мальва» — Мальва AS/МХ. Вони, як i маршрутизатори Cisco, працюють тд керуван-
ням Unix-подiбноl системи, але мають декiлька ютотних недолiкiв:
1. Невелика кiлькiсть штерфейсних модулiв-
2. Недостатня функцiональнiсть управлшня.
МПД системи АСК ПП УЗ використовувала
виключно видiленi канали тонально! частоти зi швидкiстю 9,6 Кбiт/с.
Головний вузол АСК IIII УЗ Придшпровсь-ко! залiзницi був створений на станцимфе-рополь. Безпосередньо до нього тдключалися регiональнi вузли: Дншропетровськ, Кривий Рiг, Апостолове, П'-ятихатки, Запорiжжя-1, За-порiжжя-2, Джанкой та ш.
Апостолове
Батуринська
Синельникове-2 Павлоград-1
Айвазовська
Риа 2. Cxемa оcновниx кaнaлiв зв'-ЯЗКУ MПД ACK ПП УЗ
Для зв'-язку з головним вузлом ACK ПП УЗ Укpзaлiзницi були створеш 2 кaнaли зв'-язку:
1. Оетовний кaнaл Ciмфеpополь — Кшв 0AO «Дaтaгpyп») зi швидкicтю 25б Кб^/c.
2. Резервний кaнaл Ciмфеpополь -Дшпропетров^к — Кшв.
Тaким чином, для фyнкцiонyвaння cиcтем ACK ВП УЗ тa ACK ПП УЗ викоpиcтовyвaлиcя 2 окpемi меpежi пеpедaчi дaниx, кожнa зi cвоiм табором облaднaння, кaнaлiв зв'-язку тa обсту-говуючим пеpcонaлом.
У зв'-язку з тим, що меpежa GMПД пеpевaж-но викоpиcтовyeтьcя для фyнкцiонyвaння? c-теми ACK ВП УЗ, aле, зa проектом розвитку GMПД Укpзaлiзницi, повиннa зaбезпечити пов-ноцiнне cyмicне фyнкцiонyвaння ACK ВП УЗ з
ACK ПП УЗ, пpоводитьcя об'-едтання циx cиc-тем.
Оcкiльки коpиcтyвaчiстеми ACK ВП УЗ викоpиcтовyють кaнaли ВОЛЗ iз почaткy ix впpовaдження, оcновне зaвдaння полягae у шд-ключеннi вyзлiв ACK ПП УЗ до €MПД, вiдмовi вiд нaдлишковиx кaнaлiв зв'-язку тa зaйвоi ana-paтypи, cтвоpеннi, тaк би мовити, iнтегpовaниx вyзлiв MПД. Пiдключення ACK ПП УЗ до GMПД здiйcнюeтьcя у двa етaпи:
l. Переведення кaнaлiв зв'-язку мiждоpож-нього piвня тa pегiонaльниx центpiв ACK ПП УЗ та роботу через кaнaли зв'-язку €MПД iз зaлишенням мережного облaднaння Maльвa AS/MX-
2. Пepeвeдeння ytix вyзлiв ACK ПП УЗ m poбoтy чepeз ташли зв'-язку GMПД з вилучен-ням мepeжнoгo oблaднaння Maльвa AS/MX тa вiдключeнням нaдлишкoвиx кaнaлiв.
Пepший eтaп oб'-eднaння мepeж двox систем був здiйснeний y 2007−2008 pp. Ha цьoмy eтaпi вiдбyлися нaстyпнi змши:
1. Poбoтa гoлoвнoгo вyзлa системи ACK ПП УЗ Пpиднiпpoвськoi зaлiзницi з вyзлoм GMПД y м. KrnB пepeвeдeнa нa кaнaл Ciмфepoпoль -Днiпpoпeтpoвськ — Kиiв-
2.шл Ciмфepoпoль — Kиiв 0AO «Дaтaг-pyro& gt-) викopистoвyeться в ятст peзepвy зв'-язку Днiпpoпeтpoвськ — KrnB-
3. Peгioнaльний вyзoл flH-l (сганщя Днш-poпeтpoвськ) пepeвeдeний нa poбoтy чepeз та-нaли eMПД-
4. Peгioнaльнi вузли fl, H-2 тa, 3H-3 (стaнцii П'-ятиxaтки, Зaпopiжжя-1, Зaпopiжжя-2,ивий Piг, Aпoстoлoвe) пepeвeдeний нa poбoтy чepeз кaнaли GMПД-
5. Byзли ACK ПП УЗ стaнцiй Пaвлoгpaд-1, Cинeльникoвe-1, Cинeльникoвe-2 пiдключeнi дo BOЛЗ в якoстi aбoнeнтiв iз виведенням з eксплyaтaцii мapшpyтизaтopiв Maльвa AS/MX.
Iнтeгpoвaнi вузли eдинoi мepeжi пepeдaчi дaниx були opгaнiзoвaнi y 2008 p. m 13 сганщ-яx, тaкиx як: Днiпpoпeтpoвськ, П'-ятиxaтки,ивий Piг Гoлoвний, Aпoстoлoвe,тельни-кoвe-1, Cинeльникoвe-2, Зaпopiжжя-1, Зaпopi-жжя-2, Пaвлoгpaд, Ciмфepoпoль, Джaнкoй, Hижньoднiпpoвськ, Meлiтoпoль.
Ha вж циx стaнцiяx пpoвeдeнo oб'-eднaння MПД систсм ACK BП УЗ тa ACK ПП УЗ.
У 2009 p. aнaлoгiчнi вузли Сдиш1'- MПД вжс opгaнiзoвaнi нa стaнцiяx Kpaснoпcpcкoпськ, Днiпpoдзcpжинськ Пaсaжиpський тa будуть opгaнiзoвaнi нa нaстyпниx стaнцiяx: Beликий Toкмaк, Koмиш Зopя, Фcдopiвкa, Oстpякoвe, Hoвooлcксiiвкa, Bcpxiвцcвc, Bcpxньoднiп-poвськ, B^^rap^^
Ha дiлянцi Джaнкoй — Kepч ввcдcнo в екс-плyaтaцiю цифpoвe oблaднaння зi швидкiстю пcpcдaчi дo 128 Kбiт/с, викoнyються poбoти щoдo пiдключcння пyнктiв ACK ПП УЗ, щo poзтaшoвaнi нa стaнцiяx, чepeз якi пpoxoдить тpaкт кaнaлy, вжс шдключевд 8 iз 10 пункпв нa стaнцiяx: Aзoвськa, Hижньoгipськa, Kpaснoф-лoтськa, Kipoвськa, Bлaдислaвiвкa, Ciм Koлoдя-зiв, Чистoпiлля, Kepч.
Ha чepзi пiдключeння пyнктiв пpoдaжy кви-тюв нa ст. Aйвaзoвськa, Фeoдoсiя. У 2009 p. пpoвoдяться poбoти щoдo мaсштaбнoгo шд-ключення системи ACK ПП УЗ дo GMПД.
БIБЛIOГPAФIЧHИЙ CПИCOK
1. Iвчeнкo, Ю. M. Iffrerpa^H мepeжeвoгo oблaд-нaння ACK BП УЗ тa ACK ПП УЗ тa шдклю-чення roro go? ЫПД [Teкст] / Ю. M. Iвчeнкo, B. Г. Ьченто, O. M. Гoндap // Teзи дoп. Ы1жн. нayк. -пpaкт. кoнф. «Cyчaснi iнфopмaцiйнi тex-нoлoгii нa тpaнспopтi, в пpoмислoвoстi тa oсвi-тт» (14−15. 05. 2009 p., Днiпpoпeтpoвськ). — Д., 2009. — C. 9−10.
Haдiйшлa дo peдкoлeгii 10. 09. 2009.
Пpийнятa дo дpyкy 15. 09. 2009.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой